דלג לתוכן

מכרזים כללים (ארכיון)

מס' מכרז/פנייה


שם המכרז/פנייה


מועד אחרון להגשת הצעות


מועד אחרון לשאלות הבהרה


תאריך סיור מציעים


 עלות רכישה


הערות


15/2021קול קורא להפעלת חוגים והרצאות במועדוני הותיקים -מועצה אזורית באר טוביה - 2022 21.10.2021 בשעה 12:00לשאלות והבהרות ניתן לפנות לענת ארז בדואר אלקטרוני לכתובת
anate@beer-tuvia.org.il או באמצעות טל' מספר 08-8509835
13/2021 תשובות לשאלות הבהרהתשובות לשאלות ההבהרה מכרז קירוי סולארי 21-13המועד החדש להגשה: 17/08/2021 שעה 14:00
13/2021 דחייההודעת דחיית מועד הגשה למכרז 13/2021מועד חדש להגשה 17/08/2021 שעה 14:00
13/2021מכרז סולארי מלא3.8.2021 בשעה 14:0019.7.2021 בשעה 23:59
למייל Adi@svivot.pro
12.7.2021 10:002500 ₪
שלא יוחזרו
הבהרות והערות למכרז 13/2021
10/2021קול קורא 10_2021 להפעלת חוגים לשנת תשפב8.7.2021 עד השעה 12:00את ההצעה יש לשלוח לדוא"ל BT@Beer-tuvia.org.il
לאשר קבלה בטלפון 08-8509753
11/2021מכרז זוטא - עיקול חתולי רחוב22.6.2021 עד השעה 12:00כל המעוניין להשתתף במכרז ימסור את מסמכי המכרז עד ליום 22/06/2021 שעה 12:00 במשרדי מנכ"ל המזמינה ברח' ניר 1 באיזור התעשייה באר טוביה, מיקוד 83815 (להלן: "משרדי המזמינה") בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00.
על המציע להכניס את הצעתו הכספית, יחד עם כל יתר המסמכים הדרושים על פי המכרז, למעטפה סגורה עליה יכתב "מכרז זוטא מס' 11/2021"
8/2021מכרז 8.2021 הסעות תלמידיםיום ראשון 20.6.2021 עד השעה 15:3010.6.2021 בשעה 10:0010.6.2021 בשעה 10:00
במחלקת תחבורה
500 ₪פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מיכה אוזן מחלקת תחבורה
08-8509814
7/2021מכרז 7.2021 שירותי הסעות ספורט שנת לימודים תשפ"ביום ראשון 20.6.2021 עד השעה 15:3010.6.2021 בשעה 10:0010.6.2021 בשעה 10:00
במחלקת תחבורה
500 ₪פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מיכה אוזן מחלקת תחבורה
08-8509814
73/2020קול קורא להפעלת חוגים והרצאות במועדוני הותיקים -מועצה אזורית באר טוביה נוסח 14.12.20....docx22.12.2020 בשעה 12:00לפרטים נוספים ניתן לפנות לענת ארז במייל anate@beer-tuvia.og.il או בטלפון 08-8509835
71/2020מכרז 71/2020 לרכישת מיגוניות24.12.2020 שעה 12:0020.12.2020 שעה 12:0017.12.2020 בשעה 12:00500 ₪פרטים נוספים ניתן לקבל אצל איגור גיט 08-8509759
או במייל theletga@beer-tuvia.org.il
69/2020 ביטול מכרז 69.2020
69/2020 עדכוןעדכון מכרז 69-2020 דחיית מועד הגשה
69/2020מכרז 69.2020 התראות בתחנות שאיבה15.12.2020 בשעה 12:007.12.2020 עד שעה 12:003.12.2020 בשעה 13:00 במשרד המנכ"ל1,000 ₪פרטים נוספים ניתן לקבל אצל איגור גיט 08-8509759
או במייל theletga@beer-tuvia.org.il
66/2020קול קורא להפעלת חוג קט רגל12.11.2020 בשעה 12:00
59/2020 60/2020 61/2020הבהרה למכרזים 59/2020_60/2020_61/2020
62/2020מכרז 62/2020 אחזקת רשת ביוב08.11.2020 עד השעה 12:0029.10.202027.10.20201,000 ₪
61/2020מכרז 61/2020 גינון בתי ספר 08.11.2020 עד השעה 12:0027.10.2020 שעה 11:0025.10.2020500 ₪
60/2020מכרז 60/2020 גינון גני ילדים 08.11.2020 עד השעה 12:0027.10.2020 שעה 11:0025.10.2020500 ₪
59/2020מכרז 59/2020 גינון אזורי תעשיה 08.11.2020 עד השעה 12:0027.10.2020 שעה 11:0025.10.2020500 ₪
63/2020מכרז 63/2020 אחזקת כבישים08.11.2020 עד השעה 12:0026.10.2020500 ₪
39/2020שאלות ותשובות מכרז 39_2020
40/2020 הבהרה 2הבהרה 2 40/2020
39/2020הודעה על עדכון ודחיית מועד הגשת הצעות למכרז 39_2020
מכרז 40/2020 גי אי סי שאלות ותשובות מכרז 40/2020 גי אי אס שאלות ותשובות
48/2020הודעה על דחיית מועד במכרז 482020 – מתן שירותי ניהול ומעקב תהליכי ניטור שפכיםהודעה על דחיית מועד במכרז 482020 – מתן שירותי ניהול ומעקב תהליכי ניטור שפכים
48/2020שאלות והבהרות מכרז ניטור שפכי תעשיה 48.2020 - באר
40/2020 מכתב הבהרהמכתב הבהרה 40/2020
40/2020מכרז 40.2020 - אספקת מערכות מחשוב הנדסיות והקמת מאגרי מידע לייעודי קרקע מידע גאוגרפי ומידע לניהול נכסי ציבור נוסח לפרסום22.9.2020 15:30500 ₪
39/2020מכרז מחזור פסולת 39.202022.9.2020 15:306.9.2020 בשעה 12:00 , 1,000 ₪אביבה מסיקה,
באמצעות מייל: sviva@beer-tuvia.org , טלפון לברור קבלת המייל: 08-8509786
48/2020מכרז מס' 2020/48 הזמנה לקבלת הצעות לשירותי ניהול ומעקב תהליכי ניטור שפכים1.9.2020 שעה 15:3020.8.2020 שעה 10:00500 ₪פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות מחלקת רישוי עסקים ואיכות סביבה בטלפון: 08-8509786 או במייל sviva@beer-tuvia.org.il.

42/2020קול קורא להפעלת חוגים לשנהל תשפא11.8.2020
בשעה: 12:00
34/2020מכרז הסעות תלמידים לשנה"ל שתפ"א14.7.2020
בשעה: 15:30
8.7.2020
בשעה: 9:00 בבוקר
500 ₪
33/2020מכרז להפעלת צהרונים וקייטנות בגני הילדים ובבתי הספר 33/202030.6.2020
השעה 15:30
22.6.2020 עד השעה 12:00500 ₪
23/2020מכרז 23.2020 לביצוע עבודות קו סניקה ניר בנים מטש תימורים29.3.2020
שעה : 15:30
19.3.2020 שעה: 12:0016.3.2020
שעה 15:00
2000 ₪
22/2020הבהרות למכרז זוטא 22_2020 צעדת החולות ה-25
22/2020מכרז זוטא 22.2020 - הפקת צעדת החולות
71/2019תשובות לשאלות הבהרה קול קורא 71.2019
71/2019הודעה על דחיית מועד קול קורא להפעלת מעון יום לקשיש 1.3.2020
בשעה 12:00
25.2.2020
בשעה: 12:00
20.2.2020
בשעה: 15:00
71/2019קול קורא להקצאת מקרקעין לשם הפעלת מעון יום לקשיש26.2.2020
בשעה 12:00
18.2.2020
בשעה : 15:00
17.2.2020
בשעה 15:00
69/2019הודעה בדבר מכרז 69/2019 - תיקון רכיב האיכות
69/2019הודעה בדבר דחיית ממועד פתיחת המכרז 69-2019 מתן שירותים למחלקת הגבייה
72/2019מענה לשאלות הבהרה 72/2019
72/2019אספקת טובין ומתכלים 26.1.2020
בשעה 15:00
מועד אחרון לשאילת שאלות 12.1.2020 שעה: 14:001,500 ש"חפרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת רכש
08-8509868
69/2019הזמנה להצעת למתן שירותים למחלקת גבייה 26.1.2020
בשעה 15:00
מועד אחרון לשאילת שאלות 12.1.2020 שעה: 14:002500 ש"ח פרטים נוספים בטלפון
050-7361544
73/2019מתן תשובות לשאלות הבהרה מכרז מדידות ארנונה
73/2019 הודעה בדבר דחיית מכרז 73/2019 - מדידות ארנונה מועד אחרון להגשת הצעות ידחה ליום 12.01.2020תוקף הערבות להשתתפות במכרז הינו עד ליום 12.4.20202
יתר תנאי המכרז ללא שינוי
67/2019מכרז מכירת כלי רכב 5/1/2020
עד השעה 12:00
49/2019קול קורא להפעלת חוגים והרצאות במועדוני וותיקים במועצה האזורית באר טוביה 26/12/2019
שעה: 12:00
73/2019לביצוע סקרי מדידות ארנונה ושימושים 5/1/2020
שעה: 15:00
25/12/19
שעה: 15:00
22/12/19
שעה: 11:00
1,500 ש"ח לכל שאלה ניתן לפנות למחלקת גזברות בטל: 08-8509710
64/2019מענה לשאלות הבהרה מכרז 64/2019 לאספקת שירותי חשבונאות
64/2019מכרז לאספקת שירותי הנהלת חשבונות 15/12/19
שעה: 15:00
5/12/2019
שעה : 10:00
1,500 ש"חלכל שאלה ניתן לפנות למחלקת גזברות בטל: 08-8509710
65/2019מכרז 65.2019 - הודעה למתעניינים
65/2019רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע גביה ופיננסיות ממוחשבות01/12/201918/11/2019
שעה: 12:00
1,500 ש"ח לכל שאלה ניתן לפנות למחלקת גזברות בטל: 08-8509710
תשובות לשאלות הבהרה מכרז 57.2019 להפעלת בית ספר תיכון אזורי באר טוביה
44/2019סיור קבלנים נוסף למכרז יעה אופני ומשאיות רכינה24/10/2019
שעה : 12:00
10/10/2019
שעה: 12:00
500 ש"ח
57/2019הודעה בדבר דחיית מועד במכרז - הפעלת בית ספר אזורי באר טוביה 24/11/2019
שעה: 15:00
30/10/2019
44/2019מכרז עבודות ניקיון ע"י יעה אופני ומשאיות רכינה 25/09/2019
שעה: 15:00
22/09/2019
שעה:12:00
18/09/2019
שעה: 11:00
500 ש"ח
60/2019מתן שיעורים בחנ"ג לגיל הרך, לילדי גני הילדים מועצה אזורית באר טוביה 18/09/2019
שעה: 15:00
4/9/2019
שעה: 14:00
500 ש"ח
הודעה שינוי במכרז 57/2019 שינויים במכרז מספר 57/2019 להפעלת בית הספר התיכון - הודעה למציעים
50/2019מכרז מיגוניות- 9 מיגוניות 25/08/2019
שעה: 15:00
15/08/2019
שעה: 14:00
12/08/2019
שעה : 14:00
46/2019לביצוע עבודות אחזקת רשת מים בתחומי המועצה האזורית באר טוביה 25/08/2019
שעה: 15:00
15/08/2019
שעה :14:00
12/08/2019
שעה: 12:00
500 ש"ח
57/2019להפעלת בית ספר תיכון אזורית באר - טוביה החל משנת הלימודים תש"פ 25/08/2019
שעה 14:00
18/08/2019
שעה : 14:00
48/2019קול קורא מספר 48.2019 להפעלת קייטנת ספורט מועצה אזורית באר טוביה יולי אוגוסט 201903/07/2019
שעה 12:00
23/2019מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות 09/07/2019
שעה: 15:30
03/07/2019
שעה 9:00
500 ש"ח
43/2019קול קורא להפעלת קייטנות ספורט מועצה אזורית באר טוביה יולי - אוגוסט 201919/06/2019
שעה :12.00
לפנות לאורי צבעוני בטל':
050-5773847
24/2019מכרז פומבי לביצוע עבודות אחזקת כבישים, מדרכות ורחובות24/06/2019
שעה 12:00
15/06/2019
שעה 15:00
06/06/2019
שעה 09:00
500 ש"ח
19/2019קול קורא להפעלת חוגים במועצה לשנת הלימודים תשפ03/06/2019
שעה 12:00
הודעה מספר 1 – הבהרות מכרז 12/2019 – שרותי תחזוקת תשתיות טכנולוגיות במיקור חוץ
12/2019מכרז שרותי תחזוקת תשתיות טכנולוגיות במיקור חוץ19/05/2019
שעה 12:00
05/05/2019
שעה 12:00
1,000 ש"חפגישות הועדה המקצועית עם המציעים שעל פי בדיקה ראשונית עמדו בתנאי הסף תערכנה בתאריך 22/05/2019 בין השעות 11:00 ל 15:30.
18/2019הזמנה להציע הצעות בנושא רכישת רכבים28/04/2019
שעה 12:00
15/2019מכרז 15/2019 - ביטוח רכש וחבויותמענה לשאלות הבהרה - להורדה לחץ כאןערבות בנקאית אוטונומית - עם תיקון - להורדה לחץ כאןפוליסה לביטוח - להורדה לחץ כאן
15/2019מכרז 15/2019 - ביטוח רכש וחבויות01/04/2019
שעה 12:00
13/03/2019
שעה 12:00
1500 ש"חמועד אחרון להגשה נדחה מ 20/03/2019 שעה 12:00 לתאריך 01/04/19 שעה 12:00
2/2019עדכון למכרז 2/201914/02/2019
שעה 12:00
טפסי מכרז מעודכנים
2/2019הבהרה למכרז 2/2019
14/02/2019
שעה 12:00
הבהרה בנושא מכרז
2/2019מתן שירותי הדברת מזיקים10/02/2019
שעה 12:00
31/01/2019
שעה 12:00
1500 ש"ח
1/2019הבהרה למכרז 1/201914/02/2019
שעה 12:00
הבהרה בנושא מכרז
1/2019מכרז מסגרת לביצוע פינוי וסילוק פסולות10/02/2019
שעה 12:00
31/01/2019
שעה 12:00
2,000 ש"ח
104/2018 מתן שירותי חינוך והעשרה בתחום המנהיגות13/12/2018
שעה 12:00
12/12/2018
שעה 12:00
102/2018שירותי ניהול ותחזוקה של מתחם מוזיקה בתיכון באר טוביה 19/08/2018
בשעה 15:00
12/08/2018
בשעה 15:00
בתיכון אזורי באר טוביה - מבנה שרון
500 ₪
100/2018מכרז לשירותי הסעות תלמידים 25/07/2018
שעה: 15:00
18/07/2018
שעה:09:00
500 ₪
100/2018מכרז לשירותי הסעות תלמידים - עדכון
מסמך הבהרות - לביצוע הסעות תלמידים
טבלת מלווים נדרשים
25/07/2018
שעה: 15:00
18/07/2018
שעה : 9:00
500 ₪
32/2018קול קורא נוסף להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה לשנת 2019-201822/07/2018
שעה : 12:00
לשאלות והבהרות ניתן לפנות למאי אלפסי בדואר אלקטרוני לכתובת
maya@40.ctc-app.com
או בטל:
.0523860380
31/2018קול קורא נוסף להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה לשנת 2019-201820/06/2018
שעה 12:00
לשאלות והבהרות ניתן לפנות למאי אלפסי בדואר אלקטרוני לכתובת
maya@40.ctc-app.com
או בטל:
.0523860380
30/2018קול קורא להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה לשנת 2019-201830/05/2018 שעה 12:00לשאלות והבהרות ניתן לפנות למאי אלפסי בדואר אלקטרוני לכתובת
maya@40.ctc-app.com
או בטל:
.0523860380
25/2018קהילה תומכת24/05/2018

שעה 15:00
17/05/2018

15:00
 200 ₪ 
18/2018דיגום שפכי תעשיה וביצוע בדיקות מעבדה ע"פ תכנית דיגום שנתית במטשי"ם ומאגרי קולחים של המועצה 24/05/2018 שעה 15:0015/05/18 שעה 12:00 500 ₪ 
16/2018 קליטת פסולת בנייה וקליטת פסולת יבשה24/05/2018 שעה 15:0015/05/18 שעה 12:00 3,000 ₪ 
15/2018ביצוע הסעות תלמידים לחוגי ספורט ברחבי המועצה ולמשחקי חוץ30/04/2018

שעה 15:00
16/04/2018

שעה 9:00
 500 ₪ 
12/2018 אספקה התקנה ואחזקת מערכות טמ"ס

פירוט מכרז חלק 1


פירוט מכרז חלק 2

26/4/2018

שעה: 15:00
24/4/2018

שעה :12:00
15/4/2018

10:00
500 ₪ 
09/2018מכרז 9.2018 כלי רכב
פרסום מכרז 2 כלי רכב
30/01/2018

שעה 15:00
    
07/2018מכרז 07.2018 הקמת מועדון במושב ערוגות27/02/2018

שעה 15:00
 21/02/2018

שעה: 12:00
15/02/2018

שעה: 12:00
 500 ₪פרטים נוספים במחלקת הנדה ותשתיות

בטל': 08-8509759
06/2018מכרז אחזקת רשת מזגנים25/01/2018

שעה 12:00
    
 הזמנה להציע הצעות למתן שרותי מדידה בנין פנטהאוז27/12/2017

שעה 15:00
    
87/2017מכרז לאספקת שירותי רכיבה טיפולית12/12/2017

שעה 14:00
    
77/2017מתן שירותי סירוס/עיקור חתולי רחוב ללכידה, חיסון נגד כלבת, והחזרתם למקום הלכידה20/11/2017

9:00-16:00

    
50/2017קול קורא להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה3/09/2017 שעה 12:00   שליחת ההצעות והמסמכים המצורפים חתומים כנדרש לדוא"ל: yehudit.ohana1@gmail.com
47/2017מכירת אוטובוס באר טוביה20/7/2017 שעה 15:00 החל מתאריך 5/7/2017 פרטים במחלקת תחבורה מיכה אוזן בטלפון 08-8509814
40/2017הפעלת צהרונים בבתי הספר היסודיים בישובי המועצה02/07/2017 שעה 16:0022/06/2017 שעה  10:00 במחלקת חינוך ( השתתפות חובה) 500 ₪פרטים מחלקת חינוך – רות קרטר 08-8509777
33/2017אספקת והפעלת 2 עגלות קפה בביה"ס התיכון ו- 1 עגלה נוספת בביה"ס באר עמי02/07/2017 שעה 16:0022/6/2017 שעה 11:00 (השתתפות חובה) 500 ₪פרטים במשרד מזכיר המועצה- קובי אביבי 08-8509706
32/2017הפעלת צהרונים וקייטנות בבתי הספר02/07/2017 שעה 16:0022/06/2017 שעה 12:00 (  השתתפות חובה) 500 ₪פרטים מחלקת מדור גנים 08-8509777 תקוה
37/2017קבלת שירותי הפעלה והחזקה של מרכז ספורט ופנאי ערוגות26/06/17 שעה 15:00 20/06/17 שעה 14:00 סיור חובה500 ש"ח 
36/2017מתן שירותי ייעוץ, פיקוח, בקרה וליווי לועדה המקומית לתכנון ובנייה ולועדת מכרזים במ.א באר טוביה

תיקון סעיף 11.1.3

02/07/17 שעה 14:0026/6/17

לפקס 08-8509706
  לתשומת לב המתעניינים – בחוברת המכרז המילה "לחלופין" נשמטה לפני סע' 11.1.3 ויש להוסיפה.

כל שאר הוראות המכרז יעמדו בתקפם, לרבות מועד אחרון להגשת הצעות

35/2017ביצוע הסעות תלמידים בשנה"ל תשע"ח26/06/17 שעה 15:00 20/06/17 שעה 10:00 במח' התחבורה500 ₪ 
28/2017מרכז ספורט ופנאי ערוגות04/05/2017 שעה 15:00 19/04/2017 בשעה 15:30סיור חובה500 ש"ח 
26/2017בניית גן ילדים דו כיתתי במושב כפר אחים20/4/2017 שעה 15:004/4/2017 בשעה 15:00 לפקס 08-850974430/3/2017 בשעה 12:00 סיור חובה500 ש"חפרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט  08-8509759
24/2017ביצוע עבודות גינון וניקיון כללי30/3/2017 שעה 16:00הגשת הצעות ידנית בלבד23/3/2017 שעה 10:00500 ש"חאיכות הסביבה
25/2017בניית גן ילדים במושב באר טוביה20/4/2017 שעה 15:004/4/2017 בשעה 15:00 לפקס    08-850974430/3/2017 בשעה 12:00  סיור חובה500 ש"חפרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט 08-8509759
02/2017בניית גן ילדים במושב חצב20/4/2017 שעות 15:004/4/2017 בשעה 15:00 לפקס 08-850974430/3/2017 בשעה12:00 סיור חובה500 ש"חפרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט 08-8509759
1/2017ביצוע עבודות אחזקה ויזומות למתקני תאורת רחובות20/2/2017 שעה 15:00הגשת הצעות ידנית בלבד5/2/2017 שעה 12:002500 ₪פרטים  : תכלת  08-8509759
  קול קורא להצטרפות למאגר יועצים ומתכננים במועצה האזורית באר טוביה ותאגידיה     
86/2016אספקת טובין ומתכלין05/12/2016

שעה 15:00
29.11.1627.11.16 שעה 11:00 במשרדי מזכיר המועצה700 ₪פרטים: רוית רייטר 08-8509812
42/2016פניה לקבלת הצעות לקבל ייעוץ משפטי חיצוני קבוע 30/11/2016

שעה 09:30
 20.11.2016 שעה 12:00   
Skip to content