ועדים מקומיים – מהאתר הישן

אישור לקיום ביטוחים – גינון –

אישור מליאה האצלת סמכויות לועדים לשנת 2015

דוח כספי אחיד לועד מקומי

דיווח הוצאות בתפקיד

דף לחתימת יושב ראש – ניצול תקציב קהילה

הגדרת תפקיד מזכיר ועד מקומי

הכנת תכנית תנס נוסף וקהילתי המעיין – חומרי נקיון

המעיין – צ.משרדי כ.כתיבה נייר

הנחיות למילוי קובץ תקציב אחיד לועדים מקומיים לשנת 2015 (1)

הסכם בין ועדים – אופציה נוספת

הסכם נוהל הצעת מחיר-גינון

הסכם עקרונות בין ועדים

חוזר מנכל 03-2011 – דוחות כספיים מבוקרים לועד מקומי

טופס בקשה החזר קריה יפה

טופס בקשה לקבלת הצעות מחיר ועד מקומי

טופס בקשה לקבלת הצעות מחיר ועד מקומי טופס דיווח תנס נוסף

טופס הזמנה ועד מקומי טופס הזמנה ועד מקומי

טיוטת הסכם בין ועד מקומי לועד אגודה

מדריך לחברי ועדת ביקורת של הוועד המקומי מינוי חברי ועדת ביקורת 2015

מפרט נוהל הצעת מחיר גינון 2014

נוהל רכש מומלץ לוועד מקומי – עדכון יולי 2015

נוסח ערבות-גינון עדכון סכומים בעניני מכרזים 2015

פורמט טופס בקשה לאישור מליאה מינוי עובדים ועד מקומי (1)

פורמט טופס בקשה לאישור מליאה מינוי עובדים ועד מקומי

פורמט צו הטלת ארנונה פרוטוקול מליאה 25.12.14 – אישור תקציבי ועד מקומי (1)

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)

צו המועצות המקומיות נוהל קבלת עובדים לעבודה קרביץ – אמנות מלאכה וטכנולוגיה

קרביץ – כיבוד קרביץ – ציוד גני ילדים קרביץ – ציוד היקפי למחשב ושכפול

קרביץ – ריהוט משרדי תקציב אחיד לועד מקומי