דלג לתוכן

סמכויות ועד מקומי

הגדרה:

סמכויות ועד מקומי (תיקון: תשס"ד)  סעיף 132

דברי הסבר:

(א) לועד מקומי יהיו בתחום הנהלתו, כל סמכויות המועצה שבתחומה, לפי סעיף 63, ככל שאצלה לו המועצה על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה,
לרבות התנאים והמגבלות בסמכויות אלה ובכפוף לסעיף 63(ה);

הרחבה:

הועד המקומי יהיה רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו, ככל שלא יהיה בכך סתירה להחלטות המועצה שהודיעה עליהן לועד ולחוקי העזר שלה.

(ב) המועצה רשאית לבטל אצילת סמכות לועד המקומי כאמור בסעיף קטן (א) ובלבד שנתנה לועד המקומי הזדמנות להשמיע את טענותיו.

Skip to content