דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 19 ינואר, 2022,הפעלת חוגי קט-רגל ביישובי המועצה 2021-2022- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 19 ינואר, 2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא:הפעלת חוגי קט-רגל ביישובי המועצה 2021-2022

ועדת השלושה של המועצה האזורית באר טוביה מתכנסת לדיון באישור תשלום למפעילי חוגי קט-רגל ביישובי המועצה, בעבור הפעילות אשר בוצעה על-ידם, בהתאם לפירוט ובסכומים הבאים:

שם המפעיל המפעיל תקופה סוג הפעילות סכום
כפיר ביטון 10/2021 חוגי כדורגל 9,697.50 ₪
כפיר ביטון 11/2021 חוגי כדורגל, טרום גנים 1,566 ₪
כפיר ביטון 11/2021 חוגי כדורגל, עזר + אביגדור 9,931.95 ₪
כפיר ביטון 11/2021 חוגי כדורגל, ערוגות 8,347.50 ₪
כפיר ביטון 12/2021 חוגי כדורגל 10,899 ₪
כפיר ביטון 01/2022 חוגי כדורגל חודש ינואר בהתאם לדיווח מאושר
       
אויזרט יורם 11/2021 חוגי כדורגל, חצב + שתולים 16,479 ₪
אויזרט יורם 12/2021 חוגי כדורגל, חצב + שתולים 17,217 ₪
אויזרט יורם 01/2022 חוגי כדורגל חודש ינואר בהתאם לדיווח מאושר
       

 

החלטה

 

לאחר שהוועדה עיינה בחוות דעתו של היועץ המשפטי למועצה, עוה"ד איתן מימוני, המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה, ולאור העובדה כי המועצה תפרסם קול קורא נוסף להפעלת חוגי קט-רגל ביישובי המועצה, החל מחודש פברואר 2022, הוועדה מחליטה לאשר את ביצוע התשלומים לספקים כמפורט בטבלה לעיל.

 

יודגש כי התשלומים יבוצעו רק לאחר אישור מנהל המחלקה מטעם המועצה על אישור ביצוע הפעילות, בהתאם לדיווחים ולחשבוניות שיוגשו.

 

המשך תשלומים לספקים להפעלת חוגי קט-רגל, החל מחודש פברואר 2022 יתבצע רק לספקים אשר הגישו מועמדותם ונבחרו במסגרת קול קורא.

                                                                                  על החתום:

 

 

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה 

 

איתן מימוני, עו"ד

יועמ"ש המועצה

 

 

Skip to content