דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 29/12/2021 , יכוז הצעות מחיר ל טיול פסח ד' – ו' תאריכים 10-11/04/2022- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 29/12/2021

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל טיול פסח ד' – ו' תאריכים 10-11/04/2022

מחלקת נוער של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים המפורטים מטה לקבלת הצעות מחיר ל:  טיול פסח ד' – ו' תאריכים 10-11/04/2022.

המחלקה פנתה לקבלת הצעה לאירוח ולינה בחוות מונפורטויטו. על פי הסברי המחלקה, חוות מונפורטויטו היא האתר היחיד בתחומי המועצה האזורית מעלה יוסף, אשר מתאימה לאירוח של כמות משתתפים בכמות הנדרשת ע"י המועצה. לתמיכה בהסבר זה מצרפת הועדה אישור ממחלקת רישוי עסקים של המועצה האזורית מעלה יוסף, אשר החווה נמצאת בתחומה וכן מטעם מנהלת מחלקת המפעלים בתנועת "השומר החדש" (מצ"ב).

עוד מבהירה המחלקה כי לקחה שולי בטחון רחבים מבחינת כמות המשתתפים, ואין צפי ממשי לצורך בהגדלת ההזמנה.

הצעת המחיר כוללת:

תיאור הפריט כמות מחיר יח' ללא מע"מ סיכום ללא מע"מ סיכום כולל מע"מ
אירוח ב 10-11/04/2022 500 128.20 64,100 71,792
אירוח ב 11-12/04/2022 500 128.20 64,100 71,792
סה"כ 128,200 143,584

 

המחלקה ממליצה בפני ועדת השלושה להתקשר עם המציע היחיד חוות מונפורטויטו לביצוע העבודה נשוא נוהל זה. סיבת ההמלצה: ספק יחיד לנושא באזור. ספק שעימו עבדו בעבר.

 

אישור תקציב עקרוני מאת גזברות המועצה התקבל ביום: 02/03/2022 .

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו ובהתאם להמלצת המחלקה, הועדה ממליצה על התקשרות עם המציע חוות מונפורטויטו עבור טיול פסח ד' – ו' תאריכים 10-11/04/2022.

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 150,000 ₪  כולל מע"מ

 

                                                                                  על החתום:

 

צופי צור

גזבר המועצה              

   

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה

   

איתן מימוני, עו"ד

 יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content