דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 23 ינואר, 2022, החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 23 ינואר, 2022

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מס': מש/20/2021

הרשות מעוניינת להתקשר עם ספק/ים במכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.

לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות / התקשרויות שתיערך/נה בין הרשות לבין זכיין / זכיינים במכרז, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם המשכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:

נימוקים לבחירת המשכ"ל:

– יש לרשות ניסיון טוב מאוד בהתקשרויות בהן משכ"ל משמשת כחברה מנהלת ובין היתר בתחום אספקת מתקני משחקים והצבתם.
– למשכ"ל ידע ומיומנות במתן שירותי הניהול והפיקוח במקרה דנן.
– שיעור התמורה בגין שירותי הניהול והפיקוח אותו גובה המשכ"ל 7.5%.

– שיעור התמורה הינו סביר ואושר ע"י שר הפנים

 

החלטה: לאור כל האמור לעיל, הועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר, הרשות תתקשר עם המשכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על מתן השירותים על ידי הקבלן / קבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך עם זכיין/זכיינים במכרז בהתאם לסעיף 3(15) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958.

יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל ההחלטה להתקשר עם המשכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות בין הרשות לבין המשכ"ל, ככל שזה כבר נחתם.

פרסום: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי.

החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל. (אם יש דחיפות שמצדיקה קביעה אחרת, יש לפרט). (למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי המשכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה). החוזה שייחתם בין הרשות לבין המשכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מיום כריתתו.

* מצ"ב אישור התקשרות ואישור שיעורי התמורה.

                                                                              

  על החתום:

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה 

 

איתן מימוני, עו"ד

         יועמ"ש המועצה

 

 

Skip to content