דלג לתוכן

מכרז 10.2022 הסעות ספורט- מונגש

העמותה לספורט באר טוביה

 

מכרז פומבי מס' 10/2022

להפעלת קווי הסעות לקבוצות הכדורסל במ"א באר טוביה

הזמנה להגשת הצעות

 

 1. העמותה לספורט באר טוביה (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לאספקת שירותי הסעות לשחקני קבוצות הכדורסל של המועצה בין התאריכים 1/9/2022 – 30/6/2023 להלן: "תקופת ההתקשרות") במסגרת "החוגים" (להלן: "השירותים").

 

 1. כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, תמורת תשלום בהמחאה על סך 500 ש"ח (שלא יוחזרו בשום מקרה), את מסמכי המכרז החל מיום 7.8.2022 ועד יום 10.8.2022 במשרדי המזמינה ברח' ניר באיזור התעשייה באר טוביה, מיקוד 83815 (להלן: "משרדי המזמינה") בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00 (להלן: "שעות הפעילות"), במשרד מנכ"לית המועצה, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי המזמינה.

 

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

 

 1. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ובכלל לא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.

 

 1. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרד מזכיר המועצה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 14.8.2022 בשעה 15:00.

 

 1. המזמינה תחתום עם המציע הזוכה הסכם התקשרות (להלן: "הסכם ההתקשרות") שיחל ב- 1.9.2022 ולפיו על המציע הזוכה לספק את השירותים למשך תקופת ההתקשרות.
 2. המזמינה תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את ההסכם לשתי תקופות נוספות, בשנים הבאות, אך עד ולא יותר מאשר שלוש שנות התקשרות בסך הכל (להלן: "תקופות האופציה").
 3. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על פי הנדרש במסמכי המכרז ובהתאם לנוסח המצורף, על סך של 10,000 ₪ במילים: עשרת אלפים ש"ח ₪ בתוקף עד לתאריך 2.2023 הצעה שלא תצורף לה ערבות בנקאית כנדרש – תיפסל על הסף.

 

 1. על המציע להכניס את הצעתו הכספית (מסמך 3 למכרז זה), יחד עם כל יתר המסמכים הדרושים על פי המכרז, למעטפה סגורה עליה יכתב "מכרז פומבי מס' 10/2022".

 

 1. מפגש מציעים ייערך במחלקת התחבורה במועצה ביום 11.8.2022 בשעה 10:00. למען הסר ספק, השתתפות במפגש המציעים הינה חובה, וועדת המכרזים של המזמינה לא תדון בהצעה של מציע אשר לא ישתתף במפגש. יודגש כי, כל מידע כאמור שיימסר לא ייחשב ולא יהווה מצג מטעם המזמינה, וכי אחריות הבדיקה היא על המציע בלבד, והמזמינה אינה מתחייבת לחשוף כל מסמך או נתון הנמצא בידה.

 

 1. בכל מקרה של סתירה בין האמור במכרז זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

__________________________

קובי אביבי, ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

ת כ ו ל ה

 

 

 1. הוראות למשתתפים במכרז.

 

 

 1. כתב ערבות למכרז.

 

 

 1. הצהרת המשתתף.

 

 

 1. הסכם ונספחיו.

 

 

נספח א'–         מפרט תחזית לא מחייבת של המסלולים ושעות ההסעות הצפויות וכן מחירים מכסימאליים לפי מרחק וסוג רכב.

 

נספח ב' –        (1)בוטל.

 

נספח ג' –         פרטי קצין הבטיחות.

 

נספח ד' –        אישור על קיום ביטוחים.

 

נספח ה' –        נוסח ערבות בנקאית להסכם.

 

נספח ו' –         טופס הודעה על הארכת תוקפו של ההסכם.

 

נספח ז' –         תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה.

 

נספח ח' –        דף הנחיות בטחון ובטיחות לנהגים.

 

 

 

הוראות למשתתפים במכרז

 

 1. כ ל ל י

 

 • ההעמותה לספורט באר טוביה מזמינה בזה הצעות מחירים להסעות שחקני קבוצות הכדורסל על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.

 

 • ההסעות תתבצענה במוניות, אוטובוסים זעירים ציבוריים, מינבוסים ואוטובוסים בלבד (להלן:  "כלי הרכב"). בשום מקרה לא תבוצענה הסעות כלשהן, ברכב מסחרי בלתי אחוד (טנדרים), או ברכב מדברי.

 

 • כלי הרכב שישמשו להסעות, ובהתאם, רשיונות הרכב שימציא המציע לצורך עמידתנו בתנאי הסף של מכרז זה, יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

 • גיל כלי הרכב לא יעלה על עשר שנים, דהיינו כלי הרכב יהיו כאלה שמועד עלייתם לכביש, כמצויין ברשיון הרכב, חל בשנת 2010 ואילך.

 

 • כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה, הוראות פקודת התעבורה [נוסח חדש] ותקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן: "תקנות התעבורה"), מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ולהסעת תלמידים לרבות ערכת מילוט, מזגן, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, ערכת כיבוי אש ותרמיל עזרה ראשונה כמפורט בנספח ז' להסכם. אוטובוסים יכללו גם מערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן, כפי שמתחייב מהנחיות משרד התחבורה.

 

 • בוטל

 

 • כלי רכב המשמשים להסעות במסגרת מכרז זה, יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות לכל הנוסעים, במושבי בטיחות ו/או מושבים מגביהים, על פי הצורך, כמתחייב מתקנות 83א' ו- 364א' לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

 

 • כלי רכב המשמשים להסעות במסגרת מכרז זה יהיו מצויידים בתרמיל עזרה ראשונה, שתכולתו מפורטת בנספח ז' להסכם.

 

 • עם קביעת הזוכה/ים במכרז ייחתם בין העמותה לבין הזוכה/ים הסכם שהעתקו רצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן: "ההסכם").

 

 

 1. תנאי סף להשתתפות במכרז

 

רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים, כדין, בישראל, העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים המצטברים שלהלן:

 

 • הנם רשומים, כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985. יש לצרף רשיון בר-תוקף.

 

 • בידם רשיון בר תוקף, על שמם, מאת המפקח על התעבורה, שהנם מורשים להסיע בשכר על פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך והתרבות. יש לצרף להצעה צילום מרשיונות הרכב המיועדים להסעה לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב המורשה להסיע נוסעים בשכר.

 

 • בידם רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, ככל שיש חובת רישוי עסק על-פי דין.

 

 • בבעלותם או שבאמצעות משרדם מופעלים ורשומים כלי הרכב בכמות הדרושה לביצוע ההסעות לגבי המסלולים להם ניתנה על ידם הצעת מחיר. על המשתתפים לצרף צילום רשיון רכב תקף המאשר את בעלותם על כלי הרכב או בעלות אדם אחר על הרכב, ואישור השימוש באותו רכב על-ידי הזכיין.

 

 • הנם מעסיקים קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה. על המשתתפים לפרט את שמו המלא, מספר תעודת הזהות, כתובתו ומספר כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה, בנספח ג' להסכם, וכן לצרף צילום רשיון של קצין הבטיחות.

 

 • נהגים בחברות ההסעה יעמדו לפחות בדרישות האלה:

 

 • הנהג בעל אזרחות ישראלית.
 • הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.
 • לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של החברה, כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה.
 • הנהג בעל אישור על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א – 2001.
 • בהתאם לתקנה 84 ב' לתקנות התעבורה (תקנת משנה 4 (ה') תשנ"ה – 1995), נהג המסיע קבוצת ילדים שגילם עד 14 שנים, המונה 9 ילדים או יותר, ואשר קיבל את רשיון הנהיגה לדרגות 5, 6, 7 ו-11 לפני יום 1.1.1996 חייב להחזיק בהיתר מאת רשות הרישוי להסעת קבוצת ילדים, לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.

 

 • המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית, שהוצאה על ידי בנק בישראל, בסכום של 10,000 ₪.

 

הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן (כללי), לפקודת העמותה , בהתאם לדוגמת הערבות הרצ"ב (נספח ה'), בתוקף לתקופה של 30 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.

 

המועצה תהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחיבויותיו על פי תנאי מכרז זה. אי המצאת ערבות בנקאית, כאמור, תביא לפסילת ההצעה.

 

 

 1. ההצעה

 

 • " ההצעה" לעניין מכרז זה משמע – אחוז הנחה על המחיר שמוצע לפי סוג הרכב כמפורט בנספח א'.

 

 • הצעת המחירים תוגש ב-2 עותקים, על גבי טופס מפרט הסעות ומחירים כחלק בלתי נפרד מההסכם ובהעתק נוסף. אחוז ההנחה בספרות ובמילים יירשמו בכתב ברור, בעט.

 

 • אחוז ההנחה יהיה אחד וקבוע לגבי כלל סוגי הרכב והנסיעות.

 

 • המחיר לק"מ נסועה בכל סוג כלי-רכב בהצעה יגלם בתוכו את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן שירותי ההסעה, והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.

 

 

 • על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך.

 

 • המחירים לק"מ נסועה בכל סוג כלי-רכב שיצוינו על ידי המשתתף בהצעתו יהיו נכונים בעבור מתן שירותי הסעות במשך תקופת ההתקשרות.

 

 • למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי העמותה אינה מתחייבת לבצע את כל ההסעות באמצעות מסיע אחד והיא תהיה רשאית לפצל את ההסעות בין מספר מציעים , וכי ההחלטה בעניין מסורה לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 • פירוט המסלולים הצפויים וכן שעות ההסעה המפורטים בנספח א' אינם סופיים אלה תחזית בלבד והמועצה רשאית לערוך בהם שינויים במהלך תקופת ההתקשרות כאשר התשלום עבור כל הסעה יעשה לפי תעריף הנסועה לק"מ (בהתאם למרחק הנסיעה) וסוג הרכב המיטבי הנדרש לביצוע ההסעה בפועל. הסעות למשחקי תחרויות יתבצעו בהתאם להודעות שתמסרנה מפעם לפעם (לעיתים בהתראה קצרה) לחברה הזוכה.

 

 • ההצעה לא תהיה מותנית בזכיה במספר מסלולים או במספר מסלולים מינימלי ובהגשת ההצעה מצהיר המשתתף ומתחייב כי יבצע בהתאם להוראות המכרז על נספחיו, כל מסלול לגביו יוחלט כי הצעתו הינה ההצעה הזוכה.

 

 • כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו חייבים לכלול מערכת טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים ברכב, העומדת בתקן ישראלי 6400 חלק 1, אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי (מת"י).

 

 • כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו חייבים לכלול, בהתאם לתקנה 364 ו' לתקנות התעבורה, מערכת טכנולוגית העומדת בתקן ישראלי 5905, אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי (מת"י). למען הסר ספק, מערכת זו הינה מערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על המצאות כלי רכב או הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב.

 

 • המציע מתחייב להקצות נהג קבוע או לכל היותר שני נהגים קבועים בכל מסלול (לכל קבוצה).

 

 1. מסמכים ואישורים

 

על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים המפורטים להלן:

 

 • אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת            ניהול חשבונות) תשל"ו – 1976.

 

 • אישור תקף על ניכוי מס במקור.

 

 • היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד שמות            מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

 

 • אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף.

 

 • אישורים כמפורט בסעיף 2 לתנאי הסף במכרז.

 

 1. תוקף ההצעה

 

המחירים המוצעים על ידי המשתתף יהיו בתוקף לתקופה של 30 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 

 1. שמירת זכויות

 

המועצה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות והמספרים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

 

 1. בחינת ההצעות

 

 • אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 

 • המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

 

 • אין לשנות או להסתייג מן האמור במסמכי המכרז ו/או להתנות עליהם בדרך כלשהי.

 

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא רשאית המועצה להתעלם מכל הסתייגות ו/או שינוי ו/או התניה על האמור במסמכי המכרז.

 

 • המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.

 

 • המועצה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את ההסכם המוצע, ואת נסיונה של העמותה העמותה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר.

 

 • המועצה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, לשביעות רצונה המלא, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור.

 

 

 1. הודעה על הזכיה וההתקשרות

 

 • עם קביעת הזוכה/ים במכרז תימסר להם על כך הודעה במכתב רשום. המשתתף/ים שיקבע/ו כזוכה/ים במכרז מתחייב/ים לחתום על ההסכם תוך 7 ימים ממשלוח ההודעה.

 

 • משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.

 

 • היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא המועצה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי המועצה בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה.

 

 • בוטלה הזכייה במכרז, רשאית המועצה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגביה, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, והמשתתף יפצה את המועצה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

 

 

 

בכבוד רב,

 

קובי אביבי, ראש המועצה

 

 

דוגמת נוסח

יוגש על ידי המשתתף

 במכרז יחד עם הצעתו

 

 

נוסח ערבות מכרז אוטונומית בלתי מותנית

בנק ___________                                       תאריך: _________

לכבוד

ההעמותה לספורט באר טוביה

אזור התעשייה באר טוביה

ג.א.נ,

הנדון: כתב ערבות מס' _____________

 1. לפי בקשת ________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב ___________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן: "הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 10,000 ש"ח (במילים: עשרת אלפים ש"ח) בלבד (להלן: "סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר ל-מכרז פומבי מס' 10/2022 לאספקה והפעלת שירותי הסעות לשחקני קבוצות הכדורסל.
 2. לפי דרישתכם הראשונה בכתב, וללא כל תנאי, אנו נשלם לכם לאלתר וללא שיהוי או עיכוב, כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב ו/או ליתן לו הודעה ו/או התראה מראש.
 3. ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום 28.2.2023 ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו בדואר רשום או במסירה ידנית עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתישלח בפקסימיליה תיחשב כדרישה שהגיעה לידינו. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.
 4. ערבות זו אינה ניתנת לביטול, להעברה או להמחאה והינה בלתי חוזרת.

 

בכבוד רב,

_________________

 

 

 

תאריך: ________

 

 

לכבוד

העמותה לספורט באר טוביה

אזור התעשייה באר טוביה

ג.א.נ,

הצהרת המשתתף

 

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 

 1. אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

 

 1. אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לתת את שירותי ההסעה בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

 

 1. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

 

 1. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 30 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

 

 1. הצעתנו אינה מותנית בדרך כלשהיא, כולל בזכיה במספר מסלולים או במספר מסלולים מינימלי, ואנו מתחייבים לבצע כל מסלול אשר יוחלט לגביו כי הצעתנו היא ההצעה הזולה.

 

 1. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב בינינו לביניכם.

 

 1. להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית על סך 10,000 ש"ח, בתוקף עד לתאריך 28.2.2023 (כולל).

 

 1. היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי תוך 7 ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי ההסכם.

 

 1. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידנו בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

 

 1. אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 

 1. כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים:

 

לסימון (ב X) ולמילוי הפרטים על ידי הקבלן לשימוש בודק התיק בלבד

 

 

מסמכי המכרז וחתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה             יש / אין / ____

 

 

ערבות בנקאית ע"ס 10,000 ש"ח                                                                 יש / אין / ____

 

 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות                                          יש / אין / ____

 

 

אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור                                                      יש / אין / ____

 

 

אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף                                   יש / אין / ____

 

 

אישורים כמפורט בסעיף 2 לתנאי הסף למכרז                                          יש / אין / ____

 

 

רשיון תקף לכל הרכבים אשר ישמשו להסעות                                  יש / אין / ____

 

 

צילום כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה                                       יש / אין / ____

 

 

לקבלן שהוא תאגיד: אישור רישום וזכויות חתימה                           יש / אין / ____

 

 

הוכחות בדבר בעלות ברכבים מתאימים להסעות                              יש/ אין / ____

במספר הנדרש.

 

 

 

 

 

שם המשתתף:  ______________________________

 

כתובת:  ______________ טל:  ________________

 

איש הקשר:  _______________________________

 

חתימה וחותמת: ____________________________

 

תאריך:  __________________________________

 

 

 

 

 

הסכם

 

 

שנערך ונחתם ב __________ ביום _______ לחודש ______ שנת   2022

 

 

            בין:                  העמותה לספורט  באר טוביה

באיזור התעשייה באר טוביה, מיקוד 83815

(להלן:  " העמותה ")                                                                                                                            מצד אחד

לבין:                _______________________________________

ח.צ./ח.פ./ת.ז  _____________________________

מרחוב __________________________________

___________ (עיר) ______________ (מיקוד)

על-ידי מורשי חתימה מטעמו:

 1. ________________ ת.ז. ________________
 2. ________________ ת.ז. ________________

(להלן: "המפעיל"/"הקבלן")                                         מצד שני

 

הואיל              והקבלן הנו הזוכה/אחד הזוכים במכרז פומבי מס' 10/2022 למתן שירותי הסעות לשחקני קבוצות הכדוסל;

 

והואיל             וברצון המועצה להזמין מהקבלן, שירותים של הסעות לשחקני קבוצות הכדורסל בהתאם לתנאי המכרז והוראות הסכם זה, והקבלן מעונין לתת למועצה שירותי הסעות בתנאים, כאמור.

 

 

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 

 1. כללי

 

 • דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות ההסכם.

 

 • בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:

 

" העמותה "        ההעמותה לספורט באר טוביה;

 

"הקבלן"          _________________________ לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, ומורשיו המוסמכים.

 

"המכרז" –                        המכרז שהתפרסם על ידי העמותה  למתן שירותי הסעה לשחקני קבוצות הכדורסל  מכרז פומבי מס' 10/2022.

 

"ההסכם" –                       פירושו של ההסכם, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות כל מסמך חתום על ידי הצדדים שיצורף להסכם בעתיד.

 

"המדד" –                           מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 

"המנהל" –                         מי שיקבע על ידי העמותה ,  מעת לעת, לשמש נציגה לענין הסכם זה.

 

 

 • הנספחים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה :

 

נספח א'                מפרט תחזית לא מחייבת של המסלולים ושעות ההסעות

הצפויות וכן מחירים מכסימאליים לפי מרחק וסוג רכב.

נספח ב' בוטל.

נספח ג'                פרטי קצין בטיחות.

נספח ד' אישור על קיום ביטוחים.

נספח ה'                נוסח ערבות בנקאית להסכם.

נספח ו'                טופס הודעה על הארכת תוקפו של ההסכם.

נספח ז'                 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה.

נספח ח'                הנחיות ביטחון ובטיחות.

 

כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות הסכם זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי ההסכם".

 

 • הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי ההסכם, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.

 

 • הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, כלי הרכב המתאימים, במספר הנדרש, הציוד, כל הרשיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע ההסעות וכן פוליסות ביטוח תקפות ומתאימות, לכל כלי הרכב אשר ישמשו להסעות לפי ההסכם, העובדים המקצועיים וכן כל הדרוש על מנת לתת את שירותי ההסעות בהתאם למסמכי ההסכם ועל פי כל דין.

 

 • הקבלן מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם לתנאים הכללים של המכרז ועל פי המפורט במסמכי ההסכם.

 

 • הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי הסכם זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רשיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רשיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.

 

 • הקבלן מתחייב כי יורה לנהגים העובדים מטעמו להציג בפני בקר/פקח אשר יזדהה כעובד העמותה ו/או המועצה האזורית באר טוביה או מטעמם, כל מסמך שיתבקש, לרבות רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח, ועוד כפי שיידרש.

 

 • הקבלן מתחייב ליתן את שירותי ההסעה, תוך גמישות בלוח זמני ההסעה ובמסלולי ההסעה, לפי קביעת העמותה , ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ולמספר כלי הרכב שנותרו ברשותו לאחר גיוס למערכת הבטחון גם לכשיוכרז במדינה מצב חירום.

 

 • הנחיות בטחון ובטיחות מפורטות, עליהן יחתום כל נהג מסיע, נמצאות בנספח ח'. הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין וכן הוראות כללי הביטחון והבטיחות, לרבות קיום ויישום ההוראות ביטחון ובטיחות נושא ההסכם ועדכונן במשך תקופת ההסכם, ככל שתעודכנה.

 

 • הקבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים תשמ"ג-1983- הן על ידי הנהגים והן על ידי הנוסעים.

 

 • הקבלן מתחייב בזה לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א – 2001. לפיכך, כל קבלן שיזכה במכרז הסעות תלמידים יהיה חייב לדרוש מכל המועסקים על-ידו אישור ממשטרת ישראל כנדרש בחוק ולהציגו לעמותה. אישורים כאמור יידרש הקבלן להציג לעמותה עם החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימתו, וכן מפעם לפעם, עפ"י דרישתה של העמותה ובהתאם להוראות החוק.

 

 

 1. שירותי הסעה

 

 • הקבלן מתחייב בזה לבצע הסעות תלמידי החוגים
 • בהתאם לתנאי הסכם זה על בסיס המחירים שהוצעו על ידו בנספח א' להסכם, בין התאריכים 1/9/2022 – 30/6/2023 ועל פי קביעת העמותה בלבד.

 

 • הקבלן מתחייב להעסיק נהגים שעומדים בתנאי הסף הבאים:

 

 • הנהג בעל אזרחות ישראלית.
 • הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.
 • לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של החברה, כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה.
 • אישור על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א – 2001.
 • בהתאם לתקנה 84 ב' לתקנות התעבורה (תקנת משנה 4 (ה') תשנ"ה – 1995), נהג המסיע קבוצת ילדים שגילם עד 14 שנים, המונה 9 ילדים או יותר, ואשר קיבל את רשיון הנהיגה לדרגות 5, 6, 7 ו-11 לפני יום 1.1.1996 חייב להחזיק בהיתר מאת רשות הרישוי להסעת קבוצת ילדים, לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.

 

 •            הקבלן מתחייב לבצע טרם תחילת ביצוע ההסעות, השתלמות נהלים ובטיחות משותפת לנהגים, לנציגי העמותה , לנציגי בית הספר, ובה יתודרכו הנהגים בנושאים האלה: סדרי ההסעה, הנחיות      בטיחות בהסעה, התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה, נקודות תורפה              בטיחותיות בציר התנועה, בעלי תפקידים בבית ספר וברשות  המחויבים בדיווח על אירועים חריגים, ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה, נהלי דיווח מחייבים, ניתוח תאונות ולקחים מהן, כללי בטיחות בעליה ובירידה מהרכב, התנהגות במצבי חירום, בדיקות רכב בתום הנסיעה, הבנת המגבלות שיש לילדים בזמן הנסיעה וכדומה.

 

 • הקבלן מתחייב לדווח לרכז ההסעות הבית ספרי ולרכז ההסעות של העמותה , על כל תקלה או בעיה המתעוררת בזמן ההסעה, הקשורה בהתנהגות הילדים והנוסעים או בחציית כביש של ילד, מייד לאחר שירד מרכב ההסעה. במידת הצורך לערוך בדיקה של האירועים עם נציגים אלו ובעלי התפקידים הרלוונטים, להפיק לקחים ולסכם דרכי פעולה לעתיד.

 

 • הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעות, והכל על פי הוראות המנהל.

 

 • הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי הסכם זה, ידאג להפעיל רכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי ההסכם, כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן ולפי התנאים שבמסמכי ההסכם.

 

 • הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של ההסכם, כי מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים, כי כלי הרכב השונים, ציודם, אביזריהם, סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת, לרבות התנאים בהם או ברשיונותיהם של הרכבים.

 

 • הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצויידים במזגן תקין בערכת מילוט ובכל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות נוסעים ולהסעות תלמידים, לרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי אש תקניים, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט וארגזי עזרה ראשונה, הכל כמפורט בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף, מעת לעת.

 

כמו-כן, הקבלן הזוכה מתחייב כי בכלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות תהיה מותקנת מערכת טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים ברכב, העומדת בתקן ישראלי 6400 חלק 1, אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי (מת"י).

 

כמו כן, כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו חייבים לכלול מערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על המצאות הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב, כמתחייב מתקנה 364 ו' לתקנות התעבורה. המערכת תעמוד בדרישות התקן הישראלי 5905, אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי (מת"י).

 

 • הקבלן מתחייב כי נהג הרכב ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן על-ידי העמותה או הנוסעים.

 

 • הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב להסעת תלמידים יענו על כל המתחייב מתקנות התעבורה החלות על הסעת תלמידים.

 

 • הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה לפי הוראות כל דין החלות על הסעת ילדים ותלמידים, לרבות הוראות הדין הנוגעות להסעת ילדים נכים; לרבות ההוראות המתחייבות מן התיקון לתקנה 84 לתקנות התעבורה, המחייב כל נהג המסיע 9 ילדים או יותר לסיים בהצלחה קורס למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי, ולקבל היתר להסעת קבוצת ילדים מטעם רשות הרישוי, כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת; לרבות ההוראות המתחייבות מתקנה 83 לתקנות התעבורה "הסעת ילדים"; ולרבות ההוראות המתחייבות מתקנה 168 לתקנות התעבורה (שעות נהיגה).

 

 • הקבלן מתחייב כי ההסעות יתבצעו בכלי תחבורה ציבוריים בלבד, שגילם לא יעלה על עשר שנים, דהיינו כאלה שמועד עלייתם לכביש, כמצויין ברשיון הרכב, חל בשנת 2010  ואילך.

 

 • נמחק

 

 • הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת תוקפו של הסכם זה, קצין בטיחות בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה תשכ"א-1961 אשר פרטיו האישיים יפורטו בנספח ג' להסכם. קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי ההסכם. בין היתר, יוודא כי רשיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הקבלן הנם בתוקף, כי הרכבים המשמשים להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרשיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות.

 

הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה הדבר בתאום מראש ובכתב עם העמותה ,  והקבלן יעביר לעמותה את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש.

 

 

 • הקבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבים קודם להעלאת תלמידים לכלי הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים, ובסוף כל  נסיעה לודא ירידת כל הילדים מהרכב.

 

 • הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעות, אנשים זרים כלשהם, וכן לתדרך את הנהגים לפעול גם הם כנדרש. למען הסר ספק, חל איסור על הסעה בעמידה של מבוגרים ו/או תלמידים ברכב ההסעות, גם יש לרכב ההסעות רישיון להסעה בעמידה מטעם משרד התחבורה.

 

 • המנהל יהא רשאי, מבלי שיהא עליו לנמק זאת, לדרוש מהקבלן להחליף את הנהג ו/או אחד העובדים והקבלן מתחייב למלא מיידית אחר דרישת המנהל.

 

 1. שינויים

 

 • העמותה תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה, כולם או חלקם, לתקופה קצובה ושתיקבע בהודעה, וזאת בהודעה של 24 שעות מראש.

 

ניתנה על ידי העמותה   הודעת ביטול, כאמור, לא יהא הקבלן זכאי לקבל תשלום או פיצוי כלשהו בגין שירותי ההסעות המבוטלות.

 

 • העמותה תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה, כולם או חלקם, גם במקרים בודדים , בהודעה שתינתן לקבלן ההסעות בהתראה של 24 שעות מראש. ניתנה הודעת הביטול בפרק זמן הקצר מ 24 שעות יהיה זכאי הקבלן לתמורה בשיעור 50% מתמורת הנסיעה המתוכננת.

 

יובהר  כי על-אף שהמסלולים קבועים ומועדי האימון קבועים, תכנון לו"ז שבועי יועבר לחברת ההסעות אחת לשבוע עד יום חמישי בשעה 16:00 (ביטול אימונים, שינוי מיקום, שינוי זמן אימון, שינוי מועד של אימון ממועדו הקבוע), עדכון לגבי משחקי חוץ- שעת איסוף, יעד נסיעה ושעה משוערת לחזרה).

 

 

 • העמותה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות לקבלן,  על שינויים במתן שירותי ההסעות כדלקמן:

 

– שינויים במסלולי הנסיעה – מבחינת אורכם.

– ביטול מסלולי נסיעה.

– שילוב מסלולי נסיעה

– תוספת מסלולי נסיעה.

– תוספת או הפחתה או שינוי סוג של כלי רכב הנובעות מגידול או צמצום במספר התלמידים. במקרה של תוספת כלי רכב, המחיר עבור כלי רכב תיהיה בהתאם למחירון נספח א' הצעת המציע.

– שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות.

 

ההודעה על שינויים, כאמור, תימסר לקבלן בכתב ומראש. במקרה של הוספת מסלולי נסיעה תימסר ההודעה 96 שעות מראש. התשלום עבור הוספת מסלולי נסיעה יהיה בהתאם למפורט בנספח  א' – הצעת המציע.

 

 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל רשאית העמותה להורות לקבלן בכתב, כי כלי הרכב אשר אמורים היו לשמש למתן שירותי הסעות, אשר העמותה  הודיעה על ביטולן, כאמור, יושארו במצב כוננות לצורך ביצוע ההסעות.

 

הודיעה העמותה  , בכתב, לקבלן על השארת כלי הרכב בכוננות הסעה ולא ניתנו שרותי ההסעות שלגביהם הושארו כלי הרכב בכוננות, יהא הקבלן זכאי לתשלום בשיעור 50% מהסכומים, אשר היו מגיעים לקבלן לו נתנו אותם שירותי ההסעות בפועל.

 

 

 

 

 

 1. איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה

 

 • הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת העמותה , מראש ובכתב.

 

 • היה והקבלן הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת 25% או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות המנוגדת לסעיף 4.1 לעיל.

 

 • הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי ההסכם אלא לאחר קבלת הסכמת העמותה מראש ובכתב. העמותה  תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה, שלא לאשר העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים. בכל מקרה תהא האחריות לקיום הוראות מסמכי ההסכם ולטיב שירותי ההסעות על הקבלן.

 

בכל מקרה לא תינתן הסכמת העמותה  להעסקת קבלני משנה, שאינם עומדים בתנאים המפורטים בפרקים 1 ו – 2 לתנאים הכלליים למכרז, בשינויים המחויבים,  ולא לפני שיוצגו בפניה פרטי ההתקשרות עם קבלני המשנה.

 

 

 1. אחריות וביטוח

 

 • הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד המשמשים אותו במתן השירותים על פי הסכם זה.

 

 • הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא לעמותה ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה ו/או לצד ג' כלשהו, לגוף או לרכוש, כתוצאה, במישרין או בעקיפין, ממעשה או מחדל רשלניים, איזה שהם, הקשורים או הנוגעים, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי מסמכי ההסכם.

 

 • הקבלן יפצה את העמותה ו/או את הניזוק(ים), לפי המקרה, בכל דמ הנזק שיגיע לו(ה), להם(ן).הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את העמותה , עובדיה, ושלוחיה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל.

 

 • הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק שירותו, במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) 1968, או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו להם תוך כדי שירותי ההסעות או כתוצאה מביצוע מתן שירותי ההסעות. אם תתבע העמותה על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגד העמותה  או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין סופי.

 

 • הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העמותה על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, על ידי אדם כלשהוא, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט בסעיף 5.1 ו- 5.2 לעיל לכל אדם כולל לעמותה  ו/או  לעובדיה ו/או לשליחיה, לרבות הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.

 

 • מבלי לגרוע בהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן:

 

 • ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור על פי כל דין, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך:

 

תובע –                                       500,000$ (דולר ארה"ב) או בשקלים חדשים על פי השער היציג

מקרה ותקופת (12 חודשים) –  500,000$ (דולר ארה"ב) או בשקלים חדשים על פי השער היציג

 

 • ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי הקבלן בקשר עם ההסכם.

 

 • ביטוח חובה וכן ביטוח צד ג' רכוש לכלי הרכב המשמשים לביצוע ההסעות, כולל הרחבה לנזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה.

 

 • בפוליסות יכללו התנאים הבאים:

 

(א)          העמותה   ועובדיה יכללו בשם המבוטח.

 

(ב)          בביטוח החבות יכלל סעיף אחריות צולבת.

 

(ג)           יכלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח, בין על פי בקשת הקבלן ובין על פי רצון המבטח, יעשה בהודעה מוקדמת שתימסר גם לעמותה  60 יום לפחות לפני מועד הביטוח המבוקש.

 

(ד)           הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים.

 

(ה)         נקבע כי ביטוחי הקבלן הינם ראשוניים ביחס לביטוחי העמותה .

 

(ו)        תבוטל זכות השיבוב כלפי העמותה .

 

 

 • הקבלן ימציא לעמותה אישור על קיום ביטוחים למתן שירותי הסעות, נספח ד', כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח.

 

 • היה והקבלן לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצעם, לפי סעיף 5.5 דלעיל, כולם או מקצתם, הרי מבלי להטיל על העמותה חבות כלשהי בקשר לכך, תהא העמותה  רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו, ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ולנכות כספים אלה ששולמו על ידה, בצרוף הוצאות תקורה בשיעור של 15%, מכל סכום שעליה לשלם לקבלן מכוח הסכם זה בכל זמן שהוא, או לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.

 

 

 1. יחסי הצדדים

 

 • בכל הקשור למערכת היחסים בין העמותה לבין הקבלן יחשב הקבלן כעצמאי ולא כעובד. בכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה הקבלן את העמותה  בכל סכום בו תחויב העמותה  כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד.

 

 • עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על פי מסמכי ההסכם לרבות תשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. כמו כן מתחייב הקבלן לקיים בכל תקופת תוקפו של הסכם זה לגבי עובדיו, שיועסקו במתן שירותי הסעה, את האמור בכל דין ולמלא אחר כל האמור בחוקי העבודה.

 

 1. תשלומים

 

 • תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה יהא הקבלן זכאי לתמורה בהתאם למפורט במפרט הסעות ומחירים בנספח א'.

 

 

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התשלומים להם זכאי הקבלן הנם בגין מתן שרותי ההסעות לפי המסלולים המפורטים בנספח א', ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסעות.

 

 • הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין מספר נקודות האיסוף ו/או בגין שינויים במספר התלמידים שיוסעו בכלי הרכב כל עוד לא שונה סוג כלי הרכב המשמש למתן שרותי ההסעות, ולא נשתנה אורך מסלול הנסיעה.

 

 • התשלומים במקרים של שינויים במתן שירותי ההסעות יהיו על פי המפורט להלן:

 

א.           העמותה  לא תהא חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין שירות הסעות שבוטלו על ידה, בין אם בוטלו לתמיד ובין אם בוטלו זמנית, וזאת בגין שירותי ההסעה שהיו אמורים להינתן לאחר חלוף 24 שעות ממתן ההודעה על הביטול. כמו כן לא תהא העמותה  חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין שינויים בימי ו/או בשעות ההסעות.

 

ב.           השתנה אורך מסלול/י נסיעה/ות, מסיבה כלשהיא, יתווסף או יפחת, לפי העניין, לתשלום לו זכאי הקבלן, סך עבור כל קילומטר כמפורט בנספח א'.

 

ג.            החליטה העמותה , לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף מסלול/י נסיעה נוספים, יקבע התשלום לו זכאי הקבלן על ידי המנהל על בסיס המחירים הנקובים בנספח א', בהתחשב בסוג כלי הרכב הנדרש על ידי העמותה  לביצוע ההסעות, ולאחר שמיעת טענות הקבלן.

 

למען הסר כל ספק, העמותה   אינה חייבת להוסיף לקבלן מסלול/י נסיעה חדש/ים והיא רשאית, לפי שיקול דעתה, למסור את ביצועם לאחרים.

 

ד.           בכל מקרה לא יגדל היקף ההתקשרות בשל שינויים כמפורט בסעיף זה בשיעור העולה על 50% מהיקף ההתקשרות המקורי.

 

 • בחלוף 7 ימים מסיום כל חודש, הקבלן יגיש לעמותה חשבון מפורט ב-3 עותקים בגין שירותי ההסעות שניתנו על ידו במהלך החודש שחלף. לחשבוניות יצורף דיווח נסיעות נפרד להסעות בכל קבוצה. בכל דיווח קבוצתי יתווספו הנסיעות למשחקי חוץ (ככל שבוצעו בחודש המדווח), לרבות פירוט מסלול הנסיעה, כתובת היעד (אולם הספורט של הקבוצה המארחת), ואורך מסלול לכיוון- על-בסיס בדיקה באפליקציית WAZE.

 

המנהל יבדוק את החשבון תוך 7 ימים ויאשרו, במלואו או בחלקו. המנהל יהא רשאי להפחית מהחשבון את הסכומים בגין הסעות שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית. זאת, בנוסף לקנסות שיוטלו על הקבלן בהתאם לטבלה המפורטת בסעיף 9.4 להסכם. עם קבלת אישור המנהל תוגש על ידי הקבלן חשבונית מס לתשלום בהתאם לסכום שאושר על ידי המנהל.

 

העמותה  תשלם לקבלן את הסכומים שאושרו על ידי המנהל, ובכפוף לאישור הגזבר, תוך 30 יום מתום החודש בו הומצאה חשבונית מס לתשלום, כמתחייב מ"חוק מוסר תשלומים התשע"ז-2017".

 

 • לכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי הסכם זה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת ביצוע התשלום.

 

 

 1. תקופת ההסכם וסיומו

 

 • מוסכם בין הצדדים כי הסכם זה יהא בתוקף לתקופה, מתאריך 1/9/2022 ועד תאריך 30/6/2023 (כולל), או כפי שייקבע על ידי העמותה בהודעה בכתב לקבלן.

 

 • למען הסר ספק, מודגש בזאת כי בכפוף לאמור בסע' 3.2 לעיל, התשלום לקבלן יהיה אך ורק בעבור הסעות שבוצעו בפועל, ולקבלן לא תהיה כל עילה לבקש תשלום בעבור ימים בהם לא בוצעו הסעות.

 

 • לעמותה תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת תוקפו של הסכם זה לתקופה של שתי תקופות נוספות, בכל פעם לתקופה של 10 חודשים בכל פעם ובלבד שתיתן על כך הודעה לקבלן 60 יום מראש. ההודעה תינתן על פי נוסח ההודעה שבנספח ו' להסכם.

 

 • על אף האמור בס"ק 8.1 ו- 8.2 לעיל תהא העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מראש של 96 שעות לקבלן. לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין סיום ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין שירותי הסעות אשר ביצע בפועל עד למועד סיום ההתקשרות, ובכפוף להוראות הסכם זה.

 

 

 1. הפרות, ביטול מכרז ופיצויים

 

 • מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעמותהלעמותה על פי הסכם זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות ההסכם המפורטות להלן, תהא העמותה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם:

 

נושא ההפרה פיצוי מוסכם
איחור של מעל 15 דקות ועד 30 דקות בהתיצבות לתחנת האיסוף הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי 250 ₪
איחור של מעל 30 ועד 45 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי 500 ₪
איחור של מעל 45 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי 1,000 ₪
רכב הסעה מלוכלך 250 ₪
מזגן לא תקין / לא עובד מעל 2 יממות 500 ₪
מזגן לא תקין / לא עובד מעל 3 יממות 750 ₪
התנהגות לא נאותה של הנהג, כולל אי שיתוף פעולה עם מבקרי ההסעות (אנשי משרד החינוך ו/או בקרי חברת ביקורת מטעמו) 500 ₪
רכב הסעה חלופי בגיל של יותר מ- 10 שנים 1,000 ₪ לכל יום עבודה
אי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הקבלן 250 ₪
שילוב קווים ללא אישור העמותה 2,000 ₪ לכל יום ולכל רכב
רכב שלא מתאים לדרישות העמותה 1,000 ₪ לכל הסעה
איסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי העמותה  המזמינה 1,000 ₪
העדר מערכת טכנולוגית למניעת שכחת ילדים או מערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה, או על הימצאות הולך רגל לפני חזית הרכב 1,000 ₪
עישון במיניבוס המסיע תלמידים, גם אם הרכב ריק מתלמידים 1,000 ₪
אי ביצוע סריקה ברכב בתום כל נסיעה לוודא ירידת כל הילדים 5,000 ₪

 

 • העמותה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, לפי העניין, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה .

 

 • ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו.
 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.1 לעיל, הרי אם הפר הקבלן את ההסכם ו/או איזה מתנאי המכרז הפרה יסודית, תהא העמותה זכאית לכל סעד ותרופה משפטית, על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) תשל"א-1970 ועל פי הדין. מבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהא העמותה  זכאית לתבוע את אכיפת ההסכם ו/או לבטל את ההסכם ו/או לתבוע פיצויים על הפרת ההסכם ו/או לחלט את הערבות/יות הבנקאית/יות ו/או להשלים את ביצוע ההסעות באמצעות קבלן אחר.

 

 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.1 לעיל, הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה ויזכו את העמותה בכל הזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

 

 • הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 24 שעות ממועד ביצועם.

 

 • הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ו/או ניתן נגדו צו פשיטת רגל ו/או מונה נאמן לנכסיו, ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או מונה לו מפרק קבוע, או ניתן נגדו צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני, ו/או ניתן ביחס אליו צו לעיכוב הליכים על-פי סעיף 350 של חוק החברות התשנ"ט – 1999, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה, או הגיש בקשה לפשרה למען הסדר איתם, על פי סעיף 350 של חוק החברות התשנ"ט – 1999.

 

 • הוכח להנחת דעתה של העמותה כי הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם.

 

 • הוכח להנחת דעתה של העמותה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר להסכם זה או ביצועו.

 

 • הוכח להנחת דעתה של העמותה כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

 

 • השתמשה העמותה בחלק מזכויותיה על פי סעיף 9.1 לעיל, לא יראו את השימוש האמור בזכויות העמותה   כביטול ההסכם על ידי העמותה  אלא אם העמותה  הודיעה על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם, כל עוד לא נתנה לו הודעה כאמור.

 

 • איחור בתשלום של עד 7 יום לא יהווה הפרה של הסכם זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו מהעמותה . איחרה העמותה בביצוע תשלום מעבר לתקופה של 7 יום האמורים, יהא הקבלן זכאי לריבית בגובה הריבית הנהוגה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, כשהיא מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל.

 

 

 

 1. שונות

 

 • גילה הקבלן סתירה בהוראות ההסכם ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים, יפנה הקבלן למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש שינתן על ידי המנהל, יחייב את הקבלן.

 

 • העמותה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי הסכם זה ובין על פי כל הסכם, התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין.

 

 • ספרי העמותה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן על פי הסכם זה.

 

 • תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו והעמותה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בהסכם  זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

 

 • כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב, ובחתימת שני הצדדים.

 

 • כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא להסכם זה.

 

 • הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה 72 שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל.

 

 

 

 

 

                                                                           ולראיה באנו על החתום:

 

 

 

____________________________ ___________________
         מועצה אזורית באר טוביה

 

           המפעיל

 

 

 

נספח א'

 

מפרט הסעות ומחירים

 

כללי:

קבוצות הכדורסל באגודת הפועל באר-טוביה מתאמנות בשלושה אולמות: אולם תיכון באר-טוביה, אולם בית-ספר נופים (כנות) ואולם בית-ספר רגבים (מושב אמונים). שחקני הכדורסל מכלל יישובי המועצה האזורית באר-טוביה. כל קבוצה תתאמן 3 אימונים בשבוע ובמהלך העונה יתקיימו משחקי בית ו/או משחקי חוץ (אחת לשבוע ביום נוסף שאינו יום אימון רגיל). על-פי תכנון מוקדם, בשנת הפעילות הבאה יפעלו 10-14 קבוצות, החל מקט-סל (שחקנים בכתות ד-ה) וכלה בקבוצות הנוער. קבוצת הבוגרים וקבוצת הנשים יסתייעו בשירותי ההסעות למשחקי חוץ בלבד. שעות האימונים בימים א-ה מתקיימות בין השעות 15:30-21:00 ומספר קבוצות יורשו להתאמן גם בימי שישי בשעות הבוקר והצהריים, ובלבד שהאימון יסתיים שעתיים לפני כניסת השבת.

 

מחירון נסיעה מעל 15 ק"מ (לפי קילומטר וסוג רכב)

 

סוג נסיעה מחיר לק"מ רכב פרטי [₪] מחיר לק"מ אט"ז [₪] מחיר לק"מ מיניבוס [₪] מחיר לק"מ אוטובוס [₪]
אימון/משחק בית- כיוון אחד- מרחק נסיעה לכיוון גדול מ- 15 ק"מ

 

 

מחירון נסיעה עד 15 ק"מ (גלובאלי, לפי סוג רכב)

 

 

סוג נסיעה מחיר נסיעה רכב פרטי [₪] מחיר נסיעה אט"ז [₪] מחיר נסיעה מיניבוס [₪] מחיר נסיעה אוטובוס [₪]
אימון/משחק בית- כיוון אחד- נביעה עד 15 ק"מ (מחיר גלובאלי לנסיעה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מובהר בזה כי לא ניתן להתנות את ההצעה בזכיה במספר מסלולים ומספר מינימלי של מסלולים.

 

אחוז ההנחה המוצע על כל המחירון הנ"ל הינו %________ אחוז הנחה. הנחה זו מתייחסת לכלל הסעיפים בשני המחירונים הנ"ל.

 

 

שם החברה: ______________

חתימת וחותמת גזבר העמותה : ______________

חתימה וחותמת החברה:____________

תאריך:

נספח ג'

 

פרטים אישיים של קצין בטיחות

 

 

 

 

הנני מתחייב להעסיק או להתקשר עם קצין בטיחות בהתאם לסעיף 2.15 להסכם אשר פרטיו האישיים הנם כמפורט להלן:

 

 

שם: ________________ מס' ת.ז: ____________________

 

כתובת:  _________________________________________  מיקוד : _____________

 

מספר כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה:  _____________

 

* מצ"ב צילום כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה.

 

 

 

 

 

 

 

 

שם החברה: _________________________

חתימה וחותמת החברה:  ______________________

 

 

 

 

 

 

שם קצין הבטיחות: ____________________

חתימה וחותמת קצין הבטיחות: ____________________

 

 

 

 

 

 

 

נספח ד'

 

מצ"ב אישור קיום ביטוחים בקובץ PDF
נספח ה'

 

בנק                                                     

 

ערבות בנקאית אוטונומית

 

לכבוד

מועצה אזורית באר טוביה

אזור תעשיה באר טוביה

 

א.ג.נ.,

 

על פי בקשת                                                       (להלן: "המבקש"), הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של  -.10,000 ₪. (במילים: עשרת אלפים  ₪ ) בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות") בקשר עם מכרז מס'   10/2022

בערבות זו:

 

"מדד"             משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה                                               המרכזית לסטטיסטיקה.

 

"המדד הבסיסי"          המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

 

"המדד הקובע" המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.

 

 1. סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, כנגד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי, ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 

 1. ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.

 

 1. לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.

 

 1. תוקף ערבותנו זה יהיה בכל עת עד ליום 28.2.2023 וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו  לפי הכתובת                              , לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

 

לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 

 1. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

________                                                                                          בכבוד רב

תאריך

בנק                 

סניף                

 

 

 

                            נספח ו'

 

     הודעה על הארכת תוקפו של הסכם הסעה

 

 

סימוכין:         הסכם שנערך ונחתם ביום __________

 

בין:     ההעמותה לספורט באר טוביה

 

לבין:  ________________________ שכתובתו:  ________________

 

___________________ עוסק זעיר/מורשה מס' ______________ (להלן הקבלן)

 

הואיל         ובהתאם לסעיף 8.2 של ההסכם הרינו רשאים להאריך את תקופת ההסכם לתקופה נוספת;

 

והואיל   וברצוננו להאריך תוקף ההסכם מיום __________ ועד ליום _____________.

 

מוסכם ומוצהר כי בהסכם יחולו השינויים כדלקמן:

(מצ"ב העתק מההסכם המקורי)

 

 1. מסלולי ההסכם המקוריים ימשיכו לפעול במתכונתם המקורית גם בתקופת הארכת ההסכם, והתמורה תהיה בהתאם למחיר שהיה בתוקף בשנה הקודמת התוספת וההתייקרויות המאושרות.

 

 1. במסלולים המפורטים להלן יחולו השינויים הבאים לעומת ההסכם שהסתיים (יש לפרט שינויים לגבי מסלולים שהתארכו ו/או התקצרו ו/או שלא היו קיימים בהסכם הקודם ו/או שהיו קיימים ובוטלו.

 

 1. במקום סכום של _________ש"ח תמורת מתן השירותים כמפורט בהסכם יבוא הסך  ש"ח (לא כולל מע"מ).

 

 1. במקום האמור בסעיף (מס'            ) _______________________________________

 

יבוא _________________________________________________________

 

 1. הקבלן מצהיר כי דאג לבצע את כל המתחייב מתקנות התעבורה, לרבות העסקת קצין בטיחות לתעבורה, ומהוראות הנוהל של תקנה 84 לתקנות התעבורה, לרבות רישום במשרד הסעות, רישום הרכב כמורשה להסיע נוסעים תמורת שכר, וקבלת אישור מעבדה מוסמכת לגבי הוראות התקינה של משרד התחבורה לרכב המסיע נוסעים תמורת שכר.

 

 1. הקבלן מצהיר כי דאג לכלי רכב שיענו על סעיף 2.12 להסכם, דהיינו, כלי רכב שגילם לא יעלה על 10 שנים.

 

פרט לשינויים שפורטו לעיל יחולו כל התנאים כמפורט בהסכם הנ"ל.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_________________                                                          ________________________

חתימה וחותמת הקבלן                                                            חתימה וחותמת העמותה

 

 

שנת חתימת ההסכם המקורי _____________

 

נספח ז'

 

תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה

 

מס' שם הפריט הכמות הערות
1 תרמיל גב תואם לתכולה על פי ההנחיות (יש לציין על גביו "מגן דוד אדום" ו"עזרה ראשונה") 1
2 משולש בד 5
3 תחבושת אישית 2
4 תחבושת בינונית 1
5 חוסם עורקים 1 (מומלץ חוסם עורקים מסוג-C-A-T)
6 אגד (תחבושת) 10 בגדלים שונים
7 איספלנית (מיקרופור) 3  
8 פלסטר 20
9 מלע"כ (מספריים) 1
10 פד גזה סטרילי 20
11 סד קשיח לקיבוע 1 (מומלץ סד מדגם SAMSPILNT)
12 סביעור 1
13 מסכת כיס להנשמה 1
14 תחבושת לכוויות (דוגמת ברנשילד) 3
15 שמיכה היפותרמית 1
16 כפפות חד-פעמיות 10 זוגות
17 פנס ראש 1 יש לפרק את הסוללות ולשמור אותן  מחוץ לגוף הפנס
18 תחבושות אלסטיות ברוחב 8 ס"מ 3
19 מנתבי אוויר (.A.W) בגדלים 1,2,3 3 אחד מכל גודל

 

הערה: על כל בקבוק ועל כל קופסה יצוינו בבירור תוכנם והוראות השימוש בהם, ובכלל זה התאריך האחרון לשימוש.

 

כמו-כן תהיה ברכב אלונקה מתקפלת אחת.

 

 

נספח ח'

 

בטיחות, ביטחון ושעת חירום

 

ביטחון

 

נוהלי ביטחון בבתי הספר – הנחיות ביטחון ובטיחות בהסעות ובמפרצי חנייה

 

 

 כללי

 

1.1     העמותה   אחראית על ארגון ההסעות של התלמידים אל מוסדות החינוך ומהם.

1.2     כאשר תלמידים מגיעים בהסעות מאורגנות, המורידות את התלמידים בו-זמנית מכמה אוטובוסים בצמוד למוסד החינוכי, נוצר מצב של הצטברות מאות תלמידים בו-זמנית באותה נקודת הורדה/העלאה העלולה לשמש יעד לפיגוע.

ההנחיות בסעיף זה נועדו לפרט את הפעולות שיש לבצע לצורך אבטחת ביטחונם של תלמידי מערכת החינוך בבתי הספר שיש בהם הסעות, יחד עם העמותה   ועם המשטרה שעיקרן:

–    מיפוי בתי הספר ומספר התלמידים המרבי המצטבר באותה נקודת זמן הן בתחילת יום הלימודים והן בסיומו (בעת פיזור התלמידים)

–    קיום סיור בנקודת ריכוז התלמידים על ידי קב"ט מוסדות החינוך העמותה י, בלוויית קצין אבטחה תחנתי/מרחבי/מחוזי של משטרת ישראל, וקביעת תכנית האבטחה.

1.3     האבטחה במפרצי החנייה (בנקודות ריכוז התלמידים) תתבסס על –

–    מערך האבטחה של משטרת ישראל באותה רשות, בהתאם להיערכות המחוז/המרחב/התחנה המשטרתיים;

–    סריקות בוקר יסודיות על ידי מאבטחי המוסד החינוכי שבצמוד לבית ספרם יש תחנות הסעה.

1.4     האחריות הכוללת לאבטחת מפרצי החנייה ונקודת ריכוז התלמידים בהסעות היא על משטרת ישראל.

 

הנחיות ביטחון בהסעות

 

2.1     כללי

2.1.1  ההנחיות בנושא אבטחת הסעות תלמידים הן פועל יוצא של מצב הביטחון באזורים השונים. ההנחיות מתואמות עם גורמי הביטחון האחראים: צה"ל ומשטרת ישראל.

2.1.2  נוסף למובא בהמשך, גורמי הביטחון והבטיחות האחראים מוסמכים לקבוע ולשנות את סדרי האבטחה של הסעות התלמידים בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שייקבעו מעת לעת, ובהתאם להנחיות משטרת ישראל ו/או צה"ל.

2.1.3  נהג המסיע תלמידים יהיה בעל אזרחות ישראלית.

2.1.4 אפשר לסווג את ההסעות כדלקמן:

א.    הסעות בתחום היישוב העירוני – עירייה / מועצה מקומית.

ב.    הסעות בתחומי המועצות האזוריות/המועצות המקומיות (בעיקר הסעות לבתי ספר אזוריים) ורשויות "קו התפר".

ג.     הסעות בקו העימות וביהודה ובשומרון.

 

 

2.2     הנחיות ומרכיבי אבטחה וביטחון

2.2.1  חימוש ומיגון

א.    בהסעות תלמידים במועצות אזוריות בתחומי הקו הירוק, בדגש על רשויות קו תפר, יהיה רשאי מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי, בתיאום עם העמותה  , להנחות כי הנהג יהיה נושא אקדח בהתאם להוראות שעה.

ב.   בהסעות תלמידים ברחבי יהודה ושומרון על הנהג להיות חמוש באקדח.

2.2.2  אבטחה וביטחון

א.    הסעות תלמידים באזורי יהודה ושומרון תתבצענה בכלי רכב ממוגני ירי ו/או על פי הנחיות צה"ל.

ב.    דלתות הרכב וחלונותיו יהיו סגורים בכל השלבים של הסעת התלמידים בשטחי יהודה ושומרון.

ג.     אבטחת האוטובוס בחנייה

1)    בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות, החלונות ותאי המטען נעולים.

2)    אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מסודרים.

3)    אין לבצע הסעות של תושבי השטחים/העמותה  הפלסטינית ברכבים להסעות תלמידים בכל עת.

4)    לפני כל העלאת תלמידים לאוטובוס יש לבצע בדיקה על פי הטופס בנספח שלהלן.

2.2.3  קשר

כל רכב המסיע תלמידים יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו או בטלפון סלולארי.

 

הנחיות בטיחות בהסעות

3.1     הסכנות בהסעות מאורגנות

 • תאונה במהלך העלייה לרכב ההסעה והירידה ממנו.
 • אלימות והתפרעות תלמידים במהלך הסעה מאורגנת.
 • חוסר תשומת לב הנהג והשארת ילד ברכב ההסעה בתום הנסיעה.
 • תאונה בה הילד היורד מההסעה נדרש לחצות כביש בדרך לביתו.

.          תאונה בה הילד היורד מההסעה והולך בצמוד לרכב ובסמוך לגלגלי הרכב.

.          תאונה בה הילד היורד מההסעה נעלם מעיני הנהג.

 

3.2     בעלי תפקידים המשפיעים על הבטיחות בהסעות מאורגנות אל מוסד החינוך וממנו

 

3.2.1  מנהל המוסד

א.    פעולות לתכנון: המנהל ישקול מינוי רכז הסעות ומינוי נאמני הסעות וייזום פעולות חינוך והסברה במהלך השנה.

ב.    שיתוף ההורים: מנהל המוסד ישתף את ההורים, וידריך וינחה אותם בכל הנוגע לאחריותם הישירה להתנהגות הילדים בתחנת האיסוף וההורדה, בזמן הנסיעה, בחציית כביש וכדומה.

ג.    בדיקת אירועים חריגים והפקת לקחים: מנהל המוסד יקבע נהלים פנימיים להתנהגות במקרה שילד אינו מגיע למוסד החינוך.

ד.    הסעות תלמידים בחינוך המיוחד: בהסעות לתלמידי החינוך המיוחד ידאג המנהל לוודא שהמלווים מתודרכים בכל הנוגע לבטיחות ההסעה על ידי העמותה  .

 

3.2.2  המחנך

א.    מחנך הכיתה יתדרך את תלמידיו בהנחיות ובהוראות להתנהגות בטוחה בהסעות.

ב.    המחנך יעודד את תלמידיו לדווח על אירועים חריגים בהסעות. עליו לבדוק אירועים אלו, לנתח אותם עם התלמידים ולהעביר את הלקחים הנלמדים מהם להנהלת בית הספר.

 

3.2.3  העמותה   ורכז התחבורה ברשות

א.    רכז התחבורה ברשות  ידאג למפות את כל תחנות האיסוף וההורדה של הילדים ברשות  ויוודא  שתחנות אלו מאפשרות גישה בטוחה לרכב ההסעה, ללא הפרעה לתנועה הזורמת.

ב.    רכז התחבורה ידאג שהורדת הילדים תתבצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך ובצד שבו נמצא ביתו של התלמיד, ללא צורך לחצות כביש.

ג.     רכז התחבורה ידאג לתדרך את חברות ההסעה ואת הנהגים שלהן בנושאים הנוגעים לבטיחות בהסעות.

ד.    רכז התחבורה יתחקר כל אירוע חריג במהלך ההסעות על פי הנחיות העמותה  ויהיה בקשר רצוף עם ההנהלות של מוסדות החינוך ועם רכזי ההסעות כדי לעדכן אותם בממצאי בדיקות האירועים החריגים ובטיפול המחייב הנדרש.

ה.    הרכז יוודא שכלי הרכב של חברות ההסעה עומדים בדרישות משרד התחבורה ובתקנות המחייבות להסעות ילדים.

ו.     העמותה   תהיה חייבת לעדכן מיידית את משרד החינוך לגבי כל אירוע חריג שקרה במהלך הנסיעה, לרבות תאונת דרכים.

 

3.3     הסעת תלמידים בהסעות מאורגנות

 

3.3.1  חברת ההסעה וכלי הרכב שברשותה

א.    חברת ההסעה מחויבת לשאת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה. כמו כן, הסעת התלמידים תבוצע ברכב שהותאם להסעת נוסעים והורשה לכך על ידי רשות הרישוי, כגון אוטובוסים או אוטובוסים זעירים ציבוריים, מוניות וטיוליות שמותקנות בהן חגורות בטיחות.

ב.    לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה.

ג.     נהג המסיע 9 תלמידים או יותר, בכל גיל, יהיה בעל רישיון להסעת תלמידים. על הרישיון שברשותו תהיה חותמת "רשאי להסיע תלמידים". אם הרישיון ניתן לנהג לאחר 1996 אין צורך בחותמת.

ד.  מנהל חברת ההסעות ימציא לעמותה מסמך ממשטרת ישראל ובו רשימת כל הנהגים המסיעים תלמידים ברשות, המאשר כי אין להם רישום על עבירות מין.

ה.    חברת ההסעה תקפיד על הוראות הדין בעניין שעות נהיגה ומנוחה.

ו.    רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה המעסיקה קצין בטיחות בתעבורה.

ז.     רכב ההסעה יהיה תקין, בן 10 שנים לכל היותר (כמפורט בסעיף 2.11 בהסכם), שעבר את כל הבדיקות הנדרשות והוא בפיקוח של קצין בטיחות בתעבורה.

ח.    כלי הרכב יכללו את כל האבזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ותלמידים, לרבות ערכת מילוט, מזגן, ערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש.

אוטובוסים יכללו גם מערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן, כפי שמתחייב מהנחיות משרד התחבורה.

ט.  בכלי הרכב של החברה הזוכה חובה להתקין מערכת טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים ברכב, העומדת בתקן ישראלי 6400 חלק 1, אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי (מת"י).

כמו כן, כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו חייבים לכלול ומערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על המצאות הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב. המערכת תספק את ההתרעות הבאות: התראות סטייה מנתיב, שמירת מרחק, התנגשות ברכבים ואופנועים, התנגשות בהולכי רגל ורוכבי אופניים בקדמת הרכב ובצדדיו (שטחים מתים). על הטכנולוגיה להיות מאושרת ע"י יצרן רכב מערבי ולספק התרעות קוליות וויזואליות.

י.    כלי הרכב המסיעים תלמידים יצוינו באופן בולט, באמצעות שלט "הסעת תלמידים" ושלט נוסף המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה.

יא.    חל איסור מוחלט על הדבקת מדבקות ו/או התקנת וילונות אטומים מכל סוג שהוא על כל חלונות הרכב, אשר מונעים אפשרות צפיה לתוך מרכב הרכב מחוצה לו, במקרה של חשד לשכחת ילד ברכב ההסעה.

יב.   הנסיעה תתבצע רק כאשר התלמידים ו/או המבוגרים ישובים במושבי הרכב וחגורים בחגורות בטיחות ובהתאם לרישיון. לא יוסעו תלמידים בעמידה גם אם רישיון הרכב מתיר זאת.

למען הסר ספק, חל איסור על הסעה בעמידה של מבוגרים ותלמידים ברכב ההסעות.

יג.  כלי הרכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של אגף הרכב במחלקת התקינה במשרד התחבורה.

יד. נהג רכב להסעת נכים ידאג לעיגון כסאות הגלגלים לרצפת הרכב כמתחייב לעיל.

טו. על חברת ההסעות חלה חובה לדווח מיידית לעמותה  על כל אירוע חריג בו מעורבים התלמידים או רכב ההסעה, לרבות תאונת דרכים.

 

3.3.2  ארגון סדרי ההסעה במסוף ההסעות הבית ספרי

3.3.2.1  העמותה  , תוך שיתוף פעולה עם מנהל בית הספר, תקבע את תחנות האיסוף וההורדה. מומלץ כי תחנות אלה תיקבענה במקומות שבהם הילדים לא נדרשים לחצות כבישים לפני עלייתם על הרכב המסיע ואחרי רדתם ממנו.

 

3.3.2.2   במידה וישנם תלמידים המסיימים מוקדם יותר את הלימודים ואמורים להמתין להסעה, על מנהל בית הספר לקבוע סידורים מתאימים שיבטיחו כי התלמידים נמצאים תחת השגחה. התקנתן ותחזוקתן של תחנות הסעה לתלמידים היא באחריות העמותה  /בעלות.

 

3.3.2.3  מסוף ההסעות הבית ספרי :

 

א. המסוף יאושר ע"י העמותה  המוסמכת וכל קווי ההסעה  ישולטו.

ב. תוקמנה גדרות-מגן להפרדת התלמידים מאזור התנועה, והתלמידים לא יורשו להימצא

באזור זה.

ג.  יש לשאוף כי מסלול התנועה בתחנה יאפשר יציאה ללא שימוש בהילוך אחורי. במקרים

שחייבים להשתמש בהילוך אחורי, יפעל הנהג על פי ההנחיות הבטיחותיות המחייבות

בתקנות התעבורה.

ד. תחנת ההסעה תשולט באופן ברור. תותקן מדרכה מוגבהת מעל פני הכביש ותותקן

סככה  שבה יוכלו הילדים לחכות מחוץ לאזור התנועה של המכוניות.

ה. האחריות לסדר ומשמעת במסוף הינה של הנהלת המוסד החינוכי. מנהל המוסד ימנה

מורים תורנים במידה מספקת שיפקחו על הסדר בעת העלאת התלמידים ויוודאו

שהתלמידים לא יכנסו או יחצו את אזור התנועה.

 

3.3.2.4      מומלץ לבית הספר לקבוע נאמני הסעות מתוך תלמידי הכיתות הבוגרות ולהכשיר אותם

לפעול כמסייעים על שמירת הסדר והבטיחות בתחנות ההסעה.

 

3.3.2.5     האחריות לתקינות הפיסית להסרת מפגעים לסדרי ההיסעים ולמילוי ההנחיות ע"י הנהגים הינה של הבעלות/העמותה  .

3.3.2.6     העלאת תלמידים והורדתם במסוף תתבצע באמצעות הדלת הקדמית בלבד.

3.3.2.7     העלאת תלמידים והורדתם במסוף תתבצע בתחנה המיועדת בצמוד לפתח ההעלאה וההורדה  בלבד.

3.3.2.8     יותקן שילוט אזהרה בולט "שטח תמרון אוטובוסים – הכניסה אסורה".

3.3.2.9     סדרי ההסעה יהיו ברורים ויובאו לידיעת התלמידים והוריהם. סדרים אלו יכללו התנהגות באירועים חריגים (תאונות, פגיעה חבלנית, שרפה).

3.3.2.10   מנהל בית הספר ומוריו יסבירו לילדים את כללי ההתנהגות והזהירות בדרכים (עליה על הרכב וירידה ממנו, איסור הוצאת ראש או ידיים מן הרכב, חציית כבישים תוך שימת לב וכדומה).

3.3.2.11   מנהל בית הספר ידאג להעביר לתלמידים הוראות התנהגות בתחנת הסעה ובזמן הנסיעה, ובנוסף יעביר דף להורים כדי לסייע להם להדריך את ילדיהם בהוראות האלו:

 

3.3.2.12   אין לרוץ אל רכב הסעה העומד בתחנה או מתחיל בנסיעה.

3.3.2.13  בשעת המתנה להסעה יש לעמוד על המדרכה, במרחק של צעד אחד לפחות משפתה. במקום שאין מדרכה יש להמתין ליד עמוד התחנה במרחק שני צעדים משפת הכביש.

3.3.2.14   אין לשחק בתחנת ההסעה.

3.3.2.15   הגיע רכב ההסעה לתחנה, יש להמתין עד שהוא נעצר לחלוטין ולעלות אליו בטור ולפי התור.

3.3.2.16   הכניסה לרכב ההסעה והיציאה ממנו, היא בדלת המיועדת לעליית נוסעים, בדלת הקדמית בלבד!

3.3.2.17   הנסיעה תהיה כאשר התלמיד חגור בחגורת בטיחות.

3.3.2.18   אין להוציא את היד או הראש מהחלון.

3.3.2.19   אין לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועה.

3.3.2.20   יש לרדת מהרכב בזהירות ובמתינות ורק מהדלת הקדמית. יש לזכור כי באוטובוס גובה המדרגות עולה על הגובה המקובל.

3.3.2.21   אסור באיסור חמור להפריע לתלמיד אחר לרדת מרכב ההסעה או לדחוף אותו החוצה.

3.3.2.22   אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על המדרכה עד שייסע. אין לחצות את הכביש לפני רכב ההסעה, מאחוריו, או בצמוד אליו.

3.3.2.23   מנהלי בתי הספר ומוריו יבהירו לילדים כי במקרים של התפרעות ברכב בעת הנסיעה או גרימת נזק לרכב בעת הנסיעה תופעלנה סנקציות נגד המתפרעים או גורמי הנזק, ובכלל זה השעיה מההסעה לתקופה מסוימת וכן תשלום פיצויים עבור הנזק שנגרם.

ההשעיה תבוצע בתיאום עם העמותה  , עם מנהל בית הספר ועם הורי התלמיד, וכל הגורמים האלה יקבלו דיווח על משך ההשעיה.

3.3.2.24 תיאסר כניסת כלי רכב פרטיים מכל סוג שהוא אל מתחם רכבי ההסעה, בשילוט מתאים והסברה. במידת הצורך תבוצע אכיפה.

3.3.3    ליווי בהסעה על ידי מבוגר

א.    רצוי שרכב המסיע ילדים ילווה על ידי אדם מבוגר (הורה, מורה וכדומה), ובמיוחד בהסעות אזוריות שבהן מסלול הנסיעה ארוך.

ב.    ליווי על ידי מבוגר הוא חובה בהסעת תלמידים של מוסדות החינוך המיוחד, בעלי הלקויות הקשות.

למען הסר ספק, מודגש כי על המלווה לשבת עם התלמידים המלווים במושב האחורי של הרכב.

בשום מקרה לא יישב המלווה במושב שליד הנהג.

ג.     הסעה מאורגנת של תלמידי פנימיות למוסד חינוכי או לבתיהם תלווה על ידי מבוגר או על ידי תלמיד כיתה י"ג שעבר הכשרה מתאימה.

ד.    המלווה יעבור הכשרה ותרגול בבית הספר. המלווה גם יקבל רשימה של מספרי הטלפון של המוסד ושל הורי התלמידים.

ה.    אם ילד היורד מרכב ההסעה צריך לחצות כביש, יעשה זאת המלווה יחד אתו. בסוף הנסיעה יוודא המלווה שלא נשאר ילד ברכב.

 

3.3.5   הנחיות בטיחות לנהג

3.3.5.1        הנהג אינו רשאי לשנות את מסלול הנסיעה על דעת עצמו.

3.3.5.2        הנהג אינו רשאי, בשום מקרה, לעזוב את רכב ההסעה כל עוד נמצאים בו תלמידים. למען הסר ספק, הנחיה זו מחייבת גם אם הנהג מכבה את המנוע טרם ירידתו מן הרכב.

3.3.5.3        מורים אחראים על הסעות, מורים תורנים בתחנות הסעה או פיקוח מטעם העמותה /בעלות, ינחו את הנהגים ויבדקו את עמידתם בדרישות הבאות:

א.   כשמגיעים לתחנת האיסוף על הנהג לפתוח את הדלת הקדמית בלבד ולדאוג  שהתלמידים ייכנסו לרכב בצורה מסודרת.

ב.    אין להסיע תלמידים בעמידה.

ג.    חל איסור מוחלט על הסעת רכב הסעות לאחור בעת איסוף או פיזור תלמידים, למעט ביציאה ממסוף ההסעות של בית הספר (תקנה 45 לתקנות התעבורה).

ד.    במהלך הנסיעה על הנהג להיות ערני גם למתרחש בתוך הרכב (הוצאת ידיים וראש מחוץ לרכב, התנהגות פרועה של תלמידים והתנהגויות מסוכנות אחרות).

ה.   כשמגיעים לתחנת היעד יאפשר הנהג ירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקדמית.

ו.    יש לשאוף כי ההורדה של הילד תתבצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך או ביתו של התלמיד, כדי  שלא ייאלצו לחצות כבישים.

ז.    התלמידים ייאספו בתחנות הסעה קבועות ומוסדרות מראש. אין להעלות או להוריד תלמידים במקומות מזדמנים.

ח.   הנהג יבדוק את הרכב בתום ההסעה כדי לוודא שלא נשאר בו ילד או חפץ.

ט.   חל איסור מוחלט על אחסנת דלקים מכל סוג שהוא, לרבות תוספי דלק או שמן, ו/או כל חומר דליק או מסוכן אחר, בתא המטען או בכל מקום אחר ברכב.

 

3.3.6   גיל ילד היושב ליד הנהג בהסעת תלמידים מאורגנת (לא במכוניות פרטיות)

 

תקנה 83 א' לתקנות התעבורה עודכנה לפני מספר שנים, ומאז העדכון חלו שינויים לגבי גיל הילד שמותר להושיב במושב הקדמי ליד הנהג.

 

בהתאם לעדכון מותר להושיב במושב הקדמי של הרכב ילד מגיל 3 עד גיל 8, בתנאי שהוא יושב על מושב מגביה (בוסטר), תוך שהוא חגור בחגורת בטיחות כחוק.

 

למרות זאת, בהסעות תלמידים חל איסור מוחלט להסיע ילדים אלה במושב הקדמי ליד הנהג.

 

החל מגיל 8 שנים, מותר להושיב ילד במושב הקדמי ללא כל אמצעי עזר, פרט לחגירתו כחוק בחגורת הבטיחות התקנית של הרכב.

 

יש לדאוג לכוונון גובה החגורה בהתאם לגובה הילד.

 

אשר למושב האחורי של הרכב, בכלי הרכב של חברות ההסעה – אוטובוסים, אוטובוסים זעירים ציבוריים או מוניות – אין חובת שימוש במושב מגביה (בוסטר) לגבי ילד מגיל 3 עד גיל 8, אך יש חובה לחגור חגורות בטיחות.

מאחר ורק חגורות מותניים הינן בטיחותיות בגילאים אלה, אין להושיב ילדים במושבים בהם יש חגורה אלכסונית.

 

 

3.3.7  תוקפן של הוראות הבטיחות בהסעות מאורגנות על ידי העמותה  או הבעלות

3.3.7.1       העמותה   או הבעלות, תדאג לביצוע כל הוראות הבטיחות המתחייבות  מתקנות התעבורה של משרד התחבורה ומהוראות הבטיחות של משרד החינוך

 

3.3.7.2       הוראות והנחיות אלו בנושא בטיחות ייכללו בנוסח האחיד של המכרז וההסכם להסעות תלמידים.

אי קיום הוראות הבטיחות על ידי מסיע כלשהו יגרום לקיזוז תשלומים המגיעים לו בגין ההסעה, עד כדי הפסקת ההתקשרות עם החברה.

 

 

 

 

 1. אבטחת מפרצי חנייה

 

4.1     כללי

במערכת החינוך מתקיימות הסעות תלמידים אל מוסדות החינוך ומהם, בעיקר למוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים מכמה רשויות או מכמה יישובים. תלמידים אלו מגיעים בהסעות מאורגנות המפנות את התלמידים בו-זמנית מכמה אוטובוסים בצמוד למוסד החינוכי. מצב זה, המאפיין בעיקר בתי ספר של המועצות האזוריות, גורם להתגודדות תלמידים רבים בו-זמנית באותה נקודת הורדה/העלאה, העלולה לשמש יעד לפיגוע.

 

4.2     הפעולות שיש לבצע לצורך אבטחת ביטחונם של תלמידי מערכת החינוך  באותם בתי ספר

4.2.1  מיפוי בתי הספר ומספר התלמידים המרבי המצטבר באותה נקודת זמן הן בתחילת יום הלימודים והן בסיומו (פיזור התלמידים)

4.2.2  קיום סיור בנקודת ריכוז התלמידים על ידי קב"ט מוסה"ח העמותה י, בלוויית קצין אבטחה תחנתי/מרחבי/מחוזי של משטרת ישראל, וקביעת תכנית האבטחה.

 

4.3     האבטחה באותם מפרצי חנייה (נקודות ריכוז התלמידים) תתבסס על –

4.3.1  מערך אבטחת מוסדות החינוך ו/או מערך האבטחה של משטרת ישראל באותה רשות, בהתאם להיערכות המחוז/המרחב/התחנה המשטרתיים;

4.3.2  סריקות בוקר יסודיות על ידי מאבטחי המוסד החינוכי שבצמוד לבית ספרם יש תחנות הסעה.

 

טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע תלמידים

 

 

מס' הרישוי של האוטובוס: ______________                   החודש: ________________

 

שם העמותה : מועצה אזורית באר טוביה

 

 

 

 

     
מקומות הבדיקה באוטובוס
התאריך השעה שם הנהג תאי המטען תא המנוע אזור הגלגלים אזור מיכל הדלק גחון האוטובוס פנים האוטובוס חתימת הנהג הערות

 

Skip to content