דלג לתוכן

מכרז 12.2022 בדק בית מונגש

1.1.1.1.1.1. המועצה האזורית באר טוביה
1.1.1.1.1.2.
1.1.1.1.1.3.     מכרז פומבי מס' 12/2022
1.1.1.1.1.4.
1.1.1.1.1.5. הזמנה להציע הצעות

 

המועצה האזורית באר טוביה (להלן: "המועצה"), מודיעה בזאת על פרסום מכרז פומבי מס' 12/2022 בנושא ביצוע עבודות בדק בית, אחזקת מוסדות חינוך ומבני ציבור לרבות בניה חדשה בתחום שיפוט מ.א. באר טוביה בהיקף עבודה שנתי של כ 10,000,000 ₪ עם אופציה למועצה (בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי) להרחיב המכרז ע"י תוספת עבודות שיבטאו הגדלת ההיקף הכספי או הפחתתו בכ 50% לשנה נתונה (להלן: "המכרז") בנוסף, למועצה האופציה להאריך תוקפו של ההסכם לארבע תקופות נוספות (באותם התנאים) של 12 חודשים כל אחת, ומזמינה את הציבור המעוניין להגיש הצעות למכרז, והכל כמפורט בהזמנה זו ובמסמכי המכרז, הסכם ההתקשרות ונספחיו.

 

ככל ותנוצל האופציה הרי שהמחירים יעודכנו כל פעם בחלוף 12 חודשים (ללא הפרשים בגין העבר) בהתאם לשיעור עליית מדד תשומות הבניה המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (רק אם היתה עליה במדד האמור בשים לב למדד הבסיס שיהא המדד הידוע האחרון ביום מתן צו התחלת עבודה מידי שנה).

 

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי היקף העבודות נשוא המכרז עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ובמקרה תשלום התמורה בכל מקרה יהא לפי העבודות אשר בוצעו בפועל.

 

1.           תנאי סף:

ההשתתפות במכרז תהיה מותנית בעמידת המציע, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, בכל תנאי הסף המפורטים כדלהלן:

 • על המציע להיות רשום בכל מירשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות, וכן קיומם של רישיונות הנדרשים על פי דין; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג 100 ג-1 עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969.
 • על המציע להיות בעל ניסיון של 5 (חמש) שנים לפחות בביצוע עבודות דומות. דרישת המועצה בעניין הוותק באה לאור צורך המוגבר לשמירה על ביטחונם של ילדים והציבור הפוקד את המבנים.
 • המציע ביצע לפחות עבודה אחת קודמת מסוג העבודות נשוא המכרז (מול מזמין אחד) בהיקף כספי או כמותי השווה לחמישה מיליון ש"ח (לשנה) באחת מהשנים 2019-2022, או כי המציע ביצע לפחות שלוש עבודות קודמות (בדק בית אחזקה שוטפת) בשנים 2019-2022, שההיקף הכספי או הכמותי של כל אחת מהן שווה שלוש מיליון שלוש מאות אלף ₪ (ראה לעניין זה מסמך ב'2).
 • על המציע להיות בעל איתנות פיננסית – על המציע להציג דו"חות כספיים מבוקרים עבור שנה אחת לפחות משלוש השנים שקדמו לשנת ההתקשרות. נתוני המחזור הכספי יעידו על היקף כספי שנתי בשיעור שלא יפחת מההיקף המוערך לביצוע ההתקשרות שבמכרז (ראה לעניין זה מסמך ב'2).
 • המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסך של 50,000 ₪, בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ג', אשר תוקפה יהא עד ליום 3.2022 (להלן: "הערבות או ערבות ההצעה "). במידה והוארך תוקף ההצעה כאמור בסעיף 9.5 להלן, ימסור המציע אישור בכתב של הערב עפ"י הערבות על הארכת תוקף הערבות באותו משך זמן של הארכת תוקף ההצעה. אישור זה יימסר בתוך 10 ימים מקבלת הודעת המועצה על הארכת תוקף ההצעה. הערבות תשמש כפיצוי קבוע, מוסכם ומוערך מראש, למקרה בו המציע יזכה במכרז ולא יעמוד בדרישות המפורטות בהזמנה זו ו/או לא יממש את זכייתו והכל כמפורט להלן.

 

מסמכי ההצעה:

 

על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המעידים על קיום כל תנאי הסף על ידו ובין היתר, את המסמכים המפורטים כדלהלן:

1.1.           תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה/מלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף.

1.2.           אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים המעיד, כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

1.3.           אישור מרשם הקבלנים על רישום כחוק מורשים בענפים ראשיים 100 ובהתאם להיקף העבודות המוזמנות ג-1.

1.4.           פרטי המציע, הצעתו והצהרתו – נספח א'.

1.5.           פירוט הגופים והמוסדות עבורם ביצע ו/או מבצע המציע עבודות דומות בהיקפן ובתיאורן לעבודות נשוא מכרז זה, וזאת בהתאם לנספח ב'. על הפירוט לכלול שמות ממליצים באותו גוף ומספרי טלפון. כמו כן, יצרף המציע מסמכים, אישורים, המלצות ואסמכתאות לגבי עמידתו בתקן, ניסיונו ואיתנותו הפיננסית, כפי הנדרש בחלק תנאי הסף.

1.6.           אישור רואה חשבון – נספח ב'2.

1.7.           ערבות הצעה בהתאם לנוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז – נספח ג'.

1.8.           מפרט טכני מיוחד וכתב כמויות – נספח ד'.

1.9.           הסכם ההתקשרות: הסכם תנאים מיוחדים – נספח ה'1, הסכם תנאים כלליים – נספח ה'2.

1.10.        תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום – נספח ו'.

1.11.        נוהל בטיחות וגהות – נספח ז'.

1.12.        דף מידע והדרכה – בטיחות למבקרים/נהגים/קבלנים – נספח ח'.

1.13.        נספח ביטוח  – נספח ט'

1.14.        אישור קיום ביטוחים – נספח ט' 1.

1.15.        הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד המועצה או לחבר המועצה – נספח י'.

1.16.        הצהרה על היעדר תביעות – נספח יא'.

 

2.           ערבות הצעה:

2.1.       המועצה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה בהתאם לנספח ג' (להלן: "ערבות ההצעה"), או כל חלק ממנו, כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו:

2.1.1.         הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

2.1.2.         הוא מסר לועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

2.1.3.         הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות   במכרז.

2.1.4.         אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המועצה עמו. לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן ובמועד שנקבע לכך תהיה המועצה רשאית לחלט את ערבות ההצעה ולא לאשר את זכייתו במכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות למועצה על פי דין ו/או הסכם. המועצה תהא רשאית בנסיבות המתוארות לעיל, מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בהסכם עם מציע אחר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה אשר הוחלף, יהיה חייב בפיצוי המועצה בשיעור ההפרש שבין הצעתו לבין הצעת המציע שנבחר במקומו עקב אי מילוי תנאי הוראות מסמכי המכרז, כולם או מקצתם.

2.2.       על אף האמור מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם טכני בנוסח ערבות ההצעה, וזאת אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי החריגה בנספח נוסח הערבות נעשתה בתום לב וכי אין בה כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.

2.3.       אם הצעתו של המציע תדחה או תפסל, תשחרר המועצה את הערבות בסמוך לאחר ההודעה על דחייתה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד האחרון של הגשת ההצעה. אם הצעתו תתקבל, תשוחרר הערבות תוך 3 ימים מיום שהמציע יחתום על הסכם ההתקשרות וימציא ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח נספח ג', וכאמור בהוראות הספציפיות לעניין זה בהסכם "תנאים כלליים" (נספח ה'2 ) ובסכום כאמור בו (להלן: "ערבות ביצוע").

2.4.       מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע תוך 7 ימים מיום שיידרש לכך על ידי המועצה וכן את אישור קיום הביטוחים כשהוא חתום ע"י מבטחיו ואינו מסויג, תהא המועצה רשאית לחלט את סכום ערבות ההצעה לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המועצה לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

2.5.       בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעת זכייה, ימסור הזוכה למזמינה ערבות ביצוע בסך 5% מגובה הצעתו הזוכה, בנוסח המצ"ב בנספח ג'. למען הסר ספק יובהר כי ערבות ההצעה תושב למציע רק לאחר קבלת ערבות הביצוע.

3.           בחינת ההצעות:

3.1.       הועדה תבחן את הצעת המציע בשני שלבים:

3.1.1.         שלב א': בחינת עמידה בתנאי סף של ההצעות.

3.1.2.         שלב ב': הצעה שעמדה בכל תנאי הסף בדרישות המכרז, תבחן גם הצעתה הכספית יחד עם איכות ההצעה, כך שלהצעה הכספית יינתן משקל של 80% ולאיכות ההצעה יינתן משקל של 20%.

 

3.2.       ציון המחיר לכל הצעה יתקבל על ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולה ביותר במחיר ההצעה הנבחנת, והתוצאה תוכפל ב-100:

100     X                  מחיר ההצעה הזולה ביותר             =            ציון המחיר

                                 מחיר ההצעה הנבחנת

3.3.       הציון ברכיב האיכותי יינתן בהתאם לסך הניקוד כמפורט להלן (סה"כ משקל כולל 20%):

3.3.1.         לוותק של המציע כחברה קבלנית ובסיווג המבוקש ע"פ המכרז יינתן משקל של 10%:

עד 10 שנים: 5%.

מעל 10 שנים: 10%.

3.3.2.         לכמות פרויקטים ביצוע שבוצעו במשך 5 השנים האחרונות כקבלן רשום תינתן משקל של 10%:

עד 7 פרויקטים: 5%.

מעל 7 פרויקטים: 10%.

3.3.3.         המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי פרוייקט אשר ביצועו לא הוכח להנחת דעתה של המועצה ו/או נתברר לגביו כי הלקוח עבורו בוצע הפרוייקט לא היה שבע רצון מביצוע הפרוייקט ע"י המציע, אינו מהווה פרוייקט לצורך עמידת המציע בתנאי הסף אם נקבע ככזה או כפרוייקט כאמור בסע' 3.3.1. ו – 3.3.2. לעיל.

3.3.4.         ועדת המכרזים תהא רשאית להפחית/להוסיף עד 5% במקרה של ניסיון שלילי/חיובי של המציע בביצוע עבודות דומות עבור המועצה.

3.4.       חישוב הציון הכולל ודירוג ההצעה: הציון הכולל במכרז יחושב על-ידי שקלול האיכות וציון המחיר באופן הבא:

80 X ציון המחיר                     +                           20 X ציון האיכות             = הציון הכולל

      100                                                                                   100

3.5.       ההצעה, או 2 ההצעות שעמדה/ו בתנאי הסף, ואשר קיבלה/ו את הציון הכולל הגבוה ביותר – תזכה/יזכו במכרז, אלא אם כן נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה, כאמור בסעיפים 3.6-3.8 להלן.

מובהר במפורש כי, ועדת המכרזים שומרת על זכותה שלא לבחור את ההצעה הזולה ביותר; לפצל את המכרז ליותר מזוכה אחד (2 הצעות זוכות) בין אם גאוגרפית ובין אם נושאית (פיצול בין מבני ציבור לבין מתקני ספורט לבין גני ילדים לבין בתי ספר וכו'); לקבל חלק של הצעה; לא לקבל אף הצעה כלל; לבחור זוכה שני ושלישי, למקרה שבו ההתקשרות עם הזוכה הראשון לא תצא אל הפועל מסיבה כלשהי. למען הסר ספק, יובהר כי במקרה בו המועצה תבחר יותר מהצעה אחת מתאימה, תהא המועצה רשאית לחלק את השירותים בין המציעים הזוכים לפי שיקול דעתה הבלעדי כאמור לעיל ובכפוף לצרכיה מבלי שתהיה למי מהזוכים טענה ו/או תביעה בעניין, כך לדוגמא עקב העדר מוכנות בזמן נתון של אחד הזוכים לסיים צבר הזמנות עבודה או עבודה בזמן שתקצוב המועצה (זאת חרף חלוקה נושאית או גאוגרפית אחרת אותה קבעה המועצה כאמור לעיל).

3.6.       על אף האמור לעיל, תהיה המועצה רשאית שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הכולל הגבוה ביותר, או לבטל הודעת זכייה למציע, בפרט, אך לא רק, בשל כך שלמועצה קיים חשש ממשי שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו, בין היתר עקב מצבו הכלכלי העדכני של המציע, ו/או כי לדעת המועצה ההצעה אינה כדאית כלכלית למציע ו/או אם לפי שיקול דעתה של המועצה ההצעות, או מי מהן, אינן איכותיות מספיק על מנת שהעבודות תבוצענה כראוי, והכל לפי שיקול דעתה של המועצה, לרבות כתוצאה של ניסיון עבר של המועצה עם המציע.

3.7.       החליטה המועצה שלא לבחור בהצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, תינתן למציע שהצעתו זכתה בציון הכולל הגבוה ביותר הזדמנות להביא את טענותיו בפני ועדת המכרזים, ולאחר מכן, במידה שלא שונתה ההחלטה, תפרט ועדת המכרזים בכתב את הנסיבות המיוחדות והטעמים המיוחדים שהביאו להחלטה כאמור.

3.8.       המועצה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לקיים תמחור כספי נוסף (best and final), וזאת במקרים הבאים:

3.8.1.         במקרה שמספר המציעים שעברו את תנאי הסף זכו בציון סופי זהה שהינו הגבוה ביותר (התמחור הכספי הנוסף יערך רק למציעים אלה);

אין באמור בסעיף זה בכדי לחייב את המועצה או לגרוע מסמכויותיה על פי דין לבטל את המכרז.

4.           עיון במסמכי המכרז ואופן רכישתם:

 

4.1.       מסמכי המכרז מפורסמים באתר המועצה על המציע לצרף להצעתו קבלה על סכום של 1,000 ₪  שישולם בקופת המועצה. סכום זה לא יוחזר בשום מקרה, לרבות בשל ביטול המכרז.

4.2.       ועדת המכרזים לא תקבל כל הצעה שמסמכי המכרז שלה לא התקבלו ישירות ממשרדי המועצה.

4.3.       הצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ויצורף לה העתק קבלה המוכיחה את רכישת מסמכי המכרז ע"י המציע עצמו.

5.           השתתפות במפגש קבלנים:

5.1.       ביום 20.11.22 שעה 13:00 ייערך סיור במקום ביצוע הפרויקט. מקום המפגש הינו ב מחלקת ההנדסה במועצה. מובהר במפורש, כי על כל מציע במכרז חלה חובת השתתפות בסיור, זולת אם נקבע אחרת. במסגרת הסיור תינתן אפשרות למשתתפים בסיור לשאול שאלות ובמידת הצורך, לפי שיקול דעת נציג המועצה, יינתנו הסברים והבהרות. למען הסק ספק, מובהר מפורשות, כי לא יהיה בהסברים ובהבהרות שיינתן בע"פ במהלך הסיור כדי לשנות את האמור במסמכים ו/או להוות מצג כלשהו ו/או כדי לחייב את המועצה בכל צורה שהיא, אלא אם הם יועלו על הכתב על ידי המועצה ויימסרו לכל המשתתפים בסיור.

6.           נוהל העברת שאלות והבהרות:

 

6.1.       נציג המועצה לעניין מכרז זה – מר איגור גיט.

6.2.       שאלות והבהרות בקשר להזמנה ניתן להפנות בכתב לאימייל  theletga@beer-tuvia.org.il עד ולא יאוחר מ – 48 שעות לאחר סיור הקבלנים אם נערך ואם לא נערך סיור קבלנים עד ולא יאוחר מיום 22.11.22 שעה 12:00, תוך ציון מסמך המכרז ונושא הפרויקט. באחריות המציע לוודא קבלת השאלות במועצה.

6.3.       המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז.

7.           סתירות ו/או אי התאמות:

7.1.       ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות, המציע יוכל לפנות, בכתב, עד ליום האחרון להגשת שאלות הבהרה ובמסגרתן, תוך פרוט זהותו ופרטי מספר פקס לשם פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא. המועצה אינה מתחייבת להשיב לפניות כאמור, ואי מתן תשובה תחשב כתשובה שלילית, דחיית הבקשה וכד'. ככל שהפניות תיענינה, הן תועברנה אל כל רוכשי מסמכי המכרז ותהווינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

7.2.       מי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב, וטענות כאלה מצד מי שלא ינהג כאמור לעיל – לא תשמענה.

7.3.       בכפוף להבהרות או תיקונים שיועברו כאמור לעיל, במקרה של סתירה בין הוראות שונות שבמכרז, על כל מסמכיו, תגבר ההוראה המיטיבה עם המועצה, לפי פירושה ושיקול דעתה של המועצה.

8.           אופן הגשת ההצעה:

 

8.1      המציע יגיש את ההצעה על כל צרופותיה בעותק מקורי חתום אחד, וישאיר ברשותו עותק של כל מסמכי ההצעה. כל מסמך ייחתם על ידי מורשי החתימה מטעם המציע בסופו בחתימה מלאה ובחותמת התאגיד וכמו כן, בראשי תיבות על גבי כל עמוד. חתימת מורשי החתימה מטעם המציע תאומת בידי עו"ד או רו"ח בנוסח המצ"ב במקומות המיועדים לכך.

8.2   את ההצעה על כל צרופותיה כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע בשלמות וכראוי, יש    לסגור במעטפה עליה רשום שם המכרז ומספר המכרז, ללא סימני זיהוי של המציע, ולהכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי מזכיר המועצה, וזאת לא יאוחר מיום 4.12.22 שעה 15:00 (לעיל ולהלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"). באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, אישור להגשת הצעתו, השעה והמועד בה הוגשה. אין לשלוח את ההצעה בדואר ו/או בפקס ו/או בכל דרך אחרת. אין המועצה אחראית להצעות שלא יהיו בתיבת המכרזים במעמד פתיחת  ההצעות.

8.3     הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז והחוזה המצורף על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

8.4   המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם או למחוק מהם, להסתייג או לשנות מהאמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם, לרבות התנאים, ההוראות והסכומים הקבועים בפרק הביטוחים המופיעים בהסכם המצ"ב, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת. שינוי יסודי במסמכי ההזמנה ו/או הסתייגות עקרונית מתנאיו יביאו לפסילת ההצעה.

8.5    תוקפה של ההצעה יהיה 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות בהתאם לקבוע בהזמנה זו. המועצה תהיה רשאית להודיע בכתב למציעים על הארכת תוקף ההצעות לתקופה/ות נוספת/ות שלא יעלו בסה"כ על 90 ימים נוספים.

 

9.           ההצעה:

המציע יציע, תוספת או הנחה, ביחס למחירים הנקובים בנספח ד' מחירון המועצה; וביחס למחירים הנקובים ב"מאגר המחירים שיפוצים, תחזוקה ובניה בהיקפים קטנים" המתפרסם על ידי דקל שרותי מחשב להנדסה בע"מ, מאגר מחירי שיפוצים מהדורת 9/2022 – כאשר ממחירי מחירון דקל המצורף בלבד יש לגלם הפחתה מראש של  20% (עשרים אחוזים) על מחירים אלה, (ללא תוספת מחיר בגין קבלן ראשי) אשר על אף האמור במחירון דקל, ייחשב המחיר כהגדרתו לעיל (להלן: "מחירון דקל").

(למען הסר ספק, ממחירון דקל המצורף יש להפחית 20% ועל מחיר זה יש ליתן את ההנחה הנוספת. מחירון המועצה אינו מופחת אלא על-פי המצורף) ולא יהיו תוספת לעבודות של קבלני משנה.

%_____ (במילים: _______אחוזים) הנחה כללית  עד % 15 – על מחיר מחירון המועצה ומחירון דקל (המופחת כאמור). ההנחה הינה כללית ומתייחסת לכל אחד ואחד מהסעיפים הספציפיים והתמורה הנקובה בצדם (מהמחיר המופחת כאמור).

או:

%_____ (במילים: _______אחוזים) תוספת כללית עד 10% – על מחיר מחירון המועצה ומחירון דקל (המופחת כאמור). התוספת הינה כללית ומתייחסת לכל אחד ואחד מהסעיפים הספציפיים והתמורה הנקובה בצדם (מהמחיר המופחת כאמור).

לא יהיו תוספות על היקפי עבודה או הפעלת קבלני משנה, בין לעניין מחירון המועצה ובין בתשלום ע"פ מחירון דקל – בכל מקרה תינתן עדיפות למחירון המועצה ורק פריטים שאינם מופיעים במחירון המועצה תחושב התמורה בגינם לפי מחירון דקל המופחת כאמור (בשים לב להצעת הקבלן הזוכה).

 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המחיר בהצעת המציע יהיה קבוע, לא תינתן הצמדה למדד ו/או תוספות כלשהן וכל מחיר הנקוב בהצעה ייחשב ככולל את כל הדרוש לביצוע העבודות בשלמותן, לרבות, אך לא רק, עלויות שכר כוללות מכל סוג לרבות זכויות סוציאליות, חומרי עבודה, הוצאות הובלה, ביטוח, תקורה, התייקרויות וכן הוצאות בלתי צפויות מראש.

 

למען הסר ספק, מובהר כי למועצה שיקול הדעת הבלעדי להקטין את היקף העבודה בפועל,  ולקבלן לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בגין זאת.

 

מובהר במפורש כי המחיר הינו מחיר מקסימום, ולא תתווסף לו כל תוספת בגין הקטנת היקף העבודה בפועל.

10.        החתימה על ההסכם:

10.1.    המועצה תודיע לכל מציע שזכה במכרז שהצעתו התקבלה במכתב אשר ישלח לכתובת המצוינת על הצעתו, וזאת בתוך 14 ימים ממועד החלטת המועצה להתקשר עמו בהסכם. בכפוף לאמור בהזמנה זו, לכל מציע שזכה תוחזר ערבות ההצעה (ראה דרישות סף להלן) אשר תוחלף על ידו בערבות ביצוע כמפורט להלן.

10.2.    המועצה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי קבלת ההצעה, וביחד עם הודעה זו תוחזר לו ערבות ההצעה שהופקדה על ידו, בלי שיהא זכאי לכל תוספת ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה מהמועצה.

10.3.    על המציע שהצעתו התקבלה להיות ערוך להתחיל בביצוע השירותים בתוך 7 ימים ממועד מסירת ההודעה של המועצה על כך שהצעתו התקבלה.

10.4.    הודיעה המועצה למי מן המציעים, כי החליטה לקבל את הצעתו ובמסגרת המו"מ שהתקיים עם המציע ועל בסיסו נעשו שינויים מוסכמים בהסכם, תמציא המועצה לאותו מציע בתוך 14 ימי מהודעתה, 3 עותקים מעודכנים של ההסכם. המציע מתחייב זאת לחתום על שלושת עותקי ההסכם המעודכן על כל צרופותיו, וזאת תוך 72 שעות ממועד קבלת ההסכם המעודכן.

10.5.    הגשת ההצעה בהתאם להזמנה זו, תתפרש כהסכמה של המציע להשתתף במכרז בתנאים המפורטים לעיל ולבצע את השירותים על פי תנאי ההסכם.

10.6.    היה והמציע לא יקיים את הדרישה שנמסרה לו כאמור לעיל ו/או לא יחזיר את ההסכם על כל חלקיו וצרופותיהם למועצה כשהם חתומים על ידו בתוך 72 שעות כאמור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל מיידית את קבלת הצעתו ולפנות לכל מציע אחר או לא לפנות כלל לאף מציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת מבלי שלמציע תעמוד זכות כלשהי לערעור ו/או התנגדות ו/או תביעה בעניין.

10.7.    קבלת הצעה על ידי המועצה תשתכלל אך ורק בחתימת מורשי החתימה מטעמה על הסכם שיכרת בין המציע לבין המועצה.

10.8.    במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על החוזה או להמציא מסמכים להם התחייב ו/או אם חזר בו מהצעתו, וכן במקרה של הפרה יסודית אחרת של החוזה בסמוך לאחר חתימתו רשאית המועצה לבחור במציע אחר כזוכה במכרז. במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מכרז זה על נספחיו על הזוכה החלופי.

10.9.    פנייה למציע חלופי כאמור תחייב את המציע כאילו היה הזוכה מלכתחילה, ובלבד שהפניה למציע תעשה לא יאוחר מ 120 יום  ממועד הגשת ההצעות.

11.        הוראות נוספות:

11.1.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ו/או מסמכויות ועדת המכרזים של המועצה או המועצה על פי תנאי מכרז זה, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס ו/או לקחת בחשבון ו/או לקבל גם הצעה של מציע שלא עמדה בכל הדרישות כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המועצה/ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או מסמך מן המנויים לעיל, להשלים את המצאתם למועצה במסגרת פרק הזמן אשר ייקבע על ידי המועצה/ועדת המכרזים וזאת כל עוד עולה בבירור, כי האישורים ו/או המסמכים הנ"ל היו קיימים ובעלי תוקף חוקי במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז.

מודגש, כי האמור לעיל לא יחול על הערבות הבנקאית ו/או הצעות המחיר ו/או כתב הכמויות אשר אי הגשתם במועד הגשת ההצעה יביא לפסילה ודאית של ההצעה. לא המציא המציע את האישור/המסמך הנדרש גם במועד שנקבע על ידי ועדת המכרזים כאמור, תהיה הועדה רשאית לפסול את הצעתו.

11.2.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם לאחר מועד מסירת ההצעות תהיה המועצה רשאית לדרוש הסברים ו/או הבהרות מהמציעים, כולם ו/או כל אחד/ים מהם ו/או לנהל עימם מו"מ, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג, תוך שינוי הוראות ההסכם ו/או כל חלק ממנו ו/או מי מנספחיו ו/או מהוראות הזמנה זו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג.

11.3.    ועדת המכרזים שומרת על זכותה שלא לבחור את ההצעה הזולה ביותר; לפצל את המכרז ליותר מזוכה אחד (2 הצעות זוכות) בין אם גאוגרפית ובין אם נושאית; לקבל חלק של הצעה; לא לקבל אף הצעה כלל; לבחור זוכה שני ושלישי, למקרה שבו ההתקשרות עם הזוכה הראשון לא תצא אל הפועל מסיבה כלשהי. למען הסר ספק, יובהר כי במקרה בו המועצה תבחר יותר מהצעה אחת מתאימה, תהא המועצה רשאית לחלק את השירותים בין המציעים הזוכים לפי שיקול דעתה הבלעדי כאמור לעיל ובכפוף לצרכיה מבלי שתהיה למי מהזוכים טענה ו/או תביעה בעניין, כך לדוגמא עקב העדר מוכנות בזמן נתון של אחד הזוכים לסיים צבר הזמנות עבודה או עבודה בזמן שתקצוב המועצה (זאת חרף חלוקה נושאית או גאוגרפית אחרת אותה קבעה המועצה כאמור לעיל).

11.4.    עוד מובהר, כי אם ועדת המכרזים תסבור כי אין לקבל אף אחת מן ההצעות, תהא המועצה רשאית, אך לא חייבת, לפעול, בין היתר, כדלקמן: לנהל מו"מ עם המציע בעל ההצעה הטובה ביותר מבין ההצעות שהוגשו, ועל פי תוצאות מו"מ זה להחליט אם לקבל את הצעתו או לבטל את המכרז; להחליט כי אין טעם בעריכת מכרז נוסף, ולבטל את המכרז, וכן לנהל מו"מ עם כל גורם מתאים, לרבות מי מבין מגישי ההצעות, ו/או שלא להתקשר בהסכם נשוא המכרז, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

11.5.    הזמנה זו אינה מהווה הצעה ואין לראות בה כמטילה על המועצה חבות כלשהי ו/או הסכמה מצידה להתקשר בהסכם עם מציע כזה או אחר אשר השתתף במכרז.

11.6.    מבלי לפגוע באמור לעיל, המועצה תהא רשאית להחליט שלא לקבל הצעה כלשהי ולהמציא הזמנה חדשה לקבלת הצעות בין בנוסח זהה לנוסח הזמנה זו ובין בנוסח שונה למציעים שלהם נמסר מכתב זה, כולם או חלקם (להלן: "המציעים המקוריים") או למציעים אחרים ביחד עם המציעים המקוריים ובין בלא לפנות למציעים המקוריים, ו/או לנהל מו"מ עם מציע כלשהו ו/או עם גורם כלשהו אף בלי הוצאת הזמנה להציע הצעות, והכל כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של המועצה.

11.7.    המועצה לא תהא חייבת בכל זמן שהוא למסור נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי ו/או למסור פרטים בקשר להצעה כלשהי, לרבות זו שתתקבל.

11.8.    מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בעליל מבחינת מחירה ביחס למהות הפנייה ותנאיה או במקרה של חוסר התייחסות מפורטת לסעיף בסעיפי הפנייה שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

11.9.    המועצה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות, בין מסיבות הקשורות בהליכי המכרז ו/או ההצעות שתתקבלנה, לרבות גובה ההצעה או ההצעות שתוגשנה ו/או מספרן, ובין מסיבות אחרות, לרבות שינוי מדיניות או העדר תקציב, כולם או חלקם או כל סיבה אחרת.

11.10. המועצה אינה אחראית לכל הוצאה ו/או נזק ו/או אבדן רווחים, מכל מין וסוג, ישירים או עקיפים, ממוניים או בלתי-ממוניים, אשר ייגרמו לכל אדם בקשר עם המכרז ו/או ביטולו ו/או בקשר עם כל פעולה אשר נעשתה על ידו בעקבות הזמנה זו להציע הצעות ו/או בעקבות קיום ההסכם.

12.        בעלות על המכרז ועל ההצעה:

 

12.1.    המכרז הינו קניינה הרוחני של המועצה אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה. המציע, בעצם הגשת הצעתו, מסכים  כי המועצה תהא זכאית  להשתמש בהצעתו ובמידע שבה.

13.        צד שלישי:

 

13.1.    מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה.

13.2.    המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו (מובהר, כי המחיר המוצע לא יחשב כסוד מסחרי וכן כי הגם שתצוין בקשת הזוכה לעניין זה, המחליטה הבלעדית בדבר תהא המועצה). מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו, מסכים לכך כי במקרה שתתבקש, תהא המועצה רשאית להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים של המועצה ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.

13.3.    זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא תזכה, כרוכה בתשלום סכום של 500 ₪ למועצה. הסכום ישולם למועצה בטרם יעיין המציע בהצעה הזוכה.

14.        סמכות שיפוט:

 

14.1.    סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושאי וענייני המכרז תהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז דרום בלבד.

15.        הוראות בעניין ביטוחי המציע:

 

15.1.    תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמין לקיום ביטוחים על ידי הזוכה במכרז (להלן: "דרישות הביטוח").

15.2.    הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם לתנאים המפורטים במסגרת ההסכם והוראות נספח ט להסכם  ולהמציא את נספח ט' 1 כשהוא חתום ע"י מבטחיו ואינו מסויג (אישור קיום לביטוחי הקבלן).

15.3.    המציע מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח, לרבות האמור בנספחי ההסכם בקשר לביטוחי הזוכה במכרז, ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן, ומצהיר בזאת כי קיבל מאת מבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

15.4.    המציע מתחייב לבצע את כל הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות האמור בנספחי ההסכם בקשר לביטוחי הזוכה במכרז, ולהפקיד בידי המזמין לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את אישור עריכת ביטוחי הקבלן – נספח ט' 1 (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.

15.5.    בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הזוכה במכרז, כי בכפוף לדרישת המזמין בכתב ימציא לו העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.

15.6.    מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות והוראות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך במסמכי המכרז. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות ולהוראות הביטוח.

15.7.    מובהר, כי שינויים ביחס אישור עריכת ביטוחי הקבלן נספח ט' 1 אשר יומצא על ידי הזוכה לאחר מתן הודעת זכייתו, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

15.8.    למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת מסמך אישור עריכת ביטוחי הקבלן נספח ט' 1 חתום כדין על ידי מבטחי הזוכה (בנוסחו המקורי) ו/או אי המצאת יתר האישורים הנדרשים במסמכי המכרז בקשר לאחריות ולביטוחי הזוכה, יהא המזמין רשאי למנוע מאת הזוכה את תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.

15.9.    יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה להגשת נספחי ו/או אישורי הביטוח המפורטים במכרז זה לעיל ולהלן, ואלו ייחתמו בחתימה ובחותמת המציע בלבד, ואולם, בחתימת המציע על המסמכים כאמור יהיה משום אישור המציע, כי בדק עם מבטחיו את האמור בנספחי הביטוח לרבות האמור במסגרת אישור עריכת ביטוחי הקבלן – נספח ט', 1     וכי אין להם כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

15.10. מובהר בזה, כי המצאת אישורי ונספחי הביטוח המפורטים לעיל ולהלן חתומים ושאינם מסויגים כנדרש מהווה תנאי יסודי לקיומו של ההסכם (נספח ט' 1 ) על נספחיו.

 

____________________                                                                       __________________________                                תאריך                                                                                                   קובי אביבי, ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח א'

1.1.1.1.1.6. מועצה אזורית באר טוביה
1.1.1.1.1.7.
1.1.1.1.1.8.     מכרז פומבי מס' 12/2022
1.1.1.1.1.9.
1.1.1.1.1.10.                   הצעת המציע

 

 

 

אני הח"מ*, ______________________, ת"ז/ח"פ ____________________, מציע בזאת באופן בלתי חוזר את הצעתי במכרז זה, כדלקמן:

 

שם מלא                                                __________________________;

מספר התאגיד                                      __________________________;

מספר עוסק מורשה                             __________________________;

כתובת                                                   __________________________;

שם איש קשר                                       __________________________;

טלפון                                                     __________________________;

פקסימיליה                                           __________________________;

כתובת דואר אלקטרוני                      __________________________;

פרטי חשבון הבנק                               __________________________;

 

* אם המציע הינו תאגיד, ימולאו הפרטים דלעיל ביחס לתאגיד.

כמו כן, ימולאו פרטי בעלי זכות החתימה במציע שהינו תאגיד:

שם מלא:                                              __________________________;

ת"ז:                                                      __________________________;

שם מלא:                                              __________________________;

ת"ז:                                                      __________________________;

שם מלא:                                              __________________________;

ת"ז:                                                      __________________________;

 

 1. הריני להצהיר ולהתחייב בזאת, כי עיינתי, בדקתי והבנתי לשביעות רצוני המלאה בכל ו/או את כל האמור במסמכים המהווים חלק מהליך מכרז מס' 12/2022 שצורפו ושלא צורפו, ואני מקבל/ת אותם ללא סייג ובאופן בלתי חוזר.
 2. הריני להצהיר ולהתחייב, כי ידועים ונהירים לי כל המידע, הגורמים, הסיכונים, ההתחייבויות, הדרישות והאפשרויות העשויים להשפיע על הגשת הצעתי לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל האמור בהזמנה להציע הצעות, וכי הצעתי מבוססת עליהם.
 3. כמו כן, הריני להצהיר ולהתחייב, בהגשת הצעתי הסתמכתי אך ורק על האמור במכרז עצמו. מעבר למכרז עצמו, כפי שפורסם, לא הוצג לי על ידכם ו/או מטעמכם כל מצג, לא קיים ביני לביניכם כל סיכום שהוא, בע"פ או בכתב ולא ניתנה לי על ידכם כל התחייבות או הבטחה, מכל מין וסוג.
 4. הצעתי במכרז, כפי שהוגשה על ידי במעטפה לתיבת ההצעות, הנה שלמה, מלאה וסופית, ואין לי כל ציפיה לקבלת כל תמורה ו/או זכות, ממונית או בלתי-ממונית, מעבר לנקוב בהצעתי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל מחיר הנקוב בהצעתי ייחשב ככולל את כל הדרוש לביצוע העבודות בשלמותן, לרבות, אך לא רק, עלויות שכר כוללות מכל סוג לרבות זכויות סוציאליות, חומרי עבודה, הוצאות הובלה, ביטוח, תקורה, התייקרויות וכן הוצאות בלתי צפויות מראש.
 5. הצעת המחיר:

הנני מציע, תוספת או הנחה, ביחס למחירים הנקובים בנספח ד' מחירון המועצה; וביחס למחירים הנקובים ב"מאגר המחירים שיפוצים, תחזוקה ובניה בהיקפים קטנים" המתפרסם על ידי דקל שרותי מחשב להנדסה בע"מ מאגר מחירי שיפוצים מהדורת 9/2022 – כאשר ממחירי מחירון דקל המצורף בלבד יש לגלם הפחתה מראש של  20% (עשרים אחוזים) על מחירים אלה, (ללא תוספת מחיר בגין קבלן ראשי) אשר על אף האמור במחירון דקל, ייחשב המחיר כהגדרתו לעיל (להלן: "מחירון דקל").

(למען הסר ספק, ממחירון דקל המצורף יש להפחית 20% ועל מחיר זה יש ליתן את ההנחה הנוספת. מחירון המועצה אינו מופחת אלא על-פי המצורף) ולא יהיו תוספת לעבודות של קבלני משנה.

%_____ (במילים: _______אחוזים) הנחה כללית עד % 15 – על מחיר מחירון המועצה ומחירון דקל (המופחת כאמור). ההנחה הינה כללית ומתייחסת לכל אחד ואחד מהסעיפים הספציפיים והתמורה הנקובה בצדם (מהמחיר המופחת כאמור).

או:

%_____ (במילים: _______אחוזים) תוספת כללית עד 10% – על מחיר מחירון המועצה ומחירון דקל (המופחת כאמור). התוספת הינה כללית ומתייחסת לכל אחד ואחד מהסעיפים הספציפיים והתמורה הנקובה בצדם (מהמחיר המופחת כאמור).

לא יהיו תוספות על היקפי עבודה או הפעלת קבלני משנה, בין לעניין מחירון המועצה ובין בתשלום ע"פ מחירון דקל – בכל מקרה תינתן עדיפות למחירון המועצה ורק פריטים שאינם מופיעים במחירון המועצה תחושב התמורה בגינם לפי מחירון דקל המופחת כאמור (בשים לב להצעת הקבלן הזוכה).

אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שהמועצה אינה מתחייבת לביצוע עבודות בהיקף כלשהו וכי הזמנת עבודות בפועל תעשה בהתאם לצרכי המועצה ואילוצי תקציב.

 

מובהר במפורש כי, ועדת המכרזים שומרת על זכותה: שלא לבחור את ההצעה הזולה ביותר; לפצל את המכרז ליותר מזוכה אחד (2 הצעות זוכות) בין אם גאוגרפית ובין אם נושאית; לקבל חלק של הצעה; לא לקבל אף הצעה כלל; לבחור זוכה שני ושלישי, למקרה שבו ההתקשרות עם הזוכה הראשון לא תצא אל הפועל מסיבה כלשהי. למען הסר ספק, יובהר כי במקרה בו המועצה תבחר יותר מהצעה אחת מתאימה, תהא המועצה רשאית לחלק את השירותים בין המציעים הזוכים לפי שיקול דעתה הבלעדי כאמור לעיל ובכפוף לצרכיה מבלי שתהיה למי מהזוכים טענה ו/או תביעה בעניין, כך לדוגמא עקב העדר מוכנות בזמן נתון של אחד הזוכים לסיים צבר הזמנות עבודה או עבודה בזמן שתקצוב המועצה (זאת חרף חלוקה נושאית או גאוגרפית אחרת אותה קבעה המועצה כאמור לעיל).

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המחיר בהצעת המציע יהיה קבוע, לא תינתן הצמדה למדד ו/או תוספות כלשהן וכל מחיר הנקוב בהצעה ייחשב ככולל את כל הדרוש לביצוע העבודות בשלמותן, לרבות, אך לא רק, עלויות שכר כוללות מכל סוג לרבות זכויות סוציאליות, חומרי עבודה, הוצאות הובלה, ביטוח, תקורה, התייקרויות וכן הוצאות בלתי צפויות מראש.

 

 

למען הסר ספק, מובהר כי למועצה שיקול הדעת הבלעדי להקטין את היקף העבודה בפועל,  ולקבלן לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בגין זאת.

 

מובהר במפורש כי המחיר הינו מחיר מקסימום, ולא תתווסף לו כל תוספת בגין הקטנת היקף העבודה בפועל.

 

 

 1. בנוסף על האמור לעיל, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, הנני מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
  1. הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם, אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא אציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואני מוותר מראש על כל טענה בדבר אי התאמה ו/או חריגה, של המכרז ו/או תנאי מתנאיו מדרישות כל דין כאמור.
  2. אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ואני מקבל על עצמי לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובהסכם ונספחיו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הננו מצהירים כי בהגישי הצעה זו לקחתי בחשבון את העובדה שהמועצה רשאית להקטין/לבטל/לחלק בין 2 מציעים/או להגדיל בהתאם  את היקף העבודות מבלי שהדבר ישפיע על המחירים המופיעים בכתב הכמויות והמחירים וכי אין ולא תהיה לי כל טענה בענין זה. כן רשאית ועדת המכרזים, לפצל את המכרז ליותר מזוכה אחד (2 הצעות זוכות) בין אם גאוגרפית ובין אם נושאית; לקבל חלק של הצעה; לא לקבל אף הצעה כלל; לבחור זוכה שני ושלישי, למקרה שבו ההתקשרות עם הזוכה הראשון לא תצא אל הפועל מסיבה כלשהי. למען הסר ספק, יובהר כי במקרה בו המועצה תבחר יותר מהצעה אחת מתאימה, תהא המועצה רשאית לחלק את השירותים בין המציעים הזוכים לפי שיקול דעתה הבלעדי כאמור לעיל ובכפוף לצרכיה מבלי שתהיה למי מהזוכים טענה ו/או תביעה בעניין, כך לדוגמא עקב העדר מוכנות בזמן נתון של אחד הזוכים לסיים צבר הזמנות עבודה או עבודה בזמן שתקצוב המועצה (זאת חרף חלוקה נושאית או גאוגרפית אחרת אותה קבעה המועצה כאמור לעיל).

 1. הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 2. הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד 120 יום מהמועד האחרון להגשתה.
 3. להבטחת קיום הצעתי הנני מוסר ערבות מכרז בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.
 4. אם מסיבה כל שהיא לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים שאת ערבות המכרז, שצרפתי למכרז, כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש וזאת, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינכם זכאים על פי המכרז ו/או עפ"י דין.
 5. אני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז, לרבות אישור המועצה על השתתפות בסיור קבלנים.
 6. הצעה זו כפופה לכל תנאי המכרז וההסכם.

ככל שההצעה מוגשת בשם תאגיד: אנו מסכימים לכל התנאים המפורטים לעיל, ההצעה היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אנו מורשי החתימה וזכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 

 

 

 

 

 

 

________________

חתימת וחותמת המציע

 

 

 

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עו"ד _________________ מ.ר. __________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' _________________ ו- מר/גב' _________________, שזיהה/תה עצמו/ה לפי תעודת זהות מס' ___________/המוכר/ת לי אישית, וחתם/מה על הצהרתו/ה לעיל לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.

 

 

 

 

___________________                                                                         __________________________

תאריך                                                                                                           חתימה וחותמת עו"ד

 

 

 

אני הח"מ עו"ד ________________ מ.ר. ________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ________________ ת.ז. __________ ו-________________ ת.ז. ________________ מוסמך/כים ומורשה/י חתימה מטעם ______________________ ח.פ.  ______________, לחתום בשמה על כל המסמכים וההסכמים ולחייבה במסגרת הליך מכרז מס' 12/2022___.

 

 

 

 

___________________                                                                         __________________________

תאריך                                                                                                           חתימה וחותמת עו"ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ב'

1.1.1.1.1.11.
1.1.1.1.1.12.
1.1.1.1.1.13.                   פירוט ניסיון המציע

 

 

רשימת הגופים והמוסדות עבורם ביצע ו/או מבצע המציע עבודות דומות בהיקפן ובתיאורן לעבודות נשוא מכרז זה.

1.

 

1פרטים בדבר איש הקשר (שם, כתובת, ומס' טלפון) תקופת מתן השירות פרטים בדבר המסגרת ומהות השירות שניתן על ידי המציע שם המסגרת/מזמין השירות  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

 1. החברה הוקמה בתאריך ______________

סיווג החברה _________________ (יש לציין סיווג הנדרש למכרז זה).

מצ"ב תעודת הרישום של החברה – מקור או העתק נאמן למקור באימות עו"ד.

3.

 

הערות (המציע) ניתן למלא בכתב יד:

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

___________

חתימת המציע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ב'2

1.1.1.1.1.14.
1.1.1.1.1.15.    אישור רואה חשבון

(ניתן לצרף ע"ג דף לוגו של רו"ח)

 

שם המשתתף: ________________________

 

הרינו להצהיר כדלקמן:

הרינו להצהיר כי בשנים ________________ היו למשתתף מחזור הכנסות מביצוע עבודות דומות/מקבילות לעבודות נשוא מכרז זה, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך ____________ ₪ (לא כולל מע"מ).

המחזור השנתי של המשתתף בשנת 2019 היה בסך של _________________ ₪ (לא כולל מע"מ).

המחזור השנתי של המשתתף בשנת 2020 היה בסך של _________________ ₪ (לא כולל מע"מ).

המחזור השנתי של המשתתף בשנת 2021 היה בסך של _________________ ₪ (לא כולל מע"מ).

 

תאריך: ______________                                        חתימת המשתתף +חותמת: _______________

 

 

 

1.1.1.1.1.16.                   אישור רואה חשבון

לבקשת _____________________ (להלן: "המשתתף") וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה זו וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שבקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנים 2013, 2014 ו-2015.

 

תאריך: ______________                                        שם רוה"ח +חותמת: _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ג'

 

בנק                                                     

 

1.1.1.1.1.17.                   ערבות בנקאית אוטונומית

 

לכבוד

מועצה אזורית באר טוביה

אזור תעשיה באר טוביה

 

א.ג.נ.,

 

על פי בקשת                                                      (להלן: "המבקש"), הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של  -._______ ₪. (במילים: ___________________ ₪ ) בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות") בקשר עם מכרז מס'   12/2022 בנושא ביצוע עבודות בדק בית, אחזקת מוסדות חינוך ומבני ציבור לרבות בניה חדשה בתחום שיפוט מ.א. באר טוביה

 

בערבות זו:

 

"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

"המדד הבסיסי" – המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

 

"המדד הקובע" – המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.

 

 1. סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, כנגד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי, ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 

 1. ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.

 

 1. לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.

 

 1. תוקף ערבותנו זה יהיה בכל עת עד ליום ____________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו  לפי הכתובת                            , לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

 

לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 

 1. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

________                                                                                          בכבוד רב

תאריך

בנק                 

סניף                

 

 

 

 

 

 

 

נספח ד'

 

 

 

1.1.1.1.1.18.                   מפרט טכני וכתב כמויות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ה'1

 

1.1.1.1.1.19.                   המועצה האזורית באר טוביה
1.1.1.1.1.20.
1.1.1.1.1.21.                   מכרז פומבי מס' 12/2022
1.1.1.1.1.22.
1.1.1.1.1.23.                   הסכם "תנאים מיוחדים"

 

שנערך ונחתם ביום _______________

 

 

 

 

ב י ן: מועצה אזורית באר טוביה

להלן: ("המועצה")

מצד אחד

 

 

ל ב י ן:                 ___________________  ח"פ ________________

להלן: ("הקבלן")

מצד שני

 

 

הואיל                   והמועצה החליטה על פרסום מכרז מס' 12/2022 לביצוע העבודות/אספקת השירותים כמפורט להלן: אחזקה שנתית ובינוי חדש כמפורט במסמכי המכרז 12/2022 להלן: "העבודות");

 

והואיל                  והקבלן הגיש את הצעתו לביצוע העבודות, והמועצה הסכימה למסור לקבלן את ביצוע העבודות וזאת בכפיפות לתנאי הסכם זה.

 

והואיל                  והקבלן הצהיר כי יש לו הרישיונות, האישורים, הידע והמומחיות הדרושים לביצוע עבודות מסוג וטיב העבודות נשוא החוזה ולו הציוד, המתקנים החומרים וכח אדם הדרושים לביצוע העבודות בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה;

 

 

לפיכך, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 1. כללי:
  • המבוא להסכם זה לרבות כינויי הקיצור והצהרות הקבלן, מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה.
  • התנאים המיוחדים מהווים פירוט והשלמה לתנאים הכללים וכלולים בהם, בין היתר, הוראות בנושאים האופייניים להתקשרות בין המועצה לבין הקבלן.
 2. מסמכי ההתקשרות:

מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי המסמכים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:

 • כל מסמכי ההזמנה להציע הצעות.
 • תעודה המעידה על היות הקבלן עוסק מורשה/מלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף.
 • אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים המעיד, כי הקבלן מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.
 • אישור מרשם הקבלנים על רישום כחוק מורשים בענפים ראשיים 100 ובהתאם להיקף העבודות המוזמנות ג-2.
 • פרטי הקבלן, הצעתו והצהרתו – נספח א'.
 • פירוט הגופים והמוסדות עבורם ביצע ו/או מבצע הקבלן עבודות דומות בהיקפן ובתיאורן לעבודות נשוא מכרז זה, וזאת בהתאם לנספח ב'. על הפירוט לכלול שמות ממליצים באותו גוף ומספרי טלפון; מסמכים, אישורים, המלצות ואסמכתאות לגבי עמידתו בתקן, ניסיונו ואיתנותו הפיננסית, כפי הנדרש בחלק תנאי הסף להזמנה להציע הצעות.
 • ­ בהתאם לנוסח ערבות בנקאית – נספח ג' כהגדרתה בהסכם תנאים כלליים.
 • מפרט טכני מיוחד וכתב כמויות – נספח ד'.
 • הסכם תנאים כלליים – נספח ה'2.
 • תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום – נספח ו'.
 • נוהל בטיחות וגהות – נספח ז'.
 • דף מידע והדרכה – בטיחות למבקרים/נהגים/קבלנים – נספח ח'.
 • אישור קיום ביטוחים – נספח ט'.
 • הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד המועצה או לחבר המועצה – נספח י'.
 • הצהרה על היעדר תביעות – נספח יא'.
 • כל יתר מסמכים מכל סוג ומין שהוא הנזכרים במכרז ו/או בהסכם התנאים הכלליים ו/או המצורפים לתנאים הכלליים ו/או אשר יש, לצרפם באיזה שלב שהוא עפ"י הוראות ההסכם על כל נספחיו.
 1. מוסכם על הצדדים כי על התקשרותם עפ"י חוזה זה יחולו הוראות החוזה הממשלתי הסטנדרטי, אשר הוצא על ידי הוועדה הבין משרדית, ובמקרה של נוסחים שונים יחולו הוראות החוזה הממשלתי מדף 3210 תשמ"ז-1987. בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה הממשלתי לבין הוראות הסכם זה, יגברו הוראות הסכם זה.
 2. ההתקשרות:
  • המועצה מוסרת בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע העבודות/השירותים בהתאם לכתב הכמויות והמפרט המיוחד ובהתאם להוראות הסכם זה והסכם התנאים הכלליים, על כל נספחיהם.
  • באופן כללי ומבלי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן בהסכם, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לכל הדרישות המוטלות עליו על פי ההסכם על כל נספחיו, וכן בכפיפות לכל ההוראות הכלולות בחוקים, צווים, הוראות ותקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת.
  • מבלי לפגוע בכלליות הגדרת העבודות בתנאים הכלליים או באמור בכל מקום אחר בהסכם זה, כוללות העבודות בין היתר:
   • את כל הקשור והכרוך בהשגת כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים שהשגתם מוטלת על הקבלן על פי הוראות ההסכם ו/או כל דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על הקבלן לדאוג לקבלת היתר בניה וטופס 4 (ככל ויידרש).

 • את כל הקשור והכרוך בביצוע העבודות כמפורט בהסכם ובנספחיו.
 • את כל העבודות נשוא חוזים עם קבלנים אחרים לרבות קבלני משנה.
 • את כל הקשור והכרוך בבקרה ותיאום ביצוע כל העבודות מיום מתן צו התחלת עבודה ועד סיום ביצוע העבודות, על ידי הקבלן, קבלני משנה, קבלנים וגורמים אחרים וכל גוף נוסף שהמפקח ו/או המהנדס יודיע לקבלן על פעילותו במקום ביצוע העבודות.
 • את כל ההתחייבויות ו/או העבודות ו/או הפעולות המפורטות בכתבי הכמויות, במפרט ובתכניות, ואת כל ההתחייבויות ו/או העבודות ו/או הפעולות המוטלות על הקבלן ו/או שעל הקבלן לבצע על פי ההסכם על כל נספחיו.
 • מבלי לפגוע באמור בהסכם התנאים הכלליים, ישיג הקבלן גם את האישורים הבאים לכל הנדרש לביצוע העבודות:
  • כל אישור אחר ו/או נוסף ו/או משלים שיידרש על ידי רשות סטטוטורית כלשהי.
  • כל אישור נוסף ו/או אחר שיידרש על ידי המפקח ו/או המהנדס.
  • אישור משטרה ו/או בטחון (לעניין העסקת עובדים).
 1. משך ההתקשרות:
  • משך ביצוע העבודות הינו כקבוע בצו התחלת עבודה לגביהן, כפי שיינתן לקבלן על ידי המועצה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • ככל שנשוא המכרז הינן עבודות מוגדרות לביצוע, הרי בידי המועצה הזכות להרחיב או להפחית היקף המכרז ב – 50% לפי שיקול דעתה הבלעדי בשנה נתונה.
 2. מובהר כי:
  • המועצה רשאית, על פי שקול דעתה הבלעדי, להוסיף עבודות שאינן כלולות בהסכם או לבטל עבודות הכלולות בהסכם, והקבלן מתחייב לבצען על פי מחירי היחידה הקבועים בכתב הכמויות.
  • המועצה רשאית, על פי שקול דעתה הבלעדי, לפצל ולחלק את המכרז בין מציעים שונים. דין הגשת הצעה למכרז כדין הסכמה בלתי חוזרת של הקבלן המציע לבצע כל חלק שהוא מן העבודות הכלולות בהסכם במחיר המוצע, ללא כל מגבלה באשר להיקף העבודות או לסוגן.
  • המועצה אינה מתחייבת באשר להיקפן הכספי בפועל של העבודות שיידרשו, ואינה מתחייבת להזמין בפועל את כל היקף העבודה כמצוין בכתב הכמויות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתועלה כל טענה או דרישה בהקשר זה מצד הקבלן. כמו כן, רשאית המועצה בכל עת לפרסם מכרזים נוספים לביצוע עבודות גם אם ניתן להגדירן כחוסות תחת מכרז זה בלא שתחוב בחבות כלשהי כלפי הקבלן.
 3. התמורה ותנאי התשלום:
  • בעד ביצוע העבודות ע"י הקבלן לפי תנאי ההסכם והשלמתן, תשלם המועצה לקבלן תמורה לפי המחיר שהוצע על יד הקבלן בנספח א', ובכפוף לכל הוראות ההסכם בדבר היות התמורה תמורה שלמה, ממצה, כולל וסופית בגין ביצוע העבודות. לא יהיו תוספות על היקפי עבודה או הפעלת קבלני משנה, בין לעניין מחירון המועצה ובין בתשלום ע"פ מחירון דקל – בכל מקרה תינתן עדיפות למחירון המועצה ורק פריטים שאינם מופיעים במחירון המועצה תחושב התמורה בגינם לפי מחירון דקל המופחת כאמור (בשים לב להצעת הקבלן הזוכה).
  • בסוף כל חודש קלאנדרי יגיש הקבלן לאישור המהנדס חשבון עבור עבודות שביצע הקבלן בחודש הקודם. החשבון יהיה חשבון מאוחד, בגין כל העבודות, ואולם, כל עבודה תפורט בו באופן נפרד. החשבון ייבדק על ידי המפקח תוך 15 ימים מיום שהוגש. סכום החשבונות המאושרים ישולמו לקבלן תוך 45 ימים מיום אישור החשבון.
 4. הפיצויים המוסכמים והקבועים מראש בהתאם להוראות ס"ק 59.1 מהתנאים הכלליים, הם 5,000 ₪ לכל יום פיגור. וקנס של 2,000 ₪ בגין אי ציות (יומי) להוראות/הנחית המפקח בענין מסויים. קביעתו של המהנדס/מפקח בענין זה תהיה סופית ומכרעת ולספק לא תהיה כל תביעה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה בשל כך.
 5. סכום ערבות הביצוע בהתאם לסעיף 20 לתנאים הכלליים הוא 500,000 ₪  (כולל המע"מ), לתקופה של 12 חודשים מתחדשת לדרישת המועצה בהתאם לשיקול דעתה, היינו עד יום ___________ וערבות טיב כמפורט בסע' 20 לתנאים הכלליים (נספח ה' 2).

יש לצרף נוסח הערבויות כנספחים להסכם

 1. סכום הביטוח וגבולות האחריות בהתאם לנספח הביטוחים (נספח ט' להוראות המכרז) ועל פי סעיף 18 לתנאים הכלליים בגין כל נזק שנגרם לחברה או לצד ג' במישרין או בעקיפין הנובעים מאחריותו של הקבלן, והכל כמפורט בתנאים הכללים, יהיה כדלקמן:
  • בגין ­­­­­­­­נזקי רכוש (שווי הפרויקט לרבות שכ"ע חומרים, ציוד ומבני עזר כמפורט בנספח הביטוח
  • בגין נזקים לצד ג' גבולות האחריות לא יפחתו מסך 6,000,000 ₪ לתביעה ומסך 6,000,000 ₪ לתקופת הביטוח.
  • בגין חבות מעבדים גבולות האחריות לא יפחתו מסך -.6,000,000 ש"ח לתביעה ומסך -.20,000,000 ש"ח לתקופת הביטוח.
  • ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך של -.1,000,000 ש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח.
  • ביטוח חבות מוצרים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של -.1,000,000 ש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח.

אין בקביעת גבולות האחריות בסעיף 10 זה כדי להגביל את אחריות הקבלן בגין נזקים כלשהם

 

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

 

הקבלן                                                                                                                                 המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.1.24.                   שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים (מתוך חוזר מנכ"ל 2/11)

הרשות המקומית ______________________________

מועמד/ת לתפקיד ______________________________

 

חלק א' – תפקידים וכהונות

 1. פרטים אישיים

 

שם פרטי ____________________________________

מספר זהות __________________ שנת לידה _________

 

כתובת:

רחוב______________ עיר/ישוב _________________ מיקוד ___________

 

מס' טלפון __________________ מס' נייד __________________________

 

 

 1. תפקידים ועיסוקים

פירוט תפקידם ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה (לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד').

נא התייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב).

נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות).

 

שם המעסיק וכתובתו תחומי הפעילות של המעסיק התפקיד ותחומי האחריות תאריכי העסקה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. תפקידים ציבוריים

 

פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה 2 לעיל.

נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה.

הגוף התפקיד תאריכים מילוי התפקיד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים

 

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים.

נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 4 שנים אחורה.

 

שם התאגיד/רשות/גוף ותחום עיסוקו תאריך התחלת

הכהונה ותאריך

סיומה

סוג הכהונה

(דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני – נא לפרט גם

פעילות מיוחדת בדירקטוריון, כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. קשר לפעילות הרשות המקומית

האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם)?

נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 4 שנים אחורה.

נא לציין זיקה או קשר באופן מפורט.

"בעל עניין" בגוף – לרבות כ י שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, בתאגידים הנסחרים בבורסה)[1]

כן/לא

אם כן, פרט/י:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. פירוט תפקידים כאמור בשאלות 2-5 לגבי קרובי משפחה

פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 2-5 לעיל לגבי קרובי משפחתך.

יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.

 

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל, אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט את התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון).

"קרוב" – בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 1. זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין), או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

כן/לא

אם כן, פרט/י:

______________________________________________________________________

 

 1. תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

"קרוב" – בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שלחנך

כן/לא

אם כן, פרט/י

_____________________________________________________________________

 

 1. תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים.

האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קורביך האחרים, שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 

נא להתייחס גם לאחרים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 1-8 לעיל (לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית).

כן/לא

אם כן, פרט/י:

 

 

 

 

 1. פירוט קורות חיים ועיסוקים

נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.

חלק ב' – נכסים ואחזקות

 1. אחזקות במניות

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך.

(אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 בתאגידים הנסחים בבורסה)[2]

"קרוב" – בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן/לא

אם כן, פרט/י

 

שם התאגיד/גוף שם המחזיק (אם המחזיק אינו המועמד) % החזקות תחום עיסוק התאגיד/הגוף
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה  מועמד?

"קרוב" – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן/לא

אם כן פרט/י:

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 1. חבות כספים בהיקף משמעותי

האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם?

"קרוב" – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן/לא

אם כן פרט/י:

 

 

 

 1. נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים) של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

"בעל עניין" בגוף – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

כן/לא

אם כן פרט/י

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.1.25.                   חלק ג'-הצהרה

הצהרה

אני החתום/ה מטה ____________________ת.ז. מס' ______________מצהיר בזאת כי:

 1. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים;
 2. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורט כי ההצהרה הי למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;
 3. מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לקרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;
 4. אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא;
 5. אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהל הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו;

 

 

_____________________                                                  _______________________

תאריך                                                                                                    חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ה'2

 

1.1.1.1.1.26.                   המועצה האזורית באר טוביה
1.1.1.1.1.27.
1.1.1.1.1.28.                   מכרז פומבי מס' 12/2022
1.1.1.1.1.29.
1.1.1.1.1.30.                   הסכם "תנאים כלליים"

 

שנערך ונחתם ביום _______________

 

 

1.1.1.1.1.31.                   פרק א' – כללי

 

 1. תוקף מסמכים ופרשנות מסמכים
  • בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפרוש שונה וכיוצא באלה בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, בעניין הנוגע לביצוע העבודה תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא:
   • חוזה זה וכתב הכמויות הנלווה אליו.
   • התוכניות המפורטות לביצוע וכל מסמך אחר שהוגש לרשות המזמינה ואושר על ידה.
   • המפרטים המיוחדים.
   • המפרט הכללי.
   • תקנים ישראליים.
   • תקנים זרים.

הקודם עדיף על הבא אחריו, אלא אם המסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם, שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם.

 • בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מן המסמכים הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.
 • בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפרוש שונה וכיוצ"ב בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי שיקול דעתו ומיטב הבנתו המקצועית ובכפוף לכל דין, בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו. כל ההוצאות הכרוכות בהסדרת הסתירה, אי ההתאמה, דו משמעות, האפשרות לפרוש שונה וכיו"ב יחולו על הקבלן ושולמו על ידו.
 • אופני המדידה והתשלום המצוינים ב במפרט הטכני המיוחד ובכתב הכמויות עדיפים על אופני המדידה והתשלום המצורפים למפרטי הועדה הבינמשרדית.
 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תיאור או הוראה שבהסכם לבין תיאור אחר או הוראה אחרת שבהסכם ובכל מקרה של דו משמעות או אי בהירות בתיאור או הוראה שבהסכם או שיהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך בהסכם או של כל חלק ממנו – יפנה הקבלן בכתב למפקח בהקדם האפשרי ולפני ביצוע של עבודות כלשהן והמפקח יכריע ויתן לקבלן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך – בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. למילים ולביטויים שלהלן יהיו המשמעויות שבצדם אם אין כוונה אחרת משתמעת מתוך ההיקש.
 1. הערות שוליים וכותרות
  • הערות שוליים וכותרות הסעיפים לא יסתמכו עליהן בפירוש הסכם זה, מאחר ונועדו לנוחיות הקריאה בלבד. כל האמור בהסכם זה ביחיד אף ברבים במשמע וההיפך.
 2. הגדרות ופרשנות
  • בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

 

המונח משמעותו
"המועצה"               המועצה האזורית באר טוביה.
"הקבלן" האדם או הגוף שהצעתו לבצוע העבודות נתקבלה ע"י המועצה לרבות חליפיו המורשים, נציגיו, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה וכל אדם הפועלים בשמו ו/או מטעמו של הקבלן בביצוע העבודות ו/או כל אדם המבצע בפועל כל חלק שהוא מן העבודות, בין אם הינו פועל כדין מטעם הקבלן ובין אם לאו.
"העבודות" העבודות שהקבלן התחייב לבצע בהתאם להוראות ההסכם והכל בהתאם למפורט במכרז, במפרט הטכני המיוחד, בתוכניות ובהצעת הקבלן המצורפות להסכם זה ומהוות חלק בלתי נפרד הימנו, וכמובן בכל מסמכים אחרים מכל סוג ומין שהוא אשר יהיה צורך בהם בקשר לנ"ל וכן לפי הוראות שימסרו ו/או יינתנו מפעם לפעם ע"י המפקח.
"המכרז" המכרז שפורסם ע"י המועצה בקשר לבצוע העבודות.
"הצעת הקבלן" הצעתו של הקבלן לבצוע העבודות שנתקבלה ע"י המועצה.
"מפרט טכני" המפרט המיוחד או המפרט הטכני המצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
"מפרטי הועדה הבינמשרדית" המפרטים הכלליים בהוצאת הועדה הבינמשרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד העבודה / מע"צ ומשרד השיכון, כולל אופני המדידה והתשלום המצורפים אליהם, המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה בהתאם לאמור בהסכם שתנאים כלליים אלה מצורפים אליו כנספח ו'2 ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
"כתב הכמויות"               כתב הכמויות המצורף להסכם זה כחלק מן המפרט הטכני המיוחד או בנפרד, ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
"התוכניות" המכרז, התוכניות הארכיטקטוניות ו/או ההנדסיות לביצוע העבודות, הצעת הקבלן, המפרט הטכני המיוחד, מפרטי הועדה הבינמשרדית וכל יתר התוכניות מכל סוג ומין שהוא בקשר לבנית המבנה ו/או ביצוע העבודות המצורפים להסכם זה או החלים על פיו ומכוחו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו לרבות כל שינויי בהם שאושר בכתב ע"י המפקח.
"המבנה" בהתאם לתנאי ההסכם.
"מבנה ארעי" כל מבנה או עבודה שיידרשו באורח ארעי לבנייתו של המבנה ו/או בהקשר לכך.
"מקום העבודות" המקרקעין אשר בהם, דרכם או מתחתם או מעליהם יבנה המבנה ו/או יבוצעו העבודות לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע העבודות ו/או ההסכם.
"החומרים" חומרי גלם וחומרים אחרים מכל סוג ומין שהוא, אשר יהיו דרושים לשם ביצוע העבודות ואשר יהיו מטיב ואיכות מעולים ביותר ובהתאם לדרישות המועצה ו/או המפקח באשר לטיב ואופן ביצוע העבודות-יצרן בעל תו תקן אם קיים.
"טיב העבודות" לרבות איכות העבודות, טיב העבודות ואופן ביצוע העבודות בהתאם לאמור בהסכם זה ובהתאם להוראות המועצה ובהתאם להוראות המפקח ו/או המפקח באשר לטיב ואופן ביצוע העבודות.
"שכר ההסכם" סכום התמורה הנקוב בהסכם כתמורה עבור ביצוע העבודות וכל יתר התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה, או הסכום המשוער הנקוב בהסכם, כאשר התמורה שתשולם למעשה תקבע על בסיס מכפלת הכמויות שבוצעו בפועל ונמדדו ואושרו ע"י המפקח, במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות והמחירים, הכל בהתאם ובכפוף לשאר התנאים כמפורט בהסכם על כל מסמכיו.
"המפקח" מי שיתמנה מדי פעם בפעם ע"י המועצה, לכהן כמפקח למטרת הסכם זה.
"המהנדס" מהנדס המועצה או מי שיתמנה מדי פעם בפעם ע"י מהנדס המועצה, לכהן כמהנדס למטרת הסכם זה.
"לוח זמנים" לוח הזמנים לבצוע העבודות המצורף להסכם זה ולכל עבודה ועבודה בנפרד כפי שיצורף להזמנה, לרבות כל לוח זמנים ו/או שינוי בלוח הזמנים שייקבעו על ידי המפקח.
"ההסכם" ההסכם הזה וכל המסמכים מכל סוג ומין שהוא הנלווים ו/או המצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו לרבות כל המסמכים מכל מין מסוג שהוא הנזכרים בו ו/או אשר קיימת בו התייחסות אליהם, ואשר הקבלן מצהיר בזה כי גם אם לא צורפו, הרי תוכנם ידוע לו.
"המדד" מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
"המדד הבסיסי" המדד האחרון שפורסם לפני יום פרסום המכרז.
"המדד הקובע" המדד האחרון הידוע במועד הקבוע על פי הסכם זה לביצוע חישוב הצמדה למדד.
"כוח עליון" רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות מזוינים של מדינת אויב (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא), אסון טבע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי גיוס מילואים, שביתות והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון.

 

 • הואיל והסכם זה הינו על פי מכרז של רשות מקומית, לביצוע עבודות לתועלת הציבור והממומן בכספי ציבור, והואיל וקיימת חשיבות עליונה להסתמכות המועצה על הסכם זה בכלל ומניעת כל חריגה תקציבית ממנו בפרט, הסכם זה לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי-וודאות או דו-משמעות כנגד המועצה כמנסחת, אלא לטובת המועצה בלבד.
1.1.1.1.1.32.                   פרק ב' – ביצוע ההסכם, היקפו ופירושו

 

 1. הצהרות הקבלן
  • כל הצהרות הקבלן בהסכם זה, הן בסעיף זה והן בכל מקום אחר בהסכם, הינן בלתי חוזרות ותהיינה בתוקף בכל עת מעת הגשת ההצעה ועד לסיום ההתקשרות.
  • הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים המקצועיים והטכניים וכוח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודה בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי כל דין וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
  • הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט – 1969, בסיוג הנדרש לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
  • הקבלן חייב לבקר לפני הגשת הצעתו במקום ביצוע העבודות. בין אם ביקר הקבלן במקום העבודות ובין אם לא ביקר שם רואים אותו כאילו ביקר לפני הגשת הצעתו ובחן באופן יסודי את מקום העבודות וסביבותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, את דרכי הגישה למקום העבודות, את התב"ע, את מצב כל ההיתרים, הרשיונות, כל התנאים המוקדמים המשפטיים ו/או התכנוניים ו/או הפיסיים ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק להם, וכן עליו להשיג, ורואים אותו כאילו השיג, את כל הידיעות לגבי הגורמים, הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולים להשפיע על הצעתו. על הקבלן לבדוק את התכניות ויתר מסמכי ההסכם, לרבות את המידות שבתכניות ואת ההתאמה ביניהן לבין המצב הקיים במציאות במקום העבודות ובמקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות או אי בהירות עליו לפנות למפקח אשר קביעתו תהיה סופית ומחייבת.
  • הקבלן מצהיר בזה, כי הוא עיין ובדק לפני הגשת הצעתו את התוכניות, המפרט הטכני, משך ביצוע העבודות, וכל הגורמים האחרים מכל סוג ומין שהוא העלולים להשפיע על שכר ההסכם, רשימת הכמויות והמחירים וכל המסמכים האחרים המהווים את ההסכם וכי המחירים שבהצעתו ו/או בכתב הכמויות נבדקו היטב על ידיו ומהווים תמורה מלאה והוגנת בעד כל התחייבויותיו עפ"י ההסכם.
  • הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת גז, דלק, חשמל, מים וביוב, ניקוז, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל, תקשורת וטלפון וכן מערכות תשתית מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת לקרקע, כולם או חלקם, וכי מצוי בידיו כל המידע הדרוש לו בעניין זה.
  • על הקבלן לבדוק, ורואים אותו כאילו שבדק, לפני הגשת הצעת הקבלן את מקומם של מקורות המים והחשמל מהם יסופקו מים וחשמל לעבודות ואת ההספקים של המקורות האמורים.
  • הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים בחוזה זה, מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד ו/או מהערכה בלתי נכונה ו/או מאי-ידיעה של תנאי העבודה ו/או של כל עניין אחר על ידי הקבלן. דין הגשת ההצעה על ידי הקבלן כדין ויתור בלתי חוזר מצידו על כל טענה, דרישה ותביעה בגין כל דבר אשר היה עליו לבדוק קודם להגשת ההצעה ואשר היה ידוע לו או היה צריך להיות ידוע לו קודם להגשת ההצעה.
  • הקבלן מצהיר כי הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגלל איזו טעות או אי הבנה איזו שהיא בקשר לעבודות ו/או באופן ביצוע העבודות ו/או בכלל בקשר להתחייבויות שנטל עליו בהסכם.
  • מעמד הקבלן בעל עסק עצמאי, ולא יהיו בינו לבין המועצה כל יחסי עובד-מעביד
   • הקבלן מעונין באופן יסודי וחד-משמעי להתקשר בהסכם זה לביצוע העבודות על ידי הקבלן כקבלן עצמאי ולא כעובד.
   • הקבלן מצהיר כי נדרש לקבל ייעוץ משפטי לעניין זה, כי קיבל ייעוץ משפטי כפי שנדרש וכי גם על פי היעוץ המשפטי אותו קיבל מהותם של היחסים בין המועצה לבין הקבלן הינה יחסי מזמין – קבלן עצמאי ולא יחסי עובד-מעביד.
   • ידוע לקבלן והוא מסכים לכך, כי ההסכם כולו, וממילא זכאות הקבלן לרכוש כל זכות כלפי המועצה על פי ההסכם ומכוחו, מותנים בתנאי מתלה שכריתתו, ביצועו וקיומו על ידי הצדדים אינם יוצרים כל יחסי עובד-מעביד עם הקבלן, כתנאי יסודי להתקשרות הצדדים בהסכם זה, וזאת גם במקרה שהקבלן הינו אדם ולא תאגיד.
   • הקבלן מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי, וכי המועצה הינה גורם אחד מבין כל הגורמים איתם התקשר ו/או הינו רשאי להתקשר במסגרת עסקו העצמאי.
   • הקבלן מצהיר ומאשר באופן בלתי חוזר כי התמורה המשתלמת לקבלן מהמועצה על פי הסכם זה נקבעה והוסכמה בהסתמך על כל הצהרותיו ומצגיו של הקבלן כי הוא בעל עסק עצמאי, כי לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד עם הקבלן, וכי סכום התמורה הקבוע בהסכם מהווה מלוא גמולו של הקבלן בגין העבודות שהוא מבצע; לפיכך, הצדדים מסכימים כי באם הקבלן יטען ו/או יתבע סכומים כלשהם בטענה כי שררו בין הצדדים בכל עת שהיא יחסי עובד-מעביד, ו/או דבר קיום יחסי עובד-מעביד ייקבע על ידי כל ערכאה מוסמכת שהיא, שלא על פי תביעת הקבלן, וייקבע כי הקבלן הינו, או שהיה, עובד של המועצה בניגוד לאמור בהסכם זה (כולל, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, פיצויי פיטורים, חופשה שנתית, שעות נוספות, פנסיה, הפרשי שכר ו/או דמי מחלה), אזי מתחייב בזאת הקבלן להשיב למועצה מיד את הסכומים הבאים:
    • כל סכום אשר קיבל הקבלן והעולה על 60% מהתמורה המשתלמת לקבלן על פי הסכם זה, יוחזר לאלתר למועצה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית, ויראו את הצדדים כאילו סיכמו מלכתחילה כי בנסיבות אלו תהיה התמורה בשעור של 60% בלבד מהתמורה הנקובה בהסכם זה.
    • בנוסף לאמור מתחייב הקבלן בזה לשלם למועצה כל סכום אשר תוציא המועצה וכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרם למועצה בקשר עם ההתדיינות כאמור.
   • האמור בסעיף זה אינו גורע מכל זכות אחרת שיש למועצה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין. סכומים אלה ששולמו לו יושבו על ידו בצירוף הפרשי הצמדה מיום תשלומם ועד החזרתם, עד כדי הסכום הנתבע על ידו, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת שיש למועצה לפי כל דין, וזאת באופן מידי וללא קשר לתוצאות כל דיון, משפט או הליך אחר, וספרי המועצה יהוו הוכחה סופית בקשר לתחשיב סכומים אלה.
   • מוסכם במפורש, כי הסכם זה כולל את כל תנאי ההתקשרות בין הצדדים, וכי הקבלן יסווג כקבלן חיצוני של המועצה, ולא תחולנה עליו הוראות כל הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או חוקת עבודה ו/או כל הסכם אחר הן בע"פ והן בכתב.
   • הקבלן מתחייב בזה כי הוא יהיה מנוע מלטעון או לתבוע בעתיד כל סכום שהוא בגין יחסי עובד ומעביד בינו ובין המועצה, וידאג לכך שכל עובד ו/או מי מטעמו לא יטען או יתבע כאמור.
   • הקבלן מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח שהוא חייב בהם לפי דין עבורו ועבור כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידו בביצוע העבודות על פי הסכם זה במשך כל תקופת ההתקשרות. הקבלן מצהיר בזה שהוא בלבד יהיה מעבידם של הקבלן וכל יתר העובדים הנ"ל והוא בלבד נושא באחריות ובחובות המוטלות על מעביד על פי חוק כלשהו.
   • הקבלן מתחייב בזה לשפות את המועצה בגין כל סכום שייפסק, אם ייפסק, לעובד מעובדיו שיתבע, אם יתבע, את המועצה ואשר עילתו קיום יחסי עובד-מעביד בין אותו עובד ובין המועצה.
  • הצהרות הקבלן הכלולות בהצעת הקבלן ייחשבו כאילו נכללו במפורש בתנאים כלליים אלה.
 2. איסור העברת ההסכם
  • אין הקבלן רשאי להסב או לשעבד לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו. כן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם, אלא בהסכמת המועצה בכתב מראש.
  • אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוען של העבודות, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת המועצה בכתב ומראש, ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודות ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודות, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות, או של חלק מהן, לאחר.
  • דרשה המועצה מהקבלן לבצע חלק מהעבודות באמצעות קבלן משנה מסוים, או נתנה המועצה את הסכמתה לביצוע חלק של העבודות באמצעות קבלן משנה מסוים, אין הדרישה או ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל שמבצעי העבודות, באי כוחם ועובדיהם – כאילו בוצעו או נחדלו ע"י הקבלן במישרין.

 

 1. סמכויות המפקח
  • המפקח רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שהמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות והציוד המסופק בביצוען. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את ההסכם ואת הוראות המפקח. הקבלן ימסור למפקח, אינפורמציה על כל מהלך ביצוע העבודות ללא צורך בדרישה מיוחדת לכך.
  • רשאי המפקח להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות – לרבות תכניות לפי הצורך – לביצוע העבודות והקבלן יפעל באופן דווקני על פי הוראות המפקח וימלא אחריהן במלואן ובמועדן.
  • הקבלן אחראי לטעויות שתחולנה בגלל אי התאמת מידות בתוכניות בינן לבין עצמן או בינן לבין מסמכים אחרים בהסכם.
  • על הקבלן לבדוק את התכניות ואת המסמכים מיד אחרי קבלתם ועליו להביא לתשומת לבו של המפקח כל אי התאמה בנספחים או כל טעות במידות ולקבל הוראות על הכל מהמפקח.
  • אם הקבלן יוציא לפועל את העבודות לפי הטעות שבמסמך ללא קבלת הוראות על כך מהמפקח יתקן הקבלן את הטעות על חשבונו,מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למועצה על פי הסכם זה וכל דין.
  • הוראות המפקח מחייבות את הקבלן, אולם אין באמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט' לעניין שינויים, הוספות והפחתות.
  • הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להסכם לשביעות רצונה המוחלטת של המועצה, וימלא באופן נאות לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בהסכם ובין שאינן מפורטות בהסכם.
 2. קביעות המפקח והמועצה
  • קביעותיהם של המפקח ושל המועצה בכל עניין אשר על פי ההסכם נתון לשיקולם ו/או הכרעתם הבלעדית, וכל קביעה של המפקח בדבר אופן וטיב ביצוע העבודות על ידי הקבלן ובשאלה האם העבודות נעשו בהתאם להסכם ובאופן נאות, אם לאו, תהיה מוחלטת, בלעדית ומכרעת ביחס לצדדים כאילו הוסכמו על ידי הצדדים במפורש. לעניין ההסכם יפעל המפקח כמומחה או פוסק מכריע ולא כבורר ולא יחולו על קביעותיו הוראות חוק הבוררות. למען הסר ספק, בכל מקום בהסכם זה בו נקבע כי הקבלן יפעל על פי הוראת המפקח או המועצה, כוונת הצדדים בכך היא כי ההוראה מהווה הכרעה סופית ובלעדית של המפקח ו/או המועצה בעניין, אשר אינה ניתנה לערעור על ידי הקבלן.
  • אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את ההסכם בכל שלביו במלואו. לפיכך, הפיקוח האמור או אישור שניתן ע"י המפקח לחומר, למלאכה, ללוח זמנים להליכי או שלבי ביצוע, לתשלום או אחרת, לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי ההסכם.
 3. היומן
  • הקבלן ינהל יומן עבודות (להלן: "היומן") וירשום בו מדי יום ביומו את הפרטים הבאים, אלא אם המפקח יורה לו בכתב שלא לעשות כן:
   • מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות.
   • כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום העבודות או המוצאים ממנו.
   • כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע העבודות.
   • אותו חלק של הציוד המסופק למועצה המובא למקום העבודות או המוצא ממנו.
   • אותו חלק של הציוד המסופק למועצה שהושקע ע"י הקבלן בביצוע העבודות.
   • הציוד המכני המובא למקום העבודות והמוצא ממנו.
   • השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות.
   • תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודות.
   • תקלות והפרעות בביצוע העבודות.
   • ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום.
   • הוראות שניתנו לקבלן ע"י המפקח.
   • הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות.
   • כל דבר אחר שלדעת הקבלן או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות.
  • היומן ייחתם כל יום על ידי הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר ע"י הקבלן למפקח ולמועצה או לבאי כוחם המוסמכים. היומן ינוהל בצורה מסודרת וישמר במקום מתאים במקום העבודות.
  • המפקח רשאי לרשום ביומן הערותיו, הוראותיו והחלטותיו בקשר לביצוע העבודות, וכל רישום שנעשה ע"י המפקח כאמור יראוהו, למטרות ההסכם, כאילו נמסר עליו לקבלן בכתב (בין שהקבלן חתם עליו בין שלא).
  • רישומים ביומן לא יחייבו את המועצה ולא ישמשו כראיה נגדה ולא ישמשו כשלעצמם עילה לתביעות נגדה.
 4. תכניות
  • התוכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן, הם רכושה וקנינה הבלעדי של המועצה ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא למטרות ההסכם בלבד. המועצה תספק לקבלן, לצורך ביצוע העבודות העתקים במספר הדרוש, כראות עיניו של המפקח. עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן למועצה את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המפקח ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר.
  • העתקים מכל מסמך המהווה חלק מההסכם, יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודות. המועצה, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה סבירה.
  • האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחה של הוראה אחרת של ההסכם הנוגעת לתכניות, עריכתן, הגשתן ומסירתן.
  • מובהר ומוסכם בזה כי הקבלן יבצע את העבודה אך ורק לפי תוכניות שמצויין עליהן "לביצוע". לקראת ביצוע העבודה או במהלכה, יעביר המפקח לקבלן תוכניות אשר מצויין עליהן "לביצוע", ואשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות, ביחס לתוכניות שהועברו (בכל מקרה של סטיה מהוראה זו באחריות הקבלן לדרוש ולקבל מאת המפקח אישור מיוחד בכתב).
  • יש לקבל את אישור המועצה, בכתב ומראש , לכל סטיה מתוכניות העבודה המאושרות.
 5. מועדים ושיטות ביצוע
  • העבודות תבוצענה על פי לוח הזמנים לבצוע העבודות המצויין בתנאים המיוחדים, ו/או על פי לוח הזמנים כפי שייקבע בכל הזמנות העבודה או שישונה מעת לעת על ידי המפקח.
  • אם יידרש ע"י המפקח, יהא הקבלן חייב להמציא תוך 5 יום מיום הדרישה (או מועד מוקדם יותר, אם נקבע על ידי המפקח בשל דחיפות העניין ו/או צרכי העבודות), פרטים והשלמות בכתב בקשר לדרכי הביצוע, לשם התאמתן ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות האמורים, לרבות השיטות אשר לפיהן יש בדעתו לבצע את העבודות, כח האדם שיועסק על ידו בביצוען והציוד שישתמש בו.
  • המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למפקח בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו. קבעו תנאי ההסכם כי על הקבלן לתאם העבודות עם עבודת קבלנים אחרים – יכלול לוח הזמנים האמור גם את עבודת הקבלנים האחרים האמורים. לוח הזמנים המאושר ע"י המפקח יהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
  • לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל, או לא עדכן אותו, יקבע לוח הזמנים (או יעודכן) על ידי המפקח, וקביעתו תהא מכרעת ותחייב את הקבלן לכל דבר ועניין ללא זכות ערעור. ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח, יחולו על הקבלן, והמועצה תהיה זכאית לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן הימנו בכל דרך אחרת. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי  המפקח וקביעתו תהיה סופית.
 6. כתב הכמויות ומחירים ותשלומי ביניים
  • מוסכם בין הצדדים כי שכר החוזה – המחיר – המגיע לקבלן יהיה בהתאם לכמויות שבוצעו בפועל, הצעת הקבלן במסגרת המכרז ו/או סכום מופחת אחר שסוכם במו"מ בין הצדדים והוראות הסכם זה.
  • יראו את התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרט הטכני המיוחד ו/או במפרטי הועדה הבינמשרדית כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים בכתב הכמויות, כל עוד אין הם עומדים בסתירה להם.
  • "מחיר" פירושו המחיר הנקוב בהצעת הקבלן לביצוע העבודות ע"פ המכרז או כפי שסוכם מראש ובכתב עם הקבלן לא יהיו תוספות על היקפי עבודה או הפעלת קבלני משנה, בין לעניין מחירון המועצה ובין בתשלום ע"פ מחירון דקל – בכל מקרה תינתן עדיפות למחירון המועצה, ורק פריטים שאינם מופיעים במחירון המועצה תחושב התמורה בגינם לפי מחירון דקל המופחת כאמור בהצעת הקבלן (בשים לב להצעת הקבלן הזוכה). – (בכל מקרה מובהר בזה במפורש כי לא תשולם תוספת בגין קבלן ראשי) המחיר ייחשב כהגדרתו לעיל ככולל את ערך:
   • כל החומרים הכרוכים בו והפחת שלהם, ובכלל זה מוצרים מוכנים, חומרי עזר וכיו"ב, בין אם נכללו בעבודות או לא נכללו בה.
   • כל העבודות הדרושה לרבות הנהלת העבודות לשם ביצוע מושלם של סעיף בהתאם לתנאי ההסכם, ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות במפרט ו/או המשתמעות ממנו, אם עבודות אלו אינן נמדדות בסעיף נפרד.
   • השימוש בכלי עבודות, מכשירים, מכונות, כלי רכב, פיגומים, גדרות בטיחות, דרכים זמניות, מבנים ארעיים וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודות.
   • הובלת החומרים והציוד כאמור למקום העבודות לרבות החזרת הציוד, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, וכן הסעת העובדים למקום העבודות וממנו.
   • אחסנת החומרים והציוד ושמירתם.
   • דמי הביטוח למיניהם, ערבויות, מסים לקרנות והטבות סוציאליות, מס קניה (אם לא צוין בכתב הכמויות בסעיף נפרד) מכס, בלו והיטלים אחרים אם ישנם כאלה.
   • השמירה וכן שמירת העבודות שבוצעו.
   • כל יתר ההוצאות שתנאי ההסכם מחייבים אותן ו/או הקשורות אתם ו/או הנוגעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, המוקדמות והמקריות, ובכלל זה הוצאותיו הכלליות של הקבלן, הוצאות מימון ורווחיו והוצאות תכנון.
   • כל המחירים כוללים סילוק עודפי עפר וכן פסולת מעבודות הריסה ופירוק ממקום עבודה למקום מאושר על ידי המועצה, כולל תשלום כניסה לאתר מאושר.
   • מחירים לשכירת ציוד מכני הנדסי כוללים מפעיל והובלה.
   • מדידה וסימון.
   • ההוצאות בגין עבודת לילה.
   • ההוצאות בגין העתקת תוכניות.
   • ניקוי האתר וסילוק פסולת ועודפים ממנו.
   • הוצאות להצבת ואחזקת שלטים, תמרורים ואביזרי הכוונה.
   • אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.
   • ההוצאות בגין הכנת תוכנית בדיעבד, as made ממוחשב, לכל סוגי העבודות, ללא יוצא מן הכלל, לרבות כבישים, מבנים, חשמל, ביוב ודלוחים וכל המערכות התת-קרקעיות.
   • דמי בדיקות, דגימות וכל סוגי הבדיקות הנדרשות ע"פ הסכם זה ודרישות הפיקוח.
   • כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו ע"פ ההסכם.
  • להסיר ספק מוצהר בזה כי:
   • פרט למקרים שבהם נאמר במפורש כי המועצה תישא בהוצאה כלשהי תחול ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נאמר בהסכם במפורש ובין אם לאו.
   • מובהר במפורש כי המחיר הינו מחיר מקסימום, ולא תתווסף לו כל תוספת בגין הקטנת היקף העבודה בפועל.
   • לא תשולם כל תוספת אזור בגין המקום הגיאוגרפי של בצוע העבודות.
   • לא תשולם כל תוספת בגין עבודה מורכבת או בגין עבודה בתנאים בלתי שגרתיים או בגין מרכיבים בטחוניים.
   • כל המחירים הם מחירי קבלן ראשי ולא תשולם תוספת/רווח עבור קבלן משנה, לא תשולם כל תוספת בגין עבודה בהיקף קטן.
   • אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כח של המועצה, לעכב, לחלט, לקזז, ולהפחית מהכספים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם, כל סכום המגיע לה ממנו.
  • תשלומי ביניים:
   • הקבלן מתחייב להגיש למועצה, אחת לחודש, ביום העסקים האחרון לפני ה– 27 לכל חודש, חשבון שיפורטו בו:
    • אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום תחילת ביצוע העבודה ועד המועד אליו מתייחס החשבון.
    • חישוב כמויות מפורט לכל הכמויות המפורטות בחשבון. כל סעיף שלגביו לא הוגש חישוב כמויות רשאי המפקח לא לאשר הכמויות המופיעות באותו סעיף.
    • החשבון יוגש על גבי נייר עם לוגו של הקבלן, חתום על ידי הקבלן, ולדרישת המועצה אף באמצעות מדיה מגנטית על גבי תוכנה לעריכת חשבונות ו/או בקובץ עליו תורה המועצה ובמייל.
   • המפקח יבדוק החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע העבודה ועד מועד אליו מתייחס החשבון, תוך 14 ימי עבודה מיום הגשת החשבון, ויקבע את תשלומי הביניים המגיעים לקבלן עד למועד אליו מתייחס החשבון.
   • היה ולדעת המפקח בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון, בגינן מגיעים לקבלן תשלומים, רשאי הוא להוסיפם לחשבון. כן רשאי הוא להפחית מהחשבון עבודות או כמויות אשר לדעתו לא בוצעו ואשר פורטו בחשבון .
   • עבודות שמשך הביצוע שלהן הוגדר בצו התחלת עבודה לתקופה שאינה עולה על 18 חודשים, לא ישאו החשבונות שיגיש הקבלן הצמדה כלשהי.
   • מתשלומי הביניים שנקבעו, כאמור, יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום אחר שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן ע"פ חוזה זה והדין.
   • אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום אישור או הסכמה לטיב העבודה שנעשית או לאיכות החומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים.
   • כל חשבון שיאושר כאמור, ישולם תוך 45 יום מהמועד שנקבע לאישורו על ידי המפקח כמפורט לעיל, למעט במקרה בו מימון העבודה או חלקה אמור להתקבל ממקור חיצוני למועצה (תמיכה מהטוטו או ממשרד ממשלתי) ועוכב התשלום כאמור הרי שבאותה יחס יעוכב התשלום לקבלן (הערה מתאימה המציינת מימון חיצוני תצויין מפורשות בגוף המכרז).
   • כל תשלום לקבלן יעשה כנגד חשבונית מס כדין ושיעור המע"מ ישולם בהתאם לקבוע בדין (במקרה של הפחתת מע"מ).
 1. מדידת הכמויות
  • הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודות ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי ההסכם.
  • הכמויות שבוצעו למעשה לפי ההסכם תיקבענה ותוכרענה בלעדית על ידי המפקח על סמך מדידות, בהתאם לשיטה מפורטת בכתב הכמויות. כל המדידות תירשמנה בספר מדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן, הכרעות וקביעות אלו לא תהיינה ניתנות לערעור.
  • לפני בואו למדוד את העבודות כולן או מקצתן, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.
  • לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויהיו רואים את המדידות כמדידותיהם הנכונות של הכמויות והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע על ידי המפקח בהודעה לקבלן.
  • היו העבודות כולן או מקצתן מוכנות למדידה והקבלן היה מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם – לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה.
  • הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שקיימות בתחום העבודות עבודות הנושאות אופי ארעי, כגון מבני עזר זמניים, ניקוז זמני של מקום העבודות, סילוק עודפי חומרים ופסולת, אחזקה וניקוי תוך תקופת הביצוע, תיאום ושירותים למיניהם אשר על הקבלן לתחם על פי ההסכם, וכי עבודות אלה אינן נמדדות ואינן כלולות בסעיפים מיוחדים של כתב הכמויות ויראו עבודות אלה ככלולות במחירי היחידה האחרים הקיימים בכתב הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לתבוע עבורם תמורה מיוחדת בכפוף להוראה מפורשת אחרת המופיעה במסמכי ההסכם ובתחום אותה הוראה (אם בכלל).
  • נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות, תימסרנה לקבלן ע"י המפקח במקום העבודות. כל המדידות ההתוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן (או אם נעשו כבר ע"י גורמים אחרים ייבדקו ו/או ישולמו על ידו) כן יבצע הקבלן חידושי סימון עקב תמורות שחלו מכל סיבה שהיא ויתקין מחדש נקודות שנעקרו ממקומן מסיבה כלשהי ולמטרות אלה יעסיק הקבלן על חשבונו מודדים ועובדים מנוסים ויספק את כל המכשירים והאביזרים הדרושים לשם כך וזאת משך כל תקופת ביצוע העבודות ועד להשלמתן ומסירתן. הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לדיוק המדידות, ההתוויות, הסימון וכיוצא באלה ולשלמות נקודות הקבע והנקודות האחרות. יחרבו נקודות הקבע או הנקודות האחרות – יחדשן הקבלן ללא כל דיחוי.
  • כללו מסמכי ההסכם תכניות המראות נקודות גובה של פני הקרקע הקיימים, יבדוק הקבלן את התכניות האמורות לפני תחילת העבודות ומבלי לגרוע מכלליותן של הוראות אחרות בהסכם הדורשות בדיקה כאמור. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי הנקודות המסומנות בתכניות כגון נקודות של רשת איזון ונקודות אופייניות אחרות שנקבעו בתכניות, מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה.
  • מכשירי המדידה ואביזרי העזר שהקבלן ישתמש בהם לביצוע התחייבויותיו על פי סעיף זה טעונות אישורו המוקדם של המפקח וכל המדידות, ההתוויות, הסימון, נקודות הקבע החדשות וכיוצא באלה יבוצעו ע"י הקבלן באמצעות מודד מוסמך בהתאם להוראות המפקח.
  • לא ערך הקבלן את הבדיקה הנזכרת בס"ק 12.8 לעיל או ערך אותה אך לא ערער על נקודות הגובה הניתנות בתכניות תוך 5 ימים מיום מתן הזמנת העבודות – יראו את התכניות האמורות כנכונות ומדויקות והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות העפר. הוראות ס"ק 12.8 לעיל וסעיף קטן זה לא תגרענה מכוחן של כל הוראות תנאים כלליים אלה העוסקות בחובות הקבלן ובסמכויות המפקח.
  • בעבודות יזומות על הקבלן לבצע מדידה של מודד מוסמך ולהגיש למועצה תכנית ממוחשבת.
1.1.1.1.1.33.                   פרק ג' – אחריות לנזקים, ביטוחים ופקוח
 1. פקוח
  • הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה מצוי במקום העבודות וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוען של העבודות. מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם של המפקח, והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא מבלי לתת נימוק לכך.
  • באין הוראה מפורשת אחרת ובכתב ע"י המפקח, הרי במשך כל תקופת הביצוע יעסיק הקבלן על חשבונו במקום העבודות – לצרכי תיאום ופיקוח – מפקח מורשה ומנוסה. הוראה זו לא תחול במקרה שבא כוחו של הקבלן שמונה ואושר כאמור בס"ק 13.1 לעיל הינו מפקח מורשה ומנוסה.
 2. מניעת נזק
  • מיום העמדת מקום העבודות, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת ההשלמה בגין עבודות כאמור בסעיף 48 לתנאים כלליים אלה, יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודות ולהשגחה עליהן. בכל מקרה של נזק לעבודות הנובע מסיבה כלשהי (פרט לסיכון מוסכם בהתאם לס"ק 14.7 דלהלן) יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא ובהתאם ללוח הזמנים שיקבעו המפקח או המועצה ולהביא לידי כך שעם השלמתן יהיו העבודות במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות ההסכם.
  • הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.
  • הקבלן יבצע את העבודות בכפיפות על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. הקבלן יבצע את העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, תקנות, צווים או דרישות הרשויות המוסמכות והקבלן ימציא למפקח, אם יידרש לכך, אישור בכתב על דבר התאמת העבודות, או חלקן לדרישות הרשויות המוסמכות.
  • מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על הקבלן על פי ההסכם לגבי שלמות העבודות ושמירתן מפני כל נזק, יאחז הקבלן על חשבונו בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על חומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התקנת סידורים מיוחדים ליציקת בטון בימי שמש, כיסוי שטחי בטון טרי להגנה מפני גשמים וכיוצא באלה. כן יבטיח הקבלן על חשבונו הגנה על מוצרים מורכבים כגון אלומיניום, תביעות תברואתיות וכיוצא באלה וינקוט על חשבונו בכל האמצעים האחרים לשמירה על כל חומר, מלאכה או מוצרים הכל בכפיפות לדרישות בנידון כלולות במפרט או בהוראות המפקח.
  • לפי הוראות המפקח יהיה הקבלן חייב להחליף את השומר או השומרים מטעמו באתר.
  • הוראות ס"ק 14.1 תחולנה גם על כל נזק שנגרם ע"י הקבלן ו/או הבאים מטעמו תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק, אף לאחר מתן תעודת ההשלמה בגין השלמת העבודות, וכן על כל המקרים יתגלו לאחר תקופת הבדק, עד לחמש שנים מתום תקופת הבדק, וזאת אם נבעו ו/או אם עילתם הראשונית בתקופת הבנייה או תקופת הבדק.
  • בכל מקרה של נזק לעבודות שנגרם ע"י "סיכון מוסכם" יהיה על הקבלן לתקן את הנזק ובהתאם ללוח זמנים שיקבעו המפקח או המועצה, אם ובמידה שהמפקח או המועצה ידרשו ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המועצה.

"סיכון מוסכם" – פירושו: מלחמה, פעולות איבה המבוצעות ע"י כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת, קרבות (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא).

 1. אחריות לנזקים
 2.  הקבלן יהיה אחראי לבדו, הוא משחרר את המועצה מכל אחריות, והוא מתחייב לשפותה בכל מקרה בו תוטל עליה כל חבות שהיא:
  • לתוצאות כל פגיעה אובדן או נזק (לרבות מוות) לרכושו או לגופו של כל אדם (לרבות, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, המועצה, הקבלן, המפקח, מתכננים, יועצים, קבלנים אחרים וקבלני משנה, עובדיהם, שלוחיהם לרבות המועצה נציגיה, עובדיה באי כוחה ו/או כל מי מטעמה, ו/או כל צד ג' שהוא, שיגרמו תוך כדי או עקב ביצוע העבודות וביצוע הסכם זה, לרבות במקרה של אשם ו/או רשלנות של המועצה והקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים היעילים למניעתם של כל פגיעה, אובדן או נזק כאמור.
  • לתוצאות כל פעולות שתבצע המועצה גם אם נגרמו בגין אשמה שלה ו/או בגין רשלנותה שיתבצעו בהקשר לעבודות.
  • לשלמות המבנה ו/או העבודות שנעשו ולכל נזק, פגיעה, ו/או אובדן למבנה ו/או לחלק ממנו או לעבודות ארעיות כל שהן והנובע מכל סיבה שהיא לרבות שיטפונות, רוחות, סערה וכו' ויהא חייב לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי והכל לפי הוראות המפקח.
  • לכל נזק ו/או אובדן שיגרם לרכוש כתוצאה מעבודותיו תוך תקופת ביצוע העבודות ו/או בזמן הכנסת ציוד טכני ו/או הוצאתו מן המקום לאחר סיום העבודות ולכל תאונות שתיגרמנה לפועליו, עובדיו או למישהו אחר באשמתו ועליו לעשות כל הצעדים הנחוצים או המועלים בכדי למנוע נזק או תאונות כאלה ולפצות את המועצה עבור נזקים וכו' לרבות עבור נזק ופיצויים והוצאות במקרה שהמועצה   תחוייב לשלם פיצויים כתוצאה מנזק ותאונות כאלה.
  • לכל נזק שיגרם למבנים קיימים ולכל שירות הנראה לענין מחמת כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן של ו/או עובדיו של כל מי שיועסק על ידיו וכן עקב ו/או במהלך העבודות ו/או בקשר ו/או כתוצאה מהם, וכל נזק כזה יתוקן ע"י הקבלן על חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח.
 3. שיפוי
  • הקבלן מתחייב לפצות כל אדם שסבל פגיעה, אובדן או נזק (לרבות מוות) אשר הקבלן אחראי לו כאמור בסעיף 16 לעיל, ולשלם לו כל סכום המשתלם על פי כל דין כפיצוי בקשר לאבדן, פגיעה או נזק כאמור.
  • הקבלן מתחייב לשפות את המועצה על כל סכום שהמועצה תשלם לאדם כלשהו כפיצוי על אובדן, פגיעה או נזק (לרבות מוות) שנגרמו לאותו אדם ואשר הקבלן ו/או מי מטעמו אחראי להם כאמור בהסכם לרבות החזרת ההוצאות שהמועצה עמדה בהן להגנתה בפני תביעתו של אותו אדם, וכל עוד לא שלם הקבלן למועצה את הסכומים המגיעים ממנו עפ"י סעיף זה, ייחשבו סכומים אלה כחוב המגיע למועצה מהקבלן לפי ההסכם.
  • אם המועצה תשלם בפועל לצד שלישי כלשהו פיצויים כלשהם, החלים על הקבלן או על מי מטעמו על פי הסכם זה ו/או כל דין, מתחייב הקבלן להחזיר למועצה את הסכום ששולם על ידה, בצירוף הוצאותיה בשיעור מוסכם ומוערך מראש של 20% מסך התשלומים ששולמו על ידה, מבלי לגרוע מזכויות המועצה על פי כל הסכם ו/או דין לפיצוי בגין נזקיה ו/או הוצאותיה בפועל.
 4. דרישות הביטוח הינם כמפורט בנספח ט' המצ"ב – המציע הזוכה יצטרך להמציא אישור על קיום ביטוחים מיד עם קבלת הודעת הזכייה במכרז.
 5. ביטוח ע"י המועצה
  • לא ביצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי ההסכם, תהיה המועצה רשאית ( אך במפורש לא חייבת ) לבצע את הביטוחים תחתיו ( ככל שתוכל ) ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, והמועצה  תהיה רשאית לנכות דמים בתוספת הוצאות תקורה בשיעור מוסכם של 20%, אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. בכל מקרה יראו הוצאות אלה כאילו היו חוב פסוק.
 6. בטוחות – ערבויות
  • להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם, כולן או מקצתן, ימציא הקבלן למועצה עם חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן מבנק שיסכים לו גזבר המועצה ובנוסח המצורף כנספח ג' למכרז. ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על הקבלן. הערבות האמורה תשמש לתקופת ביצוע העבודות, תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל התחייבויות הקבלן וכן תשמש להבטחה וכיסוי כל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם למועצה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מ
  • תנאי ההסכם, וגם כערובה לכך שהקבלן יחזיר למועצה את ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונות הביניים ובחשבון הסופי, אם יהיו כאלה.

באין הוראה מפורטת אחרת בהסכם זה, סכום הערבות הוא 500,000 ₪ (כולל מע"מ)  (להלן: "ערבות הביצוע"), ערבות הביצוע תימסר מייד עם הכרזת הקבלן כזוכה, ותהיה בתוקף לכל תקופת ההסכם ותוקפו המוארך ככל שיהיה. ככל שייקבע, סכום ערבות מינימאלי הרי שסכום זה ישמש ע"ח ערבות הביצוע ועל הקבלן יהיה להשלים את סכומי הערבות ככל שיידרש על מע"מ ידי המועצה.

להבטחת טיב ביצוע העבודה וביצוע התיקונים בתקופת הבדק ימציא הקבלן למועצה, לפני תשלום החשבון הסופי בגין העבודה, על חשבונו והוצאותיו, ערבות בנקאית אוטונומית לטובת המועצה בשיעור 5% מכלל התשלומים (כולל מע"מ) המגיעים לקבלן בגין העבודה (להלן: "ערבות הטיב") אף היא בנוסח המצורף כנספח ג' למכרז ותוקפה יהא עד לפחות 90 יום לאחר תום תקופת הבדק כולה ע"פ הסכם זה.

הקבלן מתחייב להאריך, מעת לעת, את ערבות הביצוע או הטיב לפחות 14 יום קודם למועד פקיעתה,

שאם לא כן תהא המועצה רשאית להורות על מימוש הערבות.

 • אין באמור בס"ק 20.1 לעיל כדי לגרוע מכוחה של כל הוראה אחרת בהסכם הדנה בחובת הקבלן להמציא למועצה ערבות או ערובה אחרת כל שהיא, בין להבטחת מפרעה שתינתן לקבלן ובין לצורך אחר נוסף כל שהוא. הביול וההוצאות האחרות הכרוכות בערבויות שעל הקבלן המציאן על פי ההסכם, בין כאמור בס"ק 20.1 לעיל ובין אחרת יחולו על הקבלן.
 • הפר הקבלן את ההסכם או תנאי מתנאיו – תהיה המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות (ביצוע ו/או טיב) כולו או מקצתו, מבלי שיהיה הקבלן רשאי להתנגד לגביית סכום הערבות האמור.
 • סכום הערבות שיגבה ע"י המועצה יהיה לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי המועצה בטענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה האחרות של המועצה על פי ההסכם.

 

 

1.1.1.1.1.34.                   פרק ד' – הוראות שונות לעניין ביצוע העבודות ובגינן
 1. עזרה ואפשרות גישה
  • הקבלן יעזור ויאפשר למפקח, או לכל בא כח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת למקום העבודות ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההסכם וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, ציוד, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע ההסכם.
 2. עתיקות
  • על גילוי עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן על גילוי חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, אשר יתגלו במקום העבודות – יחולו הוראות החוק, ועם גילויים יודיע הקבלן מיידית ובכתב למפקח וינהג הקבלן בהתאם להוראות החוק והוראות המפקח.
 3. פטנטים, קניין רוחני וכיוצ"ב
  • היה ולשם ביצוע העבודות ו/או לשם שימוש המועצה בפירות העבודות לצמיתות יהא צורך בקבלת רשיון שימוש בפטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות קניין רוחני וידע אחרות כאמור, יהא הקבלן אחראי לקבלת הרשיון האמור ולתשלום עבורו.
  • מבלי לגרוע מהתחייבותו הנ"ל, ומכל התחייבות אחרת בה הוא מחוייב על פי כל דין ו/או הסכם, הקבלן ימנע כל נזק מהמועצה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה ותשלום אחר שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות אחרות, תוך כדי ביצוע העבודות, או עקב השימוש במתקני העבודות, בציוד המסופק למועצה, במכונות או בחומרים שיסופקו ע"י הקבלן.
 4. תשלום תמורת שימוש
  • אם יהא צורך לביצוע העבודות בקבלת זכות הנאה או זכות שימוש, כגון לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה – יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה הכל כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.
 5. מבנים ומתקנים ארעיים ודרכי גישה ארעיות
  • הקבלן יספק וירכיב, על חשבונו, פיגומים, מערכות תימוך, דרכים מעברים מורמים, סולמות ואמצעים אחרים כיוצא באלה, הדרושים לביצוע העבודות ויתר התחייבויות הקבלן על פי ההסכם. הקבלן יבטיח שמתקנים ארעיים אלה יהיו יציבים וקשיחים לשם קבלת העומסים אשר להם נועדו ומתאימים מיתר הבחינות למטרותיהם. הקבלן ירכיב, יחזק, יחזיק, יחדש, יתקן ויחליף את המתקנים הארעיים האמורים הכל בהתחשב בצרכי הבטיחות בעבודות ובהוראות החוק והרשויות המוסמכות וישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם של המתקנים הארעיים האמורים, ולכל נזק בין ישיר ובין עקיף שיגרם כתוצאה ממפולת או תקלה אחרת כלשהי שתארע בהם ויתקן, ללא דיחוי, כל נזק כאמור.
  • ההוראות דלעיל יחולו גם על מתקנים ארעיים או מבנים ארעיים אחרים שעל הקבלן להתקין או לבנות בהתאם להוראה מפורשת כלשהי הכלולה בהסכם וקבלן יתקין או יבנה מתקנים או מבנים כאמור בהתאם להוראה האמורה ובמועד הנקוב בה ואם לא נקוב מועד – תוך שבועיים מיום מתן צו התחלת העבודות.
  • הקבלן יחזיק על חשבונו את המבנים והמתקנים הארעיים האמורים במצב סדיר תקין ונקי במשך כל תקופת ביצוע העבודות. מיקום המבנים והמתקנים הארעיים טעון אישורה המוקדם של המועצה. בגמר ביצוע העבודות יפרק הקבלן את כל המבנים והמתקנים הארעיים ויחזיר את המקום למצב שהיה בו ערב הקמת המבנים או המתקנים הארעיים הכל לשביעות רצון המפקח.
  • אם ביצוע העבודות מחייב התקנת דרכי גישה ארעיות, יתקינן הקבלן על חשבונו הכל בהיקף ובאופן הדרושים למטרת ביצוע העבודות כאמור בחוזה זה ויחזיקן במצב תקין וסדיר במשך כל תקופת ביצוע העבודות. התוואי המוצע לדרכים הארעיות טעון אישורה המוקדם של המועצה . בגמר ביצוע העבודות יפרק הקבלן על חשבונו את הדרכים הארעיות האמורות ויסלק את כל החומרים השברים והפסולת שיצטברו כתוצאה מהפירוק ויחזיר את הקרקע למצב שלפני התקנת הדרכים הארעיות.
 6. תיקונים ונזקים
  • מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי ההסכם, הקבלן אחראי לכך שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון, צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים כיוצא באלה תוך כדי ביצוע העבודות, או עקב ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון, צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים כיוצא בהם.
  • אם לביצוע ההסכם יהא צורך להעביר חפץ כל שהוא במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, גשר, חוטי חשמל, חוטי טלפון, צינור, כבל וכיוצא בזה, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים – יודיע קבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים ויעשה זאת על חשבונו.
  • הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך, בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב, או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא.
 7. מים, חשמל
  • על הקבלן לדאוג על חשבונו להספקה סדירה של המים, והחשמל הדרושים לביצוע העבודות וכל ההוצאות הכרוכות בכך, ובכלל זה הוצאת אגירת מים ושאיבתם, יחולו עליו. ולשם כך ידאג הקבלן לצבירה או לאמצעים אחרים (כגון משאבת מים) המבטיחים אספקה סדירה של מים וחשמל לצורך ביצוע העבודות ויתר התחייבויות הקבלן על פי ההסכם.
  • התחייבה המועצה במסמך ממסמכי ההסכם לספק או להשתדל לספק לקבלן מים ו/או חשמל הדרוש לו לצורך ביצוע העבודות לא ישחרר הדבר את הקבלן מהתחייבותו דלעיל ולא יטיל הדבר על המועצה אחריות כלפי הקבלן במקרה של עיכובים הפרעות או הפסקות באספקת המים ו/או החשמל והאחריות לסדירות ההספקה האמורה תחול על הקבלן לבדו חרף ההתחייבות האמורה של המועצה לספק או להשתדל לספק לקבלן מים ו/או חשמל, לפי העניין.
 8. קבלנים אחרים
  • לפי הוראות המפקח, יהא הקבלן חייב לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהמועצה תתקשר אתם וכן לעובדיהם לבצע עבודות כל שהן במקום העבודות או בסמוך אליו, בתנאי שעבודות אלה אינן כלולות בהסכם עם הקבלן. כן מתחייב הקבלן לתאם ולשתף פעולה אתם ולאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו ולציית לכל הוראות המפקח בקשר לכך, בלא כל תמורה, אולם יהא רשאי לדרוש החזר הוצאותיו הישירות בגין השימוש האמור. במקרה של חילוקי דעות בדבר הוצאות הקבלן בעד השימוש בשירותים ובמתקנים של הקבלן יקבע המפקח או שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן.
 9. עבודות מיוחדות
  • סעיף זה "עבודות מיוחדות" משמען אחת או יותר מהעבודות הבאות: עבודות פיתוח, מעליות, מתקני אספקת מים ותברואה, מתקנים להסקה מרכזית, מתקני חשמל, מתקני מיזוג אויר, אוורור וצינון, מתקני גז, ריהוט מורכב בבנין וכל עבודות אחרות שצויינו במסמך ממסמכי ההסכם כעבודות מיוחדות לצורך סעיף זה.
  • נכללו עבודות מיוחדות בעבודות ובהסכם זה, אזי, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה, רשאית המועצה לדרוש מהקבלן בהודעה בכתב, למסור את ביצוען לקבלני משנה שהמועצה תורה עליהם על בסיס הצעותיהם של קבלני משנה כאמור ובהתאם להסכם שיומצא לקבלן ע"י המועצה ובמקרה כזה יעסיק הקבלן בביצוע העבודות המיוחדות האמורות את קבלני המשנה האמורים על בסיס הצעותיהם ובהתאם להסכם האמור ויראו את קבלני המשנה האמורים כקבלני משנה של הקבלן לכל דבר וענין כאילו נבחרו ע"י הקבלן לא ע"י המועצה.
  • במקרה שבמקום העבודות יפעלו גורמים כלשהם שאינם קבלנים של המועצה או של הקבלן כגון, דואר ישראל, חברת החשמל וכיוצא באלה יבצע הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה ויציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה. הקבלן לא יהא זכאי לתשלום מיוחד עבור התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה. הקבלן מצהיר בזה שבעת הגשת הצעת הקבלן הביא בחשבון את העובדה, שבמקום העבודות יבוצעו עבודות ע"י קבלנים אחרים וגורמים אחרים, כאמור בסעיף זה או בסעיף 28 לעיל וכי עקב כך, ועל אף כל תכנון קפדני ותיאום נכון, עלולים להיווצר בין מסיבות צפויות מראש ובין בלתי צפויות מראש, הפרעות ושיבושים בביצוע העבודות בביצוען על פי לוח הזמנים והקבלן מצהיר כי הביא גורמים אלה בחשבון במסגרת המחירים שהוצעו על ידו, בתור סיכון מחושב מראש, והוא לא יהא זכאי לתבוע כל תביעות כתוצאה מהפרעות ושיבושים כאמור.
 10. סילוק פסולת
  • הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום העבודות את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן, לרבות פסולת שנוצרה כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודות, וכן פסולת כתוצאה מפירוק, עקירה או גדיעה של עצים, פרט לאותם דברים שהמפקח הורה להשאיר במקום, אם הורה.
  • הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות.
1.1.1.1.1.35.                   פרק ה' – עובדים
 1. כח-אדם
  • הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם ובהעסקתם בעבודות.
  • הנאמר בפרק זה בא להבטיח שביצוע העבודות יתנהל ללא הפרעות ולהוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות על המועצה כלפי המועסקים על ידי הקבלן או כמטיל על המועצה אחריות לתנאי עבודתם או למעשיהם או מחדליהם של מועסקים כאמור.
 2. כח-אדם מיומן
  • הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ממדרגה ראשונה במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך המועד הקבוע לכך בהסכם ובעבודות שלביצוען יש צורך ברישום, רשיון, או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור, לפי העניין. וכן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא – כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודות בשעות העבודות הרגילות על מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי ההסכם לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שמסרו לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן.
  • חובה על הקבלן להעסיק מנהל עבודה מוסמך על פי חוק, על מנת שיהיה נוכח בשטח ויפקח על כל העבודות בהתאם לכללי ותקנות הבטיחות הרלבנטיות ועל פי כל דין.
  • לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי העבודות מטעמו, ו/או מהנדס מטעמו ו/או כל פועל או קבלן משנה מטעמו – אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.
  • הקבלן מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו ולהמציא למועצה, אם ידרש, אישורים של המוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו של סעיף קטן זה.
  • הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודות במובן חוק ארגון ופיקוח על העבודות, תשי"ד- 1954.
 3. רישומי עובדים
  • הקבלן מתחייב להמציא למפקח לפי דרישה את פנקסי כח האדם לשם ביקורת וכן להכין ולהמציא למפקח לפי דרישתו ולשביעות רצונו מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.
 4. עובדים ורווחתם
  • הקבלן מתחייב שיסודרו, על חשבונו הוא, לעובדים המועסקים בביצוע העבודות, סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודות לשביעת רצונו של המפקח.
 5. הרחקת עובדים
  • הקבלן ימלא כל דרישה, קביעה או הכרעה מטעם המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודות של כל אדם על ידו במקום העבודות, אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו או מכל סיבה סבירה אחרת. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור – לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום העבודות. ואולם אין בנאמר בסעיף זה כדי להטיל אחריות מכל סוג שהוא על המועצה ו/או המפקח בגין כל מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו.
  • הרחקתו של כל אדם כאמור לעיל לא תגרע מכל זכות אחרת העומדת למועצה בגין מעשיו ומחדליו של אותו אדם, לא תהווה עילה לעיכוב העבודות ולא תזכה את הקבלן בכל ארכה או שיפוי.
1.1.1.1.1.36.                   פרק ו' – ציוד ושילוט
 1. אספקת ציוד ושילוט
  • הקבלן מתחייב לספק על חשבונו והוצאותיו את כל הציוד, המתקנים, החומרים, השילוט והדברים האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש לפי ההסכם.
   • תוך 15 ימים מהתאריך הנקוב בצו התחלת העבודה (במקרה של עבודות יזומות) ותוך שעה אחת מתחילת העבודה (במקרה של עבודות אחזקת כבישים ומדרכות) יעמיד הקבלן באתר העבודה שלטים ע"פ המפורט להלן:
    • גודל השלט 2 מטר X 3 מטר, עבור עבודה בהיקף כולל מע"מ של 1 מיליון ₪ ומעלה 2 שלטים בכל אתר, ועבור עבודה בהיקף נמוך יותר – שלט אחד באתר.
    • צבע השלט – לבן או צבע אחר ע"פ קביעת המועצה.
    • לוגו – על השלט יצויינו לוגו המועצה, המפקח יהיה רשאי לדרוש הוספת לוגו נוסף של משרד ממשלתי או גוף ציבורי הקשור לביצוע העבודה וללא תוספת תשלום.
    • כיתוב – כיתוב שם המועצה יהיה בצבע ירוק ויתר הכיתובים יהיו בכחול. כיתוב הכותרות יבוצע בנגטיב כחול, אלא אם יקבע אחרת ע"י המפקח.
   • השלטים יהיו מחומרים, במידות ובצורת עיצוב גרפי לפי הנחיות שיתן המפקח לקבלן.
   • השלטים יכללו את המלל כדלקמן:
    • שם המועצה (והגוף המממן אם הונחה במפורש ע"י המפקח לציין זאת).
    • שם העבודה המתבצעת.
    • שם הקבלן וכתובתו.
    • שמות המתכננים.
    • שם מתאם הפרויקט ו/או המפקח ומס' הטלפון.
    • כל פרט אחר שתדרוש המועצה ובכלל זה המלל ("העבודה לרווחת התושבים", ו/או "התנצלות בדבר אי הנוחות הנגרמת")
   • הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלטים וישא על חשבונו והוצאותיו, בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות מוסמכות.
   • במהלך תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמותם ולנקיונם של השלטים, לחידושם או החלפתם אם ניזוקו, ובתום העבודה ידאג לפירוקם ולסילוקם מהאתר או ישאירם באתר הכל לפי הנחיות והוראות המפקח.
   • הקבלן, קבלני המשנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלטים האמורים לעיל. שילוט נוסף יוסר מייד.
   • הקבלן יבצע כל התחייבויותיו ע"פ סע' זה בעצמו ועל חשבונו.
   • לא הציג הקבלן את השלטים במועדים ובתנאים כמפורט בפרק זה לעיל, תהא המועצה רשאית להציב השלטים ולחייב הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך.
  • רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש לפי ההסכם.
  • הקבלן מתחייב, במועדים שיקבעו ע"י המפקח לאגור את החומרים במקום העבודות או להבטיח את אספקתם לפי לוח זמנים של אספקת חומרים שיוגש יחד עם לוח הזמנים לביצוע העבודות ויהיה מבוסס עליו – הכל להנחת דעתו של המפקח. לא הגיש הקבלן לוח זמנים של אספקת חומרים כאמור, לוח הזמנים של אספקת החומרים יקבע על ידי המפקח ויחייב את הקבלן.
  • רשאית המועצה, לפני הביצוע, להורות לקבלן להשתמש בביצוע העבודות בחומרים שיסופקו על ידי המועצה ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.
  • הציוד, המכונות, מתקנים מכשירים וכל ציוד אחר שיופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודות יהא בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של המפרט לגבי טיבן ואיכותן של עבודות.
  • הציוד וכן המכונות, המכשירים וכל ציוד אחר כאמור יוחזקו ויסופקו במצב תקין וסדיר והקבלן יבטיח מציאותם של חלקי חילוף או כלים ומכשירים אחרים שיהיו דרושים במקרה של תקלות טכניות והכל די להבטיח רציפות הביצוע ללא תקלות והפרעות. כל פריט של הציוד והמכונות, המכשירים ושל ציוד אחר כאמור, אשר לדעת המפקח אין בו כדי להבטיח את טיב העבודות עפ"י דרישות ההסכם ובהתאם ללוח הזמנים או שאינו במצב טכני תקין, יסלקו הקבלן ממקום העבודות, לפי דרישת המפקח, ויחליפו בפריט אחר בהתאם לדרישות ההסכם.
 2. דין החומרים והציוד
  • בהסכם זה, "חומרים" פירושם: חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודות, למטרת ביצוע העבודות, לרבות אביזרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים ולרבות חומרים שסופקו ו/או יסופקו למקום העבודות ע"י המועצה.
  • חומרים שהובאו למקום העבודות וכן עבודות ארעיות שנעשו בו למטרת ביצוע העבודות והשלמתן יעברו בשעת הבאתם או עשיתם כאמור לבעלות המועצה.
  • חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום המבנה ללא אישור המפקח במפורש ובכתב. ניתנה תעודת ההשלמה כאמור בסעיף 48 (1) לתנאים כלליים אלה רשאי הקבלן להוציא ממקום העבודות את הציוד והעבודות הארעיות השייכים לו ואת עודפי החומרים שאינם מהווים חלק של העבודות.
  • כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות ס"ק 37.6 דלהלן או אם הורה המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי ס"ק 37.1 – 37.3 דלעיל אינם נחוצים לביצוע העבודות, רשאי הקבלן להוציאם ממקום העבודות ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המועצה. נקבע בהודעה מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן רשאית המועצה   לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 7 ימים, למכרם, ולאחר שתנכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, תזכה המועצה את חשבון הקבלן בכל עודף שיוותר.
  • הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע ההסכם, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 62 לתנאים כלליים אלה רשאית המועצה להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המועצה על פי סעיף 62 כאמור.
  • אין אישור שניתן ע"י המפקח על פי סעיף זה מהווה אישור לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא וכן רשאי המפקח לפסול חומרים וציוד ממקור שאושר על ידו. קביעתו זו של המפקח תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות, בכתב הכמויות ובשאר מסמכי המכרז ובכמויות מספקות, הקבלן מתחייב שלא להשתמש בחומרים שלא בעלי תו תקן.
 3. אורח מקצועי
  • הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה בהתאם לתקנים המתאימים ובהתאם לתנאי ההסכם. הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרט, בתכניות ובכתב הכמויות וביתר תנאי ההסכם.
  • מבלי לגרוע מן האמור בס"ק 38.1 לעיל ובנוסף, הרי כל החומרים והמוצרים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו חדשים ושלמים מסוג א' ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות ההסכם ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים. בהעדר תקנים לחומרים ולמוצרים כל שהם – יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו ע"י המפקח.
  • מוסכם ומוצהר מפורשות שהקבלן אחראי לכל פגימות, מגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע המבנה בין שאלה סופקו על ידו ובין שאלה סופקו ע"י המועצה אף אם החומרים או המוצרים עמדו בבדיקות התקנים הישראליים ואושרו ע"י המפקח.
  • הקבלן חייב לקבל את אישור והכרעת המפקח הן ביחס למקורות החומרים והציוד המסופק למועצה והן ביחס לטיבם. הכרעה זו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור אולם לא יהא באישור ובהכרעת המפקח כדי לשמש אישור לטיב החומרים והציוד המסופק למועצה.
  • עם התחלת העבודות יגיש הקבלן למפקח דגימות של חומרים המיועדים לביצוע העבודות ואם יידרש – יעבירן לבדיקות במעבדה מוסמכת. לגבי חומרים ומוצרים שבדיקתם המוקדמת מצריכה פרק זמן ממושך, כגון בטונים יבטיח הקבלן כי הבדיקות תבוצענה במועד המתאים על מנת שביצוען לא יעכב את המהלך התקין של העבודות ולא יוחל בביצוע עבודות תוך שימוש בחומרים ומוצרים כאמור בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות. בנוסף לאמור לעיל, יספק הקבלן על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים, כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקתם במקום העבודות, או, להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. דמי בדיקת הדגימות יחולו על הקבלן.
  • החומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן למקום העבודות יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו וכל סטייה בטיבם עשויה לגרום, לפי דרישתו והכרעתו הבלעדיות של המפקח, להפסקת העבודות ולסילוק מידי של הציוד, החומר או המוצר הפסולים ממקום העבודות. הכרעתו זו של המפקח תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. הפסקת העבודות תימשך עד שהקבלן יביא למקום העבודות חומר או מוצר בטיב מאושר ובכמות הנדרשת על פי החלטת המפקח. האחריות המלאה והבלעדית להפסקת העבודות כאמור תחול על הקבלן והכל בנוסף ומבלי לגרוע מכוחן של הוראות אחרות בתנאים כלליים אלה וביתר מסמכי ההסכם.
  • על הקבלן למסור תעודות אחריות, מונפקות על ידי יצרנים או יבואנים, של החומרים המסופקים למקום העבודות.
 4. הוראות המפקח (חומרים ועבודות פסולת)
  • מבלי לגרוע מכל יתר סמכויותיו על פי הסכם זה וכל דין, המפקח יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודות, והוראותיו תהינה בבחינת הכרעה מחייבת, סופית ובלתי ניתנת לערעור:
   • על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודות בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה – בכל מקרה שעל פי קביעת והכרעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.
   • על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בס"ק 39.1.1 דלעיל.
   • על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקם הותקן או הורכב על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי ההסכם או שלא לפי שביעות רצונו של המפקח.
  • כוחו של המפקח לפי ס"ק 39.1 יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל אישור שניתן על ידו או תשלום שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.
  • לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי ס"ק 39.1, תהא המועצה רשאית לבצעה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה. המועצה  תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגבות הוצאות אלו או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
  • מבלי לפגוע באמור בס"ק 39.3 לעיל, מוסכם כי המפקח יהא רשאי לוותר על ההריסה ו/או ביצוע העבודות מחדש (של העבודות כולה או חלק ממנה) ולקבוע לפי שיקול דעתו הבלעדי את הסכומים שיש לנכות משכר ההסכם בגין העבודות הלקויה ו/או החסרה. קביעתו של המפקח תהיה סופית.
  • בסעיף זה "חומרים" לרבות הציוד המסופק למועצה.
 5. חלקים מכוסים
  • הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו של העבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא קבלת הסכמתו המוקדמת של המפקח.
  • הושלם חלק של העבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יעזור ויאפשר למפקח לבדוק לבחון ולמדוד את החלק האמור של העבודות בטרם יכוסה או יוסתר.
  • הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק של העבודות לפי הוראות המפקח, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירנו הקבלן לתיקונו לשביעות רצון המפקח. לא מלא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בעצמו או באמצעות אחרים בחלק האמור של העבודות ולאחר מכן להחזירו לתיקנו וכל ההוצאות הכרוכות בכך תחולנה על הקבלן.
  • המפקח יהיה רשאי לדרוש ביצוע בדיקות חדשות או חזרה על בדיקות, והקבלן יהיה חייב כמובן גם לשלם את דמי הבדיקות האלה ולהגיש את כל העזרה הדרושה לביצוען או הכנתן והכל כמובן לפי הוראות המפקח.
  • המפקח יהיה הפוסק היחידי לפירוש תוצאות הבדיקות של חומרים, ושל כל בדיקות אחרות מכל סוג ומין שהוא שתערכנה ו/או יש לערוך אותם בהתאם להוראות ההסכם לרבות של טיב העבודות והתאמת החומרים והדוגמאות המאושרות.
  • הוצאות החלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית המועצה לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ו/או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת או נוספת.
1.1.1.1.1.37.                   פרק ז' – מועד התחלת העבודות וסיומה
 1. התחלת ביצוע העבודות
  • הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך הקבוע בהסכם או בתאריך שייקבע על ידי המפקח בהוראה בכתב שתיקרא "צו התחלת עבודות" או "הזמנת עבודה" וימשיך בביצוען בקצב הדרוש להשלמת העבודות תוך התקופה שנקבעה בהסכם ובהתאם ללוח הזמנים, פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת אחרת.
  • הקבלן ישלים את העבודות וכל חלק מהן ע"פ לוח הזמנים ובתוך התקופה הקבועה בהסכם זה להשלמת העבודות או לפי העניין, כל חלק מהן. ניתנה ארכה להשלמת העבודות כאמור בסעיף 44 לתנאים כלליים אלה, יוארך בהתאם לכך מועד השלמת העבודות.
 2. מסירת אתר העבודות
  • המועצה תעמיד לרשות הקבלן את מקום העבודות או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוען במועד סביר מראש, כך שהקבלן יוכל להתחיל בביצוע העבודות במועד הקבוע בלוח הזמנים. לאחר מכן תעמיד המועצה לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים ממקום העבודות, הכל כפי שיידרש לביצוען בהתאם ללוח הזמנים האמור.
  • לפני התחלת ביצוע העבודות יגדר הקבלן את מקום ביצוע העבודות, עם גדר איסכורית על חשבונו, ידאג להתקנת צינורות מים הדרושים להספקת מים לביצוע העבודות וסידורי הגנה בפני שיטפונות וינקוט בכל פעולה אחרת הנדרשת על פי הסכם זה לשם הכשרת מקום העבודות לתחילת ביצוע העבודות.
 3. מבנים ומתקנים תת קרקעיים
  • סומנו בתכנית מבנים או מתקנים תת קרקעיים קיימים שאין לפגוע בהם או נמסרה לקבלן הודעה על קיומם בכל דרך אחרת, יחולו ההוראות הבאות:
   • לפני התחלת העבודות ידרוש הקבלן מהמפקח בכתב לסמן במקום העבודות את המקום המשוער או המקומות המשוערים של המבנים או המתקנים האמורים ולהמציא לקבלן את תכנית הסימון והקבלן יאשר למפקח בכתב את דבר קבלת התכנית והתאמתה לסימון שנעשה;
   • לא יוחל בעבודות במרחק של 0 מטר לפחות מגבולות הסימונים לפני גילוי המבנים ו/או המתקנים על ידי הקבלן. מועד או מועדי הגילוי יקבעו תוך תיאום עם המפקח והגילוי יבוצע תוך חפירה זהירה בעבודת ידיים בלבד ובהיקף שיקבע על ידי המפקח על מנת שניתן יהא להחליט על מתקן תת קרקעי קיים שאין לפגוע בו, טעון הדבר אישור המפקח, אך אין במתן האישור האמור כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לשלמות המבנה והמתקן האמור.
   • הגילוי והחפירה שיבוצעו כאמור בסעיף קטן זה הנם כלולים במחירי היחידות של עבודות העפר.
  • נתקל הקבלן באקראי, תוך כדי ביצוע העבודות במבנה או במתקן תת קרקעי קיים – יודיע על כך למפקח וידאג לקבל מהמפקח הוראות לגבי המבנה או המתקן התת קרקעי האמור והקבלן ימלא אחרי ההוראות האמורות.
  • אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה וכל דין.
 4. מועדי השלמה
  • בכפיפות לדרישה כל שהיא הכלולה בהסכם בדבר השלמת חלק כל שהוא מהמבנה ו/או מהעבודות לפני סיומן המלא והגמור של העבודות, מתחייב הקבלן לסיים את העבודות כולן תוך הזמן שנקבע בהסכם ובלוח הזמנים או בצו התחלת העבודה לפי הענין.
  • סבור המפקח כי יש מקום להארכת המועד לביצוע העבודות מחמת שינויים או תוספות למבנה, או מחמת כוח עליון, או תנאים מיוחדים, המחייבים לדעת המפקח, מתן אורכה – יתן המפקח, על פי קביעתו הבלעדית, אורכה לסיום המבנה ו/או העבודות לתקופה מתאימה ומתקבלת על הדעת. כל זאת בתנאי שהארכה התבקשה על ידי הקבלן תוך 30 יום מהיום שניתנו ההוראות לשינויים או לתוספות, או מהיום שנוצרו תנאים מחמת כוח עליון או תנאים מיוחדים אחרים. קביעתו זו של המפקח תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
  • הקבלן לא יהא זכאי לתבוע תוספות או פיצוי כלשהו עקב ארכה שניתנה לו וזאת גם אם הארכה ניתנה לו עקב עיכובים במהלך ביצוע העבודות שנגרמו בגלל המועצה, או קבלנים אחרים או גורמים אחרים כלשהם.
 5. עבודות בשעות היום בימי חול
  • פרט אם הותנה בהסכם במפורש אחרת, או אם ניתנה לכך הוראה בכתב על ידי המפקח, לא תיעשנה עבודות בביצוע העבודות בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל.
  • אין הוראות ס"ק 45.1 חלות על עבודות שצריכה להיעשות מטבע הדברים ללא הפסק, או במשמרות רצופות, או כל עבודות שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודות. ואולם, במקרה של עבודות כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות שבעבודות במפורש.
 6. קצב העבודות
  • היה ולדעת המפקח, הקבלן אינו מתקדם בביצוע העבודות באופן ובקצב המבטיח את סיומן במועד הקבוע בהסכם, או עד גמר הארכה שניתנה לסיומן – יודיע המפקח לקבלן על כך בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים כדי להחיש את ביצוע העבודות ולהבטיח את סיום העבודות במועדן. הקבלן ימלא אחר כל הוראות המפקח, לצורך זה, בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה. לא נקט הקבלן באמצעים הדרושים לסיום העבודות במועדן להנחת דעתו של המפקח, יחולו, במקרה כזה הוראות סעיף 62 להלן. אי מתן הודעה על ידי המפקח לפי סעיף קטן זה אינו משחרר את הקבלן ממילוי התחייבויותיו לסיום העבודות במועד שנקבע בהסכם.
  • בחר הקבלן, בין היתר, לשם סיום העבודות במועדן, לעבוד במשמרות וקבל אישור בכתב לכך מאת המפקח, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים נוספים עקב העבודה במשמרות.
  • לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי ס"ק 46.1 למלא אחר כל הוראות המפקח, לצורך זה, בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה, רשאית המועצה לבצע את העבודות כולן או מקצתן, על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. המועצה תהא רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת או נוספת. לצורך סעיף קטן זה תהיה למועצה זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים הנמצאים במקום העבודות.
 7. הפסקת עבודות
  • מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למועצה על פי כל דין או הסכם, הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים כלשהו או לצמיתות, לפי קביעתה של המועצה ולפי הוראה בכתב מאת המועצה (להלן: "צו הפסקה") בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בצו ההפסקה ולא יחדשן אלא אם ניתן לו על ידי המועצה צו חידוש עבודות כאמור בהסכם זה להלן.
  • הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי ס"ק 47.1, שלא לצמיתות, ינקוט הקבלן באמצעים לשביעות רצונו של המפקח לשם הבטחת העבודות והגנתן.
  • הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה של ביצוע העבודות לפי הוראות המועצה כאמור בס"ק 47.1,  תחולנה על הקבלן בלבד.
  • הופסק ביצוע העבודות כולן או מקצתן אחר חתימת ההסכם אך לפני שניתן צו התחלת עבודה והחל הקבלן בביצוע העבודות בפועל, לא יהיה זכאי הקבלן לכל תביעות ו/או תשלומים מכל סוג ומין שהוא, ולרבות, אולם לא לשם מיצוי: השבה, שיפוי, תשלום הוצאות מיוחדות ולכל פיצויים מכל סוג שהוא בקשר וכתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות.
  • הופסק ביצוע העבודות, כולן, לאחר שניתן "צו התחלת עבודות", ולאחר שהקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יהא הקבלן זכאי לתשלום ערך העבודות שבוצעו בפועל עד מועד ההפסקה, ולתשלום זה בלבד, אשר יהווה משום סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים מכל סוג ומין שהוא כתוצאה מהפסקת העבודות ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות. המפקח ייקבע, כפוסק מכריע, את מחיר העבודות שבוצעו עד מועד ההפסקה (כולל ערך ציוד מתקנים וחלקים שסופקו למועצה עד אותו מועד). קביעת המפקח תבוצע לכל המאוחר תוך 60 יום מהתאריך בו ניתנה לקבלן הודעה בכתב על הפסקת העבודות כאמור לעיל והצדדים מתחייבים לקבל אותה ללא זכות ערעור.
  • למרות כל האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת למועצה על פי ההסכם וכל דין, מובהר בזאת כי במקרה שההפסקה בביצוע העבודות נגרמה בשל מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן – לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים כלשהם לפי סעיף זה.
  • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין במתן צו הפסקה בכדי לגרוע מזכות המועצה ליתן לאחר מכן הודעת סיום על פי סעיף 64 דלהלן בפרט או על פי כל דין ו/או הסכם בכלל.
 8. חידוש ביצוע העבודות לאחר הפסקה
  • נקבעה בהודעת ההפסקה תקופת הפסקה קצובה, יחדש הקבלן את ביצוע העבודות מייד בתום תקופת ההפסקה, וימשיכן כסדרן עד להשלמתן.
  • לא נקבעה בהודעת ההפסקה תקופת הפסקה קצובה, והייתה המועצה מעוניינת בחידוש ביצוע העבודות, תמסור המועצה לקבלן הודעה בדבר חידוש ביצוע העבודות (להלן: "צו חידוש עבודות"), בה תנקוב המועצה במועד חידוש ביצוע העבודות, אשר יהיה לאחר 30 יום לפחות מיום מתן צו חידוש העבודות, ובכל הוראה אחרת הנוגע לחידוש העבודות.
  • היתה תקופת ההפסקה קצרה מ-12 חודשים, חייב הקבלן לחדש את ביצוע העבודות, להמשיכן מהמקום בו נפסקו ולהשלים את ביצוען על פי ההסכם, הכל כאמור בצו חידוש העבודות.
  • עלתה תקופת ההפסקה על 12 חודשים, רשאית המועצה, על פי שקול דעתה הבלעדי, לחדש את ביצוע העבודות שלא באמצעות הקבלן, ולא תהא אז לקבלן כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המועצה. בחרה המועצה, על פי שקול דעתה הבלעדי, להוציא לקבלן צו חידוש עבודות, יודיע הקבלן בכתב למועצה תוך 7 ימים מיום קבלת צו חידוש העבודות באם הינו מעוניין בחידוש ביצוע העבודות על ידו, אם לאו. לא הודיע הקבלן תוך 7 ימים כאמור כי הינו מעוניין בחידוש ביצוע העבודות, ייחשב כמי שסירב לחדש את ביצוע העבודות והמועצה תהא רשאית למסור את חידוש ביצוע העבודות לכל אדם וגורם אחר. במקרה זה, הקבלן ייחשב כמי שויתר באופן בלתי חוזר על כל טענה באשר לכך ולא יהיה זכאי עוד לכל זכות ו/או תמורה ו/או פיצוי.
  • תקופת ההפסקה לא תבוא במניין ימי תקופת ביצוע ההסכם, אשר תוארך בתקופה השווה לתקופת ההפסקה.
  • בנוסף לכל זכות העומדת למועצה על פי הסכם זה וכל דין, לא תשלם המועצה לקבלן הוצאות כל שהן עקב מילוי הוראות המועצה בקשר להפסקות שגרתיות בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, במקרים הבאים:
   • נקבעו בהסכם תקופות להפסקת ביצוע העבודות, כולן או מקצתן;
   • נקבעו על ידי המפקח הפסקות מחמת תנאי מזג האוויר, העלולות לפגוע בבטיחותן או בטיבן של העבודות, כולן או מקצתן, או מחמת מעשה או מחדל של הקבלן;
   • נקבעו על ידי המפקח הפסקות לצרכי ביצוען התקין של העבודות או לצרכי בטיחותן של העבודות, כולן או מקצתן.
  • בכל מקרה של חידוש העבודות על ידי הקבלן לאחר כל הפסקה שהיא, בין אם היתה ההפסקה על פי צו הפסקה כאמור לעיל, בין אם אירעה הפסקה בפועל בלא כל הודעה מראש ובין אם בכל דרך אחרת, מובהר בזאת כתנאי יסודי להסכם זה כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום, פיצוי או החזר מכל סוג ומין, ולרבות בגין ניהול מתמשך, התארגנות מחדש, הכשרת כח אדם חדש, בטלת כח אדם או ציוד וכל הוצאה אחרת.

 

1.1.1.1.1.38.                   פרק ח' – השלמה, בדק ותיקונים
 1. תעודת השלמה
  • הושלמו העבודות יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב שיתחיל בבדיקת העבודות תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, ואם ימצא אותן מתאימות לתנאי ההסכם ומשביעות את רצונו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, יתן לקבלן תעודת השלמה, ובלבד שהמפקח יהא רשאי לפני מתן תעודת ההשלמה לדרוש ולקבל מהקבלן התחייבות בכתב שיבצע וישלים, לשביעות רצון המפקח כל חלק או פרט במבנה שטרם הושלם לשביעות רצונו.
  • אם לפי תנאי ההסכם על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודות או שהושלם חלק כל שהוא מהעבודות והמועצה החזיקה או השתמשה בו או עומדת להחזיק או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה חלקית לגבי חלק העבודות האמור, והוראות ס"ק 49.1  תחולנה הן לגבי מתן תעודת השלמה חלקית והן לגבי תעודת השלמה לעבודות כולן.
  • אין האמור בס"ק 49.1 גורע מזכותה של המועצה להחזיק בשטח העבודות ולהשתמש בו, גם אם לא בוצעו התיקונים וההשלמות האמורות.
 2. בדק ותיקונים
  • לצורך ההסכם תקופת הבדק פירושה: תקופה של 12 חודשים או תקופה אחרת שנקבעה במפרטים או בתנאים המיוחדים. מנינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמת העבודות בהתאם לסעיף 49 או במקרה של תעודת השלמה חלקית לגבי חלק של העבודות מתאריך מתן התעודה החלקית לגבי החלק אליו היא מתייחסת.
  • נתהווה בעבודות תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעתו והכרעתו הבלעדית של המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש, על חשבונו, כל נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת והכרעת המפקח ולשביעת רצונו של המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ-3 חודשים מתום תקופת הבדק. הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע, ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.
 3. פגמים וחקירת סיבותיהם
  • נתגלה פגם בעבודות בזמן ביצוען רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי ההסכם יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המועצה, היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי ההסכם יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה, בהתאם לסכום כפי שיקבע על ידי המועצה.
  • נתגלה פגם בעבודות תוך 5 שנים אחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבודות שלא בהתאם לתנאי ההסכם יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה.
 4. ביצוע על ידי קבלן אחר
  • אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים 50 ו/או 51 דלעיל בתוך המועד שנדרש לעשות כן, רשאית המועצה לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ותהא המועצה רשאית לגבות או לקזז מכל תשלום המגיע לקבלן את ההוצאות האמורות, בתוספת של 20%, שייחשבו כהחזר בשעור מוסכם מראש בגין הוצאות המועצה, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא המועצה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
1.1.1.1.1.39.                   פרק ט' – שינויים, הוספות והפחתות
 1. הוראות שינויים
  • המפקח רשאי להורות, לקבוע ולהכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת שימצא לנכון, על כל שינוי לרבות: צורתן, אופיין סגנונן, איכותן, סוגן, גודלן, כמותן, גובהן, מיתאריהן, וממדיהן של העבודות וכל חלק מהן, הכל כפי שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו, קביעותיו והכרעותיו אלו של המפקח.
  • מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה, רשאי המפקח להורות על:
   • הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות או הקטנתן.
   • השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות.
   • שינויי האופי, הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות.
   • שינויי גבהי המפלסים המיתארים והממדים של העבודות ופריטיהן.
   • הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לבצוע העבודות.
   • הקטנת היקף העבודות מכפי שסוכם עליהם בהסכם זה,

וזאת מבלי שהדבר ישפיע על המחירים המופיעים בכתב הכמויות והמחירים.

 • הוראות המפקח על שינוי העבודות לפי ס"ק 53.1 (להלן:"פקודת שינויים") תינתנה בכתב.
 • ערך השינוי לפי פקודת שינויים, ייקבע בהתאם להוראות סעיף 54 ושכר ההסכם יועלה או יופחת בהתאם לכך.
 • פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים המצטבר הכולל – לרבות שינויים קודמים לפי פקודה כאמור – לא יעלה על % 50 מאומדן שכר ההסכם.
 • קבלן שקיבל פקודת שינויים וערך השינויים הכרוך בה עולה על האחוז האמור בס"ק 53.5 בין שהיה ערך השינוי ידוע בשעת קבלת הפקודה ובין שערכו נתגלה רק לאחר זמן – ולא טען הקבלן תוך 10 ימים שאין פקודת השינויים מחייבת אותו – יהיה דין השינוי כדין שינוי שאין ערכו עולה על האחוז האמור והוא יחייב את הקבלן.
 1. הערכת שינויים
  • ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי יחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי – ייקבע ערכם של מחירי היחידות החסרים במשא ומתן בין המפקח והקבלן – בהעדר הסכמה ייקבע המחיר לפי מחירון דקל פחות 20% (ללא תוספת בגין קבלן ראשי ובכפוף לכך שהצעת הקבלן ע"פ הסכם זה לענין מחירון דקל אינה נמוכה יותר , שאז יחול האמור בהצעת הקבלן) – התקף במועד ביצוע השינוי (דקל לביצוע עבודות קטנות או בהיקף גדול בהתאם להיקף). ייעשה מאמץ על מנת להגיע למחירים מוסכמים עד כמה שאפשר לפני המועד שבו על הקבלן להתחיל בביצוע פקודת השינויים, או סמוך למועד זה לאחר מכן, ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. בהעדר הסכם בין המפקח והקבלן בדבר ערך שינוי כלשהו, יוכרע ויקבע ערכו של השינוי האמור על ידי המועצה בשים לב לנאמר בס"ק 54.2 ו-54.3 להלן, וקביעתה תהיה סופית ותחייב את הצדדים כאילו הוסכמה ביניהם במפורש.
  • לצורך קביעת ערכם של מחירי היחידות החסרים, כאמור בס"ק 54.1 דלעיל, יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות המבוקשים.
  • עברו 10 ימים מיום מתן פקודת שינויים לקבלן מבלי שהקבלן פנה בכתב למועצה (פניה בה יודיע על כוונתו לבקש העלאת שכר ההסכם), רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר ההסכם (מובהר בזה במפורש כי פקודת שינויים אין בה כשלעצמה משום מתן היתר להארכת המועדים להשלמת העבודה).
  • על אף האמור בס"ק 54.1 דלעיל, אם קבע המפקח ביזמתו הוא, או לפי בקשת הקבלן, שמחיר היחידה הנקוב בכתב הכמויות אינו סביר – רואים את מחיר היחידה כאילו אינו נקוב בכתב הכמויות ונוהגים לגבי קביעת מחיר יחידה מתאים בהתאם לאמור בס"ק 54.2 ו-54.3 להלן.
 2. תשלומים בגין עבודות יומיות
  • דרש המפקח בפקודת שינויים את ביצועה של עבודות אשר לדעתו מן הראוי שתיעשה לפי עבודות יומיות, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יבוא על שכרו בעד ביצוע העבודות האמורה על פי ערך העבודות והחומרים (במקום העבודות) בתוספת רווח הוגן וכיסוי חלק מתאים מההוצאות הכלליות (אשר, בהעדר הוראה מפורשת בהסכם המנוגדת להוראה זו, ייחשבו יחד כשווים ל – %6 מערך החומרים).
  • ערך החומרים וערך העבודות לצורך סעיף זה ייקבע ויוכרע באופן בלעדי על ידי המפקח, על יסוד רשימות שניהל הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח. הרשימות יכילו בין השאר פירוט של:
   • כמויות החומרים שהושקעו בעבודות לרבות הפחת בהם בשיעור שאושר מראש על ידי המפקח.
   • שמות העובדים למעט מנהלי העבודות, מקצועותיהם, סיווגם במקצוע, וכן ימי העבודות, שעות העבודות שבהן עבדו למעשה ושכר העבודות כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד.
   • הוצאות הובלה.
   • הוצאות ציוד מכני כבד.
  • הרשימות האמורות בס"ק 55.2.1, 55.2.3 ו-55.2.4 דלעיל, תימסרנה למפקח בשני העתקים בסוף כל שבוע ורשימות העובדים האמורות בס"ק 55.2.2 דלעיל תימסרנה למפקח בשני העתקים לאחר כל יום עבודות, אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר על ידי המפקח, אם ימצאנו ראוי לאישור ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.
  • מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בס"ק (3) לסעיף 55 לתנאים כלליים אלה ובלבד שההוצאות לאספקת החומרים ולהובלתם למקום העבודות תיבדקנה ותאושרנה על ידי המפקח, לפי מחירי השוק. אם יידרש על ידי המפקח – יוכיח הקבלן את ההוצאות האמורות באמצעות קבלות חתומות על ידי הספקים ו/או המובילים. לא יילקחו בחשבון תעריפי שכר עבודות העולים על תעריפי שכר העבודות שהונהגו אותו זמן על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון.
  • מנהלי עבודות לא יכללו ברשימות האמורות ולא ילקחו בחשבון לצורך חישוב התמורה המשתלמת לקבלן עבור העבודות הנידונה בסעיף זה והוצאות העסקתם תחשבנה ככלולות בתוספת של % 6 הנזכר לעיל.
  • תשלומים עבור הטבות סוציאליות המשתלמות על ידי הקבלן בפועל יילקחו בחשבון רק במידה ושיעורם אינו עולה על שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון.
  • תמורת הציוד המכני תשולם בהתאם למחירים ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כפי שהם כלולים בחוזה הסטנדרטי של מחלקת העבודות הציבוריות במשרד העבודות שהינו בר תוקף בעת השימוש בציוד האמור.
 3. רשימת תביעות
  • הקבלן יגיש למפקח כל חודשיים רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם על פי ההסכם עקב ביצוע העבודות במשך החודש החולף.
  • תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בס"ק 56.1, רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין, באופן בלתי חוזר וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש האמור על כוונתו להגיש את התביעה.
  • שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו של ס"ק 53.2 דלעיל וכל הוראות אחרות של ההסכם ותנאים כלליים אלה.
1.1.1.1.1.40.                   פרק י' – תשלומים
 1. סילוק שכר ההסכם
  • אם לא נקבע אחרת בלוח הזמנים או בכל מסמך אחר בין במפורש ובין מכללא הרי לא יאוחר מ-60 יום מתאריך תעודת ההשלמה לעבודות יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. שכר ההסכם ייקבע ויוכרע סופית ובלעדית על ידי המפקח, לא יאוחר מ- 60 יום מיום הגשת החשבון הסופי ויסולק במלואו לקבלן – כפי שנקבע כאמור – לא יאוחר מ-120 יום לאחר קביעת שכר ההסכם סופית כאמור, בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו ובמידה ושולמו בהתאם להוראות ההסכם וכל סכום אחר ששולם עד אותה שעה ע"ח שכר ההסכם, אם שולם ובניכוי כל סכום המגיע למועצה מהקבלן לפי ההסכם ו/או כל מקור ועילה אחרת. כל זאת, למען הסר ספק, יעשה רק לאחר שימציא הקבלן למועצה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח לתוקפת הבדק + 90 יום להנחת דעתה של המועצה ובנוסח שנקבע על ידה, וכמו כן הצהרה על חיסול כל תביעותיו בנוסח שיקבע ע"י המועצה. סכום הערבות יהיה בשווי 5% משכר ההסכם (כולל המע"מ), לתקופה של 15 חודשים מתחילת תקופת הבדק, בנוסח הערבות המצורף להסכם.
  • שכר ההסכם ייקבע סופית על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות, בכמויות שנמדדו לפי הסכם זה, בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי פקודת השינויים כאמור בהסכם זה. תשלומי התייקרות לא ישולמו, אלא אם נקבעו בתנאים המיוחדים.
  • הקבלן לא יהיה זכאי לקבל מאת המועצה את הכספים המגיעים לו על פי ההסכם, אלא אם ימציא קודם לכן תעודה מאת המפקח, המאשרת שהקבלן פינה את מקום העבודות מכל מיני שיירים, פסולת בנין, חומרי בנין, מכשירים, כלים, מבנים ארעיים, בתי שימוש שהוקמו וכו'.
1.1.1.1.1.41.                   פרק י"א – סיום ההסכם או אי המשכת ביצועו
 1. תעודת סיום
  • בתום תקופת הבדק, ובלבד שהקבלן מלא את כל התחייבויותיו על פי ההסכם, על פי שיקול דעתם הבלעדי של המועצה ו/או המפקח, ימסור המפקח לקבלן תעודה (להלן – "תעודת סיום ההסכם") המפרשת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם להסכם וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם להסכם ולשביעות רצונו המלאה של המפקח. הכרעתם זו של המפקח ו/או המועצה תהיה סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה.
  • מסירת תעודת סיום ההסכם לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מההסכם אשר מטבע הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.
 2. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש
  • אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודות במועד שנקבע בהסכם, או עד גמר הארכה להשלמת העבודות (אם ניתנה), ישלם הקבלן למועצה את הסכום שצוין בהסכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בעד כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע לסיום העבודות לבין מועד סיום העבודות למעשה לא צוין סכום כאמור הרי שהסכום בגין כל יום איחור יהא בסך 5,000 ₪, וקנס של 2,000 ₪ בגין אי ציות (יומי) להוראות/הנחית המפקח בעניין מסוים. קביעתו של המהנדס/מפקח בעניין זה תהיה סופית ומכרעת ולספק לא תהיה כל תביעה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה בשל כך.

זאת בנוסף על כל פיצוי (לרבות פיצוי מוסכם) ו/או תרופה ע"פ ההסכם ו/או הדין העומדת לזכות המועצה.

 • המועצה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בס"ק 59.1 דלעיל, מערבות הביצוע או הטיב או מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. בתשלום הפיצויים או הניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם.
 • נתן המפקח לקבלן לפני סיום העבודות, תעודת השלמה חלקית, יופחת בעד כל יום שלאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש, האמורים בס"ק 59.1 דלעיל, לפי הערך היחסי שבין חלק העבודות האמור לבין העבודות כולן.
 • למניעת ספק, תשלומי הפיצויים לא יפגעו בכל סעד חוקי אחר שהמועצה זכאית לו על פי הוראות הסכם זה ו/או לפי כל דין לרבות בהתאם להוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) תשל"א – 1970.
 1. הפרת ההסכם , סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים
  • הפר הקבלן חוזה זה תהא המועצה זכאית לכל סעד ותרופה ע"פ הסכם זה ועל פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970 ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא המועצה זכאית לחלט את הערבות הבנקאית, לבטל את ההסכם, לדרוש את סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודה, לתפוס החזקה באתר העבודה ולהשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת ההסכם.
  • מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה הרי שמוסכם בין הצדדים כי המצאת אישור קיום ביטוחים, ערבות ביצוע וערבות טיב, וכן ביצוע התיקונים בתקופת הבדק הינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 50,000 ₪ כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע במועד חתימת הסכם זה עד לתשלומם בפועל. המועצה תהיה זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל מהערבויות הבנקאיות שימצאו בידיה באותה עת ו/או לנכותם מכל תשלום המגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך אחרת.
  • מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למועצה על פי כל דין ו/או הסכם, בכל אחד מהמקרים דלהלן (שיחשבו אף כהפרה יסודית של ההסכם המזכה את המועצה בכל הסעדים העומדים לה ע"פ הדין וההסכם) תהיה המועצה רשאית לאחר מתן הודעה מראש בכתב של 7 ימים, לתפוס את מקום העבודות בעצמה או בכל דרך אחרת, ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודות בעצמה או בכל דרך אחרת, ולהשתמש לשם כך בכל פריטי הציוד המסופק למועצה, הציוד האחר והחומרים שבמקום העבודות וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למועצה מהקבלן לפי ההסכם:
   • כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או עושה סידור עם או לטובת נושיו או, במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק או בהתפרקות, או מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.
   • כשהקבלן מסב או משעבד את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודות, בלי הסכמת המועצה בכתב.
   • הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם.
   • כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען או שאינו מתקדם בביצוע העבודות בקצב הנראה למפקח כמבטיח את השלמת העבודות או שלבי העבודות במועד הקבוע ואינו מציית תוך 14 יום להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או לשפר את הקצב לפי הוראות המפקח.
   • במקרה שלדעת המפקח הקבלן לא ישלים במועדם את העבודות כאמור בהוראות ההסכם.
   • במקרה שלדעת המפקח אין העבודות מבוצעות באיכות ובטיב המותנה בהסכם והמפקח מסר על כך הודעה בכתב לקבלן בה הסתמך על סעיף זה ודרש לשפר את איכות וטיב העבודות וחלפו 5 ימים מיום מסירת ההודעה ללא שיפור באיכות וטיב העבודות.
   • כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע ההסכם.
   • כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, טובת הנאה כלשהיא בקשר לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.
   • כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו על פי ההסכם.
  • תפיסת מקום העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק 60.1 דלעיל אין בהם משום ביטול ההסכם על ידי המועצה והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי ההסכם פרט להתחייבויות שהמועצה תמנע אותו מלמלאן, ומאידך, לא תהא המועצה חייבת כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בס"ק 60.3 ו-60.4 להלן.
  • סמוך לשעת תפיסת מקום העבודות על ידי המועצה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק 60.1 דלעיל יקבע המפקח ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו זכה בו הקבלן בביצוע ההסכם עד לשעה האמורה וכן, ערכם של עודפי החומרים, הציוד והמתקנים שבמקום העבודות באותה שעה ואשר נתפסו על ידי המועצה.
  • משעת תפיסת מקום העבודות כאמור על ידי המועצה לא תהא המועצה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר להסכם עד שתסתיים תקופת הבדק, ולאחר מכן עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המפקח הוצאות השלמת העבודות ובדקן וכל דמי נזק שנגרמו למועצה על ידי כל דחייה בהשלמתן ונזקים או הוצאות כל שהן שנגרמו למועצה על ידי הקבלן וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם, ואז יהא הקבלן זכאי לקבל את ההפרש שבין אומדן שכר ההסכם שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את ההסכם בשלמותו לבין סכום ההוצאות, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על ידי המפקח כאמור בתנאי כי הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבע המפקח בכתב לפי ס"ק 60.3 דלעיל.

היה סכום הוצאות השלמת העבודות, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על ידי המפקח כאמור בס"ק 60.4 דלעיל עולה על אומדן שכר ההסכם שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את ההסכם בשלמותו – יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שביניהם למועצה והמועצה תהיה זכאית לגבותו ולנכותו מכל סכום שמגיע ממנה לקבלן וכן לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

 1. ביטול ההסכם
  • בנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין או הסכם, המועצה רשאית בכל עת, על פי שקול דעתה הבלעדי, לסיים את ההתקשרות נשוא הסכם זה בהודעה של 60 יום מראש ובכתב.
  • ביטול ההסכם על פי סעיף זה ייחשב כצו הפסקה לצמיתות, ויחול האמור בס"ק 47.5 דלעיל.
1.1.1.1.1.42.                   פרק י"ב – שונות
 1. הסכמה לסטייה מההסכם ואי שימוש בזכויות
  • הסכמה מצד המועצה או המפקח לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
  • לא השתמשו המועצה או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי ההסכם במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל שהוא על זכויות וחובות לפי הסכם זה.
  • מובהר במפורש כי לפני תחילת ביצוע העבודה, על הקבל לדאוג לכל הרשיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התוכניות, הקבלן מתחייב בעצמו ועל חשבונו לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות והאישורים הנ"ל (לרבות הכנה ואישור של תכנית הסדרת ביצוע/שלבי ביצוע/הסדרי תנועה לצורך אישור משטרת ישראל או כל גוף מוסמך אחר). כן במובהר בזה במפורש כי על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר, לפני התחלת העבודה, אישורי מעבר ואת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת – קרקעיים (מים, חשמל , טלפון, כבלים, דלק , ביוב, גז, תיעול וכד') ולאוג בעצמו ועל חשבונו להזמנת מקפח מטעם הרשות המוסכמת לפיקוח על העבודה.
 2. אי מילוי התחייבויות לביצוע תיקונים
  • אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי ההסכם לבצע תיקונים, עבודות או פעולות אחרות כלשהן, בין במשך תקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק ובין אחרת, רשאית המועצה לבצע את התיקונים, העבודות, או הפעולות בעצמה, על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ולגבות או לנכות את הוצאותיה בתוספת של 20% שייחשבו כהוצאות תקורה, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, והכל מבלי לגרוע מזכותה על פי ההסכם או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים נוספים.
 3. קיזוז
  • מבלי לגרוע מכוחן של הוראות אחרות בהסכם זה ומזכותה של המועצה לכל תרופה או סעד אחרים, מוסכם בזה כי המועצה תהיה רשאית לקזז מכל סכום שיגיע מהמועצה לקבלן, בין על פי הסכם זה ובין מכל סיבה אחרת שהיא, כל סכום המגיע ואשר יגיע על פי ההסכם מהקבלן למועצה על פי כל הסכם ו/או דין.
 4. ביול
  • מס הבולים, ככל אשר יחול בגין חתימת הסכם זה, יחול על הקבלן וישולם על ידו, לרבות ביולו של כל העתק של מסמך ממסמכי ההסכם, שהמפקח יורה לקבלו ולהמציאו למפקח.
 5. הודעות
  • כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי ההסכם, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בהסכם, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בהסכם זה בדבר תוקפן המחייב של כל ההוראות אותן מוסמך המפקח ליתן על פי הסכם זה, בין אם ניתנו בכתב ובין אם לאו.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

 

הקבלן                                                                                                                                 המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ו'

 

1.1.1.1.1.43.                   הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' 12/2022, מורשה החתימה מטעם ________________ שמספרו ____________ (להלן: "נותן השירותים") מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

 

הנני מצהיר, כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:

 

(א)          נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה.

(ב)          אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא הייתה ב 3 השנים שקדמו לחתימת ההצהרה.

לעניין סעיף זה–

"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם- גם  בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו.

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א- 1991.

"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968.

הנני מצהיר, כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:

(א)          נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום;

(ב)          נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה;

(ג)           נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

לעניין סעיף זה –

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו- "שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 1981.

"בעל זיקה" – כל אחד מאלה:

(1)          חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.

(2)          אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

(א)          בעל השליטה בו;

(ב)          חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה;

במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים;

(ג)           מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה;

(3)          אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג (31.10.02).

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987.

"שליטה מהותית" – החזקה של 75% או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.

 

זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתי זו אמת.

 

 

תאריך שם המצהיר + חתימה

 

 

 

 

אימות חתימה

 

אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת, כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 

 

 

שם חותמת וחתימה תאריך

 

נספח ז'

 

1.1.1.1.1.44.                   נוהל בטיחות וגהות
1.1.1.1.1.45.                   תדרוך ופיקוח בטיחותי לקבלני חוץ

 

 

 1. הגדרה

בנוהל זה,  "מועצה" –  מועצה אזורית באר טוביה

 1. מטרה
  • 1 מניעת תאונות, ופגיעות בנפש וברכוש.
  • 2 החלת הוראות הבטיחות בחברה, על קבלנים ומבקרים.
  • 3 קביעת סדרי קליטה ופיקוח לבטיחות: קבלנים, עובדיהם ומבקרים למיניהם.
 2. תחולה

תחולת הוראה זו: על כלל ציבור עובדי החברה ו/או קבלנים והמועסקים באמצעותם ו/או אורחים ומבקרים, בכל תחום משטחי עבודות החברה ובמתקניה.

 1. הוראה
  • 1 בתוקף הוראה זו חובה על עובדי החברה: שלהם יד במישרין או בעקיפין בהעסקת קבלנים למיניהם, קליטתם ו/או הפיקוח עליהם ו/או באירוח מבקרים והדרכתם: בכל תחום משטחי עבודות החברה ובמתקניה, להקפיד ולוודא מילוי אחר ההוראות ונוהלי החברה הדנים בבטיחות וגיהות, לצימצום סיכונים ומניעת תאונות.
  • 2 קבלנים ומבקרים בשטחי עבודות החברה ובמתקניה, נדרשים לפעול ברוח דרישות הבטיחות, ולציית להנחיות ממונה על הבטיחות החברה וכל בר סמכא מטעם החברה.
  • 3 בסמכות מהנדס החברה וממונה על הבטיחות החברה ו/או בא כוחו לפקח ולנקוט צעדים מתאימים להחלת דרישות הוראה זו, וכל הוראות ונוהלי בטיחות, כל השוהה בתחום שטחי עבודות החברה ובמתקניה, קבלנים ומבקרים בכלל זה.
  • 4 "סיור קבלנים" – מדריכי סיורי קבלנים (מטעם החברה) יקפידו על קיום דרישות הבטיחות משך הסיורים באתרי העבודות ובמתקנים, ויוסיפו הסבר המתייחס לסיכונים אפשריים והדרישות לאמצעי בטיחות בעבודה המתוכננת בפרט, ולשטחי עבודות החברה  ובמתקניה  בכלל.
  • 5 הסכמים והזמנות עבודה – הרשות המוסמכת והאחראית בחברה להתקשרות עם קבלנים, בתאום עם מהנדס החברה תצרף נספח בטיחות זה לכל הסכם ו/או הזמנת עבודה, שיהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם/ההזמנה.

כן ירשם סעיף מיוחד בנספח לפיו יתחייב כל קבלן לקבלת תדרוך בטיחותי מהממונה

על הבטיחות ו/או נציגו, מזמין הקבלן  – ולציית להם.

 • 6 "היתרי בטיחות" – מודגשת בזה חובת קבלנים והמועסקים באמצעותם, לנהוג ולמלא בקפדנות אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"היתרי הבטיחות" לביצוע עבודות ליד קווי חשמל ו/או מתקנים מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך או עבודות במקומות בהם קיים סיכון אש.
 • 7 אישור תדרוך ממזמין העבודה – קבלן המופיע לראשונה לביצועים ו/או עבודות בשטחי החברה, יחוייב בקבלת תדרוך בטיחותי ראשוני מהממונה על הבטיחות/ממזמין העבודה לפני תחילת ביצוע העבודה. במסגרת תדרוך בטיחותי זה יציג הקבלן מסמכי רישוי, ביטוח ובדיקות (בודק מוסמך) לכלי רכב/ציוד שיופעל על ידו לצרכי העבודות בשטחי עבודות החברה ובמתקניה.
 • 8 הכנסת רכב/ציוד – בסמכות המוהצה, למנוע ו/או לעכב הכנסת כלי רכב ו/או ציוד (לשטחי עבודות בחברה) שאינו עונה לדרישות הבטיחות ו/או הרישוי  ו/או הביטוח  ו/או בדיקות  "בודק מוסמך" כחוק.
 • 9 תדרוך הקבלן ועובדיו – קבלן שהופנה לממונה על הבטיחות/מזמין העבודה ו/או נציגו לקבלת תדרוך ראשוני, יצוייד במקום בין היתר בהוראות ונוהלי הבטיחות של החברה, ובסיום התדרוך יוחתם על טופס "הצהרת בטיחות".

מחובת הקבלן להבטיח את תדרוך כל העובדים המועסקים באמצעותו ולפקח על ציות להוראות ונוהלי הבטיחות של החברה.

 • 10 כלים וציוד מגן אישי – מחובת הקבלן לספק לעובדיו הכלים המתאימים ואביזרי ציוד המגן האישי כנדרש לבצוע העבודות, להפקיד לפקוח ולוודא תקינות ציוד הבטיחות והשימוש הנכון בו.
 • 11 דגמי הכלים, ציוד המגן האישי, אביזרי הלבוש ונעלי העבודה יתאימו לתקנים המקובלים לגבי כלל העובדים בהתאם לעיסוק ולמקצוע.
 • 12 מתקני עזר ושירותים – לא יקים קבלן כל מבנה ו/או מתקן כל שהוא בשטח משטחי החברה, אלא לאחר שקיבל אישור והוקצה לו השטח המדויק להקמת המבנה או המתקן.

חובה על הקבלן ועובדיו לשמור, לקיים ולציית לכל דרישות הבטיחות והגיהות גם בשטחי מתקני העזר שיוקמו ו/או יתוחזקו על ידו.

 • 13 הכניסה לחדרי פיקוד, חדרי חשמל, אזורי איחסון חומרים כימיים, מלתחות ושירותים הינה אסורה בהחלט (אלא אם נקבע בכתב אחרת) לקבלנים ולעובדיהם, פרט לביצועי עבודות בהם או בתוכם (לאחר קבלת אישור בכתב).
 • 14 תאונות – חובת דו"ח – הקבלן או בא כוחו, יבטיח העברת מידע למהנדס החברה וממונה הבטיחות, בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה מסוכן וחמור ("כמעט תאונה") שאירעו בשטחי עבודות החברה ובמתקניה, בהם מעורבים הקבלן ו/או עובדיו. אין בהודעה כנ"ל מלשחרר את הקבלן ו/או בא כוחו מחובת הדו"ח לכל הנוגעים, מכוח החוק ו/או הביטוחים וכו'.
 • 15 עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש – מחובת הקבלן להבטיח אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש במתקני העזר שברשותו. (עובדי הקבלן יהיו זכאים לקבלת עזרה ראשונה ע"י מרפאת הקהילה).
 • 16 הסעת נפגעים – נפגעי תאונות, יוסעו בהתאם לצורך באמבולנס או ברכב הקבלן (במידה והפינוי אינו מחייב הסעה באמבולנס) בכל מקרה יבטיח הקבלן את הפינוי.
 • 17 חובת הזדהות – "אישורי הכניסה" לשטחי עבודות החברה, בתוקף לתקופה המצויינת על גוף האישור, חתומים ע"י הקב"ט או בא כוחו, ימצאו בכל עת בידי כל עובד קבלן וישמשו אמצעי זיהוי בפני כל בר סמכא מטעם החברה.
 • 18 קבלנים העוסקים ב"עבודות בניה" כמשמעותה בתקנות בדבר עבודות בניה תשמ"ח-1988, יופעלו על ידי מנהל עבודה כחוק מטעם הקבלן (ימנו מנהל עבודה כחוק מטעמם).

המזמין עבודה מקבלן העוסק בעבודות בניה ידאג לקבל טופס מינוי כחוק וישלח העתק ממנו למפקח העבודה האזורי.

 1. משמעת
  • 1 נגד מפירי הוראות אלו והמשתמע מתוכנן, ינקטו אמצעים ברוח הוראות החברה. בכלל זה: הפסקת עבודה או ביקור לזמן מוגבל או לצמיתות (בהתאם לחומרת ההפרה) דיווח למשטרת ישראל בגין הפרות הכרוכות בפלילים, דיווח למפקח עבודה בגין הפרות דינים וחוקי עבודה ועוד.
 2. פיקוח
  • 1 הפיקוח לקיום דרישות נוהל זה, הינה בסמכות מהנדס החברה וממונה על הבטיחות, וממלא מקומו, בתיאום עם כל הגורמים האחרים בחברה.

אין הוראה זו מבטלת או גורעת מכוח כל הוראה או נוהל קיים כי אם באה להוסיף עליהם כל זאת מלבד החיובים שעל פי דין.

 

 

הצהרה

 

אני הח"מ מאשר שהוסבר לי, קראתי והבנתי את חשיבות נושא הבטיחות וגיהות בחברה ומוסדותיה ואפעל לפי הרשום בנוהל זה.

 

 

______________             _______________                                _____________

שם התאגיד                                 ח.פ.                                           חתימה

 

 

(יש לרשום שמו המלא ומספרו הסידורי של התאגיד ולחתום על ידי מורשה החתימה בצירוף חותמת התאגיד).

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ח'

 

1.1.1.1.1.46.                   דף מידע והדרכה – בטיחות למבקרים / לנהגים

 

 

בכניסתך למועצה שמור על הוראות הבטיחות הבאות:

 

 1. הקפד והשמע להוראות של נציג המפעל שבשער/במחלקה וכן לשילוט המוצב בשטח המועצה ומוסדותיה.

 

 1. החנה את רכבך רק במקום המיועד לחניה (לפי השילוט או סימון).

 

 1. בכל עת שהותך בתחום המועצה ומוסדותיה השמע להנחיות המלווה או מנהל המחלקה.

 

 1. מותרת הליכה רגלית בשטחה המועצה ומוסדותיה רק על המדרכות או באזור המסומן.

 

 1. בכניסתך לאזור המועצה ומוסדותיה חובתך להשתמש בציוד אישי מתאים.

 

 1. מותר לנוע בשטח המועצה ומוסדותיה רק בתלבושת הולמת כמו: נעלים סגורות, ביגוד מתאים וכ"ו.

 

 1. באם יש לך ספקות או חוסר בהירות בתחום או נושא מסוים, בקש הסבר ומידע מנציג המועצה שהנך מוסמך לפעול לפי הנחיותיו.

 

 1. במקרה חירום או הפעלת נוהל חירום בשטח המועצה ומוסדותיה עליך להתפנות מיידית או לבצע פעולות מתאימות או לבצע פעולות מתאימות לפי הנחיות המקום.

 

הצהרה

 

אני הח"מ מאשר שהוסבר לי, קראתי והבנתי את חשיבות נושא הבטיחות וגיהות במועצה/חברה ומוסדותיה ואפעל לפי הרשום בדף זה.

 

 

______________             _______________                                _____________

שם התאגיד                                 ח.פ.                                           חתימה

 

 

(יש לרשום שמו המלא ומספרו הסידורי של התאגיד ולחתום על ידי מורשה החתימה בצירוף חותמת התאגיד).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ט'

 

1.1.1.1.1.47.                   נספח ביטוחים

 

1.1.1.1.1.48.                   תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן

 

המוא"ז באר טוביה  לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בנספח זה משמעותו : המוא"ז באר טוביה  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או הוועדים המקומיים שבתחומם מתבצעות העבודות ו/או האגש"חים שבתחומם מתבצעות העבודות ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.

 

 1. על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים, הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה, במשך כל התקופה בה יהא הסכם זה בתוקף. עם זאת, את ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו.
 2. ביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זה יכללו ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי המוא"ז באר טוביה כל אדם אחר הבא בשמו של המוא"ז באר טוביה  ו/או הפועל מטעמו, וכן כלפי כל הקבלנים, המתכננים, והיועצים הקשורים בביצוע העבודות, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 3. פרק ב' בביטוח עבודות קבלניות – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן תורחב לכלול את המוא"ז באר טוביה (להלן: "יחידי המבוטח")  כמבוטחים נוספים ותהייה כפופה לסעיף "אחריות צולבת", על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מתחייב הקבלן כי פוליסות ביטוח אחריות מקצועית תכלול בין היתר תקופת גילוי של 6 (ששה) חודשים ובביטוח חבות מוצרים תקופת גילוי של 12 ( שנים עשר ) חודשים לאחר תום תקופת הביטוח
 5. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר, על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין. מוסכם בזה על הקבלן כי אי קיום הוראות סעיף זה תהווה הפרה של הוראות הסכם זה על ידי הקבלן (אף אם הסתיימו העבודות) על כל המשתמע מכך. במקרה כאמור המוא"ז באר טוביה יהיה רשאים (אך לא חייבים לנהוג כאמור בסעיף ‎21 להלן).
 6. היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המוא"ז באר טוביה וכל הבאים מטעמם, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 7. ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי המוא"ז באר טוביה ומבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המוא"ז באר טוביה , לרבות כל טענה ו/או זכות, כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981, לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המוא"ז באר טוביה וכלפי מבטחיהם.
 8. ביטוחי הקבלן הנערכים על פי דרישות נספח זה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנות לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן תישלח למוא"ז באר טוביה, הודעה בכתב, באמצעות דואר רשום, 60 (ששים) יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה שכאלו לגבי המוא"ז באר טוביה אם לא נשלחה הודעה כאמור ובטרם חלוף 60 (ששים) הימים ממועד משלוח ההודעה הנ"ל.
 9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות נשוא הסכם זה או חלק ממנו יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי גם בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המוא"ז באר טוביה ו/או עובדיהם ו/או בגין מעשה ו/או מחדל בביצוע העבודות נשוא ההסכם, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המוא"ז באר טוביה ו/או עובדיהם (בהתאם למקרה) בגין כל אובדן ו/או נזק, אשר ייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

 1. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזו מפוליסות הביטוח הנערכות על פי הסכם זה, מתחייב הקבלן לפנות באופן מידי לחברת הביטוח ולהודיע לה על קרות האירוע, ולדאוג כי נציג חברת הביטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר, כי על הקבלן לפעול בהתאם להוראות נציג חברת הביטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לידיו את כל המידע שידרוש.
 2. בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות, אשר תידרשנה להשבת המצב לקדמותו מיד לאחר קרות האירוע, לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן יישא בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו המוא"ז באר טוביה יעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור, אשר יועבר על ידי חברת הביטוח, וכי המוא"ז באר טוביה לא תחוב כלפי הקבלן בכל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.
 3. בנוסף לאמור לעיל, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח לפי פרק א' "ביטוח העבודות" בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ישירות למוא"ז באר טוביה , אלא אם המוא"ז באר טוביה הורתה אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי הסכם הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט מטעם המוא"ז באר טוביה ( ככל שישנו מנהל פרויקט באתר) , או שטרם קיבל מאת המוא"ז באר טוביה תשלום עבור העבודה שניזוקה, מתחייבת המוא"ז באר טוביה להורות למבטח על תשלום תגמולי הביטוח לידי הקבלן עד לגובה הסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק אך לא יותר מאשר הסכומים ששולמו בפועל ע"י מבטחי הקבלן.
 4. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם, כי בכל מקרה של נזק לעבודות המבוטחות בהתאם להסכם זה, על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או המוא"ז באר טוביה ו/או מנהל הפרויקט מטעם המוא"ז באר טוביה ( ככל שקיים מנהל פרויקט באתר)

בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

 1. בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע המוא"ז באר טוביה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או משונה לרעה או מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף ‎8 לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור.
 2. בנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב המוא"ז באר טוביה מתחייב הקבלן להמציא המוא"ז באר טוביה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר אינם נכללים במסגרת נספח "אישור ביטוחי הקבלן", כמו כן מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות המוא"ז באר טוביה , כדי להתאימן להוראות הסכם זה.
 3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן, הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המוא"ז באר טוביה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמור.
 4. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או עובדיו ומנהליו לא יפגעו בזכויות המוא"ז באר טוביה , על פי ביטוחים אלו.
 5. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המוא"ז באר טוביה באופן מלא, בגין כל נזק, אשר ייגרם להם (או למי מהם) עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו.
 6. המוא"ז באר טוביה רשאי (אך לא חייב) לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל. הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המוא"ז באר טוביה ביחס לאישורי הביטוח, אין באמור לעיל כדי להטיל על המוא"ז באר טוביה ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.
 7. הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבלן, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות.
 8. לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם, יהיה המוא"ז באר טוביה רשאי אך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים כולם או חלקם (בהתאם להחלטת המוא"ז באר טוביה ) תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. כל סכום המוא"ז באר טוביה שילם או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד המוא"ז באר טוביה על פי דרישתו הראשונה בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של 20%. לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות המוא"ז באר טוביה על פי הוראות סעיף זה, המוא"ז באר טוביה יהיה רשאי לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה המוא"ז באר טוביה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
 9. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
 10. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר ביצוע העבודות.
 11. הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המוא"ז באר טוביה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.
 12. הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על הרכוש, הציוד והכלים המובאים על ידו אל אתר ביצוע העבודות.
 13. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין המוא"ז באר טוביה . המוא"ז באר טוביה מתחייב להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.
 14. כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.
 15. הקבלן מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה, ופרויקט זה בלבד, יכללו את ההרחבות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, וכן הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים.

 

 

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המוא"ז באר טוביה כמפורט ברישא למסמך זה, הקבלן, קבלני המשנה של הקבלן בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.

 

הגדרת העבודות : עבודות הגדלת חיבור חשמל למתח גבוה במט"ש חצור

ביטוח עבודות קבלניות כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 

 1. פרק א' – ביטוח העבודות הקבלניות:

 

אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על עבודות אשר תבוצענה על ידי הקבלן או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן עצמו.

 

שווי העבודות הקבלניות הינו ע"פ ערך הפרויקט.

 

על פרק זה חלות ההוראות הבאות :

 

 • יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של 10% מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. ( הרחב 3.6.1. )

 

 • יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של 20% מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. ( הרחב 3.2. )

 

 • יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או המוא"ז באר טוביה בסך של 20% מסכום הבטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. ( הרחב 3.3. )

 

 • יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים, לרבות מנהלי תביעות אך למעט שמאות נגדית, לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של 10% מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. ( הרחב 3.6.2. )

 

 • יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי ו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקויים. ( munich Re END 115  או נוסח לוידס  DE  3   ) ( נזק ישיר בשיעור של 30% משווי הפרויקט )

 

 • יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע.

 

 • יכלל כיסוי לתקופת הרצה למערכות אלקטרומכניות לתקופה של 60 יום בגין שבר מכני וקילקולים חשמליים. ( סעיף 1.4.1.3. בפוליסה )

 

 • סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש.

 

 • הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של 24 חודש ( סעיף 1.4.2. , סעיף 5.8.2. , וסעיף 9.7.2. )

 

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המוא"ז באר טוביה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 

מו"מ בזאת כי הכיסוי יישא בתוקפו גם לגבי חלקים שנמסרו או החל השימוש בהם ובכפוף לנוסח MR– 116.

 

 

 1. פרק ב' – ביטוח צד שלישי:

 

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של -.6,000,000  ש"ח לאירוע ולא פחות מסכום של  -.6,000,0000  ₪  לתקופת הביטוח

 

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 

2.1.     כל אדם , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.

 

2.2.     יצוין במפורש בפוליסה כי המוא"ז באר טוביה ייחשב לצורך פוליסה זו כצד שלישי.

 

2.3.     הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי תאונתי.

 

 • הפוליסה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים בגבול של 1,000,000 ₪ למקרה, נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים עד לסך 1,000,000 ש"ח ( Endorsement 102 ) ( הרחבה 7.2. )

 

 • הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר למבוטח ע"פ פרק א' לפוליסה וסייג 6.1. לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של 1,000,000 ש"ח. (Endorsement 119 )
 • סייג 6.3. ( רכוש בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח ) לא יחול על רכוש הנמצא בחזקתו ו/או שליטתו לתקופת העבודה בלבד.
 • הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המוא"ז באר טוביה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ( הרחבה 1 בתנאי ביט )

2.8. הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של -.1,000,000 ש"ח לאירוע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה. ( הרחבה 2 לתנאי ביט ) (Endorsement 120  ) ( הרחבה 7.3. )

2.9. הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי ו/או מכונה ניידת לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו ע"פ פקודת רכב מנועי ו/או ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 1976 על כל תיקוניו, גבול האחריות בגין הרחבה זו לא יעלה על -.2,000,000 ש"ח לאירוע ועל -.4,000,000 ₪ לתקופת ביטוח, מעבר למבוטח בפוליסת הבטוח של הכלי המבוטח. ( הרחבות 7.4. ו 7.5 )

2.10. הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המוא"ז באר טוביה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 

 

 1. פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים:

 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של -.6,000,000  ש"ח   לתובע ולסך של -.20,000,000  ש"ח לאירוע אחד ולתקופת הביטוח .

 

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 

3.1.     לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.

 

3.2.     הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

 

3.3.     הפוליסה אינה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין עבודות בגובה או בעומק.

 

הפוליסה תכלול סעיף שיפוי וכן ויתור על זכות השיבוב כנגד המוא"ז באר טוביה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. ( הרחב 11.9. )

 

 1. ביטוח אחריות מקצועית  

ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחריות המבטח שלא יפחת מסך -.2,000,000 ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח.

4.1.       הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח.
4.2.       בניגוד לכל האמור בכל מקום אחר בפוליסה או בדף הרשימה ונספחיה, הכיסוי ע"פ פוליסה זו כולל את אחריותה של המוא"ז באר טוביה הנובעת ממעשה או מחדל של הקבלן והבאים מטעמו. אין באמור כדי לפגוע בזכוית המבטח כנגד קבלני משנה של הקבלן
4.3.       הביטוח מורחב לכסות את המוא"ז באר טוביה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המוא"ז באר טוביה בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".
4.4.       התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
4.5.       במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיה ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 6 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.

 1. ביטוח חבות המוצר.

הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם על ידי או עקב מוצרי הקבלן, בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  יפחת מסך 1,000,000 ש"ח .

5.1.       התאריך הרטרואקטיבי בביטוח אינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

5.2.       המוא"ז באר טוביה נכלל בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי הקבלן וכל הקשור בתוצרי העבודה של הקבלן,  בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 

5.3.       בסייג 3.18 לפוליסה נוספה הסיפא : על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

5.4.       הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי המוא"ז באר טוביה , ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיו בגין נזק המכוסה בביטוח זה.

5.5.       במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 12 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.

 

 • ככל שגבולות האחריות משותפים לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים, גבול האחריות המשותף יהיה סכום גבולות האחריות בכ"א מהפוליסות ע"מ הדרישות לעיל
 1. הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:

 

6.1.     כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד.

 

6.2.     המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את המוא"ז באר טוביה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  המפקח ( למעט אחריתו המקצועית ), קבלנים וקבלני משנה של הקבלן.

6.3.     המוא"ז באר טוביה נקבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי פרק א' לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ( סעיף 4.10. )  וכן לצורך סעיף 15.10 בתנאים הכלליים של הפוליסה ( תנאי ביט 2016  ) או סעיף 18  בתנאים הכלליים לפוליסה ( תנאי ביט 2013 ).

 

6.4.     במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם ובאופן אוטומטי, ע"פ הודעת המבוטח וגם או המוא"ז באר טוביה אלא אם כן נודיע למוא"ז באר טוביה על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 60 (שישים) יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף.

 • הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן שלח המבטח למוא"ז באר טוביה הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 60 (שישים) יום מראש.
 • בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום שאינו אירוע מתמשך מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, או רכוש של המוא"ז באר טוביה . כ"כ לסייג 14.7. תתווסף הסיפא – על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח.
 • כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף (SUBROGATION) נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף המוא"ז באר טוביה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם זיקה אליו או שהמוא"ז באר טוביה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם התחייבו לשפותו, או הקשור לעבודות, למעט קבלני משנה וספקים של המוא"ז באר טוביה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 • כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המוא"ז באר טוביה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למוא"ז באר טוביה ושלעניין זה מוגדר מנכ"ל המוא"ז באר טוביה ו/או גזבר המוא"ז באר טוביה ו/או הממונה על הביטוח אצל המוא"ז באר טוביה
 • כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המוא"ז באר טוביה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם . כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למוא"ז באר טוביה הם הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את המוא"ז באר טוביה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם , במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המוא"ז באר טוביה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם , יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
 • לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.
 • חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.
 • חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

 

הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו

 

מובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה ( ככל שצורפו ) , אשר מחובת הקבלן / ספק להמציאם חתומים בידי מבטחו, מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברות הביטוח על פי הנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

אין בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת הקבלן / ספק לקיים את כל האמור בסעיפי הביטוח שלעיל ולערוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטי הביטוח כאמור כאשר לשם כך על הקבלן / ספק , במידת הצורך בעזרת אנשי ביטוח מטעמו, ללמוד וליישם במלואם דרישות אלו אשר מן הראוי שאף יובאו לידיעת מבטחו של הקבלן / ספק.

כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון כאמור, הרשות תהא זכאית להחליף את אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה באישורי ביטוח חלופיים, אולם ככל שיופעל סעיף זה, לא יחול שינוי כל שהוא בהתחייבות החוזית לנושאי הביטוח של הקבלן/ ספק    

 

 

 

 

תאריך שם הקבלן חתימת + חותמת הקבלן

 

נספח ה' 1 – אישור קיום ביטוחים מצ"ב ( בקובץ PDF )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח י'

 

הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד הרשות או לחבר המועצה

 

הרשות מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:

 

סעיף 122 א' (א) לפקודת העיריות כדלקמן:

 • "(א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על 10% בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות. לעניין זה קרוב – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".

 

הוראה זהה קיימת גם בכלל 12 של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות (י.פ תשמ"ד עמ' 3114).

 

 • סעיף 174 לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או בעקיפין, על ידו עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם הרשות ובשום עבודה שמבוצעת למענה.

 

בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח אם יש או אין לך קירבה משפחתית לפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו או עם עובד רשות.

 

הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122 א' (3) לפקודת העיריות, לפיהן מועצת הרשות ברוב 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122 א' (א) הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 

 

הצהרה

 

אני הח"מ _____________  מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:

 • בין חברי מועצת הרשות יש/אין (מחק את המיותר) לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף.
 • לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין (מחק את המיותר) לאחד מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 10% בהון או ברווחים, אין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.
 • יש/אין (מחק את המיותר) לי בן זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של הרשות תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

 

 

 

שם המציע __________________                                     חתימת המציע ______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח יא'

 

לכבוד

מועצה אזורית באר טוביה

 

א.ג.נ,

 

1.1.1.1.1.49.                   הנדון: כתב ויתור והעדר תביעות

 

אני הח"מ ______________ מאשר בזה כי קיבלתי את כל המגיע לי המועצה אזורית באר טוביה (להלן: "מזמינות") בקשר עם העבודות נשוא ________________________

 

 1. ו/או נשוא הסכם מיום ________ וכל הקשור עימן במישרין ו/או בעקיפין, לרבות הזמנות של עבודות נוספות וכיוצ"ב (הכל ביחד להלן: "העבודות").

 

 1. הנני מצהיר בזאת כי באתי על סיפוקי המלא וקיבלתי מהמזמינות את כל שאני דורש עבור העבודות, ביצוען ו/או הפסקתן ו/או כל הכרוך בהן במישרין ו/או בעקיפין.

 

 1. הנני מצהיר בזה כי אין ולא יהיו לי כל דרישות כנגד המזמינות, לרבות גם בין היתר בגין תשלום תמורה, פיצויים, דמי נזק ו/או כל תשלום אחר שהוא.

 

 1. אני מצהיר ומתחייב כי אהיה מנוע מלתבוע ו/או לקבל כל תשלום או תוספת תשלום כלשהי, מכל מין וסוג שהוא.

 

 1. הנני מצהיר ומתחייב, כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות או תביעות מכל סוג שהוא נגד המזמינות, וכי לא אגיש או אגרום או אסייע לכל תביעה כנגדן.

 

 1. הנני מצהיר, מסכים ומתחייב בזה, כי עם קבלת הסך האמור אין לי ולא יהיו לי תביעות ו/או טענות כלשהן מכל סוג שהוא כלפי המזמינות כספיות או אחרות, והנני מוותר, מתפטר ומסתלק בזה מכל טענה ו/או תביעה כאמור, ואם יסתבר כי יכולתי או אני יכול/אוכל לתבוע סכומים נוספים כלשהם מהמזמינות, הריני מוותר ומסתלק מכל תביעה נוספת כאמור.

 

 1. כל הצהרותי והתחייבותי הנ"ל הינן בלתי חוזרות, בלתי מותנות ובלתי מוגבלות מכל בחינה שהיא.

 

 1. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, בדק ותיקון פגמים וליקויים כמפורט בחוזה.

 

 

 

בכבוד רב,

 

 

שם                                      

 

חתימה ____________

 

כתובת                                

 

תאריך                                

 

[1] חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968

"בעל עניין", בתאגיד

 • מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המנופק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו לענין פסקה זו –
 • יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.
 • החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים, לעניין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.
 • חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

 

[2] חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968

"בעל ענין", בתאגיד –

 • מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדרקטוריים שלו" לעניין פסקה זו –
 • יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.
 • החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים, לעניין זה "נאמן"-למע חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 56(א)(2)(ו) שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.
 • חברה בת של תאגיד למעט חברת רישומים
Skip to content