דלג לתוכן

ועדת השלושה מכרז למתן שירותי טיאוט מכני

 

 פרוטוקול ועדת השלושה
מיום 26.12.2022

נוכחים:

צופי צור – גזבר המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה

 

בנושא: מכרז למתן שירותי טיאוט מכני מס' מכרז שפ/7/2022

 

 

  1. המועצה בוחנת את האפשרות להתקשר עם ספק במסגרת מכרז שפ/7/2022 שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי (משכ"ל)

 

  1. בתאריך 14.11.2022 נתן שר הפנים אישור התקשרות עם הזוכים במכרז.

 

  1. השיקולים בבחירת משכ"ל לניהול ופיקוח:
1- משכ"ל הינה חברה בבעלות הרשויות המקומיות ורווחיה מוזרמים חזרה לרשות שמתקשרת איתה,
2- למשכ"ל ידע ומיומנות רבה במתן שירותי ניהול ופיקוח הנדרשים במקרה דנן והיא נותנת שירותים ברמה מקצועית גבוהה.
3- משכ"ל עורכת בקשה פיננסית על חשבונה לרבות דיווחי שכר ומעקב בהתאם לחוק.
4- למועצה ניסיון רב וטוב בקבלת שירותי ניהול ופיקוח של משכ"ל, בכלל, ושרותי טיאוט מכני בפרט.
5- בנסיבות של חילוקי דעות מול החברה המספקת את השירות משכ"ל תייצג טוב יותר את המועצה במחלוקת בשל היותה גוף גדול המייצג רשויות רבות
6- עלויות שירותי הניהול והפיקוח של משכ"ל נבחנו ואושרו ע"י משרד הפנים.

 

  1. לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר, המועצה תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על השירותים והמוצרים הניתנים ע"י הספק על פי חוזה שיערך במסגרת התקשרות עם זכיין המכרז, בהתאם לסעיף 3 (15) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח 1958 לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות התשי"א 1950.

 

יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר תבוטל ההחלטה להתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות בין המועצה לבין משכ"ל ככל שזה כבר נחתם.

 

הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של המועצה במיידי.

למען הסדר הטוב משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.

החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.

 

                                                         על החתום

 

____________                      _______________                _____________

      צופי צור                                 ד"ר דנה סיון                        איתן מימוני, עו"ד

  גזבר המועצה                          מנכ"לית המועצה                     יועמ"ש המועצה

Skip to content