הגדרה: מועד הישיבות (תיקון : תשכ"ה) סעיף 48

דברי הסבר: 
(א) ועד מקומי יקבע את הימים לישיבותיו, ובלבד שתקיים לפחות ישיבה רגילה אחת בכל ששה שבועות; אולם רשאי ועד מקומי להחליט שלא לקיים ישיבות רגילות בחדשים ניסן ותשרי של כל שנה לפי הלוח העברי.

(ב) ראש ועד מקומי רשאי לכנס בכל עת ישיבת- ועד מקומי שלא מן המנין.

(ג) ראש ועד מקומי חייב לכנס ישיבת- ועד מקומי שלא מן המנין, אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי שליש, לפחות, מחברי ועד מקומי ובה פורט סדר-היום הנדרש, או אם באה דרישה לכך מאת ועדת ההנהלה או ועדת הביקורת של ועד מקומי; לא כינס ראש המועצה את הישיבה תוך 14 יום מיום הגשת דרישה כאמור, יוכלו החברים שהגישו אותה לקרוא לישיבת ועד מקומי לשם דיון בסדר-היום הנדרש.

(ד) יושב-ראש ועדה רשאי לקרוא בכל עת לישיבת הועדה שהוא יושב-ראש בה, והוא חייב לקרוא לישיבה על פי החלטת הועדה, או על פי דרישה מאת ועדת הביקורת.

הגדרה: סדר היום סעיף 49

דברי הסבר:
הזמנות (א) הזמנה לכל ישיבה של ועד מקומי או של ועדה, חתומה ביד מזכיר ועד מקומי או יושב-ראש הועדה, המפרטת את סדר-יומה של הישיבה, תימסר לכל חברי ועד מקומי או הועדה לפחות 24 שעות לפני הישיבה. 

(ב) הודעה בדבר זמנה, מקומה וסדר-יומה של כל ישיבת- ועד מקומי יש להדביק על הדלת החיצונית של משרד ועד מקומי או סמוך לה

סדר היום לישיבת- ועד מקומי, שלא נקבע מראש על ידי ועד מקומי, ייקבע על ידי ראש ועד מקומי 

סעיף 55 , הועד המקומי רשאי לקבוע לעצמו את סדרי עבודתה ודיוניו, במידה שלא נקבעו הוראות אחרות בענין זה.

הגדרה: הנהלת הישיבות

דברי הסבר:
(א) ראש ועד מקומי יהיה היושב-ראש בכל ישיבות ועד מקומי, ובהעדרו – סגן ראש ועד מקומי, ואם יש יותר מסגן אחד והם נוכחים בישיבה – הסגן אשר ועד מקומי יבחר בו לשם כך. נעדרו ראש ועד מקומי וכל סגניו, יבחרו הנוכחים באחד מחברי ועד מקומי להיות יושב-ראש הישיבה.

הגדרה: ועד מקומי ישיבות פומביות 

דברי הסבר:
ישיבות ועד מקומי יהיו פומביות, אלא אם הוחלט בישיבה שתהא, כולה או חלקה, בדלתיים סגורות.

הגדרה: מנין חוקי 

דברי הסבר:
(א) רוב חברי הועד המקומי או הועדה הם מנין חוקי בישיבותיהן; לא היה מנין חוקי בשעה שנקבעה לישיבה, תידחה הישיבה לשעה אחת, ואז תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות שליש מחברי הועד המקומי או הועדה; לא נוכח שליש כאמור – תידחה הישיבה ל-7 ימים ואז תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות שליש מחברי הועד המקומי או הועדה בתנאי שלא ידונו בה בענין שלא עמד על סדר היום של הישיבה הקודמת.

(ב) נקבע בדין להחלטה מסויימת רוב מיוחד בהצבעה, יהיה רוב זה גם המנין החוקי לדיון באותו ענין.

(ג) החלטות מתקבלות ברוב קולותיהם של חברי הועד המקומי או של חברי ועדה הנוכחים בעת ההצבעה בישיבה שיש בה מנין חוקי חוץ מהחלטות שנקבע להן בדין רוב מיוחד.

(ד) מספר-קולות שקול פירושו דחיית ההצעה.

ה) ההצבעה בועד המקומי או בועדה היא בהרמת-ידיים, אך על פי דרישת שליש לפחות מחברי הועד המקומי או הועדה הנוכחים תהיה ההצבעה חשאית.

הגדרה: פרוטוקול 

דברי הסבר:
בכל ישיבה של הועד המקומי או של ועדה יש לרשום פרוטוקול שיכיל את שמות חברי הועד המקומי או הועדה הנוכחים בישיבה, את מהלך הדיונים, את ההצעות ואת תוצאות ההצבעה.
 הפרוטוקול ייחתם באותה ישיבה או בישיבה הבאה על ידי יושב-ראש הישיבה. הפרוטוקול יישלח לחברי הועד המקומי או הועדה לפחות 7 ימים לפני  הישיבה הבאה. היה ערעור על פרט מפרטי הפרוטוקול, יועמד הערעור לדיון בראשית הישיבה.

הגדרה: שמירת מסמכים (תיקון: תשנ"ז) סעיף 234

דברי הסבר:
השמירה על ספרי הועד המקומי, מסמכיו ותעודותיו היא בידי מזכיר הועד המקומי או בידי עובד אחר שימונה לכך על ידי הועד המקומי
, או בכל דרך אחרת שיחליט עליה הועד המקומי. ראש הועד המקומי יהא אחראי לסדרי השמירה.

הגדרה: גישה לספרי ועד מקומי (תיקון: תשנ"ז) סעיף 235

דברי הסבר:
א) ספרי הועד המקומי, מסמכיו ותעודותיו יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר- הועד המקומי, והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם, ובלבד שלא יוציא ספר,מסמך או תעודה כאמור ממשרדי הועד המקומי בלי הסכמתו בכתב של ראש הועד המקומי.

(ב) ועדות הועד המקומי תהיה להן, בזמן ישיבתן, גישה לספרי הועד המקומי, מסמכיו ותעודותיו הנוגעים לעבודתן.

הגדרה: עיון בספרי הועד המקומי (תיקון: תשנ"ז) סעיף 236

דברי הסבר:
כל משלם מסים או תושב זכאי –

(1) לעיין, בשעות העבודה במשרדי הועד המקומי, בכל פנקס-בוחרים, לוח-שומה, חוק-עזר, תקנה או הודעה של הועד המקומי ובכל מסמך אחר שפורסם על ידי הועד המקומי או בשמו או בעיניניו וכן בחומר ומסמכים של ועדת השומה ושל ועדת הערר לעניני שומה, בנוגע לענין שהוא מעוניין בו, ולהכין לעצמו העתק או תקציר מהם – ללא תשלום כל-שהוא;

(2) לעיין, בשעות העבודה במשרדי הועד המקומי, בתשלום שיקבע הועד המקומי ושלא יעלה על 500 פרוטה אלא באישור המועצה, בספרי הפרוטוקולים של הועד המקומי פרט לפרוטוקולים של ישיבותיה בדלתיים סגורות, או בדינים-וחשבונות הכספיים של הועד המקומי ובדינים-וחשבונות של מבקר-החשבונות, ולהכין לעצמו העתק או תקציר מהם;

(3) לקבל העתקים או תקצירים מן הספרים, המסמכים והתעודות האמורים בתשלום סביר שייקבע על ידי הועד המקומי, ושלא יעלה על לירה אחת אלא באישורהמועצה, בעד כל דף או חלק מהדף של כל העתק או תקציר.