דלג לתוכן

משפטים

הגדרה:

משפטים (תיקון: תשנ"ז)  סעיף 233 —הגנת זכויות ועד מקומי

דברי הסבר:
הועד המקומי רשאי להגיש תביעה, או לעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל-דין בכל משפט הליך בקשר לתפקידיה ולעניניו,
או אם הדבר נראה לו
 דרוש לצורך קיומן או הגנתן של זכויות הועד המקומי או להגנת חבריו, עובדיו, מוסדותיו ומפעליה בקשר לתפקידיהם.
לתכלית זו רשאית המועצה לייפות כוחו של כל חבר הועד המקומי או כל עובד, הן באופן כללי והן לענין מיוחד.

 

 

Skip to content