דלג לתוכן

איסור טובת הנאה

הגדרה:
איסור טובת הנאה (תיקון: תש"ך, תשנ"ז)  סעיף 59

דברי הסבר:

לא יהיה לעובד- הועד המקומי, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת-הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם הועד המקומי,
למענו או בשמו, פרט לענין שיש לעובד בהסכם- העבודה שלו או בהסכם הכללי של הועד המקומי ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהועד המקומי מספק לתושבים;
אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת-הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי הועד המקומי הוא כאמור בסעיף 89א(ב) לגבי חברי הועד המקומי.

 

Skip to content