מלגות לסטודנטים

מלגות לסטודנטים

כפתור - מלגות

לתושבי המועצה האזורית באר טוביה לשנה"ל תשע"ז קיימים שלושה סוגי מלגות:

 • מלגת מועצה כללית ע"ס 750 ₪ לכל סטודנט תושב, עפ"י ספח תעודת הזהות ואשר מתגורר בפועל בתחומי המועצה ברציפות בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה, הלומד במוסד לימודים על תיכוני מוכר, או אוניברסיטאות ומכללות המאושרות בארץ והמוכרות ע"י המל"ג (כולל לימודי תעודה וקד"צ).
 • מלגת מועצה ע"ס 1,500 ₪, תמורת 120 שעות התנדבות בפעילות המתמיד של המועצה.
 • מלגת מועצה ע"ס 2,000 ₪ הניתנת כהשלמה למלגת פר"ח בשיתוף מפעל הפיס ומותנית בזכאות הסטודנט למלגת פרח מלאה בהיקף של 120 שעות חונכות לתלמיד תושב המועצה + 10 שעות התנדבות בקהילה.
  סטודנט שלא השלים את מלוא חובותיו הנדרשות למלגת פר"ח, לא יהיה זכאי למלגה זו, גם לא באופן יחסי.
   המותנית בזכאות למלגת פר"ח רגילה והכוללת בין היתר חונכות אישית לתלמיד תושב המועצה בהיקף של 120 שעות (עזרה בהכנת שיעורי בית, סיוע לתלמיד עם מוגבלות בתוך המסגרת החינוכית או אחה"צ, חונכות לילד בתחום החברתי)
  הרישום למלגת פר"ח דרך אתר פר"ח בלבד  
  רכזת פר"ח לתלמידי המועצה האזורית באר טוביה:
  חן אושר סבג- טל' 052-8628572.
 • אפשרות הגשה עד 30/06/2019

* מובהר במפורש כי אין כפל מלגות במועצה
* מספר המלגות מוגבל
* המלגה תינתן בכפוף להצגת אישור המוסד הלימודי על תשלום שכ"ל, לפחות בגובה המלגה

לחץ כאן להורדת טופס המועמדות

לחץ כאן להרשמה לפרוייקט פר"ח 

קריטריונים כלליים להגשת בקשות למלגות:

 • בקשות לא ייבחנו על ידי המועצה אלא אם הוגשו בצירוף אישורי לימודים מטעם מוסדות לימוד על תיכוניים, אוניברסיטאות ומכללות המאושרות והמוכרות ע"י המל"ג. ובכפוף להגשתן עד ולא יאוחר מיום 01/04/2019
 • השלמת חובת שירות בצה"ל או שירות לאומי או פטור משירות, למעט בכל הנוגע לעתודאי וקד"צ (ראה אישורים נדרשים).
 • כספי המלגות ישמשו את הסטודנט עבור לימודיו במוסד אשר אליו הגיש את הבקשה.

המועמד מצהיר כי ידוע לו והינו מסכים לכך, כי:

 • אין במילוי טופס המועמדות כדי ליצור התחייבות אצל המועצה למתן מלגה, גם אם המקרה ונתוניו עונים במלואם על הקריטריונים שנמסרו ע"י המועצה. כמו כן ידוע למועמד, שאין במילוי הטופס ובהגשתו בכדי ליצור כלפי המועצה משום טענת הסתמכות.
 • יכול ולא תינתן מלגה כלשהי, וכי מתן המלגה טעון אישור המועצה, וכי אין במילוי הבקשה ו/או ביצוע חונכות ו/או עמידה בכל הקריטריונים שנקבעו ו/או שייקבעו מעת לעת, משום התחייבות המועצה למתן המלגה.
 • המועצה שומרת על זכותה ותהא רשאית להוסיף ו/או להוריד ו/או לשקלל את מלוא הנתונים/קריטריונים ו/או את חלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת ו/או אחרת (מובהר כי ההחלטה להעניק מלגה לפלוני ולא לאלמוני, הינה החלטה שבשיקול דעתה הבלעדי של המועצה, ההחלטה הינה סופית בלא יכולת להשיג על ההחלטה מטעם המועמד).
 • במידה ותתגלה הצהרה כוזבת או שאינה נכונה אובייקטיבית בפרט מהותי לדעת המועצה, ואשר נמסרה על ידי המועמד בטופס זה, הרי שהמועצה תהא זכאית לדרוש השבת כספים מהמועמד בכל עת, והמועמד שקיבל הכספים ישיבם לאלתר לידי המועצה.
 • יש לצרף לטופס הבקשה את האישורים הבאים:
  1.טופס בקשה מלא וחתום כנדרש;
  2.צילום ת"ז (כולל ספח);
  3.תמונת פספורט עדכנית;
  4.אישור מגורים ממזכירות היישוב;
  5.צילום פנקס חוגר/מילואים/שחרור או אישור על שירות לאומי או פטור.
  6. במידה ואין בידי הסטודנט אישור בנוגע לאמור, ניתן לצרף את התצהיר המצורף כנספח 2 לטופס זה, כשהוא מלא וחתום כנדרש;
  7.אישור לימודים עדכני לשנה"ל תשע"ח מהאוניברסיטה/מכללה/מוסד לימודי על תיכוני;
  8.אישור/קבלה על תשלום שכ"ל;
  9.אישור התקשרות עם פרויקט פר"ח (למגישים בקשה למלגה ג' בלבד);
  10.נספח 1 לטופס זה – אישור מתנדב במועצה האזורית באר טוביה, חתום כנדרש (למגישים בקשה למלגה ב' בלבד).
 • את הבקשה יש להגיש במשרדי המועצה, מחלקת החינוך, עד לתאריך 01/04/2019. 

  לא יתקבלו בקשות לאחר המועד הנ"ל.

ש לך שאלות על לימודים?
אתר לימודים בישראל ריכז עבורך את כל התשובות כאן. מלבד זה, בפורומים תוכל לקבל מענה מיועצי הלימודים . כל מה שרצית לדעת על לימודים:
שכר לימוד, כמה באמת זה עולה? היכן לומדים תואר ראשון גם בלי פסיכומטרי? מכללה או אוניברסיטה – מה עדיף? איפה יש תכניות הסבה אקדמית?
מה עושים עם תואר ראשון בתקשורת? היכן ישנם מסלולי ערב לתואר ראשון? ועוד רבות.

קישורים:

קישור לאתר לימודים בישראל

לוח מלגות מאתר לימודים בישראל2