דלג לתוכן

איסור עבודות חוץ

הגדרה:
איסור עבודות חוץ סעיף 60

דברי הסבר:

(א) בסעיף זה "עבודת-חוץ" – כל עיסוק או עבודה מחוץ לשירות המועצה למעט –

(1) עבודה ציבורית שלא על מנת לקבל פרס;

(2) עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית ללא התקשרות קבועה;

(3) השקעת-הון והפקת-רווחים ממנו, שאין אתם עבודה או עיסוק.

(ב) עובד- הועד המקומי, המשמש בקביעות במישרה מלאה (בסעיף זה – עובד הועד המקומי), לא יעסוק ולא ישתתף, בעקיפין או במישרין, בעבודת-חוץ; ראש-מועצה רשאי, באישור המועצה, להתיר לעובד- הועד המקומי לעסוק  בעבודת-חוץ שלא על מנת לקבל פרס. הועד המקומי רשאית, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד לעסוק בעבודת-חוץ גם על מנת לקבל פרס.

(ג) אין הועד המקומי רשאי להתיר לעובד- הועד המקומי לעסוק בעבודת-חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה, אלא אם –

(1) היא לטובת הכלל;

(2) אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידיו של עובד הועד המקומי;

(3) אין בה משום התחרות בלתי-הוגנת עם מי שאינו עובד- הועד המקומי;

(4) אין בה כדי ליצור התקשרות בין  העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד, העומדים במגע כספי, מסחרי או עניני עם הועד המקומי;

(5) העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.

(ד) על אף האמור בסעיף זה, רשאי עובד- הועד המקומי, באישור ראש המועצה, לעסוק בעבודה מדעית, אמנותית או ספרותית מחוץ לשירות הועד המקומי, גם אם העבודה היא בהתקשרות קבועה.

(ה) הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 59

Skip to content