דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה  מיום 18/07/2022 ביצוע עבודות גינון באנדרטה לחללי האיבה – מונגש

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 18/07/2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל ביצוע עבודות גינון באנדרטה לחללי האיבה

 

מחלקת שפ"י של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים המפורטים מטה לקבלת הצעות מחיר ל:  ביצוע עבודות גינון באנדרטה לחללי האיבה.

 

שם המציע סה"כ בש"ח 

(כולל מע"מ)

גינון חמזי 77,980.50 ₪
גאיה בגן 84,147.57 ₪
נוף הקריה 94,506.75 ₪

 

המחלקה ממליצה בפני ועדת השלושה להתקשר עם המציע הזול ביותר גינון חמזי לביצוע העבודה נשוא נוהל זה. סיבת ההמלצה: ההצעה הזולה ביותר וניסיון מוכח בביצוע גינון.

 

אישור תקציב עקרוני מאת גזברות המועצה התקבל ביום: 03/07/2022 מתב"ר 1238.

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו ובהתאם להמלצת המחלקה, הועדה ממליצה על התקשרות עם המציע גינון חמזי עבור ביצוע עבודות גינון באנדרטה לחללי האיבה.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 77,980.50 ₪  כולל מע"מ

 

 

 

 

                                                                                  על החתום:

 

 

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

דנה סיון 

מנכ"ל המועצה

 

איתן מימוני, עו"ד 

 יועמ"ש המועצה

 

Skip to content