דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 10/7/2022, אישור חלקי לחשבוניות חברת מסיעי כרמית בע"מ- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 10/7/2022

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: אישור חלקי לחשבוניות חברת מסיעי כרמית בע"מ

 

חברת מסיעי כרמית בע"מ זכתה במכרז הסעות 7/2021 בחודש אפריל 2021. הקבלן נדרש בחודש ספטמבר לבצע שינויים משמעותיים בקווים ובמסלולים בהשוואה לנדרש במכרז. הקבלן שלח חשבונית בחודש אוקטובר ע"ח הסעות ספטמבר, אשר לא אושרה על-ידי שלומי אלימלך ולמרות זאת המשיך הקבלן לבצע את ההסעות, לרבות השינויים במסלולים ובמספר כלי-הרכב, מבלי שקיבל שכר. למעשה, עד עתה לא אישרו שלומי אלימלך ומנהלת מחלקת הספורט במועצה- דקלה מור אבי-גיא את החשבוניות שנשלחו על ידו. לאחר תזכורות ובקשות רבות לשלומי אלימלך, שהוסמך לבדיקת החשבוניות על-ידי ועדת המכרזים, הגיש שלומי אלימלך רק ביום שישי 8.7.2022 טבלה ובה פירוט עקרוני של ההסעות תוך התייחסות לתוספות שנתבקשו על-ידי הקבלן, כאשר חלק מהבקשות נמצאו על-ידו כמוצדקות. ברם, שלומי אלימלך ודקלה מור אבי-גיא, לא טרחו להתייחס לכל חשבון וחשבון באופן ספציפי על-בסיס העקרונות שהתוו על-ידי שלומי אלימלך, שלא לדבר על כך שלא התקבלו מהם חשבונות מאושרים, כנדרש מהם כבעלי תפקידים במחלקת הספורט ובהתאם להתחייבותם לבדוק את החשבוניות ולאשרן באופן מלא או חלקי.

יצוין בהדגשה כי הקבלן קיבל בחודש פברואר 2022 מקדמה בסך 150,000 ש"ח (כולל מע"מ) כשהוא מבצע בפועל לכל אורך התקופה- 10 חודשים- את כל ההסעות, בהתאם לבקשות ולהנחיות של מחלקת הספורט במועצה והוא מבצע את ההסעות במשך חודשים רבים ללא קבלת שכר. עוד יוער כי אין המועצה מקבלת מבעלי התפקידים האחראים ממחלקת הספורט התייחסות ספציפית לגבי החשבוניות והיא אינה יכולה להיות שבויה בידיו של עובד כזה או  אחר. בלית ברירה, ומשלא נתקבלה תקופה ארוכה התייחסות קונקרטית מצדו של שלומי אלימלך ו/או דקלה מור אבי-גיא, ערכה מנכ"לית המועצה, הממונה על תיק הספורט, בדיקה של החשבוניות שהוגשו על-ידי חברת מסיעי כרמית ובהשוואה להתייחסות של שלומי אלימלך לעניין דרישות החברה.

לחברי ועדת השלושה הוגש דו"ח המסלולים אשר בוצעו בהתאם לסכומים שנקבעו במכרז ובהתאם לדרישות שנמצאו על-ידי שלומי אלימלך כמוצדקות-כמצוין בטבלה שנשלחה על ידו בתאריך 8.7.2022, וכל זאת לתקופה ספטמבר 2021-מאי 2022. יוער כי חשבונית עבור ההסעות בחודש יוני 2022 טרם הוגשה למועצה.

מהדו"ח עולה כי הסכום לתשלום לתקופה ספטמבר 2021- מאי 2022, בהתאם למחירים המצוינים במכרז ו/או המחירים המעודכנים בהתאם למסלולים שבהם מצא שלומי אלימלך הצדקה לבקשת התוספת- ככל שהדבר נוגע להארכת הנסועה בקווים ולא לדרישה אחרת, הינו: 527,220.44 ₪ כולל מע"מ.

ועדת השלושה, בהתבסס על האמור לעיל מחליטה לאשר תשלום בסך 377,220.44 ₪ (בניכוי המקדמה בסך 150,000 ₪ כולל מע"מ) לתשלום מיידי.

הפערים בין דרישות הקבלן והתחשיב הכספי המוגבל שערכה המנכ"לית, בהתאם לטבלה שהגיש שלומי אלימלך, יסגרו בישיבת ועדה מטעם המועצה ביחד עם הקבלן. תיאום הפגישה על-ידי מזכירת המנכ"לית. לצורך הפגישה נדרשת בדיקה מקיפה של דקלה מור אבי-גיא ושלומי אלימלך, אשר נתבקשו (בסמוך לכתיבת פרוטוקול זה) להעביר מסמך המרכז את כל הנסיעות בפועל שבוצעו בכל אחת מהקבוצות- לאימון, למשחק בית/למשחק חוץ/לפעילות אחרת ולאחר ביצוע בדיקת הצלבה עם דיווחי השעות של המאמנים בחודשים ספטמבר 2021-יוני 2022.

מועד הגשת המסמך על-ידי דקלה מור אבי-גיא ושלומי אלימלך נקבע לתאריך 18.7.2022 בשעה 12:00. 

 

החלטה

 

אישור תשלום מיידי בסך 377,220.44ש"ח לחברת מסיעי כרמית בע"מ ותיאום פגישה לאחר ה- 20 ביולי.

 

                צופי צור                                                 ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                           מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content