דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 28 פברואר, 2022, החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז למתן שירותי אבטחה ושמירה מס': ש/16/2021- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 28 פברואר, 2022

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז למתן שירותי אבטחה ושמירה מס': ש/16/2021

 

הרשות מעוניינת להתקשר עם ספק/ים במכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.

לצורך ניהול ופיקוח התקשרות / התקשרויות שתיערך/ נה בין הרשות לבין זכיין / זכיינים במכרז, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי (1995) בע"מ (להלן: "פמ"א")  לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:

 

נימוקים לבחירת פמ"א:

– יש לרשות ניסיון טוב מאוד בהתקשרויות בהן פמ"א (ומשכ"ל) משמשות כחברה מנהלת בחוזה השמירה ובחוזה המוקד.
– פמ"א מבצעת עבור הרשות בקרה על החשבונות בדגש על התאמת התעריפים לאלו שהוסכמו בחוזה ההתקשרות.
– פמ"א שותפה בדיונים שעורכת המועצה מול ספק/קבלן הנותן את השירותים, לרבות סיוע בפתרון סיכסוכים משפטיים (ככל וישנם) הקשורים למתן השירותים נשוא החוזה.
– שיעור התמורה בגין שירותי הניהול והפיקוח 2.5% שיעור התמורה הינו סביר ואושר ע"י שר הפנים ביום 14/02/2022

 

החלטה: לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר, הרשות תתקשר עם פמ"א לשירותי ניהול ופיקוח על מתן השירותים על ידי הקבלן / קבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך עם זכיין/זכיינים במכרז בהתאם לסעיף 3(15) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958.

יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל ההחלטה להתקשר עם פמ"א לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות בין הרשות לבין פמ"א, ככל שזה כבר נחתם.

 

פרסום: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי. החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל. (אם יש דחיפות שמצדיקה קביעה אחרת, יש לפרט). (למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי המשכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה). החוזה שייחתם בין הרשות לבין פמ"א יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מיום כריתתו.

 

* מצ"ב אישור התקשרות ואישור שיעורי התמורה.

 

 

                                                                            

  על החתום:

 

 

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה 

 

איתן מימוני, עו"ד

         יועמ"ש המועצה

 

 

Skip to content