דלג לתוכן

ועדת השלושה 30.3.2022 רכישת רכב בליסינד תפעולי נוהל LE024895

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 30 במרץ 2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר לרכישת רכב בליסינג תפעולי במסגרת מכרז לת/15/2021

נוהל LE024895

  1. בהמשך לבקשתנו ובהתאם לנוהל מתן אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים, התשל"ב-1972) למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי, פנתה משכ"ל לחברות הזוכות בפרקים הרלוונטיים שבמכרז שבנדון, לצורך קבלת הצעות מחיר לאספקת רכבים עבור העובדים איגור גיט ויעקב בן חמו

 

  1. הצעות המחיר שהתקבלו במסגרת נוהל זה:
דגם קשר רנט א קאר פסיפיק רכב ותחבורה הספק בעל ההצעה הזולה ביותר
דמ"ש חודשי כולל מע"מ % ממחירון כולל תוספות דמ"ש חודשי כולל מע"מ % ממחירון כולל תוספות
 KIA Stonic 3,841 ₪ 3.188% 3,841 ₪ 3.188% פסיפיק רכב ותחבורה

קשר רנט א קאר

 

המחירים הנקובים כוללים מע"מ בשיעור 17% ותקורת משכ"ל בגובה 4.5%.

  1. ההצעות בתוקף עד ליום 13.04.2022.
  2. אישור משרד הפנים למכרז שבנדון ניתן ביום 13.12.2021.
  3. יועמ"ש המועצה אישר כי ההתקשרות עונה על התנאים שנקבעו ע"י מנכ"ל משה"פ, במסגרת אישור ההתקשרות.
  4. סכום הרכישה נמוך מהסכום המקסימלי הקבוע בנהלי משרד הפנים לבעלי התפקיד (מצ"ב הנוהל)

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה מחליטה הועדה להמליץ על התקשרות כמפורט:

  • לאור העובדה כי 2 המציעים הציעו הצעות זהות לרכישת 2 רכבים מסוג KIA Stonic, מחליטה הועדה לפצל את ההתקשרות באופן שמכל אחד מהמציעים, פסיפיק רכב ותחבורה ו קשר רנט א קאר, ירכש רכב אחד בעלות 3,841 ₪ לחודש. סכום הרכישה נמוך מהסכום המקסימלי הקבוע בנהלי משרד הפנים לבעלי התפקיד (מצ"ב הנוהל)
  • המועצה מזמינה מהספקים האמורים שירותי ליסינג תפעולי בהתאם למפרט שיצורף לחוזה שיחתם.
  • המועצה מזמינה מהמשכ"ל שירותי ניהול ובקרה כמפורט בחוזה שיחתם ובמסמכי הצעות המחיר המצורפים.
  • המחירים הנקובים כוללים מע"מ בשיעור 17% ותקורת משכ"ל בגובה 4.5%.
Skip to content