תקציב

דברי הסבר למסגרת תקציב

התפלגות לפי סעיפים

התפלגות לפי הוצאות

התפלגות לפי הכנסות

דברי הסבר תקציב 2015

משכורות

הסכום נקבע על פי נתוני השכר הידועים כיום לגבי שנת 2015.
במסגרת החישובים נלקחו בחשבון מספר המשרות בכל מחלקה ועלויות בפועל.

פרעון מלוות
סכום פרעון המלוות השנתי חושב על פי לוחות הסלוקין של כל ההלוואות לזמן ארוך שהמועצה קבלה עד לתאריך יום החישוב ובהתחשב
בהתייקרות הצפויה לשנת 2015 שיעור של 1.5%.

פעולות
סכום הפעולות לשנת 2015 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן
שירותים ובהתאם לביצוע משוער לשנת 2014.
בנוסף כפי הנדרש עפ"י חוק רשויות איתנות נלקחה רזרבה בשיעור 1% מתקציב הפעולות.

ארנונה
הסכום המשוער לגבייה לשנת 2015 נקבע על פי הביצוע החזוי בשנת 2014 ובתוספת שיעור העלאה של 0.75%.

משרד החינוך – הכנסות
ההכנסה השנתית נקבעה על פי ההכנסות שנתקבלו לתקופה 10/14 – 1 ובהתחשב בביצוע המשוער לשנת 2014.

הכנסות אחרות
ההכנסות הצפויות ממשרד הרווחה, ממשרדי ממשלה אחרים והכנסות עצמיות אחרות נקבעו בהתחשב בביצוע משוער לשנת 2014
.
ההכנסות ממכללת אחווה נקבעו על פי סכום השכר המתוקצב לגבי תשלומי שכר המכללה.

קרן פיתוח
הסכום נקבע על פי תחזית תקבולים בגין היטלי ביוב והיטלי סלילה והכנסות מהשבחה באזורי תעשיה ובמגורים.

דברי הסבר תקציב 2015_Page_2

דברי הסבר תקציב 2015_Page_4

דברי הסבר תקציב 2015_Page_3