דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 13/03/2022 ערב שירי לוחמים ירדנה ארזי ולהקתה

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 13/03/2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל ערב שירי לוחמים בהובלת ירדנה ארזי ולהקתה

מחלקת תרבות של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציע פיסטוק אומנים בע"מ לקבלת הצעת מחיר ל: ערב שירי לוחמים בהובלת ירדנה ארזי ולהקתה בתאריך 30/04/2022.

סכום ההתקשרות עבור המופע 64,350 ₪ (כולל מע"מ).

 

מנהלת המחלקה מבקשת לאשר את ההתקשרות עם הספק במסגרת פטור ממכרז/נוהל הצעות מחיר לביצוע עבודה אמנותית.

 

 

החלטה

 

בהתאם להצעה שהתקבלה במסגרת נוהל זה, ובהתאם לפטור מנוהל הצעות מחיר/מכרז הקבוע בסעיף 3(5) לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 לביצוע עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית, מחליטה הועדה להמליץ על התקשרות עם המציע פיסטוק אומנים בע"מ עבור ערב שירי לוחמים בהובלת ירדנה ארזי ולהקתה.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 65,000 ₪  כולל מע"מ

 

אישור תקציב עקרוני מאת גזברות המועצה התקבל ביום: 10/03/2022

 

 

Skip to content