הגדרה:
אופן פרסום מסמכים (תיקון: תשנ"ז) סעיף 237

דברי הסבר:

(א) מחייב צו זה פרסומו של מסמך, ולא נקבעה הוראה בדבר אופן הפרסום, יפורסם המסמך בהנחת העתקים ממנו במשרד כל ועד מקומי, על מנת שיהיו נתונים לבדיקה לכל דורש, ובהדבקת העתקים על לוח
המודעות שליד הבית של משרד הועד המקומי ועל לוח המודעות שליד הבית של משרד כל ועד מקומי או בקרבתם או במקומות ציבוריים אחרים בכל ישוב וישוב כפי שייקבעו על ידי החייב בפרסום.

(ב) מחייב צו זה פרסומו של מסמך בישוב, ולא נקבעה הוראה בדבר אופן הפרסום, יפורסם המסמך בהנחת העתקים ממנו במשרד הועד המקומי שהישוב נתן להנהלתו, ובהדבקת העתק על הבית של משרד הועד המקומי או בקרבתו או במקומות ציבוריים אחרים בתחום הנהלתו של הועד המקומי, כפי שייקבעו על ידי החייב בפרסום.

(ג) ועדת בחירות שהוקמה לפי סעיף 138, תקבע בישיבתה הראשונה את כל המקומות, בכל אחד מן האזורים שבתחום המועצה האזורית, שבהם יפורסמו הודעות מטעמה ומטעם מנהל הבחירות; הודעות אלה יודבקו במקומות האמורים בידי עובד הועד המקומי והוא ידווח, בכתב, למנהל הבחירות היכן הודבקה כל הודעה בכל אזור.