דלג לתוכן

וועדת השלושה – ליווי יישובי המועצה – הדרכה

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 23/10/2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה

 

בנושא: ליווי יישובי המועצה – הדרכה

מחלקת  הנוער  של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

ליווי יישובי המועצה – הדרכה .

סכום מקסימלי לא יעלה על סך 39,000 ₪ כולל מע"מ. סעיף תקציבי – נוער.

 

מחלקת הנוער פנתה למציעים הבאים: דרור זכאי, סימונה אלוני לוי, המכלול בית לתהליכים.

 

להלן ההצעות שהתקבלו:

מס' שם המציע סה"כ כולל מע"מ
1. דרור זכאי 38,581.92 ₪
2. סימונה אלונה לוי 40,347.45 ₪
3. המכלול בית לתהליכים 38,132.64 ₪

 

המחלקה ממליצה בפני ועדת השלושה להתקשר עם המציע המכלול בית לתהליכים  לביצוע נשוא נוהל זה מפני שהם עבדו עימו שנה קודמת והוא מכיר את העבודה והמחלקה בצורה טובה ובנוסף הצעת המחיר שלו היא הזולה ביותר.

 

 

החלטה

 

בהתאם להצעה שהתקבלה במסגרת נוהל זה, ובהתאם להמלצת המחלקה, מחליטה הוועדה לקבל את המלצת מחלקה הנוער להתקשרות עם המציע  המכלול בית לתהליכים   לביצוע   ליווי יישובי המועצה – הדרכה

במחיר 38,132.64 ₪ כולל מע"מ.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה עד:   39,000  כולל מע"מ.

אישור תקציב עקרוני מאת גזברות המועצה התקבל ביום: 18/10/2022

 

                                                                                  על החתום:

 

_______________

          צופי צור

     גזבר המועצה              

_______________

ד"ר דנה סיון

מנכ"לית המועצה   

                  ______________

                  איתן מימוני, עו"ד

                       יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content