דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 02/06/2022 תיקון ליקויים באולמות ספורט

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 02/06/2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל תיקון ליקויים באולמות ספורט

מחלקת ספורט של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים המפורטים מטה לקבלת הצעות מחיר ל:
 תיקון ליקויים באולמות ספורט, זאת לפי מפרט בודק אחיד שנשלח לכל המציעים.

הצעת המחיר כוללת תיקון הליקויים באולמות הספורט בבתי הספר: נופים, רגבים, מבואות, תיכון.

שם המציע סה"כ בש"ח

(כולל מע"מ)

ראם ספורט 56,101 ₪
ספורט הדרום 73,944 ₪
תעשיות רק ספורט 95,108 ₪
 

ההצעות שהתקבלו הינן כמפורט:

 

המחלקה ממליצה בפני ועדת השלושה להתקשר עם המציע הזול ביותר ראם ספורט לביצוע העבודה נשוא נוהל זה. סיבת ההמלצה: ההצעה הזולה ביותר, ספק מקצועי.

 

אישור תקציב עקרוני מאת גזברות המועצה התקבל ביום:  2.6.2022

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו ובהתאם להמלצת המחלקה, הועדה ממליצה על התקשרות עם המציע ראם ספורט עבור תיקון ליקויים באולמות ספורט.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 56,101 ₪  כולל מע"מ

 

 

                                                                                  על החתום:

צופי צור

גזבר המועצה              

דנה סיון

מנכ"ל המועצה

איתן מימוני, עו"ד

        יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content