דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 31 מאי, 2022 רכישת מבנה יביל לבית כנסת בניר-בנים.

פרוטוקול ועדת השלושה

                                                                                   מיום 31 מאי, 2022

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר לרכישת מבנה יביל במסגרת מכרז מי/05/2021

  1. בהמשך לבקשתנו ובהתאם לנוהל מתן אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים, התשל"ב-1972) למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי, פנתה החברה למשק וכלכלה (להלן: "משכ"ל") לחברות הזוכות בפרקים הרלוונטיים שבמכרז שבנדון, לצורך קבלת הצעות מחיר ל רכישת מבנה יביל לבית כנסת בניר-בנים.

 

  1. להלן פירוט ההצעה שהוגשה:

 

שם הקבלן סה"כ הצעה
אחים סלטי הנדסה בע"מ 467,495.98 ₪

 

* מצ"ב עותק מההצעות המקוריות כפי שהועברו ע"י הקבלן.

 

  1. המחירים הנקובים כוללים מע"מ בשיעור 17% ותשלום בגין שירותי ניהול ותאום של המשכ"ל בשיעור של 5.50% משווי העבודות במסגרת הפרויקט (לרבות מע"מ).
  2. המועד האחרון לחתימת חוזה במסגרת הפטור למכרז הוא 05/06/2022.
  3. אישור משרד הפנים למכרז שבנדון ניתן ביום 06/06/2021.
  4. יועצה המשפטי של המועצה, עו"ד איתן מימוני, אישר כי ההתקשרות עונה על התנאים שנקבעו ע"י מנכ"ל משרד הפנים, במסגרת אישור ההתקשרות.

החלטה

ועדת השלושה של המועצה האזורית באר טוביה מחליטה להתקשר עם הקבלן "אחים סלטי הנדסה בע"מ" לביצוע רכישת מבנה יביל לבית כנסת בניר-בנים (להלן: "הפרויקט") במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז") שפרסמה משכ"ל , אשר לגביו ניתן אישור משרד הפנים.

 

לצורך ניהול תאום על ביצוע הפרוייקט במסגרת ההתקשרות שבין המועצה לקבלן, יש למועצה הצורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ותיאום. הועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ותיאום זאת לאור הניסיון הטוב שיש למועצה עם המשכ"ל במתן שירותי ניהול ותיאום בפרויקטים מסוג זה ודומיהם. לאור האמור לעיל, הועדה מחליטה להתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח בהתאם לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח-1958.

 

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה 

 

איתן מימוני, עו"ד

         יועמ"ש המועצה

פרסום: הועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי וכי החוזה ייחתם במיידי, זאת בשל הדחיפות בחתימה טרם פקיעת המועד האחרון לפטור למכרז כמצויין לעיל. למען הסדר הטוב מבקשת הועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה. החוזה שייחתם בין המועצה לבין המשכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של המועצה לא יאוחר מ-7 ימים ממועד כריתתו.

 

                                                                               

 

Skip to content