דלג לתוכן

וועדת השלושה – יום כייף במלון "ורט" ים המלח

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 31/10/2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה

 

בנושא: יום כייף במלון "ורט" ים המלח

המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

יום כייף במלון "ורט" ים המלח לוותיקי המועצה בתאריך 22.11.22. סה"כ כ- 300 משתתפים, השתתפות עצמית בסך 100 ₪ סכום מקסימלי לא יעלה על סך 72,000 ₪ כולל מע"מ.

 

המחלקת לשירותים חברתיים פנתה למציעים הבאים: מ.א גל ספורט ונופש בע"מ, זהות מקום, זיו תיירות לנופש.

להלן ההצעות שהתקבלו:

מס' שם המציע סה"כ כולל מע"מ עבור 300 משתתפים בניכוי השתתפות התושבים
1. מ.א גל ספורט ונופש בע"מ 64,500 ₪
2. זהות מקום 48,000 ₪ לא כולל הסעה
3. זיו תיירות לנופש 58,500 ₪

 

המחלקה ממליצה בפני ועדת השלושה להתקשר עם המציע זיו תיירות ונופש לביצוע נשוא נוהל זה היות והצעת המחיר שלו היא הזולה ביותר וכוללת את ההסעה.

הוצאות הרשות עבור  300 משתתפים הן בסך 58,500 ₪ כולל מע"מ.

הכנסות הרשות בגין ההשתתפות העצמית הינן בסך 30,000 ₪.

 

 

החלטה

 

בהתאם להצעה שהתקבלה במסגרת נוהל זה, ובהתאם להמלצת המחלקה, מחליטה הוועדה לקבל את המלצת המחלקה לשירותים חברתיים להתקשרות עם המציע  זיו תיירות לנופש   שהצעתו בסך 58,500 ₪ כולל מע"מ

לביצוע יום כייף במלון "ורט" ים המלח לוותיקי המועצה בתאריך 22.11.22   , היא הזולה ביותר.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה עד:   72,000  כולל מע"מ.

אישור תקציב עקרוני מאת גזברות המועצה התקבל ביום: 20/10/2022

 

                                                                                  על החתום:

 

_______________

          צופי צור

     גזבר המועצה              

_______________

ד"ר דנה סיון

מנכ"לית המועצה   

                  ______________

                  איתן מימוני, עו"ד

                       יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content