דלג לתוכן

וועדת השלושה – מבחני מיון לתפקיד גזבר/ית המועצה

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 18.10.2022

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה

 

בנושא: מבחני מיון לתפקיד גזבר.ית המועצה

על-פי תקנות המכרזים לתפקידים בכירים, נדרש לשלוח את המועמדים העומדים בתנאי הסף לבחני מיון במכון מורשה. בהתאם, מחלקת ההון האנושי של המועצה האזורית באר טוביה פנתה לשלושה מכונים מורשים לקבלת הצעות מחיר ל:

מבחני מיון לתפקיד גזבר.ית המועצה לכ- 20 מועמדים.

כל אחת מהחברות נתבקשה להעביר מיפרט של הכלים ו/או המבדקים המוצעים על-ידה במסגרת תהליך הבדיקה לתפקיד הבכיר של גזבר.ית המועצה. בנוסף לבדיקות הסטנדרטיות המקובלות: מבדקי אמינות, מבדקי אישיות והשתלבות בארגון, מבדקי יכולות קוגניטיביות הנדרשות לביצוע התפקיד, מבדקי סגנון עבודה ויכולות ביצוע במשימות אדמיניסטרטיביות וכדומה, ביקשה מחלקת ההון האנושי לכלול שירות תשאול ממליצים, סריקת רשתות ומאגרי מידע ועריכת תרגיל ניהולי- ביצוע פרונטלי.

להלן ההצעות שהתקבלו במסגרת הנוהל

שם החברה המציעה סכום ההצעה (כולל מע"מ)
מכון אדם מילוא 79,815 ש"ח
מכון פילת 64,584 ש"ח
מכון נועם 32,783 ₪ (ללא סריקת רשתות חברתיות וללא שירות תשאול ממליצים).

 

לאור העובדה כי מכון נועם אינו מבצע סריקת רשתות חברתיות ואינו מעניק שירות תשאול ממליצים, בחרה מחלקת ההון האנושי לבחור מבין שתי ההצעות האחרות שנתקבלו. מאחר שמבדקי המיון המותאמים לבכירים מבוצעים מרחוק ולא באופן פרונטלי, ונוכח העלות הכספית הנמוכה יותר מבין שתי ההצעות העומדות בדרישות המועצה למבחני המיון, ממליצה מחלקת ההון האנושי להתקשר עם מכון פילת לביצוע העבודה המפורטת בנוהל זה.

אישור תקציבי עקרוני מגזברות המועצה התקבל בתאריך 03/10/2022.

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: עד 80,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטה

בהתאם להצעות שהתקבלו ובהתאם להמלצת מחלקת ההון האנושי, הוועדה מחליטה על התקשרות עם מכון פילת, במחיר 64,584 ₪ כולל מע"מ, עבור מבחני מיון לתפקיד גזבר.ית המועצה.  

 

                                                                                  על החתום:

_______________

צופי צור

גזבר המועצה              

_______________

ד"ר דנה סיון

מנכ"לית המועצה 

______________

איתן מימוני, עו"ד

         יועמ"ש המועצה

 

Skip to content