דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול/פיקוח מכרז סימון כבישים, תמרור ושילוט

פרוטוקול ועדת השלושה
מיום 17.1.2023

נוכחים:

ענבל ברמי – גזברית המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה

 

בנושא: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול/פיקוח

מכרז סימון כבישים, תמרור ושילוט מס'  סכ/31/2022

  1. המועצה בוחנת את האפשרות להתקשר עם ספק במסגרת מכרז סכ/31/2022 שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי (משכ"ל).

 

  1. בתאריך 6.6.2022 נתן שר הפנים אישור התקשרות עם הזוכים במכרז.

 

  1. השיקולים בבחירת משכ"ל לניהול ופיקוח:
1 למשכ"ל ידע ומיומנות רבה במתן שירותי ניהול ופיקוח הנדרשים במקרה דנן והיא נותנת שירותים ברמה מקצועית גבוהה.
2  המשכ"ל היא זו שאפיינה את המכרז והשירותים הכלולים בו.
3 המשכ"ל הינה גוף בבעלות הרשויות המקומיות וחלק מרווחיה מוחזרים לרשות המתקשרת עם המשכ"ל ומקבלת ממנה שירותים.
4 למועצה ניסיון רב וטוב בקבלת שירותי ניהול ופיקוח של משכ"ל ובכלל זה ניהול פרויקטים כדוגמת נשוא המכרז.
5  בנסיבות של חילוקי דעות מול החברה המספקת את השירות משכ"ל תייצג טוב יותר את המועצה במחלוקת בשל היותה גוף גדול המייצג רשויות רבות.
6 עלויות שירותי הניהול והפיקוח של משכ"ל נבחנו ואושרו ע"י משרד הפנים.

 

 החלטה:

לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות מחיר, להתקשר עם משכ"ל לקבלת השירותים נשוא המכרז שבנדון ע"י הספקים זכייני המכרז זאת על בסיס פטור ממכרז, בהתאם לסעיף 3 (15) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח 1958.

התקורה לה תהא זכאית המשכ"ל תעמוד על 8.5% בהתאם לאישור מנכ"ל משרד הפנים מיום  6.6.2022.

יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר תבוטל ההחלטה להתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות בין המועצה לבין משכ"ל ככל שזה כבר נחתם.

פרסום:

הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של המועצה במידי.

למען הסדר הטוב משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.

החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.

                                                        

                                                            על החתום:

 

 

____________                      _______________                _____________

    ענבל ברמי                                     ד"ר דנה סיון                           איתן מימוני, עו"ד

גזברית המועצה                               מנכ"לית המועצה                         יועמ"ש המועצה

Skip to content