דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה 18.5.2022 בית כנסת ניר בנים

פרוטוקול ועדת השלושה
מיום 18 מאי, 2022
השתתפו:
צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה
בנושא: ריכוז הצעות מחיר מבנה משולב ניר-בנים במסגרת מכרז מי/2021/5
A-400102-21-21194 נוהל
1 .בהמשך לבקשתנו ובהתאם לנוהל מתן אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים, התשל"ב-
1972 (למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי, פנתה החברה למשק וכלכלה (להלן – "משכ"ל") לחברות הזוכות
בפרקים הרלוונטיים שבמכרז שבנדון, לצורך קבלת הצעות מחיר למבנה משולב ניר בנים – באר טוביה.

להלן פירוט ההצעות שהוגשו

שם הקבלן :-
1. ישרא מרין בנייה מודולרית בעמ – סה"כ הצעה 407,190.02
2. אחים סלטי הנדסה בעמ – סה"כ הצעה 428,580.28

המחירים כוללים מע"מ ותשלום בגין שירותי ניהול תיאום של החברה למשק וכלכלה
בשיעור של 5.50% משווי העבודות במסגרת הפרויקט (לרבות מע"מ)

2 .ההצעות בתוקף עד ליום 2022.06.05.
3 .אישור משרד הפנים למכרז שבנדון ניתן ביום 2021/06/06 ותוקפו לשנה מיום נתינתו.
4 .יועמ"ש המועצה אישר כי ההתקשרות עונה על התנאים שנקבעו ע"י מנכ"ל משה"פ, במסגרת אישור ההתקשרות.
החלטה
בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה מחליטה הועדה להמליץ על התקשרות כמפורט:
• לאור העובדה כי 2 הצעתו של המציע ישרא מרין בנייה מודולרית בע"מ הינה ההצעה הזולה ביותר, ממליצה
הועדה על התקשרות עם המציע ישרא מרין בנייה מודולרית בע"מ לביצוע מבנה משולב ניר בנים.
• סך ההתקשרות במסגרת אישור זה 02.190,407 ש"ח. סכום זה כולל מע"מ ותשלום בגין שירותי ניהול
ותיאום של משכ"ל.
• המועצה מזמינה מהמשכ"ל שירותי ניהול ובקרה כמפורט בחוזה שיחתם ובמסמכי הצעות המחיר
המצורפים.
• המחירים הנקובים כוללים מע"מ בשיעור %17 ותקורת משכ"ל בגובה %5.5.
_______________
צופי צור
גזבר המועצה
_______________
ד"ר דנה סיון
מנכ"ל המועצה
______________
איתן מימוני, עו"ד
יועמ"ש המועצה

Skip to content