דלג לתוכן

ועדות

דברי הסבר:
51.(ב) יושב-ראש ועדה יהיה יושב-ראש בכל ישיבותיה, ובהעדרו – חבר הועדה שייבחר לשם כך על ידי הנוכחים.

חדילת חברות סעיף 45:

חבר-ועד מקומי שנבחר על ידיה להיות חבר-ועדה, חברותו באותה ועדה נפסקת משנפסקה חברותו ועד מקומי.

(ב) חבר-ועדה של ועד מקומי שאיבד את זכותו להיבחר כחבר ועד מקומי יחדל מהיות חבר הועדה.

(ג) חבר ועדה של ועד מקומי רשאי בכל עת להתפטר מתפקידו בהודעה בכתב לראש המועצה.

Skip to content