דלג לתוכן

הודעות לחקלאים

הודעות לחקלאים

הודעות לחקלאים

הדברה ירוקה ללא רעלים של זבוב ים התיכון 

לחקלאים שלום!
שימו לב! הקצאת המים לחקלאים בעלי מספר צרכן ברשות המים לשנת 2018 זהה לצריכה בשנת 2016.
למבקשים תוספת יש לפנות במכתב הסבר הכולל מס' צרכן ומס' טלפון לאבי שוורץ, לדוא"ל avis@moag.gov.il או לפקס 153506241216
מחוז השפלה .

⇐נוהל פסולות חקלאיות לשנת 2018

⇐גדמי מטעים במרסקות גדם גדולות 2018

⇐נוהל תמיכה ריסוק גדמי אבוקדו והדרים 2018

⇐נוהל שפכי רפתות לשנת 2018

⇐לפרסום נוהל בריכות פתוחות לשנת 2018

לכבוד ציבור החקלאים,
מצורף לעיונכם- עדכון חשוב ממשרד החקלאות,  בנוגע לבדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2019 והארכת המועד להגשת חוברת איסוף הנתונים באמצעות GIS.

⇐הודעה בדיקת זכאות הקצאה 2019

⇐נספח א הצהרת חקלאי

Skip to content