דלג לתוכן

הודעה לציבור בדבר האפשרות לקבלת תמיכה

הודעה לציבור בדבר האפשרות לקבלת תמיכה

 

המועצה האזורית באר טוביה מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למוסדות ציבור שלא למטרות עשיית רווח, הפועלים בתחום שיפוט המועצה (למעט מקרים חריגים כמפורט בנוהל ובתבחיני המועצה) ושפעילותם במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של המועצה, להגיש בקשה למתן תמיכה של המועצה בפעילותם – וזאת כמפורט להלן:

  1. סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

גופים הפועלים בנושאי רווחה וספורט.

  1. תבחינים למתן תמיכה:

הנוסח המלא של התבחינים המאושרים למתן תמיכה, מפורסם במשרדי המועצה ובלחיצה על הקישור כאן.

מועד אחרון להגשת הבקשות:

3.1  מועד אחרון להגשת הבקשות לשנת התקציב 2021 הינו 30.4.2021.

3.2  גופים ומוסדות העומדים בקריטריונים הקבועים בהוראות נוהל תמיכות במוסדות על ידי הרשויות המקומיות 4/2006 ובתבחינים שאושרו על ידי המועצה, המעוניינים בתמיכה, יגישו בקשתם על גבי טופסי הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים עפ"י נוהל התמיכות ובתבחינים במשרדי המועצה.

  1. בקשות תלויות ומפורטות תיבדקנה ע"י ועדה מקצועית שתמליץ בפני המועצה  – בהתאם לשיקול דעתה – ובכפוף לקיום הוראות הדין נוהל תמיכות ותבחינים ולתקציב שיאושר.
  2. יודגש כי המועצה אינה מתחייבת כי תקציב התמיכה ככל שייקבע, יחולק במלואו.

 

                                                                                  בכבוד רב,

                                                                                 קובי אביבי

                                                                           ראש המועצה

Skip to content