דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מונגש בנושא החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז לתחנות שאיבה ומתקני מים וביוב 26.4.2022

פרוטוקול ועדת השלושה
מיום 26 אפריל, 2022
השתתפו:
צופי צור
– גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד
– יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון
– מנכ"ל המועצה
הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
מכרז לתחנות שאיבה ומתקני מים וביוב
לצורך ניהול התקשרות / התקשרויות שתיערך /נה בין הרשות לבין זכיין / זכיינים במכרז לתחנות שאיבה ומתקני
מים וביוב של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") לביצוע עבודות שדרוג תחנות
שאיבה (להלן: "הפרויקט" יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה
מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:
נימוקים לבחירת המשכ"ל:
– בשלב ראשון תתקשר המועצה עם מתכנן ממאגר היועצים של המשכ"ל. התקשרות עם מתכנן שנבחר מתוך מאגר
משכ"ל אפשרית מכח סע' 7א לחוזר מנכל "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית…)
– יש לרשות ניסיון טוב מאוד בהתקשרויות בהן משכ"ל משמשות כחברה מנהלת.
– המשכ"ל מבצעת עבור הרשות בקרה על החשבונות בדגש על התאמת התעריפים לאלו שהוסכמו בחוזה
ההתקשרות.
– המשכ"ל שותפה בדיונים שעורכת המועצה מול ספק/קבלן הנותן את השירותים, לרבות סיוע בפתרון סיכסוכים
משפטיים (ככל וישנם) הקשורים למתן השירותים נשוא החוזה.
– המשכ"ל לא תגבה תמורה בגין שירותי הניהול והפיקוח על שלב התכנון.
החלטה: לאור כל האמור לעיל, הועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר, הרשות
תתקשר עם המשכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על מתן השירותים על ידי הקבלן / קבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך
15 ) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח- ) עם זכיין/זכיינים במכרז בהתאם לסעיף 3
.1958
יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל ההחלטה
להתקשר עם המשכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות בין הרשות לבין המשכ"ל, ככל שזה
כבר נחתם.
פרסום: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי.
החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל. (אם יש דחיפות שמצדיקה קביעה אחרת,
יש לפרט). (למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי המשכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה). החוזה
שייחתם בין הרשות לבין המשכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ 7- ימי עבודה מיום כריתתו.
על החתום:

צופי צור
גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון
מנכ"ל המועצה

איתן מימוני, עו"ד
יועמ"ש המועצה
הנד

Skip to content