דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 08.02.2022, ריכוז הצעות מחיר ל מסלול 812 טרנספורטר- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 08.02.2022

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
תומר טבק, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל מסלול 812 טרנספורטר

מחלקת תחבורה של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

מסלול 812 טרנספורטר  + מלווה איסוף + פיזור ימים א' – ו' לפי הפירוט הבא:

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה מחליטה הועדה להמליץ על התקשרות עם המציע הזול ביותר,  הסעות אבי 10, לביצוע מסלול 812 טרנספורטר בסך של 254 ₪ ליום (כולל מע"מ). סכום ההתקשרות מקסימלי במסגרת נוהל זה: 50,000 ₪ לשנת לימודים. אישור גזברות התקבל ביום 25.12.2021.

 

                                                                                  על החתום:

 

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה 

 

תומר טבק, עו"ד

 יועמ"ש המועצה

 

Skip to content