דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 05/09/2021, מכרז שירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי, מס' מח/21/2020- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 05/09/2021

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
טרם נבחר – מנכ"ל המועצה
   

הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז שירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי, מס' מח/21/2020

המועצה האזורית באר טוביה (להלן: "הרשות") מעוניינת להתקשר עם ספק/ים במכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו. לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות / התקשרויות שתיערך/נה בין הרשות לבין זכיין / זכיינים במכרז, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם המשכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:

נימוקים לבחירת המשכ"ל:

יש לרשות ניסיון טוב מאוד בהתקשרויות קודמות בהן שימשה משכ"ל כחברה מנהלת. 1.
 מכרז אינטגרטיבי ומשלב אספקת ציוד, שירות ותמיכה 2.
מכרז מתעדכן ומתחדש עם הפריטים החדשים לפי דרישת הרשות 3.
למשכ"ל ידע ומיומנות במתן שירותי הניהול והפיקוח הנדרשים והיא נותנת שירות ברמה מקצועית גבוהה 4.
שיעור התמורה בגין שירותי הניהול והפיקוח אותה גובה משכ"ל הינו סביר ואושרה על ידי משרד הפנים. 5.

החלטה: לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר, הרשות תתקשר עם המשכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על מתן השירותים על ידי הקבלן / קבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך עם זכיין/זכיינים במכרז בהתאם לסעיף 3(15) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 בשיעור עמלה של 4.5% (כולל מע"מ)

יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל ההחלטה להתקשר עם המשכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות בין הרשות לבין המשכ"ל, ככל שזה כבר נחתם.

פרסום: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי. החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל. (אם יש דחיפות שמצדיקה קביעה אחרת, יש לפרט). (למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי המשכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה). החוזה שייחתם בין הרשות לבין המשכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מיום כריתתו.

 

צופי צור

גזבר המועצה              

   

איתן מימוני, עו"ד

   יועמ"ש המועצה

 

על החתום:

 

אישור יועמ"ש להרכב ועדת השלושה:

הריני לאשר בזאת, כי בהעדר מנכ"ל למועצה האזורית באר טוביה, הרכב ועדת השלושה של המועצה האזורית באר טוביה יכלול את גזברית המועצה והיועץ המשפטי של המועצה, זאת עד למינוי מנכ"ל למועצה

 

איתן מימוני, עו"ד

   יועמ"ש המועצה

 

Skip to content