דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 16/02/2022, ריכוז הצעות מחיר ל הצגה "דרך השלום"- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 16/02/2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל הצגה "דרך השלום"

מחלקת תרבות של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציע תיאטרון באר שבע (ע"ר) לקבלת הצעת מחיר ל: הצגה "דרך השלום", בתאריכים 26/03/2022.

סכום ההתקשרות עבור ההצגה 39,000 ₪ (כולל מע"מ).

 

מנהלת המחלקה מבקשת לאשר את ההתקשרות עם הספק במסגרת פטור ממכרז/נוהל הצעות מחיר לביצוע עבודה אמנותית.

 

 

החלטה

 

בהתאם להצעה שהתקבלה במסגרת נוהל זה, ובהתאם לפטור מנוהל הצעות מחיר/מכרז הקבוע בסעיף 3(5) לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 לביצוע עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית, הוועדה ממליצה על התקשרות עם המציע תיאטרון באר שבע (ע"ר)  עבור הצגה "דרך השלום".

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 39,000 ₪  כולל מע"מ.

 

אישור תקציב עקרוני מאת גזברות המועצה התקבל ביום: 29/06/2021

 

 

                                                                                  על החתום:

_______________

צופי צור

גזבר המועצה              

_______________

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה 

______________

איתן מימוני, עו"ד

         יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content