דלג לתוכן

וועדת השלושה מונגש – ריכוז הצעות מחיר ל אירוח סמינר רכזים- מח' נוער

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 27.11.22

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה

 

 

בנושא: הסכם שכירות בלתי מוגנת לדירת גרעינרים

 

בחודש 08/2020 פרסמה המועצה קול קורא לשכירת דירה עבור גרעינרים וביום 27/8/20 ניגש למכרז מר שי נחום כמציע יחיד והגיש הצעה שאושרה בפרוטוקול ועדת שלושה מיום 7/9/20 עבור שכירת 2 דירות בסכום כולל מע"מ, תשלומי מים, חשמל וארנונה של 11,494 ₪.

בעקבות הקול קורא נחתם עמו הסכם שכירות לתקופה של 12 חודשים שתחילתה ביום 1/8/20 וסיומה ביום 31/7/21.

למועצה ניתנה, עפ"י ההסכם, אופציה להאריך ההסכם 4 פעמים, לתקופה של 12 חודשים כל פעם.

עם סיום התקופה הראשונה, החליטה המועצה להאריך את ההסכם עד 31/7/22 ולפני תום תקופת האופציה הראשונה החליטה המועצה להאריך את ההסכם לתקופת אופציה שניה וזאת עד ליום 31/7/23.

ביום 23/8/22 פנה המשכיר אל המועצה בבקשה להצמיד את שכר הדירה החודשי למדד כשהיום הקובע יהיה 1/8/20, בטענה של התייקרות תשלומי החשמל, מים, ארנונה וכו' וכן נזקים שנגרמו לדירה ע"י השוכרים.

מצ"ב, כנספח 1 לפרוטוקול זה, מכתב שהתקבל ע"י המשכיר ביום 23.8.22.

המועצה החליטה להיענות לבקשת המשכיר ולהצמיד דמי השכירות החל מיום 1.9.22 ובתנאי שהמשכיר יחתום על כך שאין לו כל דרישות או תביעות מהמועצה בגין נזקים נטענים שלטענתו נגרמו לדירה ע"י השוכרים.

מצ"ב כתב סילוק כנספח 2 לפרוטוקול.

 

 

 

 

החלטה

 

הוועדה מאשרת להוסיף לדמי השכירות החודשיים העולים לכדי 11,494 ₪ הכוללים חשמל, מים, ארנונה וכו', הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, מדי חודש בחודשו, החל מיום 1.9.22 (בסיס ההצמדה, המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2022) ובלבד שסך תוספת התמורה השנתית לפי ההסכם לא תעלה על 25% ובכפוף לחתימת המשכיר על כתב סילוק המצ"ב כנספח 2.

 

 

 

 

                                                                                  על החתום:

 

 

            _______________

                      צופי צור

         גזבר המועצה               

_______________

ד"ר דנה סיון 

מנכ"לית המועצה

______________

איתן מימוני, עו"ד 

                   יועמ"ש המועצה

 

Skip to content