דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה אבטחה ושמירה מיום 26/04/2022

פרוטוקול ועדת השלושה
מיום 26/04/2022
השתתפו:
יועמ"ש המועצה איתן מימוני, עו"ד
גזבר המועצה צופי צור
מנכ"ל המועצה ד"ר דנה סיון.
בנושא: ריכוז הצעות מחיר למתן שירותי אבטחה ושמירה במסגרת מכרז מס' ש/ 16/2021
1. בהמשך לבקשת המועצה ובהתאם לנוהל מתן אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים
משותפים, התשל"ב 1972- ) למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי, פנתה החברה למשק וכלכלה של
השלטון המקומי בע"מ (להלן:"המשכ"ל"), לחברות הזוכות במכרז שבנדון באזור דרום, לצורך קבלת
הצעות מחיר למתן שירותי אבטחה מועצה אזורית באר טוביה.
. • הצעות המחיר שהתקבלו מפורטות בטבלת השוואת ההצעות המצורפת כנספח 1
2. לאור ייחודיותו של המכרז למתן שירותי אבטחה ושמירה (להלן "המכרז") בכל הקשור לחובה המוטלת על
מזמין השירותים לבחון האם הצעות הקבלנים (להלן: "המציעים"), מאפשרות עמידה בתשלום שכר מלא
לעובדיהם, לרבות תשלום כל הזכויות הסוציאליות על פי תנאי המכרז, חוזה ההתקשרות, החוק להגברת
האכיפה, צווי ההרחבה בענף והוראות הדין בעניין, מבצעת המשכ"ל בדיקות של הצעות המחיר המתקבלות
במסגרת הנוהל.
3. במסגרת הבדיקות כאמור, בוחנת משכ"ל את הצעות המציעים, לאור כל חוקי העבודה הרלוונטיים לרבות
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, טבלת התוספות הנוספות המשולמות לעובדי שמירה ואבטחה של
החשב הכללי באוצר, וזאת בהתאם לדרישות ולנסיבות הייחודיות בכל נוהל ונוהל , כגון: עלויות הכשרה,
ציוד, הוצאות בגין ביגוד, תקשורת, ערבות ביצוע, ביטוחים וכן את שיעור הרווח הנותר בידי המציעים.
4. מטרת הבדיקה הינה לבחון האם בהצעות שהגישו המציעים במסגרת נוהל הצעת המחיר תומחרו כיאות כל
מרכיבי ההצעה בהתאם לדין ,למכרז ולהוראות הנוהל וכי ההצעה מגלמת רווח.
5. על מנת לבחון את ההצעות הזולות ביותר שהתקבלו בנוהל הצעת המחיר, פנתה משכ"ל למציע שהצעתו
נחזתה להיות הזולה ביותר: חברת צוות 3 בע"מ (להלן: "המציע") לקבלת הבהרות והסברים בכתב בדבר
אופן תמחור ההצעה.
6. ההצעות כמו גם הסברי המציע נבדקו ונבחנו ע"י רואה חשבון מטעם משכ"ל (להלן: "רו"ח משכ"ל").
7. המלצת המשכ"ל הינה כי, לאחר בחינת הצעת המחיר, הסברי המציע והאסמכתאות שהוגשו על ידו לאור
דרישות הדין, המכרז, חוזה ההתקשרות ונוהל הצעת המחיר, ע"י רו"ח משכ"ל ובהתאם לחוות דעתו המצ"ב,
עולה כי הצעת חברת צוות 3 בע"מ מגלמת רווח צפוי בשיעור של 14.51% מהמחזור. ועל כן הם סבורים כי
אחוז רווח זה הינו סביר ואין מניעה מבחינת תמחורה לקבל את ההצעה.
8. מובהר בזאת, כי המחירים אינם כוללים תוספת תשלום בגין שעות נוספות, כאמור בסעיף 7.5 לחוזה
ההתקשרות.
. 9. שיעור התמורה למשכ"ל בגין שירותי ניהול ופיקוח – 2.5%
10 . אישור משרד הפנים להתקשרות לפי ס' 9 לחוק הרשויות המקומיות ניתנה ביום 14/02/2022 ותוקפו לשנה.
החלטה
ביום 27/04/2022 קיימה ועדת השלושה שיחת הבהרה עם הקבלן ובה הוא התחייב כי הוא מבין, יודע ומסוגל לעמוד
בכל דרישות המכרז ונוהל הצעת המחיר.
בהתאם להבהרות שהתקבלו מהקבלן, בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה, בהתאם לאישור משה"פ
להתקשרות, שיעור התמורה הסביר למשכ"ל ולאור בדיקת המשכ"ל ורואה החשבון מטעמה, כי אין מניעה לקבל את
ההצעה מבחינת תמחורה, מחליטה הועדה להמליץ על התקשרות למתן שירותי אבטחה ושמירה עם חברת צוות 3
בע"מ, אשר הצעתה נבדקה ע"י המשכ"ל והינה הזולה ביותר.
על החתום:
מצ"ב: טבלת השוואת הצעות, חו"ד רו"ח משכ"ל, אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות

צופי צור
גזבר המועצה

דנה סיון
מנכ"ל המועצה

איתן מימוני, עו"ד
יועמ"ש המועצה

Skip to content