חתימה על פקודות תשלום 

הגדרה: חתימה על פקודות תשלום (תיקון: תש"ך) סעיף 78

דברי הסבר:
כל המחאה או פקודת-תשלום לחובת הועד המקומי יהיו חתומים ביד ראש הועד המקומי וביד הגזבר, ובהעדר הגזבר – ביד חבר- הועד המקומי או עובד- הועד המקומי שנתמנה על ידי הועד המקומי למלא את מקומו של הגזבר.

חותמת הועד המקומי: 

הגדרה: חותמת הועד המקומי (תיקון: תשנ"ז) סעיף 232

דברי הסבר:

א) לועד המקומי תהא חותמת.

(ב) חותמת הועד המקומי תהא שמורה בידי ראש הועד המקומי; ברשותו אפשר שתונח למשמרת אצל מזכיר הועד המקומי או אצל עובד אחר שימונה לכך על ידיהועד המקומי.

(ג) חוזה או מסמך אחר שלא הוטבעה עליו חותמת הועד המקומי, לא יחייב את הועד המקומי, פרט למקרים שלגביהם נקבעה בצו זה הוראה אחרת.

(ד) אין להטביע את חותמת הועד המקומי על כל חוזה או מסמך מחייב אחר של הועד המקומי אלא בפני ראש הועד המקומי ואחד מאלה: חבר- הועד המקומי או המזכיר או עובד אחר שהורשה על ידי הועד המקומי; וכל אחד משניהם יחתום את שמו על החוזה או על המסמך האחר לראיה שבפניו נחתם.