במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, ובמטרה להעניק ולקדם לבעל העסק / יזם את השירות הטוב ביותר בדרך לקבלת רישיון עסק, אנו מציגים לכם את כל המידע שיסיע לכם לקדם את נושא רישיון העסק, במחלקת רישוי עסקים ומנותני האישור הארציים.

הדרישות לקבלת רישיון עסק כוללות 3 שלבים

שימו לב: ישנה חשיבות מכרעת בסדר הדרישות המופיע להלן, לכן אין לדלג על אף שלב.

שימו לב – כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל כל בעל עסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מהדרישות הן רלבנטיות לעסקו ולקיימן, בנוסף לדרישות הפרטניות שבסעיף הבא.
מפרט אחיד – דרישות כלליות מעסקים.

הגדרות

 • אזור רגיש – אזור המשמש או המיועד לשמש אזור למגורים, למבני ציבור, לתיירות או לנופש.
 • אזור תעשייה  – בתחום המועצה האזורית באר טוביה קיימים ארבע אזורי תעשיה עיקריים כמפורט להלן:
  • אזור תעשיה באר טוביה.
  • אזור תעשיה כנות.
  • אזור תעשיה עד הלום.
  • אזור תעשיה מבצע (פארק ראם).
  • כל אחד מאזורי התעשייה הנ"ל מאופיין בשימושים כהגדרתם בתוכנית המפורטת התקפה הרלוונטית, ובכלל זה שטחי תעשיה ומלאכה המשמשים למבני תעשיה ומלאכה, שטחי מסחר המשמשים למבנים למסחר ואזור אחסנה פתוחה ללא מבנים.
 • שימוש חורג באזורי תעשייה – ניתן לבקש שימוש חורג ואולם כל בקשה תבחן לגופה בהתאם להנחיות המחוז, התייחסות רשויות מוסמכות והוראות כל דין.
  • מועצה אזורית באר – טוביה היא מועצה חקלאית בתחומה 22 ישובים. להלן הגדרות הרלוונטיות לישובים:
 • אזור מגורים מיוחד בישוב חקלאי: משבצת בגודל כ – 3 דונם בחזית חלקה א'  במשקים.
  • מיועד ל – 2  מבני מגורים ומבנים חקלאיים.
 • שימוש חורג בישובים – ניתן לבקש שימוש חורג במבנה בעל היתר בניה אשר גודלו לא יעלה על 500 מ"ר.
  • השימושים המותרים כפופים למסמך אמות מידה של מחוז דרום והוראות כל דין.
 • אזור חקלאי בנחלה: יתרת השטח בנחלה בהפחתת השטח למגורים מיועד לשימושים חקלאיים בלבד
 • אזור חקלאי בישוב: חלקות ב', ג' ו-ד' שייכות  לישוב, אשר נותן בידי החקלאים הרשאות לשימוש, מיועד לשימושים בידי החקלאיים בלבד.