ארכיון חדשות

02.11.2016 15:20: הודעה על הארכת מועד להגשת בקשה למלגת לימודים לשנת הלימודים תשע"ז

קיימים שלושה סוגי מלגות: א.מלגת מועצה כללית ע"ס 750 ₪ לכל סטודנט תושב, עפ"י ספח תעודת הזהות ואשר מתגורר בפועל בתחומי המועצה ברציפות בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה, הלומד במוסד לימודים על תיכוני מוכר, או אוניברסיטאות ומכללות המאושרות בארץ והמוכרות ע"י המל"ג (כולל לימודי תעודה וקד"צ). ב.מלגת מועצה ע"ס 1,500 ₪, תמורת 120 שעות התנדבות בפעילות המתמיד של המועצה. ג.מלגת מועצה ע"ס 1,500 ₪ כהשלמה ובשיתוף עם מלגת פר"ח בסך 5,200 ₪ ובסה"כ 6,700 ₪, המותנית בזכאות למלגת פר"ח רגילה והכוללת בין היתר חונכות אישית לתלמיד תושב המועצה בהיקף של 120 שעות (עזרה בהכנת שיעורי בית, סיוע לתלמיד עם מוגבלות בתוך המסגרת החינוכית או אחה"צ, חונכות לילד בתחום החברתי) – רכזת פר"ח לתלמידי המועצה האזורית באר טוביה: אלה סרור 052-9533329 להגשת הבקשה למלגה יש להעביר הבקשה לאחר מילוי הפרטים בקובץ המצורף. קריטריונים כלליים להגשת בקשות למלגות: •בקשות לא ייבחנו על ידי המועצה אלא אם הוגשו בצירוף אישורי לימודים מטעם מוסדות לימוד על תיכוניים, אוניברסיטאות ומכללות המאושרות והמוכרות ע"י המל"ג. ובכפוף להגשתן עד ולא יאוחר מיום 30/9/17 •השלמת חובת שירות בצה"ל או שירות לאומי או פטור משירות, למעט בכל הנוגע לעתודאי וקד"צ (ראה אישורים נדרשים). •כספי המלגות ישמשו את הסטודנט עבור לימודיו במוסד אשר אליו הגיש את הבקשה.

לפרטים נוספים