דלג לתוכן

מכרז לשימוש ותפעול מטווח קליעה

מסמך 1-הזמנה להציע הצעות

 

מכרז מס' 14/2022

לשימוש ותפעול מטווח קליעה

הזמנה להציע הצעות

 

 1. המועצה האזורית באר טוביה (להלן: "המועצה" ו/או "הרשות" ) מודיעה בזאת על פרסום מכרז פומבי 14/2022 לשימוש ותפעול של מטווח קליעה ביער עזריקם (להלן: "המכרז", "המטווח") ומזמינה בזאת את הציבור המעוניין להגיש הצעות במכרז כדלהלן;

 

 1. את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים, ונוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן יהיה לרכוש בבניין המועצה בכתובת ניר 1 אזור תעשיה באר-טוביה, קומה שניה במשרד הקופאית החל מיום 11.22 בשעה 9:00, תמורת סך של 500 ש"ח (חמש מאות שקלים חדשים), אשר ישולמו בהמחאה לפקודת המועצה (מסומנת למוטב בלבד). סך זה לא יוחזר בשום מקרה ונסיבות לרוכש.

 

 1. ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף למכרז זה, כולל ערבות בנקאית תוגש במעטפה המצורפת למסמכי המכרז בשני עותקים לפחות, כאשר המעטפה תהיה סגורה היטב וכוללת את כל המסמכים הדרושים על פי ההזמנה לקבלת הצעות.

 

 1. על המציע יהיה למלא בכתב יד את הצעתו ולחתום על כל המסמכים הנלווים.

 

הצעה שלא תוגש בסדר ובאופן הנ"ל ו/או שתוגש בחלקי חוברת מכרז שפורקו- תיפסל על הסף.

 

 1. את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 12.2022 עד השעה 14:00 בבניין המועצה האזורית באר טוביה, מסירה ידנית בלבד. ככל שתהיינה שאלות הבהרה, יש להגישן למייל ofer@beer-tuvia.org.il עד ה- 1.12.22 בשעה 12:00, ומענה יימסר ב- 4.12.22 עד השעה 16:00

 

 1. הצעה אשר תוגש שלא במועד ו/או ללא כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז, לא תילקח בחשבון.

 

 1. על המציע להשתתף בסיור אשר יערך ביום 11.2022 בשעה 11:00 במתקן הקליעה ביער עזריקם. ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף למועצה מסורה האפשרות לפסול הצעתו על הסף.

 

 1. יודגש כי המועצה שומרת על זכותה לבטל את המכרז לפני ההחלטה על ההצעה הזוכה במכרז.

 

 1. המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים, תיקונים, תנאים ודרישות, במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים (להלן: "שינויים והבהרות"). השינויים וההבהרות כאמור יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז.

 

 1. כל ההוצאות מכין מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע.

בכבוד רב,

קובי אביבי- ראש המועצה

מסמך 2- תנאי המכרז

מכרז מס' 14/2022

לשימוש ותפעול מטווח קליעה

תנאי המכרז

 

תנאי סף

 1. רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז, ואשר מתקיימים בהם, במצטבר, כל הדרישות והתנאים המפורטים להלן:
  • עוסק מורשה או תאגיד פעיל בישראל הרשום אצל רשם החברות בעת הגשת הצעתו למכרז.
  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח בארץ ו/או בחו"ל בתפעול ו/או בהפעלת מטווחי קליעה מסוג ובהיקף נשוא המכרז, וזאת לפחות של 5 שנים במהלך 7 שנים האחרונות. על המציע להציג מינימום 3 המלצות של מוסדות ציבור עמם התקשר. ההחלטה אם המציע עומד בדרישת הניסיון ובכלל זה ההחלטה אם הניסיון שעליו הצביע המציע הוא ניסיון מתאים בשיקול דעתה של וועדת המכרזים.
  • המציע הינו בעל כח אדם, ציוד, כישורים ומיומנות להפעלת המטווח במתכונת הנדרשת על פי תנאי מכרז זה.
  • המציע מנהל ספרים כדין בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף , תשל"ו- 1976.
  • המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעבודה עם גופים ציבורים מטעם רשויות המע"מ.
  • העתק רישיון/ות לניהול עסק להפעלת מטווח בתקופת הזמן החופפת לתקופת הניסיון הנדרשת והרלוונטית לתנאים.
  • המציע השתתף בסיור שנערך בשטח המטווח.
 2. רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז, ואשר מתקיימים בהם במצטבר כל התנאים כמפורט בסעיף1 לעיל – וכן יצורפו להצעתם בעת ההגשה, לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף, כל המסמכים להלן לרבות ערבות המכרז כאמור בסעיף 3 להלן:
  • העתק אישורים המעידים על התקיימות תנאי 1 לעיל.
  • פרופיל מפורט של העוסק / התאגיד וכן המלצות ואישורים המעידים על ניסיון מוכח כנדרש בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל, כולל מספרי טלפון ליצירת קשר עם ממליצים וגורמים רלוונטיים.
  • אישור רו"ח המעיד על התקיימות תנאי4. לעיל.
  • צירוף אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו – 1976.
  • צירוף אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ ואישור על ניכוי מס הכנסה במקור.
  • צירוף אישור על השתתפות בסיור.
  • העתק חתום של טיוטת ההסכם המצורפת למסמכי המכרז. העתק טיוטת ההסכם יהיה חתום בכל עמוד על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת המציע.
 3. כל מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מסויגת (אוטונומית) לטובת המועצה בנוסח האמור בנספח 4.1 (להלן: "ערבות המכרז").
  • ערבות המכרז תהיה בתוקף עד לתאריך 3.2023
  • ערבות המכרז תהיה על סך של 100,000 (ובמילים: מאה אלף ₪) ותיועד להבטחת קיום ההצעה וקיום תנאי המכרז.
  • למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או אישור המועצה בדבר יתרת חוב לטובת המציע.
  • מציע אשר לא יזכה במכרז, תשלח אליו חזרה ערבות המכרז בדואר רשום בהקדם לאחר סיום הליכי המכרז, לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.
  • ערבות המכרז שיגיש המציע אשר יזכה במכרז תישאר בידי המועצה עד להפקדת ערבות ביצוע כמפורט בטיוטת ההסכם המצורף למכרז ובמסמכי המכרז (להלן: "ערבות הביצוע") ואשר סכומה יהיה 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים).
  • המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש את הארכת תוקף ערבות המכרז של המציעים לתקופות נוספות בהתאם לצורך.
 4. למען הסר ספק יודגש, כי מציע אשר לא יעמוד בכל התנאים המצטברים המפורטים בסעיפים 1-3, המועצה תהא רשאית לפסול את הצעתו על הסף ו/או שלא לדון בה.

 

תנאים כלליים

 1. המועצה רשאית שלא לקבל כל הצעה שהיא.
 2. המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהמועצה את האחריות לכל אירוע ו/או נזק שייגרמו, והנובעים בדרך ישירה או עקיפה מהפעלת המטווח ו/או ממילוי התחייבויותיו על מסמכי המכרז וההסכם על כל נספחיהם.
 3. האמור לעיל יחול הן לגבי כל צד שלישי שהוא , המועסקים על ידו ו/או כל הפועלים מטעמו, האמור לעיל יחול לגבי כל נזק, ובכלל זה לגבי נזק גוף, נזק נפשי ונזק רכוש.
 4. המציע שייבחר יפעיל את המטווח בהתאם לכל דין, לרבות ע"פ תקנים, תעודות, אישורים, הנחיות ודרישות משרד הכלכלה, משטרת ישראל, כיבוי אש וכל דרישה של גוף רשמי אחר, וכן בהתאם להנחיות המועצה או מי מטעמה, להסכם ההתקשרות ומסמכי המכרז.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות המציע ועל חשבונו לקבל רישיון עסק מהרשות המקומית (המועצה האזורית), כולל כל האישורים הנדרשים על פי חוק.

 1. המציע יעסיק עובדים מקצועיים, מורשים ובעלי מיומנות וניסיון.
 2. תמורת הזיכיון ישלם המציע למועצה דמי זיכיון שנתיים, על יסוד הצעתו במסגרת המכרז, שישולמו מראש מידי תחילת שנת הפעלה.
 3. המועצה לא תישא בכל תשלום שהוא בגין השימוש והתפעול על ידי המציע. המציע ישלם את כל התשלומים העירוניים והממשלתיים הדרושים לאחזקת והפעלת המטווח.
 4. השימוש והתפעול של המטווח יבוצעו תוך הקפדה מרבית על כל דין וכללי הזהירות והבטיחות.
 5. זכות השימוש וההפעלה למציע הינה רשות שימוש בלבד, היא לא תקנה לו זכות חזקה כלשהי, זכות קניינית או מעין קניינית או כל זכות אחרת. למען הסר ספק מוצהר בזאת כי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב- 1972 ו/או כל חוק אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו, לא יחולו על חוזה זה, וכי המציע לא ישלם ולא שילם למועצה דמי מפתח בכל צורה שהיא.
 6. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי המציע לא יהא זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או גמול מאת המועצה בגין הפעלת המטווח.
 7. להבטחת קיום כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה, ימציא המציע למועצה ערבות בנקאית וכן ביטוחים מתאימים, הכל כקבוע במסמכי המכרז וההסכם.
 8. מובהר וידוע למציע כי חדר הנשק לא נכלל כחלק מהתקשרות הצדדים מכוח מכרז זה.

 

 1. תקופת ההתקשרות:

 

 • תקופת ההתקשרות עם הזכיין שיבחר במכרז הינה לשנה מיום חתימת החוזה על ידי הצדדים (להלן: "תקופת ההתקשרות").
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי לרשות תהא נתונה האופציה (זכות ברירה) להאריך את תקופת ההתקשרות להתקשרות של עד 4 שנים נוספות, שנה אחת בכל פעם (להלן: "התקופה/ות הנוספת/ות") ובסה"כ תקופה מקסימלית של 5 שנים במצטבר, וזאת במתן הודעה בכתב לזכיין לפחות 45 יום לפני תום תקופת החוזה, או התקופה הנוספת לפי העניין.
 • מובהר כי המועצה אינה מחויבת להאריך את החוזה והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי בלבד.
 • עוד מובהר כי כל תנאי מתנאי חוזה זה יעמדו בתוקפם וימשיכו לחול בתקופות הנוספות, ככל ותהיינה, בשינויים המחויבים.

 

 1. הצעות המציעים תיבחנה כדלהלן:
  • שלב א' – בחינת עמידה בתנאי סף של המציע.
  • שלב ב' – מציע שעמד בתנאי הסף, תבחן הצעתו הכספית כך שהמציע אשר הצעתו הגבוה ביותר מבין ההצעות שנתקבלו בכל הנוגע לדמי הזיכיון יזכה.

 

 • מובהר כי מחיר הזיכיון על פי תעריף המועצה הינו 1,000,000 ₪ (ובמילים מיליון שקלים חדשים) לשנה, (להלן: "מחיר הזיכיון") בתוספת מע"מ, ועל המציע להגיש הצעתו בשקלים, בסכום שלא יפחת ממחיר הזיכיון.
 • דמי הזיכיון יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רק אם הייתה עליה במדד כאמור.
 • דמי הזיכיון יהיו קבועים וישולמו מדי חודש בחודשו בצירוף הפרשי הצמדה, בתחילת כל חודש וכל מחיר הנקוב בהצעה ייחשב ככולל את כל הדרוש לביצוע והפעלת המטווח, כנדרש במסמכי המכרז ונספחיו.
 1. המועצה רשאית:
  • למרות האמור לעיל, המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה המיטבית עבורה מבחינה כספית כמצוין לעיל, או כל הצעה שהיא. המועצה תהא רשאית, לבחור מספר זוכים, למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון לא יצא לפועל, מכל סיבה שהיא, להחליט על הגדלת/ הקטנת היקף השירותים, לבטל המכרז ולעשות כל פעולה שבסמכותה. כמו כן, רשאית המועצה בכל עת לפרסם מכרזים נוספים גם אם ניתן להגדירם כחוסים תחת מכרז זה בלא שתחוב בחבות כלשהי כלפי הזוכה.
  • בבחירת הזוכה רשאית המועצה להביא במניין שיקוליה את אמינותו של המציע, ניסיונו בקיום התחייבות בדומה להתחייבות נשוא מכרז זה, ניסיונה של המועצה או גופים אחרים עם המציע בעבר, כישוריו, המלצות, סבירות הצעתו של המציע, יכולתו הפיננסית וכל שיקול רלוונטי אחר ולערוך, לצורך כך, בדיקות כפי שתמצא לנכון בעצמה או באמצעות מי מטעמה. כל מציע מתחייב לשתף פעולה עם המועצה ונציגיה בעת עריכת הבדיקות כאמור.
  • המועצה ו/או וועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהינה בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל אי התייחסות המציע לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת המועצה ו/או וועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כנדרש.
  • למועצה נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם בכדי לקבל הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות.
  • המועצה ו/או וועדת המכרזים תהא רשאית אך לא חייבת לדרוש מאת מי מהמשתתפים לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותם, עסקיהם, מבני ההון שלהם, מקורות המימון שלהם, מצבם הפיננסי או של בעלי עניין בהם וכן כל מידע אחר שלדעתם יש עניין בגילויו וכן לבקש כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר. המשתתפים ישתפו פעולה על המועצה ו/או וועדת המכרזים באופן מלא.
  • המועצה ו/או וועדת המכרזים רשאית לנקוט בכל אמצעי שתמצא לנכון על מנת לאמת את כל המידע ו/או הצהרה לגבי המציע ובכלל זאת באמצעות בירורים ברשויות ו/או בכל גורם אחר שהוא והמציע, בהגשת הצעתו למכרז, נותן בזאת הסכמתו לבירורים כאמור.
  • המועצה ו/או וועדת המכרזים תהא רשאית אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה, לבקש הבהרות מהמציעים, כולם או חלקם, לאחר הגשת הצעותיהם ולפני בחירת הזוכה במכרז, ולמציעים לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות כספיות ו/או אחרות כלפי המועצה או וועדת המכרזים בקשר עם בקשת ההבהרות.
  • המועצה רשאית לא לקבוע זוכה/ים אם נראה לו כי אף מציע אינו מתאים.
  • בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.
  • אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין.

 

 1. החלטות ועדת המכרזים – עיון במסמכים
  • יודגש בזאת בהתאם להוראות סעיף 22(ט) לתוספת השנייה בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, עיון במסמכי המכרז, החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה, ההצעה הזוכה וכל מסמך אחר בהתייחס למכרז זה – ככל שיותר העיון בו, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה, לדעת ועדת המכרזים, בקיום הוראות סעיף 22(ט) לתוספת השנייה בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958.
  • ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים – עיון במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בסעיף 22(ט) לתוספת השנייה בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ובהתאם להלכה הפסוקה.
  • מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן – חלקים סודיים), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:
   • יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.
   • יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי.
   • במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.
  • מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.
  • סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
  • יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.
  • החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.
  • החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 

 1. ערבות המכרז:
  • על המציע לצרף להצעתו ערבות להבטחת קיום הצעות במכרז כמפורט בסעיף 3 לעיל.
  • המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה, או כל חלק ממנה, כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו:
   • הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או חוסר ניקיון כפיים.
   • הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
   • הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
   • אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המועצה עמו. לא כמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן ובמועד שנקבע לכך תהיה המועצה רשאית לחלט את ערבות ההצעה ולא לאשר את זכייתו במכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרת המוקנות למועצה על פי דין ו/או הסכם. המועצה תהא רשאית בנסיבות המתוארות לעיל, מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בהסכם עם מציע אחר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה אשר הוחלף יהיה חייבו בפיצוי המועצה בשיעור ההפרש בין הצעתו לבין הצעת המציע שנבחר במקומו עקב אי מילוי תנאי הוראות מסמכי המכרז, כולם או מקצתם.
  • על אף האמור מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם טכני בנוסח ערבות ההצעה, וזאת אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי החריגה בנספח נוסח הערבות נעשתה בתום לב וכי אין בה כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.
  • מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע תוך 7 ימים מיום שיידרש לכך על ידי המועצה, תהא המועצה רשאית לחלט את סכום ערבות ההצעה לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המועצה לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ההתקשרות עם המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

 

 1. חתימת החוזה:
  • המציע אשר ייבחר כזוכה, יתבקש לחתום על נוסח החוזה המצורף כמסמך מס' 7 ולצרף את כל נספחיו, כקבוע בנוסח ההסכם, תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
  • מקום שסרב מציע, שהצעתו נבחרה כזוכה, לחתום על ההסכם עם המועצה בהתאם להוראות מסמכי מכרז זה, תהא המועצה רשאית, מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי דין ו/או הסכם ו/או מסמכי מכרז זה, לפסול את הצעת המציע ולהכריז על זוכה אחר.
  • לא מילא המציע הזוכה אחר התחייבויותיו לחתום על הסכם זה, המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המציע הזוכה למסמכי המכרז מטעמו לבטל את זכייתו במכרז ואת החוזה עימו ( אם נחתם), וכל זאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי דין ו/או הסכם.
  • מציע במכרז שאינו המציע הזוכה במכרז (הזכיין הנבחר) יהא זכאי להשבת הערבות הבנקאית שצורפה למסמכי המכרז, וזאת בתנאים כדלקמן; אם נפסלו מסמכי המכרז מטעמו , או לא נבחרה הצעתו כזוכה במכרז, או שנדחו כל ההצעות לאחר מתן הודעה מטעם המועצה כאמור.

 

 1. סמכות שיפוט:

סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושאי וענייני המכרז תהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים לכך בתל אביב בלבד.

 

חוברת המכרז מכילה את המסמכים כדלהלן:

 1. מסמך 1 הזמנה להציע הצעות.
 2. מסמך 2 תנאי המכרז.
 3. מסמך 3 הצהרת המשתתף במכרז.
 4. מסמך 4 הצעת המשתתף במכרז
 5. נספח 4.1 – נוסח ערבות המכרז.
 6. נספח 4.2- פרופיל המציע.
 7. נספח 4.3.- הצהרה בדבר היעדר קירבה משפחתית לעובד הרשות.
 8. מסמך 5- תצהיר בעניין עובדים זרים ושכר מינימום.
 9. מסמך 6- נוהל בטיחות וגהות.
 10. מסמך 7 ההסכם ונספחיו.
 11. גילה מציע סתירה או אי התאמה בין הוראה אחת שבמסמכי המכרז לבין הוראה אחרת שבמסמכי המכרז, יפנה המציע מיד עם גילוי הסתירה או אי ההתאמה, בכתב, אל המועצה בבקשה שתיתן לו הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג.
 12. כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של המציעים ובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של המזמינה הקבועות במסמכי המכרז על נספחיהם ו/או בכל דין.

 

בכבוד רב,

 

קובי אביבי- ראש המועצה

 

מסמך 3- הצהרת המשתתף

 

מכרז מס' 14/2022

לשימוש ותפעול מטווח קליעה

הצהרת המשתתף במכרז

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ובפרט את ההסכם על כל נספחיו (להלן: "מסמכי המכרז"), מצהירים ומתחייבים בזה כדלהלן:

 1. קראנו בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם על נספחיהם, והבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם.
 2. הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

 

 1. הנני מודיע כ הצעתי ערוכה ע"פ מסמכי המכרז, מבוססת גם על בדיקותיי וביקורי במטווח. מעבר למכרז עצמו, כפי שפורסם, לא הוצג לי על ידכם ו/או מטעמכם כל מצג, לא קיים ביני לביניכם כל סיכום שהוא, בע"פ או בכתב ולא ניתנה לי על ידיכם כל התחייבות או הבטחה, מכל מין וסוג שהוא.

 

 1. הריני מצהיר כי קיבלתי ו/או הועמדו לרשותי כל המסמכים הקשורים להצעה ו/או את כל ההסברים בכל הקשור להצעה ולביצוע העבודות. הגשת ההצעה למכרז על ידי תהיה ראיה חותכת לכך שבדקתי את כל הפרטים הנדרשים לשם הגשת הצעתי, הן מהבחינה המשפטית והן מהבחינה הפיסית, וכי מצאתי אותם מתאימים לצרכי וכי אני בעל היכולת לבצע את מלוא התחייבויותיי ע"פ המכרז במלואן ובמועדן.

 

 1. אם תתקבל הצעתי, הנני מתחייב לשלם לרשות דמי זיכיון לשימוש וההפעלה ע"פ הצעת המחיר שהגשתי, צמודה למדד יוקר המחיה, בתוספת מע"מ כחוק, וזאת מראש בגין כל חודש ההתקשרות לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת, אם תהיה.
 2. ידוע וברור לי כי המועצה לא תישא בכל תשלום שהוא בגין השימוש והתפעול ע"י הזכיין. הזכיין ישלם את כל התשלומים העירוניים והממשלתיים ותשלומי החובה הדרושים להחזקת והפעלת המטווח.

 

 1. אם תתקבל הצעתי, הנני מתחייב לבצע את כל העבודות בהתאם לכל תנאי מסמכי המכרז והנספחים לו, לשביעות רצונכם המלאה.

 

 1. הצעתי במכרז, כפי שהוגשה על ידי במעטפה לתיבת המכרזים, הינה שלמה, מלאה וסופית, ואין לי כל ציפיה לקבלת כל תמורה ו/או זכות, ממונית או בלתי-ממונית, מעבר לנקוב בהצעתי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל מחיר הנקוב בהצעתי ייחשב ככולל את כל הדרוש לביצוע העבודות בשלמותן.

 

 1. היה והצעתי תתקבל, הנני מתחייב למלא באופן מדויק אחר הוראות החוזה לביצוע העבודות המצורף. הצעתי זו תהווה נספח וחלק בלתי נפרד מן החוזה, ואני מתחייב שלא להעביר לאחר זכות מזכויותיי ע"פ חוזה זה, ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת שימוש בזכויותיי לפי החוזה.

 

 1. ככל שהצעתי תבחר אפעיל את המטווח בהתאם לכל דין, לרבות ע"פ תקנים, תעודות, אישורים, הנחיות ודרישות משרד הכלכלה, משטרת ישראל, כיבוי אש וכל דרישה של גוף רשמי אחר, וכן בהתאם להנחיות המועצה או מי מטעמה, להסכם ההתקשרות ולמסמכי המכרז.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע לי ומוסכם עלי כי באחריות הזכיין ועל חשבונו לקבל רישיון עסק מהרשות המקומית (המועצה האזורית) כולל כל האישורים הנדרשים על פי חוק. אני מאשר כי המועצה לא נתנה ולא הציגה שום מצג, הבטחה, הסכמה, וכיו"ב כי יינתן רישיון עסק בפועל.

 

 1. ידוע וברור לי על הזכיין להעסיק עובדים מקצועיים, מורשים ובעלי מיומנות וניסיון, כי השימוש והתפעול של המטווח יבוצעו תוך הקפדה מרבית על כל דין ועל כללי הזהירות והבטיחות.

 

 1. ידוע וברור לי כי זכות השימוש וההפעלה לזכיין הינה רשות שימוש בלבד, היא לא תקנה לו זכות חזקה כלשהי, זכות קניינית או מעין-קניינית או כל זכות אחרת. למען הסר ספק מוצהר בזאת כי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב – 1972 ו/או כל חוק אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו, לא יחולו על חוזה זה, וכי הזכיין לא שילם ולא ישלם למועצה דמי ממפתח בכל צורה שהיא.

 

 1. ידוע ומוסכם עלי כי מתנדבי המועצה (משטרה/מג"ב) ועובדי המועצה הנושאים נשק רשותי, יהיו רשאים להשתמש במטווח לצורך אימוני ירי, ללא תמורה, לאחר תיאום בין מנהל מח' ביטחון של המועצה לבין הזכיין.

 

 

 1. ידוע וברור לי, למען הסר ספק, כי הזכיין לא יהא זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או גמול מאת המועצה בגין ביצוע העבודות.

 

 1. להבטחת קיום התחייבויותיי ע"פ תנאי ההצעה, הנני מצרף בזה ערבות בנקאית ע"פ הנוסח בנספח 4.1 למסמכי המכרז.

 

 1. מצ"ב להצעתי כל מסמכי המכרז ויתר המסמכים הדרושים כשכל אלה חתומים על ידי כדין / כנדרש, המהווים תנאי יסודי להגשת ההצעה, למעט אישור קיום ביטוחים אשר יומצא לרשות בתוך 7 ימים מהמועד בו תימסר לי ההודעה על זכייתי במכרז. ידוע לי כי מילוי כל התחייבויותיי בחוזה ההתקשרות כמפורט במסמכי המכרז לרבות המצאת כל המסמכים הנדרשים על פיו, הינו תנאי בל יעבור, ואם לא אמציא את האישורים ו/או אחד מהם ע"פ הסכם ההתקשרות, תוכל הרשות לבטל את זכייתי במכרז ולחלט את הערבות שניתנה על ידי, וזאת מבלי שתהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה.

 

 1. ידוע לי כי הרשות רשאית עד לתאריך שנקבע להגשת ההצעות לערוך שינויים ו/או תוספות ו/או הפחתות מכל סוג שהוא במסמכי המכרז. שינויים ו/או תוספות ו/או הפחתות כנ"ל יהוו תוספת למסמכי המכרז ולהצעה ו/או לנספחים להלן, ואני מתחייב לאשר בכתב את קבלתם.

 

 1. ידוע לי כי אם הצעתי תבחר, הרי היא מחייבת אותי, וכי הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ו/או שינוי, והיא תקפה למשך 150 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. אם אחזור בי מהצעתי או אעכב בדרך כלשהיא את חתימת החוזה או ביצועו, תהיו רשאים להציג את הערבות הבנקאית לפירעון על מנת לשפות את סכום הוצאותיכם ודמי נזקיכם.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הרשות תהיה זכאית אך לא חייבת לראות אותי כמי שחתום על החוזה, וחתימתי על מסמכי המכרז לרבות החוזה תהיינה תקפות לכל דבר ועניין כחתימה על החוזה, במקרה בו הצעתי תתקבל. לא יהיה בהימנעותי מלחתום על החוזה כדי לגרוע מתוקף התחייבויותיי ע"פ ההצעה.

 

 1. ידוע לי כי הרשות איננה חייבת לבחור את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה מן ההצעות שיוגשו ו/או לבטל את פנייתה לקבלת הצעה ו/או לצאת במסמכי מכרז אחרים להצעת הצעות לביצוע עבודות ו/או חלקן ו/או לא לחתום על חוזה עם מציע שיבחר, וזאת מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה המלא, הסופי והמוחלט.

 

 1. ידוע לי כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לנהל, לפי שיקול דעתה המלא, הסופי, המוחלט והבלעדי משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או עם כולם ו/או חלקם יחד, לרבות ניהול משא ומתן רק עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה כמתאימות ביותר ולבחור את המציע ע"פ תוצאות המשא ומתן הנ"ל. ידוע לי כי הרשות תהיה רשאית להתחשב במחירים ו/או הנתונים אשר יושגו במשא ומתן כנ"ל, וכי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז לאחר בחירתו וכי לא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלפיה.

 

 

 

 

 1. אני מצהיר כי ידוע לי שהשימוש בחדר הנשק אינו כלול בהתקשרות במסגרת מכרז זה.

 

 1. אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועים במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, וכי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו.

 

 

 

    תאריך   חותמת המציע   חתימת המציע

 

 

 

 

 

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ_________________, עו"ד של_________________________ (להלן: "המציע") מאשר בזה כי ביום ______________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה _______________________ בעל ת.ז. וה"ה ______________________ בעל ת.ז. ______________ בשם המציע, לאחר שהוזהרו כדין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.

 

 

 

      תאריך   חותמת עוה"ד    חתימת עוה"ד

 

 

 

 

 

 

מסמך 4- הצעת המשתתף במכרז

מכרז מס' 14/2022

לשימוש ותפעול מטווח קליעה

הצעת המשתתף במכרז

 

אני הח"מ _________________ נושא ת.ז. מס' ______________  (להלן: "המציע") כתובת: ________________________ טל': ______________ פקס:_______________

 

במידה והמציע תאגיד –

אנו הח"מ _________________ ו-___________________ נושאי ת.ז. מס'_____________ ו-_____________ מורשי חתימה מטעם _______________ שמספרו _____________ (להלן: "התאגיד המציע") כתובת _______________________ טל' ____________ פקס___________

 

לאחר שעיינו היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגישים בזה את הצעת המציע למכרז זה, כדלקמן:

 

 1. ידוע לנו כי מחיר הזיכיון ע"פ תעריף המועצה הינו 1,000,000 ₪ (ובמילים: מיליון שקלים חדשים) לשנה בתוספת מע"מ (להלן: "דמי הזכיון").

 

 

 1. לפיכך, הננו מציעים לשלם למועצה האזורית באר טוביה כדמי זיכיון תמורת הפעלת והחזקת המטווח בהתאם לכל תנאי ההתקשרות, המכרז וההסכם על נספחיו, סך של____________ ₪ (ובמילים:__________________ שקלים חדשים) , לשנה לא כולל מע"מ. סכום ההצעה לא יפחת מדמי הזיכיון.

 

 1. מובהר כי המועצה כמלכ"ר תוציא לאחר תשלום המע"מ טופס דיווח עסקת אקראי בגין המע"מ ששולם ע"י הזכיין.

 

 1. אנו מתחייבים לשלם למועצה את דמי הזיכיון, מראש מידי חודש בחודשו, כשהם צמודים למדד יוקר המחיה בצירוף מע"מ כדין כמפורט בהצעתנו סע' 3 לעיל.

 

 1. כל פיגור בתשלום דמי הזיכיון, כולם או חלקם, יגרור אחריו תוספת הפרשי הצמדה למדד וריבית פיגורים כשיעורה אצל החשב הכללי במשרד האוצר, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה או זכות העומדים למועצה מכוח הסכם ההתקשרות ו/או הדין.

 

 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, דמי הזיכיון כקבוע כאמור לעיל יהיו קבועים (מלבד שינויים במדד ובשיעור המע"מ) וכל מחיר הנקוב בהצעה זו ייחשב ככולל את כל הדרוש לביצוע העבודות, בשלמותן ככל הנדרש בכל מסמכי המכרז על נספחיו ובכלל זה על פי כל דין, לרבות, אך לא רק, עלויות שכר כוללות מכל סוג לרבות זכויות סוציאליות, חומרי עבודה, ציוד, הוצאות הובלה, ניוד, ביטוח, תקורה, התייקרויות, אגרות, רישיונות, אישורים וכל תשלום אותו חייב לשלם המציע בגין המכרז או בגין פעילות הקשורה במכרז ובביצוע השירותים וכן הוצאות בלתי צפויות מראש.

 

 1. ידוע וברור לנו כי הסתייגות ו/או תיקון לתעריף המועצה או לתנאי כלשהו לא יתקבלו ויכול ויביאו לפסילת ההצעה כולה.

 

 

 

 

 

 

שם המציע:_______________________________________

 

שמות מורשי החתימה: _____________________________________________________

 

כתובת המציע לרבות טלפון ופקס: _______________________________

 

תאריך כתיבת ההצעה: _________________ חתימת המציע: ________________

 

 

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ ________________________, עו"ד של _________________________ (להלן: "המציע") מאשר בזה כי ביום ______________ חתמו בפני על הצעה זו ה"ה ______________________________ בעל ת.ז. __________________ בעל ת.ז. ______________ בשם המציע, לאחר שהוזהרו כדין לחתימת המציע על הצעה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.

 

_______________________

_________________, עו"ד

 

 

נספח 4.1- נוסח ערבות המכרז

מכרז מס' 14/2022

לשימוש ותפעול מטווח קליעה

נוסח ערבות המכרז של המציע

 

לכבוד

המועצה האזורית באר טוביה

_______________

 

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: כתב ערבות

 

הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 100,000 ₪  (במילים: מאה אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות") המגיע או העשוי להגיע לכם מאת _____________________ (להלן: "המציע") בקשר עם מכרז מס' 14/2022  לשימוש ותפעול מטווח קליעה ביער עזריקם, וזאת להבטחת כל התחייבויות המציע כלפיכם.

 

אנו נשלם לכם, מיד עם קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהתאגיד, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.

 

ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום 6.3.2023 ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו בדואר רשום או במסירה ידנית עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתישלח בפקסימיליה תיחשב כדרישה שהגיעה לידנו. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 

 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

 

 

 

_____________________

 

                                                                                                                                    תאריך

 

 

 

 

__________________                  __________________             ___________________

 

שם הבנק                                         כתובת הבנק                                חתימת המשתתף

 

 

*טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות וחותמת הסניף.

 

 

נספח 4.2- פרופיל המציע

 

מכרז מס' 14/2022

לשימוש ותפעול מטווח קליעה

פרופיל המשתתף במכרז ופירוט ניסיונו

על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן:

 1. יש לדייק במתן פרטים אלה, שאם לא כן עלולות להתעורר בעיות בעת ביצוע החתימה על ההסכם.
 2. על המציע לצרף להצעתו אישור מאת רואה חשבון או עורך דין המאשר את מעמדו המשפטי ואת בעלי זכות החתימה.
 3. יש למלא את הפרטים במקומות המתאימים למעמדו המשפטי של המציע בטבלה שלהלן:

 

מעמד משפטי ימולא ע"י המציע שהינו חברה בע"מ
 

 

חברה בע"מ

1. שם החברה________________________________

2. מס' רשם החברות___________________________

3. כתובת____________________________________

4. מס' טלפון_________________________________

5. שם בעל זכות חתימה _____________ ת.ז._________

    שם בעל זכות חתימה ______________ת.ז._________

6. מס' עוסק מורשה____________________________

חותמת

   

 

מעמד משפטי ימולא ע"י המציע שהינו מציע פרטי
 

 

מציע פרטי

1. שם המציע ____________________ ת.ז._________

2. כתובת____________________________________

3. מס' טלפון_________________________________

4. מס' עוסק מורשה____________________________

חותמת

   

 

מעמד משפטי ימולא ע"י המציע שהינו שותפות
 

 

 

שותפות

1. שם השותפות_______________________________

2. שם השותפים: _________________ת.ז.__________

______________________________ ת.ז.__________

______________________________ ת.ז.__________

3. כתובת השותפות______________________________

4. מס' טלפון__________________________________

5. שם בעל זכות חתימה _____________ ת.ז.__________

    שם בעל זכות חתימה _____________ ת.ז.__________

    שם בעל זכות חתימה _____________ ת.ז.__________

6. מס' עוסק מורשה_____________________________

חותמת

   

 

 

 

מעמד משפטי ימולא ע"י המציע שהינו שותפות רשומה
 

 

 

שותפות רשומה

1. שם השותפות_______________________________

2. שם השותפים:_________________ ת.ז.__________

______________________________ ת.ז.__________

______________________________ ת.ז.__________

3. כתובת השותפות_____________________________

4. מס' טלפון__________________________________

5. שם בעל זכות חתימה _____________ת.ז. __________

    שם בעל זכות חתימה  ____________ ת.ז.___________

    שם בעל זכות חתימה  ____________ ת.ז.___________

6. מס' עוסק מורשה_____________________________

חותמת

   

 

 

 

איש הקשר במכרז מטעמו של המציע הינו: שם ________________ תפקידו במציע ________________ מס' טל' נייד _________________ כתובת דוא"ל  _____________________________ ופניותיו מטעמנו, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז, והתשובות שתימסרנה לו על ידי המועצה תחייבנה אותנו.

 

להלן פירוט המקומות בהם סיפק המציע שירותים בפרויקטים להפעלת מטווחי קליעה:

 

יש לציין את שמות מוסדות הציבור, שמות אנשי הקשר, תפקידים ומספרי טלפון.

 

 1. מקום ביצוע:

 _________________________________________________

תאריך : _________________

איש הקשר:  שם _________________________

תפקידו _____________________________ , טלפון .______________________

תיאור המטווח:___________

 

 1. מקום ביצוע: ________________________________________________

תאריך: _________________

איש הקשר:  שם _________________________

תפקידו _____________________________ , טלפון_______________________.

תיאור המטווח:_____________

 

 1. מקום ביצוע :__________________

תאריך: _________________

איש הקשר:  שם _________________________

תפקידו _____________________________ , טלפון_______________________.

תיאור המטווח:_____________

 

 1. מקום ביצוע :__________________

תאריך: _________________

איש הקשר:  שם _________________________

תפקידו _____________________________ , טלפון_______________________.

תיאור המטווח:_____________

 

 1. מקום ביצוע :__________________

תאריך: _________________

איש הקשר:  שם _________________________

תפקידו _____________________________ , טלפון_______________________.

תיאור המטווח:_____________

**הערה: המציע רשאי לצרף אישורים מתאימים והמלצות בכתב. משתתף המעוניין לציין גופים נוספים מעבר  למקום המוקצה לעיל, רשאי לעשות כן בדף נפרד באותה מתכונת כמפורט לעיל.

 

 

ניסיון קודם של המציע עם המועצה האזורית באר טוביה ו/או תאגידיה העירוניים:

 

שם הפרויקט שם מזמין העבודה (מועצה/ תאגיד עירוני) פרטים על העבודה הערות
       
       
       

 

** הערה: המציע יצרף מסמכים להוכחת הניסיון.

 

 

הנני מאשר את נכונות ומהימנות הנתונים לגבי הפרויקטים המפורטים לעיל וכן מסכים שהמועצה או מי מטעמה יפנה לבקש המלצות מהלקוחות הנ"ל וכן תערוך בירור ביחס לכל פרויקט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ_______________, עו"ד של _________________________ (להלן: "המציע") מאשר את מעמדו המשפטי של המציע ואת זהות בעלי זכות החתימה במציע.

 

 

 

     תאריך     חותמת עוה"ד      חתימת עוה"ד

 

 

 

 

 

 

 

נספח 4.3- הצהרת המשתתף" היעדר קרבה משפחתית

מכרז מס' 14/2022

לשימוש ותפעול מטווח קליעה

הצהרה על העדר ניגוד עניינים

 

 

לכבוד מועצה אזורית באר טוביה

אני הח"מ __________________, _________________, ___________________ שם ת.ז. תפקיד כתובת: רחוב: __________________, עיר/ישוב: ________________ מיקוד: _________ מס. טלפון: _______________________ מס. טלפון נייד: ________________________ מצהיר/ה בזאת ומתחייב/ת בזאת כלפיכם כדלקמן:

 

 1. לאחר שבדקתי את העניין כמיטב יכולתי, אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין לי עצמי או לבני משפחתי כל עניין אישי, כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם ההתקשרות הנובעת מההסכם הנ"ל, או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה.
 2. הרשות מביאה בזאת לידי כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
  • סעיף 122 א(א) לפקודת העיריות כדלקמן;

"(א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על 10% בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות. לעניין זה קרוב- בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".

 

הוראה זהה קיימת גם בכלל 12 של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות (י.פ תשמ"ד עמ' 3114).

 

 • סעיף 174 לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעוני במישרין או עקיפין, על ידו עצמו או על ידי בן זוגו, שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם הרשות ובשום עבודה שבוצעה למענה".
 1. בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח אם יש או אין לך קרבה משפחתית לפי ההגדרות לעיל, עם חבר מועצה כלשהו או עובד הרשות.
 2. הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 3. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ובכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א'(3) לפקודת העיריות, לפיהן, מועצת הרשות ברוב 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122(א) (א) הנ"ל בלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
 4. אני מתחייב כי במקרה בו אמצא במצב שעשוי להעמיד אותי בחשש לניגוד עניינים, אודיע על כך למזמינה ללא כל דיחוי, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיה.

 

 

ולראיה באתי על החתום ___________:

 

 

 

_______________                               _______________                        _______________

שם המציע                                                שם המצהיר/ה                                 חתימת המצהיר/ה

 

 

 

 

מסמך 5- תצהיר בעניין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

מכרז מס' 14/2022

לשימוש ותפעול מטווח קליעה

תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 

אני הח"מ ___________________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 1. הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המועצה האזורית באר טוביה. אני מכהן כ ______________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
 2. למילוי ולסימון X במשבצת הנכונה:
 • הגוף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), תשל"ו – 1976 (להלן: "בעל זיקה")) לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א – 1991 או חוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987.
 • הגוף או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק עסקאות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א – 1991 או חוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987.
 1. למילוי ולסימון X במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א – 1991 או חוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987:
 • ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק (להלן: "מועד ההתקשרות").
 • הרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.
 1. ידוע לי כי לצרכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון תשס"ג (31 באוקטובר 2002).
 2. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________________

המצהיר

אישור עו"ד

אני הח"מ ___________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _______________________ בישוב/עיר___________ מר/גב' _________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________                     ______________________         __________________

תאריך                                    חותמת ומספר רישיון עו"ד                           חתימת עוה"ד

 

מסמך 6- נוהל בטיחות וגהות

מכרז מס' 14/2022

נוהל בטיחות וגהות לשימוש ותפעול מטווח קליעה

 

תדרוך ופיקוח בטיחותי לקבלני חוץ

 

 

 1. הגדרה

בנוהל זה, "מועצה" – מועצה אזורית באר טוביה.

 

 1. מטרה

2.1. מניעת תאונות, ופגיעות בנפש וברכוש.

2.2. החלת הוראות הבטיחות במועצה, על קבלנים ומבקרים.

2.3. קביעת סדרי קליטה ופיקוח לבטיחות: קבלנים, עובדיהם, ומבקרים למיניהם.

 

 1. תחולה

תחולת הוראה זו: על כלל ציבור עובדי המועצה ו/או קבלנים והמועסקים באמצעותם ו/או אורחים ומבקרים, בכל תחום משטחי עבודות המועצה ובמתקניה.

 

 1. הוראה

4.1. בתוקף הוראה זו חובה על עובדי המועצה: שלהם יד במישרין או בעקיפין בהעסקת קבלנים למיניהם, קליטתם ו/או הפיקוח עליהם ו/או באירוח מבקרים והדרכתם: בכל תחום משטחי עבודות המועצה ובמתקניה, להקפיד ולוודא מילוי אחר ההוראות ונוהלי המועצה הדנים בבטיחות ובגיהות, לצמצום סיכונים ומניעת תאונות.

 

4.2. קבלנים ומבקרים בשטחי עבודות המועצה ובמתקניה, נדרשים לפעול ברוח דרישות הבטיחות, ולציית להנחיות ממונה על הבטיחות המועצה וכל בר סמכא מטעם המועצה.

 

4.3. בסמכות מהנדס המועצה וממונה על הבטיחות המועצה ו/או בא כוחו לפקח ולנקוט צעדים מתאימים להחלת דרישות הוראה זו, וכל הוראות ונוהלי בטיחות, כל השוהה בתחום שטחי עבודות המועצה ובמתקניה, קבלנים ומבקרים בכלל זה.

 

4.4. "סיור קבלנים" – מדריכי סיור קבלנים (מטעם המועצה) יקפידו על קיום דרישות הבטיחות משך הסיורים באתרי העבודות ובמתקנים, ויוסיפו הסבר המתייחס לסיכונים אפשריים והדרישות לאמצעי בטיחות בעבודה המתוכננת בפרט, ולשטחי עבודות המועצה ובמתקניה בכלל.

 

4.5. הסכמים והזמנות עבודה – הרשות המוסכמת והאחראית במועצה להתקשרות עם קבלנים, בתאום עם מהנדס המועצה תצרף נספח בטיחות זה לכל הסכם ו/או הזמנת עבודה, שיהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם/ההזמנה.

כן ירשום סעיף מיוחד בנספח לפיו יתחייב כל קבלן לקבלת תדרוך בטיחותי מהממונה.

על הבטיחות ו/או נציגו, מזמין הקבלן – ולציית להם.

 

4.6. "היתרי בטיחות" – מודגשת בזה חובת קבלנים והמועסקים באמצעותם, לנהוג ולמלא בקפדנות אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"היתרי הבטיחות" לביצוע עבודות ליד קווי חשמל ו/או מתקנים מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך או עבודות במקומות בהם קיים סיכון אש.

 

4.7. אישור תדרוך ממזמין העבודה – קבלן המופיע לראשונה לביצועים ו/או עבודות בשטחי המועצה, יחוייב בקבלת תדרוך בטיחותי ראשוני מהממונה על הבטיחות/ממזמין העבודה לפני תחילת ביצוע העבודה. במסגרת תדרוך בטיחותי זה יציג הקבלן מסמכי רישוי, ביטוח ובדיקות (בודק מוסמך) לכלי רכב/ציוד שיופעל על ידו לצרכי העבודות בשטחי עבודות המועצה ובמתקניה.

 

4.8. הכנסת רכב/ציוד – במסכות המועצה, למנוע ו/או לעכב הכנסת כלי רכב ו/או ציוד (לשטחי עבודות במועצה) שאינו עונה לדרישות הבטיחות ו/או הרישוי ו/או הביטוח ו/או בדיקות "בודק מוסמך" כחוק.

 

4.9. תדרוך הקבלן ועובדיו – קבלן שהופנה לממונה על הבטיחות/מזמין העבודה ו/או נציגו לקבלת תדרוך ראשוני, יצוייד במקום בין היתר בהוראות ונוהלי הבטיחות של המועצה, ובסיום התדרוך יוחתם על טופס "הצהרת בטיחות"

מחובת הקבלן להבטיח את תדרוך כל העובדים המועסקים באמצעותו ולפקח על ציות להוראות ונוהלי הבטיחות של המועצה.

 

4.10. כלים וציוד מגן אישי – מחובת הקבלן לספק לעובדיו הכלים המתאימים ואביזרי ציוד המגן האישי כנדרש לבצע העבודות, להפקיד לפקוח ולוודא תקינות ציוד הבטיחות והשימוש הנכון בו.

 

4.11 דגמי הכלים, ציוד המגן האישי, אביזרי הלבוש ונעלי העבודה יתאימו לתקנים המקובלים לגבי כלל העובדים בהתאם לעיסוק ולמקצוע.

 

4.12 מתקני עזר ושירותים – לא יקים קבלן כל מבנה ו/או מתקן כל שהוא בשטח משטחי המועצה, אלא לאחר שקיבלן אישור והוקצה לו השטח המדויק להקמת המבנה או המתקן.

חובה על הקבלן ועובדיו לשמור, לקיים ולציית לכל דרישות הבטיחות והגיהות גם בשטחי מתקני העזר שיוקמו ו/או יתוחזקו על ידו.

4.13 הכניסה לחדרי פיקוד, חדרי חשמל, אזורי איחסון חומרים כימיים, מלתחות ושירותים הינה אסורה בהחלט (אלא אם נקבע בכתב אחרת) לקבלנים ולעובדיהם, פרט לביצועי עבודות בהם או בתוכם (לאחר קבלת אישור בכתב).

 

4.14 תאונות – חובת דו"ח – הקבלן או בא כוחו, יבטיח העברת מידע למהנדס המועצה וממונה הבטיחות, בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה מסוכן וחמור ("כמעט תאונה") שאירעו בשטחי עבודות המועצה ומתקניה, בהם מעורבים הקבלן ו/או עובדיו. אין בהודעה כנ"ל מלשחרר את הקבלן ו/או בא כוחו מחובת הדו"ח לכל הנוגעים, מכח חוק ו/או הביטוחים וכו'.

 

4.15. עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש – מחובת הקבלן להבטיח אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש במתקני העזר שברשותו. (עובדי הקבלן יהיו זכאים לקבלת עזרה ראשונה ע"י מרפאת הקהילה).

 

4.16. הסעת נפגעים – נפגעי תאונות, יוסעו בהתאם לצורך באמבולנס או ברכב הקבלן (במידה והפינוי אינו מחייב הסעה באמבולנס) בכל מקרה יבטיח הקבלן את הפינוי.

 

4.17 חובת הזדהות – "אישורי הכניסה" לשטחי עבודות המועצה, בתוקף לתקופה המצויינת על גוף האישור, חתומים ע"י הקב"ט או בא כוחו, ימצאו בכל עת בידי כל עובד קבלן וישמשו אמצעי זיהוי בפני כל בר סמכא מטעם המועצה.

 

4.18. קבלנים העוסקים ב"עבודות בניה" כמשמעותה בתקנות בדבר עבודות בניה תשמ"ח-1988, יופעלו על ידי מנהל עבודה כחוק מטעם הקבלן (ימנו מנהל עבודה כחוק מטעמם).

המזמין עבודה מקבלן העוסק בעבודות בניה ידאג לקבל טופס מינוי כחוק ושילח העתק ממנו למפקח העבודה האזורי.

 

 1. משמעת

נגד מפירי הוראות אלו והמשתמע מתוכנן, ינקטו אמצעים ברוח הוראות המועצה. בכלל זה: הפסקת עבודה או ביקור לזמן מוגבל או לצמיתות (בהתאם לחומרת ההפרה) דיווח למשטרת ישראל בגין הפרות הכרוכות בפלילים, דיווח למפקח עבודה בגין הפרות דינים וחוקי עבודה ועוד.

 

 1. הפיקוח

הפיקוח לקיום דרישות נוהל זה, הינה בסמכות מהנדס המועצה וממונה על הבטיחות, וממלא מקומו, בתיאום עם כל הגורמים האחרים במועצה.

אין הוראה זו מבטלת או גורעת מכוח כל הוראה או נוהל קיים כי אם באה להוסיף עליהם כל זאת מלבד החיובים שעל פי דין.

 

 

הצהרה

אני הח"מ מאשר שהוסבר לי, קראתי והבנתי את חשיבות נושא הבטיחות וגיהות במועצה ומוסדותיה ואפעל לפי הרשום בנוהל זה.

 

 

 

________________          _________________          _________________

       שם התאגיד                                    ח.פ.                                     חתימה

 

(יש לרשום שמו המלא ומספרו הסידורי של התאגיד ולחתום על ידי מורשי החתימה בצירוף חותמת התאגיד).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסמך 7- ההסכם ונספחיו

מכרז לשימוש ותפעול מטווח קליעה

מועצה אזורית באר טוביה

 

שנערך ונחתם ביום ___ לחודש _________ בשנת ________

בין

המועצה האזורית באר טוביה

רח' ניר 1, אזה"ת, באר טוביה

טל: 08-8509771-5, פקס: 08-8509767

דוא"ל: ___________________

(להלן: "המזמינה" ו/או "המועצה")                                 הצד האחד

 

 ל ב י ן –

 

________, ת.ז /ח.פ. ______________

כתובת: ______________

טלפון: ______________

דוא"ל: _______________

(שיקרא להלן: "הזכיין")                                              הצד השני

 

א. הואיל              והמועצה פרסמה מכרז למתן זיכיון לשימוש ולהפעלת מטווח קליעה ביער עזריקם במקרקעין הידועים כגוש2595 חלקה 3במסגרת מכרז מס' 14/2022

ב. והואיל             והזכיין השתתף במכרז והגיש הצעה והרשות החליטה לקבל את הצעת הזכיין ולהתקשר עמו בחוזה זה, בתמורה ובתנאים כדלקמן;

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

פרק א' – כללי:

 1. המבוא להסכם זה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 2. הגדרות ופרשנות:
  • בהסכם זה ובכל מסמכי המכרז יהיו המונחים המפורטים להלן הפירוש או המשמעות המפורטים בצידם.

 

 

המונחים המשמעות
"הרשות" מועצה אזורית באר טוביה
"הזכיין" החברה או הגוף המשתתף במכרז ואשר הגישו את הצעתם לשימוש ולתפעול המטווח ביער עזריקם וזכו בו, ואשר פירוט שמותיהם מפורט במסמכי המכרז לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה.
"מנהל מטעם הזכיין" מנהל שימונה ע"י הזכיין ויהא מוסמך מטעמו לקבל הוראות מנציגי הרשות, להורות ולנהל את ביצוע העבודות.
"המטווח" מטווח קליעה ביער עזריקם, ע"פ תשריט המצורף כנספח א' לחוזה זה, על כל חלקיו ומתקניו, לא כולל חדר הנשק.
"חדר הנשק" חדר נשק המצוי בבניין המעבדות של המועצה ואינו חלק מההתקשרות במכרז זה.
"האישורים" כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או האישורים שנדרשים מהזכיין על פי כל דין ונוהל להפעלת המטווח.
"ביצוע העבודה" ביצוע כל העבודות להפעלת ואחזקת המטווח ע"פ חוזה זה, לשביעות רצונם המלא של הרשות והמנהל מטעם הרשות.
"החוזה" החוזה על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, וכל מסמך מכל מין וסוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד, ולרבות מפרטים ו/או תכניות, שתאושרנה מזמן לזמן ע"י הרשות.
"המדד" מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
"דמי השימוש" שיעור דמי השימוש שישלם הזכיין בעבור השימוש במטווח, ע"פ הסכום הנקוב בהצעת המחיר שהגיש ע"פ תנאי המכרז.
"ערבות בנקאית" ערבות בנקאית להבטחת התחייבות הזכיין ע"פ הנוסח, הסכום והתנאים המפורטים בחוזה ובנספח ב' שבו.

 

 • פקודת הפרשנות (נוסח חדש) וחוק הפרשנות יחולו על חוזה זה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.
 • חוזה זה על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד, לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי ודאות או דו משמעות, נגד מנסחו, אלא לפי הכוונה העולה הימנו, וללא כל הזדקקות לכותרות ולכותרות שוליים.
 • הנספחים לחוזה:

2.4.1 נספח א' – תשריט המטווח.

2.4.2. נספח ב- ערבות ביצוע.

2.4.3. נספח ג'- נספח הביטוחים.

2.4.4. נספח ג' 1 – אישור קיום הביטוחים

 

 1. חלקי החוזה:
  • כל מסמכי המכרז, בין אם מצורפים ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
  • למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הזכיין כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, לרבות אלו שלא צורפו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם ומתחייב לבצע את העבודה ע"פ כל האמור בהם.

 

 1. מהות החוזה:
  • כנגד תשלום התמורה כמפורט בחוזה זה להלן, וכנגד ביצוע כל התחייבות הזכיין כמפורט בחוזה, מעניקה הרשות לזכיין זיכיון לשימוש, להפעלת ולתחזוקת המטווח, והכל בתנאים כמפורט בחוזה זה.

מובהר, כי מסירת חדר הנשק לשימוש הזכיין לצרכי אחסנת נשק לצרכי הפעלת המטווח לא כלולה במסגרת חוזה זה.

 • הזכיין מקבל על עצמו, תמורת תשלום דמי השימוש, להפעיל ולתחזק את המטווח ע"פ כל תנאי חוזה זה ולעשות בו שימוש רך ורק למטרת השימוש נשוא חוזה זה ולא לכל מטרה אחרת.
 • מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, מוסכם כי חוק הגנת הדייר, התשל"ב-1972 או כל דין אחר המגן על דייר ו/או נותן לו זכויות מעבר לאמור בהסכם זה, לא יחול על הזכיין והזכיין יהא מנוע מלהעלות טענה כי הוא דייר מוגן במטווח.
 • ביצוע העבודה במטווח יעשה ע"פ כל דין לרבות חוק כלי היריה, התש"ט-1949 ותקנותיו, הוראות חוזה זה על נספחיו, ובהתאם להוראות ולהנחיות ולבירורים שניתנו ע"י הרשות ו/או מנהל הרשות ו/או הוראות והנחיות משרד הפנים ומשטרת ישראל או כל גוף רשמי או סטטוטורי אחר.

 

 1. הצהרות הזכיין:
  • הזכיין מצהיר כי ראה את המטווח ובדק את מצבו הפיזי והמשפטי לרבות הת.ב.ע החלה על המטווח, בחן את מצבו הקיים ומצא אותו מתאים לתכניותיו, לצרכיו ולמטרותיו ולביצוע העבודה, ולשם ביצוען במלואן של הוראות חוזה והוא מוותר בזה על כל טענת מום ו/או אי התאמה.
  • הזכיין מצהיר כי יש לו את הידע, המיומנות, היכולת הפיננסית, הכישורים המקצועיים וכח האדם המיומן, הדרושים לתפעולו ולתחזוקתו של המטווח, בהתאם להוראות חוזה זה וקיום כל התחייבותיו שעל פי חוזה זה ובהתאם לדרישות כל דין.
  • הזכיין מצהיר כי ידוע לו שהרשות ו/או מנהל מטעם הרשות רשאים להמציא לו מעת לעת במהלך הפעילות השוטפת של המטווח, הוראות לפי הצורך לביצוע, והוא מתחייב לבצע במלואן ע"פ הוראות חוזה זה.
  • הזכיין מצהיר בזאת כי ידוע לו שלרשות אין כל אחריות מכל סוג שהוא להיקף ו/או מספר לקוחות ו/או מוזמני המטווח וכי נושא זה הינו באחריותו ובסמכותו המלאים.
  • הזכיין מצהיר כי ידוע לו שהאחריות לקבלת מתן היתר ו/או הכרה ו/או הסכמה ו/או רישיון עסק ו/או רישיון לניהול והפעלת המטווח וכל אישור אחר הנדרש ממנו ע"פ כל דין, הינו באחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו. לא יהיה באי קבלת אישור מסוים כדי לפטור את הזכיין מהתשלומים בהם הוא חב ע"פ חוזה זה.
  • הזכיין מתחייב כי לא יתחיל בהפעלת המטווח בטרם קבלת כל האישורים הדרושים וכי אלה יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת ההסכם. הזכיין מתחייב להמציא האישורים לרשות בכל עת ע"פ דרישתה.

 

 

 

 1. סתירות במסמכים בעניין הנוגע לביצוע העבודה – סדר עדיפויות:

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיו"ב, בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד ממסמכיו, חלקיו או בין מסמך למסמך, בעניין הנוגע לביצוע העבודה, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות שיקבע ע"י הרשות.

 

 1. התחייבויות הרשות:

הרשות מתחייבת למסור לחזקת הזכיין את המטווח תוך 30 יום ממועד החתימה על חוזה זה.

 

פרק ב' – תפעול ותחזוקה:

 

 1. כללי:
  • ממועד מסירת המטווח לזכיין ע"פ חוזה זה, יהיה הזכיין אחראי בלעדית על ביצוע כל העבודה בהתאם להגדרות בחוזה זה ואחריות זו תימשך במשך כל תקופת ההתקשרות על פיו.
  • במסגרת אחריות הזכיין לביצוע כל העבודות נשוא חוזה זה, הזכיין יספק את כל כח האדם הדרוש, הציוד וכיו"ב, וכן יישא בכל התשלומים מכל סוג שהוא הנדרשים בתפעול המטווח ע"פ חוזה זה.
  • הזכיין יהא אחראי בלעדית לתחזוקה נאותה ותקינה של המטווח, לרבות לניקיון וגינון שטח המטווח, וימלא אחר כל הוראות הרשויות המוסמכות, ובכל מקרה וההוראות מתייחסות לרשות, למלאן כאילו היה הרשות לצורך כל נושא ועניין הקשורים בתפעול ותחזוקת המטווח.
  • הזכיין יבצע את העבודות בהתאם לחוזה לשביעות רצונה המוחלטת של הרשות, וימלא לצורך זה אחרי הוראותיה והוראות המנהל מטעם הרשות, שבין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה זה.

 

 1. הפעלת המטווח:
  • הזכיין מצהיר ומאשר כי ידוע לו שלכל הרשויות הסטטוטוריות והמוסמכות לרבות משרד הפנים, משטרת ישראל והמועצה האזורית באר טוביה, יש את המסכות החוקית לאכוף עליו להפעיל את המטווח לפי המתחייב בדין, וכי לא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כספיות ו/או אחרות כנגד הרשות בגין דרישות הרשויות האמורות.
  • הזכיין מתחייב בזאת לבצע את כל הפעולות הנדרשות ושידרשו ממנו לצורך ביצוע העבודות על חשבונו.
  • הזכיין מתחייב להפעיל את המטווח במיומנות, בזהירות וברמה מקצועית גבוהה.
  • הרשות תהיה זכאית לבדוק ולפקח על פי שיקול דעתה את רמת השירות ו/או תקינות העבודה של הזכיין ע"פ חוזה זה.

 

 

 1. גביית תשלום מציבור המשתמשים במטווח:
  • הזכיין יהיה רשאי במשך תקופת ההסכם לגבות תשלום מהמשתמשים במטווח לצורך אימוני ירי, הדרכות וכיו"ב, בתעריפים המקובלים ע"פ המלצות משרד הפנים וע"פ הוראות כל דין.
  • המפעיל יאפשר לערוך אימון שנתי לעובדי הרשות, וכן אימון דו שנתי למתנדבי המועצה (מתמיד מג"ב) – כל זאת ללא גביית תשלום ו/או עלות כלשהי. מועדי האימונים ייקבעו בתיאום בין הצדדים.

 

 1. התמורה:
  • הזכיין מתחייב לשלם לרשות דמי שימוש חודשיים בעבור השימוש והפעלת המטווח ע"פ חוזה זה בסך ________ ₪ בצירוף מע"מ כחוק, שישולמו מכל חודש מחודשי הזכיון, במשך כל תקופת ההסכם. (הסכום שימולא בסעיף זה יהיה הצעת המציע שנתית, ללא מע"מ, מחולקת ל-12).
  • דמי השימוש יהיו צמודים למדד ושיערוכם יעשה מדי חודש בחודשו.
  • לא ישולמו דמי הזכיון במלואם ובמועדם כאמור, ישא הסכום תוספת פיגורים של הצמדה למדד וכן ריבית הנהוגה בבנק לאומי לישראל לגבי סכומים בלתי מאושרים בחריגת יתר בחשבון עו"ש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרת העומדת לרשות ע"פ חוזה זה ו/או הדין לרבות ביטול החוזה וקבלת פיצויים.

 

פרק ג' – עובדים:

 1. אספקת כח אדם:
  • לביצוע העבודה יעסיק הזכיין עובדים בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"א-1959.
  • הזכיין ישלם שכר לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ויקיים תנאי עבודה, המתחייבים מכל דין, לרבות הסכמים והסדרים קיבוציים, ויהא אחראי לכך, שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני משנה, אם וככל שיעסיק, יקבלו שכר עבודה ותנאי עבודה דלעיל.
  • הזכיין ידאג לציוד מתאים לעובדיו, המתחייב מפעילות המטווח ומביצוע העבודה.

 

 1. ביטוח מעבידים וביטוח לאומי:
  • הזכיין ישלם בעד עובד המועסק בביצוע העבודה, מסים לקרנות ביטוח סוציאלי, בשיעור שיקבע לגבי אותו עובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו אזור. הזכיין יבטח את עובדיו ו/או פועליו בביטוח מעבידים.
  • הזכיין מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו וכן למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מזמן לזמן, והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו, ולהמציא לרשות לפי דרישתה, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבותיו ע"פ ס"ק זה.

הנאמר בס"ק זה בא להוסיף על חובות הזכיין ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות על הרשות כלפי האנשים המועסקים ע"י הזכיין.

 • הזכיין מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה ונזקים, וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם, כנדרש בחוק ע"פ כל דין, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש ע"י מפקחי העבודה, במובן ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954.

 

פרק ד' – התחייבויות כלליות:

 1. אחריות וביצוע התשלומים:
  • ממועד ממסירת המטווח לזכיין יהיה הזכיין אחראי להחזיק את המטווח במצב תקין, ישמור כמנהג בעלים השומר על תפעולו, תחזוקתו והשימוש בו.
  • ממועד מסירת המטווח לזכיין, הזכיין יישא בכל המיסים, התשלומים, ההיטלים, האגרות מכל מין וסוג שהוא שיחולו בין ו/או בקשר עם תחזוקתו, תפעולו, החזקה והשימוש בו, לרבות מים, חשמל, ארנונה וכיו"ב.
  • הזכיין לא יעשה כל שינוי ו/או תוספת במבנה המטווח ללא הסכמה מפורשת ובכתב של הרשות וקבלת אישור והיתר הדרושים ע"פ כל דין. עם זאת, הרשות רשאית ע"פ שיקול דעתה המוחלט לאשר או לסרב לאשר כל בקשה להיתר בניה או כל שינוי שמבקש הזכיין לבצע במטווח.
  • הרשות לא תאפשר לזכיין להציב מבני עזר יבילים אשר ישרתו את הפעילות במטווח כגון: כיתות הדרכה, משרד, מטבחון – שכן עפ"י בירור בועדה לתכנון ובניה אין היתכנות לקבלת היתר בניה למבנים אלו.
 2. הזכיין מתחייב לאפשר למתנדבי המועצה (משטרה/מג"ב) ועובדי המועצה הנושאים נשק רשותי, להשתמש במטווח לצורך אימוני ירי, ללא תמורה, לאחר תיאום בין מנהל מח' ביטחון של המועצה לבין הזכיין.

 

 1. אמצעי זהירות במטווח:

הזכיין ינקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת חיי אדם במטווח, בסביבתו ובכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש ע" המנהל או שיהיה דרוש ע"פ כל דין או ע"פ הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

 1. פיקוח:
  • הרשות רשאית לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן רשאית הרשות לבדוק האם הזכיין מבצע כהלכה את החוזה, את הוראותיה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא הזכיין יאפשר ויעזור לרשות ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת למטווח.
  • אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לרשות או למנהל או למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה ע"י הזכיין ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות, הן במידה והמדובר הוא באחריות הרשות לגבי כל צד שלישי אחר והן מבחינת אחריות הזכיין לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי הרשות ולתוצאות הביצוע.
  • הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הזכיין מהתחייבויותיו כלפי הרשות למילוי תנאי החוזה.
  • האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מיתר סמכויות הרשות בחוזה זה.

 

 1. העדר יחסי עובד מעסיק:
  • מובהר בזאת, כי הזכיין משמש זכיין עצמאי ובלתי תלוי וכי אין בין הרשות לבינו או לבין כל אדם אחר המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעסיק.
  • אם חרף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי הרשות היא מעבידתו של הזכיין או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, מתחייב הזכיין לשפות מיד את הרשות בגין כל הוצאה או נזק שייגרמו לה בשל כך.

 

 1. סודיות וייחוד ההתקשרות:
  • הזכיין מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה על כל מרכיביו וכל מידע אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה.
  • הוראות סעיף זה יחולו גם על כל מי שמועסק על ידי הזכיין או מטעמו בביצוע חוזה זה, ופעולתו תחייב את הזכיין לכל דבר ועניין כאילו נעשתה ע"י הזכיין עצמו.
  • סעיף זה יחול ללא הגבלת זמן ואף לאחר סיום ההסכם מכל סיבה שהיא.

 

 1. נזיקין וביטוח:
  • מיום העמדת המטווח לרשות הזכיין ועד לתום תקופת החוזה, יהא הזכיין אחראי לשמירת המטווח והעבודה ולהשגחה עליהם. הזכיין יתקן על חשבונו ובמהירות המירבית כל נזק שייגרם למטווח, לציוד ולעבודה מכל סיבה שהיא.

מוסכם בזאת, כי אין האמור חל על נזקים מהותיים שיתגלו במבנה המטווח עקב בלאי סביר כגון סדקים, תזוזה ביסודות המבנה וכיו"ב.

 • בכל מקרה ובו הזכיין לא יקיים את האמור בסעיף 19.1 לעיל, תהיה הרשות רשאית לתקן את כל הנזקים וכל הקלקולים שנגרמו למטווח על חשבון הזכיין. הזכיין יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים והקלקולים כאמור. הרשות תהיה רשאית לגבות את עלות התיקונים, או לנכותן מכל סכום המגיע או שיגיע לזכיין מחובותיו ע"פ ס"ק 1 לסעיף זה.
 • הזכיין יהיה אחראי אחריות מלאה לכל עבירה חבלה או נזק גוף, רכוש, תוצאתי או אחר, בלי יוצא מן הכלל שייגרמו לו ו/או לעובדיו ו/או לצד שלישי ו/או לכל מי שיימצא במטווח או בסביבתו המידית, מכל סיבה שהיא וכל מעשה או מחדל הנובעים מהפעלת ו/או השימוש במטווח לצורך ביצוע העבודות ע"פ חוזה זה.
 • הזכיין ישפה את הרשות על כל סכום שתחויב לשלם, או שתשלם בהסכמתו, בגין נזק או אובדן להם אחראי הזכיין ע"פ חוזה זה, מיד עם הדרישה.

 

 1. ביטוח ע"י הזכיין:-

דרישות הביטוח ע"פ חוזה זה מפורטות בנספח ג' – נספח ביטוחי המפעיל.

המפעיל יציג את "אישור קיום ביטוחים" ( נספח ג' 1 )  החתום על ידי המבטח ושאינו מסויג, בתוך 7 ימים ממועד ההודעה על זכייתו במכרז ולפני תחילת העבודה.

מובהר בזאת כי אי המצאת אישור קיום ביטוחים תקין ושאינו מסויג תמנע את תחילת ההתקשרות בפועל , ועשויה לאיין את הסכם ההתקשרות על כל המשתמע מכך

 

 1. ערבות לקיום החוזה:
  • לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו ע"פ חוזה זה, ימציא הזכיין לרשות, במועד חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית, צמודת מדד בסך בשקלים חדשים השווה ל- 100,000 ₪ (להלן בסעיף זה: "הערבות")
  • הערבות תהיה אוטונומית, של בנק ישראלי, צמודה למדד, בלתי מותנית ובנוסח כאמור בנספח 5 להזמנה להציע הצעות, ותוקפה יהיה עד לסיום תקופת מועד החוזה, ואף למשך תקופת הארכתו, אם יוארך וזאת ללא צורך בקבלת אישור נוסף.

 

 1. הפרות ופיצויים:
  • מוסכם בין הצדדים כי סעיפים 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20 ו-21 על כל תתי סעיפיהם הינם תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה והפרת אחד מהם או יותר תחשב כהפרה יסודית של החוזה.
  • מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 22.1 לעיל ובנוסף מבלי לגרוע מזכותה של הרשות לכל סעד נוסף ע"פ כל דין ו/או ע"פ חוזה זה, הפרת אחד מסעיפי המפורטים בסעיף 22.1 לעיל, תזכה את הרשות בנוסף לכל סעד אחר ע"פ דין גם בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 100,000 ₪, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן החל ממועד חתימת החוזה (המדד הבסיסי יהא המדד הידוע במועד תשלום הפיצויים המוסכמים).
  • הרשות תהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים מהערבות שהפקיד הזכיין, או לקזזם ולנכותם מכל תשלום המגיע לזכיין ולגבותם מהזכיין בכל דרך חוקית אחרת.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 22 לעיל, מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את הרשות בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה ע"פ חוזה זה וע"פ כל דין:
  • הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הזכיין, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 60 יום ממועד ביצועם.
  • מונה לנכסי הזכיין, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.
  • הזכיין קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או שהזכיין הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקיו, או שהזכיין יזם פנייה לנושיו למען יקבל ארכה או פשרה או למען הסדר איתם ע"פ סעיף 350 לחוק החברות; התשנ"ט-1999.
  • אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הזכיין אינה נכונה או כי לא גילה לרשות לפני חתימת חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת הרשות לחתום על חוזה זה.
  • הוכח להנחת דעתה של הרשות ו/או מנהל מטעם הרשות כי הזכיין הסתלק מביצוע החוזה, או אינו מבצע את העבודה בטיב ובדרישות על פיהם מחויב בחוזה זה.
  • הזכיין לא החזיר לרשות את החזקה במטווח בתום תקופת החוזה או תוך 30 יום ממועד הודעת הרשות על ביטול החוזה.
  • הפר הזכיין הפרה יסודית חוזה זה, תהא הרשות זכאית לכל סעד ותרופה משפטיים ע"פ חוזה זה וע"פ חוק החוזים (תרופה בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא הרשות זכאית לבטל את החוזה, לדרוש את סילוקו של הזכיין מהמטווח ולתפוס את החזקה באתר המטווח, לתבוע מהזכיין פיצויים על הפרת חוזה ולחלט את הערבות הבנקאית.

מוסכם, כי סעיף זה יחול אף על הפרה רגילה של ההסכם מצד הזכיין בכל מקרה ובו הרשות הודיעה בכתב לזכיין על ההפרה, והזכיין לא תיקנה תוך 15 יום מיום קבלת ההודעה.

 • החליטה הרשות לבטל את החוזה, תיתן הרשות לזכיין הודעה על כך בכתב (להלן: "הודעת הביטול") 30 יום מראש.
 • בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול יהא הזכיין חייב לפנות מיידית את אתר המטווח, ולמסור את החזקה באתר המטווח לידי הרשות. הזכיין לא יעכב את מסירת החזקה באתר לרשות בגין תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו כלפי הרשות, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון לגביית אותם סכומים.
 • המפעיל לא המציא את אישור קיום הביטוחים המצורף לחוזה זה ( נספח ג' 1 ) או שהמסמך שהוגש על ידו הוגש מסויג, ולא תוקן בתוך 14 יום מהגשת ההערות לגביו

 

 1. תקופת החוזה וסיומו:
  • מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה הינו לתקופה של שנה אחת ממועד החתימה על החוזה ע"י הרשות ובכפוף למילוי הזכיין אחר כל התחייבויותיו לשביעות רצון הרשות.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בזה כי לרשות תהא נתונה אופציה (זכות ברירה) להאריך את תוקפו של חוזה זה לתקופת התקשרות נוספת של 4 שנים נוספות, שנה אחת בכל פעם (להלן לפי העניין: "התקופה הנוספת"), וזאת במתן הודעה בכתב לזכיין 60 יום לפני תום תקופת החוזה, או התקופה הנוספת הראשונה ו/או התקופה הנוספת השניה, לפי העניין. מובהר בזה כי כל תנאי חוזה זה יעמדו בתוקפם וימשיכו לחול בתקופה הנוספת, ככל ותהיה, בשינויים המחויבים.

על אף האמור לעיל מודגש כי אם תיבנה שכונת מגורים בקרבת המטווח כך שתמנע את הפעלת המטווח לרבות בשל מטרדי רעש, תהא רשאית הרשות לקצר ולסיים את ההתקשרות עם הזכיין בהודעה מראש ובכתב של 30 יום. לזכיין לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות בגין הפסקת ההתקשרות בנסיבות האמורות, זולת החזר דמי השימוש ששילם, אם שילם, ביחס ליתרת התקופה.

 • בתום תקופת החוזה או עם סיומו עוד קודם לכן, מכל סיבה שהיא, יחזיר הזכיין לרשות ולחזקת הרשות את המטווח כשהוא פנוי מכל אדם, כשהוא במצב אחזקה תקין ונאות ונקי לפי הדרישות המפורטות בחוזה.
 • יחד עם החזרת המטווח לרשות, כאמור, ימסור הזכיין לרשות את כל המסמכים הקשורים לתפעול ולתחזוקת המטווח.
 • בכל מקרה ובו הזכיין יפר הפרה יסודית הסכם זה וזאת בנוסף לכל סעד אחר שיעמוד לרשות מכח חוזה זה ולפי כל דין, תהיה רשאית הרשות בהודעה מראש של 30 יום לפנות את הזכיין מהמטווח ולקבל לחזקתה את המטווח.
 • בכל מקרה בו יבוא הסכם זה לסיומו כמפורט בחוזה זה, ימסור הזכיין את המטווח לרשות יחד עם כל ההשקעות ו/או התוספות שנעשו על ידו כחלק אינטגרלי מהמבנה בלי שהזכיין יהיה זכאי לתשלום כלשהו בעבור השקעות אלו; או אם יידרש לכך על הרשות ולפי שיקול דעתה המוחלט – ידאג להשבת המצב לקדמותו על חשבונו.

 

 1. הסבת החוזה:
  • הזכיין אינו רשאי להסב לאחר את החוזה, או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להמחות או למסור או לשעבד לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת הרשות מראש ובכתב.
  • אין הזכיין רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה, כולה או מקצתה, אלא בהסכמת הרשות מראש ובכתב, ואולם העסקת עובדים אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר. מובהר בזה, כי אין מסור את העבודה, כולה או מקצתה, לקבלן משנה אלא בהסכמת הרשות מראש ובכתב.
  • נתנה הרשות את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות על הרשות, ואין היא פוטרת את הזכיין מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין, והזכיין יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

 

 1. העדר זכויות במקרקעין:

למען הסר כל ספק, הזכיין מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך שחרף העובדה, כי המטווח הועמד לרשותו לצורך ביצוע העבודה ע"פ חוזה זה, אין לו ולא תהיינה לו בשום שלב כל זכויות קנייניות ו/או אחרות במקרקעין נשוא העבודה.

הזכיין יהיה מנוע מלטעון כל טענה לזכות כלשהי באתר המטווח, והרשות תהא רשאית כאמור לעיל להורות לו בכל מקרה בו יפר הפרה יסודית הסכם זה, לפנות את הזכיין ולסלק ידיו ממנו.

 

 1. שימוש או אי-שימוש בזכויות, סטיות וארכות:
  • הימנעות הרשות מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה ע"פ חוזה בה במקרה מסוים או בכלל, אין בה ולא תפורש בשום אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי החוזה.
  • הסכמה מצד הרשות ו/או מנהל הרשות לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
  • כל וויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו ע"י הרשות או מטעמה, לא יפגע בזכויותיה של הרשות, ולא ישמשו לזכיין צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הזכיין, ולא ייחשבו כוויתור מצד הרשות על זכות מזכויותיה.

 

 1. שינוי החוזה:

אין לשנות איזה מהוראות חוזה זה אלא במסמך בכתב, בחתימת שני הצדדים.

 1. סמכות שיפוט:

סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

 1. הודעות:

הודעות הצדדים תהיינה בכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה זה. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 3 ימי עסקים ממועד מסירתה למשרד הדואר, וככל וההודעה נמסרה במסירה ביד – במועד מסירתה.

ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום:

 

 

_______________                                                                                   _______________

המזמינה                                                                                                 ספק השירותים

נספח א'-  תשריט

 

נספח ב'

נוסח ערבות הביצוע

 

תאריך_________

 

לכבוד,

המועצה האזורית באר טוביה

_____________________

 

 

 

הנדון: ערבות מס  ____/ ________'

 

 1. הננו ערבים בזאת בערבות בלתי מותנית כלפי המועצה האזורית באר טוביה (להלן: "המועצה"), לסילוק כל סכום עד לסך 100,000 ₪. (במילים: מאה אלף ש"ח (להלן: "סכום הערבות") כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת: ____________________ (להלן: "הקבלן") בקשר עם: מכרז מס' 14/2022 לשימוש ותפעול מטווח קליעה.

 

 1. לצרכי ערבות זו – המונח "מדד" משמעו: מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

 

 1. אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן: "המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ___ שנת 2022 שפורסם ב_______, היינו ________ נקודות (להלן: "המדד היסודי") אזי יחושב סכום הערבות שהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן: "סכום הערבות המוגדל").

 

 1. למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 

 1. אנו נשלם מיד עם קבלת דרישתכם, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתך או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישתך גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

 

 1. ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום ________ ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף החתום מטה שמענו הוא: ____________________ לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל, בשעות שבהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל. דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה.

 

 1. ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 

*בנק ____________

סניף ___________

כתובת__________

*טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות וחותמת הסניף.

 

 

 

 

נספח ג'

נספח הביטוחים

 

 

המועצה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותם : המוא"ז באר טוביה /או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 

 1. המפעיל יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק (בין לגוף ובין לרכוש) ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לכל גורם שהוא במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את המועצה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למועצה ו/או לצד שלישי עקב כך. המפעיל יוציא על חשבונות פוליסות ביטוח להבטחת אחריותו האמורה.

 

 1. המפעיל פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או נזק כאמור לעיל.

 

 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ישפה המפעיל את המועצה בגין כל הוצאה או תשלום שתידרש המועצה לשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי המפעיל ו/או עקב טענה בקשר ליחסי עובד-מעביד עם המועצה, והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות.

 

 1. המועצה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכום שיגיע למפעיל ממנה, וכן תהא המועצה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו המועצה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.

 

 1. להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך המפעיל ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה לכל הפחות את הביטוחים הנחוצים לצורך אבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם לנקוב בהסכם זה, והוא יישא בעלותם וכן ישלם השתתפויות עצמיות במקרה נזק.

 

 1. המפעיל ימציא למועצה תוך 7 ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים לשביעות רצונה של המועצה כשהוא חתום על ידי מבטחיו ואינו מסויג התואם את התחייבותו החוזית ע"פ חוזה זה. המפעיל יחזור וימציא את אישור קיום הביטוחים האמור, לכל הפחות 14 יום לפני מועד פקיעת הביטוחים הנקובים בו.

 

המפעיל מודע לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/או לא חודש במועד, יתאיין הסכם זה, על כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת עבודה מידית.

 

 1. אם תבקש זאת המועצה יהיה המפעיל חייב להמציא למועצה, לפי דרישתה הראשונה, גם את פוליסות הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.

 

 1. המפעיל מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל תהיה בתקופה המלא, אם לא יעשה כן תהיה המועצה רשאית (אך לא חייבת) לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום המפעיל ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה למפעיל.

 

 1. אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למועצה כנגד המפעיל על פי ההסכם ועל פי כל דין, או להגביל את אחריותו ואין בהם כדי לשחרר את המפעיל מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

 

בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי המפעיל כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

 1. בכל פעם שמבטחו של המפעיל יודיע המועצה כי מי מביטוחי המפעיל עומד להיות מצומצם או משונה לרעה או מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל, מתחייב המפעיל לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור.
 2. בנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב המועצה מתחייב המפעיל להמציא מועצה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר אינם נכללים במסגרת נספח "אישור ביטוחי המפעיל", כמו כן מתחייב המפעיל לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות המועצה, כדי להתאימן להוראות הסכם זה.
 3. למען הסר המפעיל מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי המפעיל, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על המפעיל, ועל המפעיל לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. המפעיל מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמור.
 4. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי המפעיל ו/או עובדיו ומנהליו ו/או מי מהבאים מטעמו לא יפגעו בזכויות המועצה, על פי ביטוחים אלו.
 5. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, המפעיל יהיה אחראי לשפות את המועצה באופן מלא, בגין כל נזק, אשר ייגרם להם (או למי מהם) עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי המפעיל ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו.
 6. המועצה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי המפעיל כאמור לעיל. המפעיל מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המועצה ביחס לאישורי הביטוח, אין באמור לעיל כדי להטיל על המועצה ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המפעיל על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.
 7. המפעיל מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי המפעיל, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות.
 8. לא ביצע ו/או לא קיים המפעיל את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם, תהיה המועצה רשאית אך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים כולם או חלקם (בהתאם להחלטת המועצה) תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של המפעיל. כל סכום המועצה שילמה או התחייבה בתשלומו כאמור יוחזר מיד למועצה על פי דרישתה הראשונה בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של 20%. לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות המועצה על פי הוראות סעיף זה, המועצה תהיה רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה למפעיל בכל זמן שהוא, וכן תהיה המועצה רשאית לגבותם מהמפעיל בכל דרך אחרת.
 9. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב המפעיל למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושלוחיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
 10. כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של המפעיל לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.
 11. המפעיל מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה, ופרויקט זה בלבד, יכללו את ההרחבות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסות הנדרשות ע"פ חוזה זה

 

מהות העבודות : הפעלת מטווח חוקי ב"יער עזריקם " לרבות פעילות של ירי מבצעי

 

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המועצה כמפורט ברישא למסמך זה, המפעיל, קבלני המשנה של המפעיל בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.

 

דרישות הביטוח כוללות את פוליסות הביטוח כדלקמן וכן את תוכן הסעיפים המצויינים במסמך זה:

 

 1. ביטוח אחריות מקצועית.

ביטוח אחריות מקצועית למפעיל ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחריות המבטח ע"פ תנאי הביטוח של הקופה ובתנאי שלא יפחת מסך -.8,000,000 ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח או הבאים מטעמו .

 

הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

 • שם המבוטח יכלול כ"מבוטחים נוספים" את שמה של המועצה ו/או חברות שלובות ו/או חברות בנות בכל דרגה שהיא וכן את עובדיהן ו/או מנהליהן בגין אחריותם הנובעת ממעשי ומחדלי המבוטח והבאים מטעמו.
 • הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת המפעיל כנגד המועצה בגין ההתקשרות נשואת אישור זה.
 • הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את המועצה כנגד אותה חבות.
 • הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של המפעיל, וגם או כל מי שבא מטעמו, בתנאי הפוליסה או בהתניותיה, לא יפגע בזכותה של המועצה להיפרע או להיות מבוטח ע"פ פוליסה זו ובלבד שנעשו בתום לב, בתנאי הפוליסה או בהתניותיה, ולא מחמת אי תשלום פרמיה .
 • הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר 180 יום, לאחר סיומה אם המבטח יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י המפעיל.
 • הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות 60 יום בגין ביטול הפוליסה או שינוי לרעה בתנאיה.
 1. ביטוח צד שלישי:

 

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. בגבול האחריות של -. 8,000,000  ש"ח   לאירוע  ובגבול אחריות  של  -.16,000,000  ש"ח לתקופת הבטוח.

 

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 

 • יצוין במפורש בפוליסה כי המועצה, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.
 • הכיסוי יחול גם כלפי ובגין פעילותם של קבלנים ו/או קבלני משנה וספקי שירותים מטעם המפעיל.
 • כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' ובתנאי כי יש חבות של המבוטח כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.
 • בסעיף 3.12. (רשלנות רבתי ) תתווסף הסיפא כדלקמן : " על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".
 • סייג אחריות מקצועית מבוטל לגבי נזקי גוף.
 • הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המועצה.
 • הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון, בגין ההתקשרות נשואת אישור זה.

 

 1. ביטוח חבות מעבידים:

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, כלפי קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות שלא תפחת מסך של  -.20,000,000 ש"ח    (אך לא פחות מ -.20,000,000 ₪ ) לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.

 

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 

3.1.     לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.

 

3.2 הפוליסה תורחב לכסות את  המועצה כמבוטח נוסף בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המפעיל ו/או הבאים מטעמו .

 

.3.3.     בסעיף 3.11. (רשלנות רבתי ) תתווסף הסיפא כדלקמן : " על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

 

3.4. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 

 

 • ביטוח הרכוש: עבור הרכוש ( מבנה ותכולת הנכסים )

 

 • הכיסוי הביטוחי לא יפחת מהכיסוי המוכר – תנאי ביט – הרלוונטיים למועד תחילת הביטוח.
 • סעיף דמי השכירות יוארך לתקופה של 12 חודש ויכסה את עלות דמי השכירות בפועל לתקופה זו.
 • הכיסוי כולל את עלותם בערכי כינון של הנכסים וכן של שיפורים ושיפוצים כל שהם שערך המפעיל במושכר .
 • הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה או מי מטעמה, ובתנאי כי ויתור זכות השיבוב לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
 • הפוליסה תכלול סעיף פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את המועצה.
 • הכיסוי יכלול נזקי טבע ונזקי רעידת אדמה.
 • הפוליסה תכלול סעיף שיעבוד לטובת המועצה לגבי הנכס לרבות אך לא מוגבל לסעיף אבדן דמי השכירות.
 • הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של 60 (שישים) ימים בגין צמצום הכיסוי הביטוחי או ביטול הפוליסה.

 

5          מבוטל

 

 

 1. הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:

 

6.1.     כל הכיסויים הביטוחיים המצוינים לעיל, נרכשו ע"י המפעיל אצל מבטח אחד בלבד.

 

 • הכיסוי בכל הביטוחים שערך המפעיל בקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את המועצה, עובדיה, כל הבאים מטעמה, קבלנים וקבלני משנה של המפעיל בכל דרגה שהיא בגין אחריותם השילוחית והשיורית למעשי או מחדלי המפעיל ו/או מי מעובדיו ו/או מטעמו.
 • במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת הודעה מהמפעיל וגם או המועצה. הודיעה המועצה על הבקשה להארכה, תחויב הוא בגין הפרמיות הדמועצה, אלא אם שילם המבוטח את הפרמיה בגין ההארכה. הודיע המבטח למועצה  בעקבות בקשה כנאמר לעיל על כוונתו שלא להאריך את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 60 (שישים) יום לפני כניסת הביטול לתוקף , תהייה למועצה אופציה חד צדדית לדרוש הארכה של עד 60 יום , ללא שינוי בתנאים ובתעריפים, כנגד התחייבות המועצה לתשלום הפרמיה היחסית הנדרשת לתקופה זו .
 • הביטוחים שערך המפעיל כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם, אלא אם כן שלח המבטח למועצה הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 60 (שישים) יום מראש.
 • בכל הביטוחים שערך המפעיל בקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה – למעט תביעות המוגשות נגד המפעיל לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, כלי נשק ותחמושות, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער כחוק, ובביטוח אחריות מקצועית לרבות הוצאת דיבה ולשון הרע, אבדן מסמכים ומידע אך לא מסמכים כספיים.
 • כל הביטוחים שערך המפעיל בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף (SUBROGATION) נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמועצה זיקה אליו , או הקשור לעבודות מלבד קבלני משנה ונותני שירותים למועצה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 • כל הביטוחים שערך המפעיל בקשר עם החוזה, כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המועצה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למועצה, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המועצה, גזבר המועצה או האחראי על הביטוח כמועצה.
 • כל הוראה בביטוחים שערך המפעיל בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המועצה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למועצה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את המועצה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המועצה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
 • המפעיל התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה.
 • מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור באישור זה , הינו בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המצויינות לעיל, עד כמה שלא תוקנו על פי האמור באישור זה. כמו כן תחולנה חובות "המבוטח" על המפעיל בלבד, על פי תנאי והתניות הפוליסה.
 • חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 

הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור פרויקט זה פוליסות ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו

 

מובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה ( ככל שצורפו ) , אשר מחובת המפעיל להמציאם חתומים בידי מבטחו, מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברות הביטוח על פי הנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

 

אין בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת המפעיל לקיים את כל האמור בסעיפי הביטוח שלעיל ולערוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטי הביטוח כאמור כאשר לשם כך על המפעיל , במידת הצורך בעזרת אנשי ביטוח מטעמו, ללמוד וליישם במלואם דרישות אלו אשר מן הראוי שאף יובאו לידיעת מבטחו של המפעיל.

 

כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון כאמור, הרשות תהא זכאית להחליף את אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה באישורי ביטוח חלופיים, אולם ככל שיופעל סעיף זה, לא יחול שינוי כל שהוא בהתחייבות החוזית לנושאי הביטוח של המפעיל.

 

 

תאריך   שם המפעיל   חתימת + חותמת המפעיל

 

נספח ג' 1 – אישור קיום ביטוחים מצ"ב בקובץ PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content