דלג לתוכן

ועדת השלושה ריכוז הצעות מחיר לרכישת רכב בליסינג

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 27 נובמבר , 2022

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר לרכישת רכב בליסינג תפעולי במסגרת מכרז לת/15/2021

 

  1. בהמשך לבקשתנו ובהתאם לנוהל מתן אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים, התשל"ב-1972) למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי, פנתה משכ"ל לחברות הזוכות בפרקים הרלוונטיים שבמכרז שבנדון, לצורך קבלת הצעות מחיר לאספקת רכב עבור עופר איש רם מנהל, קב"ט המועצה, מהדגם הבא:

 

  • סובארו XV

 

  1. הצעות המחיר שהתקבלו במסגרת נוהל זה:

 

דגם קשר רנט א קאר פסיפיק רכב ותחבורה הספק בעל ההצעה הזולה ביותר
דמ"ש חודשי כולל מע"מ % ממחירון כולל תוספות דמ"ש חודשי כולל מע"מ % ממחירון כולל תוספות
סובארו

XV

4,224 ₪ 2.577% 4,114 ₪ 2.510% פסיפיק רכב ותחבורה

 

  1. המחירים הנקובים כוללים מע"מ בשיעור 17% ותקורת משכ"ל בגובה 4.5%.
  2. ההצעות בתוקף עד ליום 12.12.2022.
  3. אישור משרד הפנים למכרז שבנדון ניתן ביום 13.12.2021.
  4. יועמ"ש המועצה, עו"ד איתן מימוני, אישר כי ההתקשרות עונה על התנאים שנקבעו ע"י מנכ"ל משרד הפנים, במסגרת אישור ההתקשרות.

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהמלצת מנהל מחלקת תחבורה מחליטה הוועדה על התקשרות עם חברת פסיפיק רכב ותחבורה שהצעתה בסך 4,114 ₪ לחודש כולל מע"מ הינה ההצעה הזולה ביותר עבור רכישת

1 רכב מסוג סובארו XV לעופר איש רם קב"ט המועצה.

המועצה מזמינה מהספק האמור שירותי ליסינג תפעולי בהתאם למפרט שיצורף לחוזה שיחתם.

המועצה מזמינה מהמשכ"ל שירותי ניהול ובקרה כמפורט בחוזה שיחתם ובמסמכי הצעות המחיר המצורפים.

המחירים הנקובים כוללים מע"מצ בשיעור 17% ותקורת משכ"ל בגובה 4.5%

 

_______________

צופי צור

גזבר המועצה              

_______________

ד"ר דנה סיון

מנכ"לית המועצה 

______________

איתן מימוני, עו"ד

         יועמ"ש המועצה

                                                                                  על החתום:

 

 

 

 

Skip to content