דלג לתוכן

ועדת השלושה הפקת שוברי ארנונה שנתי + תקופתי לשנת 2023

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 18.12.22

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

 

בנושא: הפקת שוברי ארנונה שנתי + תקופתי לשנת 2023

 

 

מחלקת הגבייה של המועצה האזורית באר-טוביה פנתה למציעים המפורטים מטה לקבלת הצעות מחיר עבור: הפקת שוברי ארנונה שנתי + תקופתי לשנת 2023

 

המחלקה פנתה למציעים הבאים וההצעות שהתקבל הינן כמפורט:

 

שם המציע מחיר שנתי כולל  מע"מ מחיר תקופתי כולל מע"מ ארכיב

כולל מע"מ

הערות
דפוס בארי 9,594 ₪ 28,302.30 ₪ 1,755 ₪ יש תוספת עבור חשבוניות במייל בסך 0.55 ₪ ליחידה, מינימום להפקה 250 ₪ + מע"מ.
דפוס אורדע 10,764 ₪ 27,846 ₪ 2,457 ₪

 

 

מחלקת הגבייה  ממליצה בפני ועדת השלושה להתקשר עם המציע דפוס בארי בשל ניסיון המחלקה בעבודה עם ספק זה לשביעות רצונם, ובנוסף, הצעתו הכוללת בסך 39,651.30  ₪ כולל מע"מ היא הזולה ביותר לביצוע העבודה נשוא נוהל זה.

 

החלטה

 

 

בהתאם להצעות המחיר שהתקבלו ובהמלצת מחלקת הגבייה, הוועדה ממליצה על התקשרות עם המציע:

דפוס בארי   שהצעתו בסך 39,651.302 ₪ כולל מע"מ נמוכה יותר לביצוע הפקת שוברי ארנונה שנתי + תקופתי לשנת 2023

 

אישור גזברות נתקבל ביום: 14.12.2022

 

 

 

                                                                               על החתום:

 

 

 

            ________________                  _____________________                 _________________

                צופי צור                                                 ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                           מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content