פרוטוקול הנהלת מועצה מספר 9 מיום 25.6.2015

השתתפו

דרור שור – ראש המועצה  
שלמה שמאי – סגן ראש המועצה  
אלכס גולדפרב    
אפרים ברנס    
בנצי ימר    
דני בוקובזה    
זהבי בן צבי    
חזי בכר    
יוסי ברוך    
יזהר בר-נס    
מוטי ארבל    
מושיקו כהן    
תומר זולר    

 

נוכחים

צפי מלר – חבר ועדת הביקורת    
קובי אביבי – מזכיר המועצה
צופי צור – גזבר המועצה
הדר מימון, עו"ד – יועץ משפטי למועצה

 

על סדר היום

 1. אינפורמציה
 2. אישור דו"חות כספיים ליישובי המועצה
 3. שונות

 

סעיף 1 – אינפורמציה

דווח על:

 • הפסקת כהונתו של חבר המועצה איציק גרשון, כפי הודעתה של גזברית המועצה מיום 18.6.15.

להלן עיקרי הדברים

מבקרת משרד הפנים, בביקורת שערכה, מצאה כי יש שני (2) חברי מליאה חייבי ארנונה והעירה ע"כ.

גזברית המועצה בהתאם לאמור ולהוראות החוק, פנתה לשני החייבים במכתב התראה וביקשה מהם להיכנס למחלקת הגביה ולהסדיר את החוב.

אחד (1) מחברי המליאה עשה כן.

מאחר והחבר איציק גרשון לא שילם את חובו עד המועד הקבוע לכך בחוק ואף לא פנה לקבלת סעד מבית המשפט, הועברה הודעה לממונה על המחוז בהתאם, על פסלותו לכהונה כחבר מועצה, בשים לב לאמור ועל פי חוק נפסקה כהונתו של החבר איציק גרשון ובהתאם לצו, מספר 2 ברשימתו, מר אורי נפטצ'י, משמש למעשה כחבר מועצה תחתיו.

מר נפטצ'י יושבע במליאה הקרובה.

 • דווח כי בהמשך להחלטה להתקשר עם אנשי מקצוע בכל הקשור

לתכניות לטווח ארוך במערכות החינוך ובשאר מחלקות המועצה, הוחלט להקים צוות אסטרטגי שיעסוק בתכנון לטווח ארוך, מעקב ביצוע החלטות וסנכרון בין המחלקות השונות כדלקמן:

רות קרטר, המשמשת כמנהלת המחלקה לחינוך ותרבות, תשמש החל מ 1.6.15 (בכפוף לאישור משרד הפנים) כמנהלת אגף החינוך וכמנהלת כללית של היחידה לתכנון אסטרטגי של המועצה האזורית באר טוביה.

ראש המועצה יזם את הקמת היחידה האסטרטגית לתכנון, מעקב וביצוע של החלטות ומשימות המועצה. היחידה תפעל בסמכות ראש המועצה בכל הקשור למועצה על כל המוסדות, החברות והעמותות של המועצה, בהרכב קבוע כדלקמן:

 • ראש המועצה
 • מזכיר המועצה
 • מנהלת אגף החינוך, התרבות ומנהלת כללית של היחידה לתכנון אסטרטגי.

הצוות יתכנס לפי צורך.

לצוות יצורפו בהתאם לצורך בעלי תפקידים נוספים לפי העניין.

במסגרת תפקידה הנוסף תהא רות אחראית על:

 • מעקב החלטות ואחריות על ביצוען על ידי מנהלי המחלקות כולם.
 • מעקב משימות ואחריות ביצוען על ידי מנהלי המחלקות כולם.
 • מעקב פרויקטים ואחריות ביצועם על ידי מנהלי המחלקות כולם.
 • רות תדווח באופן קבוע, על בסיס שבועי, לראש המועצה על סטטוס ההחלטות, המשימות והפרויקטים.
 • רות תטפל בהכנת תכניות החומש, בהתאם להוראות והנחיות ראש המועצה.
 • במסגרת הגדרת תפקידה כמנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי, תיזום ותוביל תהליכים אסטרטגיים במועצה לקידום מדיניות ראש המועצה, תקדם חדשנות ארגונית וניהולית, הדרכה ופיתוח ארגוני, תקשורת והסברה ופיתוח שירותי האינטרנט.
 • כמו כן תסייע בהצגת מדיניות ראש הרשות בפני גורמים חיצוניים ובפיקוח אופן היישום והביצוע בשטח על ידי גורמי הרשות.
 • על מנת לאפשר לרות להתפנות למשימות הנוספות החדשות, תקלוט המועצה בהקדם סגן/סגנית למנהלת המחלקה לחינוך, אשר ימלא/תמלא את משימות החינוך השוטפות.

בתום הדיווח וקבלת הבהרות, ההנהלה מאשרת.

 סעיף 2 – אישור דו"חות כספיים ליישובי המועצה

 • בפני ההנהלה הוצגו הדו"חות הכספיים של ישובי המועצה כדלקמן:

ועד מקומי תלמי יחיאל ליום 31.12.14  – הדו"ח הוכן ע"י ברית הפיקוח

ועד מקומי ערוגות ליום 31.12.14                   – הדו"ח הוכן ע"י ברית הפיקוח

ועד מקומי קיבוץ חצור ליום 31.12.14   – הדו"ח הוכן ע"י הרשקו פרקש ושות'

ועד מקומי נווה מבטח ליום 31.12.14    – הדו"ח הוכן ע"י ברית הפיקוח

ועד מקומי כפר אחים ליום 31.12.14     – הדו"ח הוכן ע"י ברית הפיקוח

ועד מקומי גבעתי ליום 31.12.14          – הדו"ח הוכן ע"י קרוק אשר רו"ח

ועד מקומי ניר בנים ליום 31.12.14       – הדו"ח הוכן ע"י בועז מקלר ושות'

ועד מקומי עזר ליום 31.12.14              – הדו"ח הוכן ע"י קרוק אשר רו"ח

ועד מקומי כפר ורבורג  ליום 31.12.14  – הדו"ח הוכן ע"י ברית הפיקוח

ועד מקומי בית עזרא ליום 31.12.14     – הדו"ח הוכן ע"י ברית הפיקוח

 • כמו כן דווח כי ניסים נחום רכז היישובים וחקלאות, בדק את הדו"חות, מסר

הערותיו לוועדים המקומיים ועוקב אחר ביצוע תיקון הליקויים, ככל וישנם.

החלטה

ההנהלה, בהתאם לדיווח וקבלת הבהרות החליטה פה אחד לאשר את הדו"חות הכספיים כאמור.

כמו כן החליטה לאשר את:

ברית הפיקוח כרו"ח של ועד מקומי תלמי יחיאל

ברית הפיקוח כרו"ח של ועד מקומי ערוגות

הרשקו פרקש ושות' רו"ח כרו"ח של ועד מקומי קיבוץ חצור

ברית הפיקוח כרו"ח של ועד מקומי נווה מבטח

ברית הפיקוח כרו"ח של ועד מקומי כפר אחים

קרוק אשר רו"ח כרו"ח של ועד מקומי גבעתי

בועז מקלר ושות' כרו"ח של ועד מקומי ניר בנים

קרוק אשר רו"ח כרו"ח של ועד מקומי עזר

ברית הפיקוח כרו"ח של ועד מקומי כפר ורבורג

ברית הפיקוח כרו"ח של ועד מקומי בית עזרא.

סעיף 3 – שונות

 1. המכללה האקדמית אחוה – בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

דווח להנהלה כי בהמשך לבקשת המכללה האקדמית אחוה, לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור, ע"פ סעיף 5 (י') לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) 1938, לאחוה המכללה האקדמית, באחריות אוניברסיטת בן גוריון ובהמשך לאישור שקיבלו ממשרד הפנים לשנים

2014-2013-2012 על הפטור כאמור, בדגש כי הפטור יחול רק על שטחים המשמשים את המוסד לצרכי לימוד בלבד, ובתנאי שלא נעשית בהם פעילות עסקית.

צוין כי האישור לפטור ניתן בהתאם ובכפוף לסעיף 5 ג – הטלת ארנונה על נכסים לפי סעיפים 4 ו- 5 תיקון תשס"ג (נכסים הפטורים חלקית).

החלטה

ההנהלה מאשרת הבקשה כאמור.

 1. אמת מידה 2015 – תקציב מפעל הפיס

דווח כי בהמשך לאישור המועצה מיום 1.5.15 להלן ההחלטה על אופן חלוקת תקציב אמת המידה בסך של 2,198,258 ש"ח וכדלקמן:

השלמות ל- 100% בבניה

 • מועדון בצרון בסך של 83,600       ש"ח
 • מועדון אמונים בסך של 533,395    ש"ח
 • בניית מועדון חדש בכפר אחים בסך של 1,400,000 ש"ח
 • יתרה לרכישת מחשבים במוס"ח בסך של 181,263    ש"ח

סה"כ                                                            2,198,258 ש"ח

ההנהלה מאשרת כאמור.

 1. כוח אדם

דווח על בקשות לחל"ת לשנה"ל תשע"ו כדלקמן:

איילת פינסקי                   – מורה בבית ספר תיכון אזורי באר טוביה

אסנת פריבס          – מורה בבית ספר תיכון אזורי באר טוביה

ד"ר חנה שמש        – מרצה במכללת אחוה

לבקשות צורפו המלצות הממונים.

החלטה

ההנהלה מאשרת כמבוקש.

 1. הארכת הסכם עם עזיזי

להנהלה דווח כי המחלקה לאיכות הסביבה ממליצה להאריך את הסכם ההתקשרות עם הקבלן עזיזי אחזקות ושירותים בע"מ – אחזקת גינון וניקיון בשנה נוספת.

החלטה

ההנהלה מאשרת כמבוקש.

5. גביית מסי ועד מקומי ע"י המועצה – נווה מבטח

דווח כי ועד מקומי נווה מבטח בישיבתו מיום 18.5.15, החליט להעביר את גביית מסי הוועד המקומי לאחריות המועצה.

לוועד ידוע כי ביצוע הגבייה כרוך בתשלום תקורה למועצה.

החלטה

ההנהלה בתום הדיווח מאשרת הביצוע כאמור.

 1. דיון ואישור הדו"ח הרבעוני (1) ליום 31.3.15

צופי צור גזבר המועצה הציגה את נתוני תקציב דו"ח רבעוני (1) (אשר נשלח במייל לחברי המליאה) ליום 31.3.15 כדלקמן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החלטה

ההנהלה בתום הדיווח ובתום קבלת הבהרות ראש המועצה וגזבר המועצה לדו"ח הרבעוני (1) ליום 31.3.15, החליטה לאשרו.

 

 

 

 1. עדכון תב"רים

צופי צור גזבר המועצה דיווחה על עדכון ופתיחת תב"רים כדלקמן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החלטה

ההנהלה בתום הדיווח וקבלת הבהרות ראש המועצה וגזבר המועצה, החליטה פה אחד על עדכון התב"רים כאמור.

 1. נוהל הצעות מחיר לביצוע עבודות פיקוח

להנהלה דווח כי המועצה פנתה למציעים שונים לצורך קבלת הצעות מחיר לעבודות פיקוח על:

 • בניית המקווה במושב שדה עוזיהו
 • בניית 3 מפח"קים ביישובים אורות, כפר ורבורג ותימורים והנחת קו ניקוז במושב שדה עוזיהו.

ועדת השלושה בישיבתה מיום 14.6.15 לאחר שבחנה את ההצעות החליטה להמליץ על התקשרות עם המציעים כדלקמן:

הופמן בע"מ – לביצוע פיקוח על בניית המקווה במושב שדה עוזיהו ב- 2.7% מעלות הפרויקט כולל מע"מ.

דוד סעדון, פירמה – לביצוע פיקוח על בניית 3 מפח"קים ובניית קו ניקוז במושב שדה עוזיהו ב- 2.7% מעלות הפרויקט כולל מע"מ.

ההנהלה מאשרת האמור.

 1. שינוי בהרכב ועדות המועצה

ראש המועצה דיווח וביקש את אישור ההנהלה לשינויים/תוספות בהרכב ועדות המועצה וכדלקמן:

ועדת משנה לתכנון ובנייה

 • הוספת תומר זולר לחבר הוועדה.
 • מינוי בנצי ימר לסגן ומ"מ קבוע ליו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה.

 

 

 

 

 

 

 

ועדת כוח אדם

 • מינוי קובי אביבי מזכיר המועצה ליו"ר הוועדה במקום שלמה שמאי, אשר יפסיק להיות חבר בוועדה.

החלטה

ההנהלה בתום הדיווח מאשרת האמור.

 1. ועד מקומי חצב – תיקון הצעת תקציב 2015

הוועד המקומי של מושב חצב העביר בקשה לתיקון הצעת התקציב לשנת התקציב 2015, לאחר שבדק מול רכז היישובים וחקלאות את ההצעה כפי שהוגשה.

לוועד אושר תקציב לשנת התקציב 2015 בסך של 784,474 ש"ח.

הוועד מבקש מהמועצה לאשר תיקון וגידול התקציב מהסך האמור לסך של 810,474 ש"ח.

החלטה

ההנהלה בתום הדיווח מאשרת האמור.

 1. אישור עקרוני לרכישת מבנה ארכיב

לאור הצורך ברכישת מבנה אשר ישמש כארכיון למועצה והצורך להקצות חדרי פעילות למחלקה לשירותים חברתיים, מתבקש אישור עקרוני לפרסום וקבלת הצעות מחיר לרכישה כאמור.

(מדובר במבנים סמוכים לבניין המועצה).

ההנהלה בתום הדיווח וקבלת הבהרות מאשרת האמור.

 1. תכנית חומש בחינוך – חברת "סמל'

דווח כי לצורך הכנת תכנית חומש במערכות החינוך השונות, הכוללת ליווי המהלכים המתוכננים בבית הספר התיכון האזורי באר טוביה, קיבלנו הצעות מחיר מחברות ויועצים שונים.

בהתאם להצעתה של חברת "סמל" המבצעת עבורנו את הבדיקה בבי"ס תיכון באר טוביה, מומחיותה הרבה בתחום הייעוץ כאמור וההמלצות שקיבלנו על אופן ביצוע עבודתם, אנו מבקשים את אישור ההנהלה להגדלת היקף עבודתם, לביצוע התכנית כמפורט לעיל.

החלטה

בתום הדיווח וקבלת הבהרות מאשרת ההנהלה הגדלת היקף ההתקשרות עם חברת "סמל" כאמור.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. מכרזי כוח אדם

בהמשך לדיווח בעניין שינוי המבנה הארגוני במועצה, מבקשת ההנהלה לאשר השינוי ולצאת לפרסום מכרזים כדלקמן:

 • תובע/ת עירוני/ת על עבירות בתחום התכנון והבנייה, רישוי עסקים וחוקי עזר.
 • סגן/ית מנהל/ת המחלקה לחינוך ותרבות.

החלטה

ההנהלה בתום הדיווח מאשרת האמור.

 1. אישור דו"חות כספיים לעמותות

דווח להנהלה על החלטות אסיפות העמותות לאשר את הדו"חות הכספיים ליום 31.12.14  של:

 • העמותה לחינוך ותרבות באר טוביה
 • עמותת ספורט באזור באר טוביה
 • עמותת כפיר עמותה למען הצלת חיים

החלטה

ההנהלה בתום הדיווח, החליטה פה אחד לאשר את הדו"חות הכספיים כאמור.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשם:                                                                           ____________

קובי אביבי                                                                           דרור שור

מזכיר המועצה                                                                    ראש המועצה

                                                                                 ויו"ר ועדת ההנהלה

 

פרוטוקול הנהלת מועצה