דלג לתוכן

ועדת ערר 28.02.2022 החלטה בעניין הארכת מועד לכתבי תשובה

101288_החלטה בעניין הארכת מועד לכתבי תשובה 28022022

בפני ועדת ערר כללי
לקביעת ארנונה כללית
ליד המועצה אזורית באר טוביה
המבקשת: מנהלת הארנונה של המועצה האזורית באר טוביה
החלטה
.1 ביום 28/02/2022 הונחה בפני בקשה של מחלקת הארנונה של המועצה האזורית באר
טוביה להארכת מועד למתן כתבי תשובה למספר השגות שהוגשו ע"י עותרים שונים
בתקופה האחרונה ועד ליום 28/02/2022 .
.2 בנסיבות המפורטות בבקשה, בעקבות סקר נכסים גדול ומקיף במיוחד המתנהל בתקופה
זו אצל המבקשת ובעקבות חג הפסח הקרב בו המשיבה אינה עובדת כלל, אני מאשר
הארכת מועד להגשת כתבי תשובה להשגות המפורטות בבקשה, אשר הוגשו עד ליום
222/222/22 וצורפו לבקשה, ב / 0 ימים נוספים מהמועד הקבוע בחוק למתן מענה פר –
השגה.
.0 המבקשת תעדכן את המשיגים ו 2או את באי כוחם בהחלטה זו.
.4 לפי הוראות תקנה / 2 לתקנות הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( )סדרי
הדין בועדת ערר( תשל"ז 1711 ניתן לפרסם החלטה זו באתר האינטרנט של המועצה –
האזורית באר טוביה.
. ניתנה ביום 272/222/22
_______________
בעז עמיר, עו"ד
יו"ר הועדה

Skip to content