דלג לתוכן

ועדת השלושה מונגש הקמת חדר מייקרינג בבית-הספר שדות

 

24.8.2022

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 24.8.2022

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: הקמת חדר מייקרינג בבית-הספר שדות

 

מחלקת החינוך של המועצה האזורית באר-טוביה פנתה למציעים המפורטים מטה לקבלת הצעות מחיר להקמת מרחב למידה "חדר טינקרים"- בבית הספר שדות.

 

המחלקה פנתה למציעים הבאים וההצעות שנתקבלו הינן כמפורט:

 

 

מס' שם המציע הצעת מחיר, כולל מע"מ
1 לאב טינקרינג 80,000 ש"ח
2 נוקה 86,580 ש"ח
3 הילה קול 91,845 ש"ח

 

המחלקה ממליצה בפני ועדת השלושה להתקשר ען המציע הזול ביותר לאב טינקרינג לביצוע העבודה.

אישור תקציבי עקרוני מהגזברות התקבל בתאריך 23.8.2022.

 

החלטה

בהתאם להצעות שנתקבלו ובהתאם להמלצת המחלקה, הועדה ממליצה על התקשרות עם המציע לאב טינקרינג עבור הקמת מרחב למידה "חדר טינקרים" בית-ספר שדות.

 

 

      ________________                       _____________________                   _________________

                צופי צור                                                 ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                           מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content