דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 22/03/2022 גרים בכבוד

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 22/03/2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: תכנית "גרים בכבוד"

 

לבקשת המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה האזורית באר טוביה המועצה פרסמה קול קורא בנושא: תכנית "גרים בכבוד" ובו היא מודיעה על כוונתה להתקשר עם תאגיד להפעלת תכנית "גרים בכבוד" – תכנית שיפוצים בבתי המגורים ללקוחות אגף הרווחה והשירותים החברתיים (מצ"ב עותק פרסום).

לקול הקורא הוגשה הצעה אחת בלבד של העמותה "תנופה בקהילה" מס' עמותה 580584530 (להלן: "העמותה")

המחלקה ממליצה בפני ועדת השלושה להתקשר עם העמותה (מצ"ב ההמלצה)

אישור תקציבי עקרוני מגזברות המועצה, אשר לא יעלה על סך של 37,000 ₪ (כולל מע"מ) התקבל בתאריך 07/03/2022.

 

החלטה

 

בהתאם להצעה שהתקבלה במסגרת קול קורא זה (מצ"ב), ובהתאם לבדיקה והמלצת המחלקה, מחליטה הועדה להמליץ על התקשרות עם המציע "תנופה בקהילה" מס' עמותה 580584530 לביצוע תכנית "גרים בכבוד"– תכנית שיפוצים בבתי המגורים ללקוחות אגף הרווחה והשירותים החברתיים.

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה 37,000 ₪ (כולל מע"מ)

 

Skip to content