דלג לתוכן

מסמך הבהרות- מכרז מס' 9/2022- לביצוע הסעות תלמידים+ טבלת ריכוז הצעות מכרז הסעות מס' 9/2022

 

לכבוד

משתתפי מכרז הסעות תלמידים מס' 9/2022

מועצה אזורית באר-טוביה

 

הנדון: מסמך הבהרות- מכרז מס' 9/2022- לביצוע הסעות תלמידים

 

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מפרסום המכרז שבנדון על-ידי המועצה האזורית באר-טוביה (להלן: "המועצה").

 

 

 1. על ערבות המכרז להיות בתוקף עד 30/11/2022 ועד בכלל.
 2. מובהר בזאת כי תנאי להשתתפות במכרז הינו חתימת המציע על מסמך זה, וצירופו למסמכי המכרז. מציע שלא יצרף להצעתו מסמך זה כשהוא חתום על ידי הגורמים המוסמכים בו , הצעתו תיפסל על הסף.
 3. ניתן להציע הצעות לקווים/מסלולים המפורטים במכרז זה, מס' 9/2022. ההצעות לא תעלנה על 10% ממחיר התקן של משרד החינוך המפורט בטבלת ריכוז הצעות מכרז הסעות מס' 9/2022.
 4. המציעים שרכשו את מסמכי מכרז 6/2022 (המכרז הקודם), יהיו פטורים מרכישה נוספת של מסמכי המכרז.
 5. תיקון: מציעים שהגישו הצעתם בצירוף כתב ערבות ולא זכו במכרז מס' 6/2022 או הצעתם נפסלה יהיו זכאים להשבת הערבות. מציעים אשר זכו במסגרת מכרז 6/2022 בקו אחד או יותר ומעוניינים להשתתף במכרז זה ביחס לקווים נוספים, יהיו זכאים לקבלת הערבות בגין הקווים בהם לא זכו במסגרת מכרז 6/2022 וידרשו להפקיד ערבות חדשה מתאימה תחתיה לקווים עבורם הגישו הצעות במסגרת מכרז זה. יובהר כי השבת ערבויות לזוכים תהיינה כנגד הפקדת ערבות ביצוע. לצורך קבלת והפקדת ערבויות (לפי העניין)- יש לפנות לגב' מירי נעים.
 6. המציע מתחייב לדאוג להעסיק מלווים לילדים בעלי מוגבלויות (להלן "המלווים").
 7. נכון למועד פרסום המכרז, הקווים בהם יידרשו מלווים, ומספר השעות לתשלום בגין כל קו, הינם כמפורט בנספח 1. מספר הקווים ו/או המלווים הנדרשים כפוף לשינויים מעת לעת. ככל ויידרש קו נוסף, המציע הזוכה ידאג להעסיק מלווים כפי הנדרש, ואופן התשלום יחול באותו אופן, על פי הערכת השעות אשר תקבע המועצה.
 8. עבור כל שעה בה יעסיק המציע הזוכה מלווה, ישולם למציע הזוכה סך של 46.3 ₪ (בתוספת מע"מ), אשר כולל בתוכו רווח קבלני. סכום זה במלואו (בניכוי הרווח הקבלני), ישמש את המציע הזוכה כדי לשלם כדין את שכר המלווה בגין כל שעה בה יועסק, באופן שהוא יכסה את כל עלויות המעביד בגין העסקת העובד, לברות: תשלום שכר, חופשה, מחלה, הבראה, פנסיה, הפרשה לפיצויים, ביטוח לאומי מעסיק, נסיעות, הוצאות, יתר הזכויות הסוציאליות וכיו"ב.
 9. בין המציע הזוכה למלווים יתקיימו יחסי עובד מעביד, ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין המלווים למועצה.
 10. עד ליום ה- 20 לכל חודש קלנדרי, יעביר המציע הזוכה דיווח מפורט, מחולק לפי קווים, של הנסיעות בפועל של כל מלווה, והמועצה תעביר למציע תשלום בהתאם למספר השעות.

 

 

 1. המציע הזוכה אחראי באופן בלעדי למציאת מחליף במידה והמלווה הקבוע חולה או נעדר מכל סיבה שהיא, ולא יהיה זכאי לתוספת תשלום בגין כך. המועצה תהא רשאית לפקח על עמידת המציע בהתחייבויותיו על-פי מסמך זה, וזאת, בין היתר, על ידי ביצוע בדיקה אקראית של תלושי השכר של המלווים, אותם יהיה המציע חייב להעביר למועצה, בתוך 3 ימים ממועד דרישתה, לכל היותר.
 2. על המציע חלה חובה לקבל אישור משטרה לכל עובד אשר יועסק במסגרת השירותים אשר יספק המציע מכח המכרז, ובכלל זאת לכל מלווה ומלווה, כנדרש בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 2001, על תקנותיו, בטרם וכתנאי לתחילת העסקתם.
 3. כמו-כן, המציע מתחייב כי ימציא למועצה אישור כאמור לגבי כל עובד ועובד, בטרם יחל אותו עובד לעבוד במסגרת אספקת השירותים מכח מכרז זה.

 

 

 

 

 

אנו הח"מ ___________________, המורשים לחתום בשם _______________, המציע במכרז 9/2022 של המועצה האזורית באר-טוביה, מצהירים כי האמור במסמך הבהרות זה הינו בידיעת המציע בטרם הגשת הצעתו, ונלקח בחשבון במסגרת הצעתו.

 

טבלת ריכוז הצעות מכרז הסעות מס' 9/2022

 

מסלול עלות יומית אשתקד מס' רכבים הצעת עלות יומית לא כולל מע"מ
7021 299.66 2  
713 262 1  
751 178.5 1  
366 600 2  
399 767 1  
401 917 1  
408 709 1  
415 519 3  
443 371 4  
444 233 3  
455 371 4  
466 218 3  
205 240 1  
207 118 א+פ  
365 677 1  
360/2 990 1  
360/8 937 1  
360/10 776 1  
360/13 850 1  
360/15 907 1  
360/17 917 1  
360/23 990 1  
360/24 737 1  
360/27 998 1  
260/29 855 1  
360/30 777 1  
360/31 935 1  
360/34 789 1  
360/35 777 1  
360/36 231 1  

 

 

 

ערבות בנקאית ע"ס ____________________________

 

 

 

שם חברת ההסעות _____________________________

 

 

 

 

תיקון 7.8.2022-מסמך הבהרות מכרז הסעות תלמידים
9-2022
טבלת ריכוז הצעות מכרז הסעות

 

 

 

Skip to content