דלג לתוכן

הודעה לציבור בדבר האפשרות להגשת בקשת תמיכה לשנת התקציב 2017

המועצה האזורית באר טוביה מודיעה בזאת כי קיימת האפשרות למוסדות ציבור שלא למטרות עשיית רווח, הפועלים בתחום שיפוט המועצה( למעט מקרים חריגים כמפורט בנוהל ותבחיני המועצה) ושפעילותם במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של המועצה להגיש בקשה למתן תמיכה של המועצה בפעילותם – וזאת כמפורט להלן:

 1. סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה: גופים הפועלים בנושא רווחה, חינוך, תרבות, אומנות חברה, הקניית ידע לציבור הרחב, ספורט.
 2.  תבחינים למתן תמיכה:
  1. הנוסח המלא של התבחינים המאושרים למתן תמיכה מפורסם במשרדי המועצה ובאתר אינטרנט של המועצה www.beer-tuvia.org.il
  2. עותק מנוסח זה וכן טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל במשרד מזכיר המועצה בשעות העבודה הרגילות.
 3.  מועד אחרון להגשת הבקשות:
  1. מועד אחרון להגשת הבקשות לשנת התקציב 2017 הינו 15.12.16. (תאריך מעודכן)
  2. גופים ומוסדות העומדים בקריטריונים הקבועים בהוראות נוהל תמיכות במוסדות על ידי הרשויות המקומיות 4/2006 ובתבחינים שאושרו על ידי המועצה, המעוניינים בתמיכה, יגישו בקשתם על גבי טופסי הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים ע"פ נוהל התמיכות ובתבחינים במשרדי המועצה.
 4. בקשות תלויות ומפורטות תיבדקנה ע"י ועדה מקצועית שתמליץ בפני המועצה במליאת המועצה- בהתאם לשיקול דעתה – ובכפוף לקיום הוראות הדין נוהל תמיכות והתבחינים שיאושרו ולתקציב שיאושר.
 5. יודגש כי המועצה אינה מתחייבת כי בתקציב התמיכה ככל שייקבע כי, יחולק במלואו.
 6. מצורף בזאת קישור להורדת טופס התמיכה (לחץ כאן)
 7. להל"ן רשימת התבחינים (לחץ כאן להורדה)

בכבוד רב

 קובי אביבי

מזכיר המועצה

Skip to content