איסור טובות הנאה: 

הגדרה:
איסור טובת הנאה (תיקון: תש"ך, תשנ"ז)  סעיף 59

דברי הסבר:
לא יהיה לעובד- הועד המקומי, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת-הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם הועד המקומי,
למענו או בשמו, פרט לענין שיש לעובד בהסכם- העבודה שלו או בהסכם הכללי של הועד המקומי ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהועד המקומי מספק לתושבים;
אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת-הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי הועד המקומי הוא כאמור בסעיף 89א(ב) לגבי חברי הועד המקומי.

איסור עבודות חוץ : 

הגדרה:
איסור עבודות חוץ סעיף 60

דברי הסבר:

 • (א) בסעיף זה "עבודת-חוץ" – כל עיסוק או עבודה מחוץ לשירות המועצה למעט –
 • (1) עבודה ציבורית שלא על מנת לקבל פרס;
 • (2) עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית ללא התקשרות קבועה;
 • (3) השקעת-הון והפקת-רווחים ממנו, שאין אתם עבודה או עיסוק.
 • (ב) עובד- הועד המקומי, המשמש בקביעות במישרה מלאה (בסעיף זה – עובד הועד המקומי), לא יעסוק ולא ישתתף, בעקיפין או במישרין, בעבודת-חוץ; ראש-מועצה רשאי, באישור המועצה, להתיר לעובד- הועד המקומי לעסוק  בעבודת-חוץ שלא על מנת לקבל פרס. הועד המקומי רשאית, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד לעסוק בעבודת-חוץ גם על מנת לקבל פרס.
 • (ג) אין הועד המקומי רשאי להתיר לעובד- הועד המקומי לעסוק בעבודת-חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה, אלא אם –
 1. היא לטובת הכלל;
 2. אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידיו של עובד הועד המקומי;
 3. אין בה משום התחרות בלתי-הוגנת עם מי שאינו עובד- הועד המקומי;
 4. אין בה כדי ליצור התקשרות בין  העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד, העומדים במגע כספי, מסחרי או עניני עם הועד המקומי;
 5. העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.
 6. על אף האמור בסעיף זה, רשאי עובד- הועד המקומי, באישור ראש המועצה, לעסוק בעבודה מדעית, אמנותית או ספרותית מחוץ לשירות הועד המקומי, גם אם העבודה היא בהתקשרות קבועה.
 7. הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 59